Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Bytom: Dostawa do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych artykułów spożywczych, mięsa, wędlin i drobiu, warzyw i owoców, artykułów mrożonych, produktów mleczarskich i ryb.


Numer ogłoszenia: 242393 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych , ul. Dworcowa 7, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 2814123, faks 032 2814123.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  bip.um.bytom.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych artykułów spożywczych, mięsa, wędlin i drobiu, warzyw i owoców, artykułów mrożonych, produktów mleczarskich i ryb..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem nin. zamówienia jest dostawa do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych artykułów spożywczych, mięsa, wędlin i drobiu, warzyw i owoców, artykułów mrożonych, produktów mleczarskich i ryb, z podziałem na części (zadania): ): 1. artykuły spożywcze, 2. produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 3. produkty mleczarskie, 4. ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb, 5. warzywa i owoce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1,2,3,4,5 do nin. specyfikacji.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3, 15.22.00.00-6, 03.22.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający odstępuje od żądania wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz (jeżeli dotyczy) 3. pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa , 4. dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości warunków dokonania takiej zmiany:1) w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT dopuszcza się zmianę stawki VAT określoną w niniejszej umowie, 2) zmiany w zakresie wymogów jakościowych, odnoszących się do GHP, GMP lub systemu HACCP.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.um.bytom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu ul. Dworcowa 7..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.11.2014 godzina 09:00, miejsce: miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art. 24 ust.2a pzp..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Różne produkty spożywcze..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Różne produkty spożywcze.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.80.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.10.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
- produkty mleczarskie;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - produkty mleczarskie;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.50.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
- ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  - ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.22.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
warzywa, owoce i orzechy;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  warzywa, owoce i orzechy;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  03.22.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Bytom: Dostawa do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych artykułów spożywczych, mięsa, wędlin i drobiu, warzyw i owoców, artykułów mrożonych, produktów mleczarskich i ryb.


Numer ogłoszenia: 3003 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 242393 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Dworcowa 7, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 2814123, faks 032 2814123.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych artykułów spożywczych, mięsa, wędlin i drobiu, warzyw i owoców, artykułów mrożonych, produktów mleczarskich i ryb..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem nin. zamówienia jest dostawa do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych artykułów spożywczych, mięsa, wędlin i drobiu, warzyw i owoców, artykułów mrożonych, produktów mleczarskich i ryb, z podziałem na części (zadania): ): 1. artykuły spożywcze, 2. produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 3. produkty mleczarskie, 4. ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb, 5. warzywa i owoce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1,2,3,4,5.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3, 15.22.00.00-6, 03.22.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Różne produkty spożywcze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLARIS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 38648,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31523,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  31523,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39643,57


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DANESS Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 168, 44-337 Jastrzębie Zdrój, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67375,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60767,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  60767,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69753,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
produkty mleczarskie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SEMI, ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36466,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32296,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  32296,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33780,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H. MAR TAD Sp. j., ul. Struzika 10A/1, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6006,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5406,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  5406,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6231,33


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
warzywa, owoce i orzechy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. DAMEX, ul. Bytomska 86/1, 41-940 Piekary Śląskie, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21725,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19038,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  19038,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21997,62


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Dworcowa 7, 41-902 Bytom
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: dpsdladoroslych@poczta.fm
tel: 322 814 123
fax: 322 814 123
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24239320140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-11-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 245 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: bip.um.bytom.pl
Informacja dostępna pod: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu ul. Dworcowa 7.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
03220000-9 Warzywa, owoce i orzechy
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15800000-6 Różne produkty spożywcze
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Różne produkty spożywcze POLARIS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
2015-01-09 31 523,00
produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne DANESS Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 168, 44-337 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie
2015-01-09 60 767,00
produkty mleczarskie SEMI
ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
2015-01-09 32 296,00
ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb F.H. MAR TAD Sp. j.
ul. Struzika 10A/1, 41-800 Zabrze, woj. śląskie
2015-01-09 5 406,00
warzywa, owoce i orzechy F.H.U. DAMEX
ul. Bytomska 86/1, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
2015-01-09 19 038,00