Tychy: DOSTAWA DRUKAREK LASEROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO ZAMAWIANYCH DRUKAREK DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH


Numer ogłoszenia: 242756 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2274091 w. 133, faks 032 2273145.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-miasta/35


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA DRUKAREK LASEROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO ZAMAWIANYCH DRUKAREK DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek laserowych i materiałów eksploatacyjnych do zamawianych drukarek. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: - drukarek laserowych mono - 3 sztuki - urządzenia wielofunkcyjnych mono - 1 sztuka - tonerów do drukarki laserowej mono - 8 sztuk - tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego mono - 3 sztuki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne i wymagania Zamawiającego zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez wykonawcę własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego (Dyrekcji MZBM w Tychach, przy ul. Filaretów 31). 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych (tzw. równoważnych) o parametrach technicznych i właściwościach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeżeli wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt 7) ustawy - PZP


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.21.10-0, 30.12.51.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością: - co najmniej jedną dostawę drukarek (dostawa winna dotyczyć realizacji jednego zamówienia i być przedmiotem jednej umowy) o wartości min. 4 600,00 zł (brutto) lub - co najmniej dwie dostawy drukarek (każda z dostaw winna dotyczyć realizacji jednego zamówienia i być przedmiotem jednej umowy) o wartości min. 2 300,00 zł (brutto) - każda z dostaw 2) Do wykazu należy dołączyć dowody, czy w/w dostawy zostały lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert b) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, którym mowa w pkt 2a) c) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2a) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2) może przedłożyć inne dokumenty potwierdzające , że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Wykaz dostaw należy sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (W przypadku podmiotów występujących wspólnie w/w warunki udziału wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z wykonawców ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ i w załączniku nr 1 do wzoru umowy,Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) karty katalogowe producenta oferowanego sprzętu wraz z jednoznacznym oznaczeniem oferowanego sprzętu w postaci karty informacyjnej zawierającej nazwę producenta, model wraz z właściwym oznaczeniem numeru katalogowego modelu pozwalającego na jednoznaczną identyfikacje sprzętu w podanej konfiguracji dostępnej dla klienta końcowego, parametry techniczne oferowanego sprzętu oraz nazwę producenta oprogramowania wraz z numerem wersji oprogramowania.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej - sporządzony wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ; 3) stosowne pełnomocnictwo (a) do działania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru; 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki VAT 2) zmiany osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy 3) zmian personalnych, adresowych, formy prawnej stron umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-miasta/35

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, Dział Techniczno-Eksploatacyjny , 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, SEKRETARIAT - pokój nr 15, 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Tychy: DOSTAWA DRUKAREK LASEROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO ZAMAWIANYCH DRUKAREK DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH


Numer ogłoszenia: 303502 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 242756 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2274091 w. 133, faks 032 2273145.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA DRUKAREK LASEROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO ZAMAWIANYCH DRUKAREK DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek laserowych i materiałów eksploatacyjnych do zamawianych drukarek. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: - drukarek laserowych mono - 3 sztuki - urządzenia wielofunkcyjnych mono - 1 sztuka - tonerów do drukarki laserowej mono - 8 sztuk - tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego mono - 3 sztuki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne i wymagania Zamawiającego zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez wykonawcę własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego (Dyrekcji MZBM w Tychach, przy ul. Filaretów 31). 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych (tzw. równoważnych) o parametrach technicznych i właściwościach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeżeli wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.23.10-0, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8125,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7859,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  5975,34
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14913,75


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Filaretów 31, 43-100 Tychy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzbm.tychy.pl
tel: 032 2274091 w. 133
fax: 322 273 145
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24275620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 10 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-miasta/35
Informacja dostępna pod: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, Dział Techniczno-Eksploatacyjny , 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30232110-8 Drukarki laserowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DOSTAWA DRUKAREK LASEROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO ZAMAWIANYCH DRUKAREK DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2014-09-11 7 859,00