Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Obsługa bankowa budżetu Gminy Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015


Numer ogłoszenia: 245425 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu bankowej obsługi budżetu Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1.12.2012 r. do 30.11.2015 r., obejmującej: 1.1Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych tj.: -Urzędu Gminy Jabłonna, -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, -Zespołu Administracyjnego Szkół, -Gminnego Centrum Kultury w Piotrkowie, -Gminnej Biblioteki Publicznej, -Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, -Zespół Szkół w Jabłonnie, -Zespół Szkół w Piotrkowie, -Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, -Szkoła Podstawowa w Tuszowie, -Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, -Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie, -Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie. Łącznie 13 rachunków głównych. 1.2Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, rachunków specjalnego przeznaczenia. 1.3Realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej (ELIXIR) i papierowej. 1.4Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 1.5Dokonywanie wypłat gotówkowych. 1.6Przyjmowanie i oprocentowanie lokat. 1.7Uruchamianie kredytu w rachunku bieżących do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. 1.8Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciągi dostępne następnego dnia po przeprowadzonej operacji bankowej). 1.9Sporządzenie na dzień 31 grudnia każdego roku potwierdzeń sald do rachunków bankowych i lokat. 1.10Tworzenie lokat krótkoterminowych na koniec każdego tygodnia (lokata weekendowa od piątku od godz. 15.00 do poniedziałku do 7.30) od 20 tys. złotych do pełnej wysokości salda na rachunku bankowym. 1.11Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą wg. zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowana wskaźnikiem banku, stałym w czasie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. 1.12Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu: -Wydawania opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, -Zmiany karty wzorów podpisów, -Prowadzenia rachunków, -Wpłat gotówkowych, -Sporządzanie wyciągów bankowych oraz wpłat na rzecz gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat, -Wydawania druków czeków. Koszty związane ze zmianą rachunków bankowych ponosi wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie. Zamawiający wymaga aby bank posiadał oddział lub filię zlokalizowaną w pobliżu Urzędu Gminy Jabłonna lub oświadczył, że otworzy oddział lub filię w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy zlokalizowany w miejscowości Jabłonna-Majątek..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej, jako banku spółdzielczego lub banku za granicą przez bank krajowy, oddziału bankowego oraz utworzenie w Polsce banku zagranicznego jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe ( Dz.U. Z 2002r, Nr 72, poz. 665) nakłada taki obowiązek. W przypadku banku państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku w myśl art. 14 ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Oświadczenie składane przez Wykonawcę o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Oświadczenie składane przez Wykonawcę o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Oświadczenie składane przez Wykonawcę o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Oświadczenie składane przez Wykonawcę o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1. Zmiana świadczonych usług bankowych objętych umową podyktowana usprawnieniem obsługi bankowej Zamawiającego - zmiana na usługi bankowe posiadające co najmniej taką samą funkcjonalność jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia. 2. Zmiany wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli mają wpływ na realizację niniejszej umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 248459 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
245425 - 2012 data 20.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, fax. 081 5610065.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  ...1.1Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych tj.: -Urzędu Gminy Jabłonna, -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, -Zespołu Administracyjnego Szkół, -Gminnego Centrum Kultury w Piotrkowie, -Gminnej Biblioteki Publicznej, -Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, -Zespół Szkół w Jabłonnie, -Zespół Szkół w Piotrkowie, -Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, -Szkoła Podstawowa w Tuszowie, -Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, -Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie, -Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie. Łącznie 13 rachunków głównych....

 • W ogłoszeniu powinno być:
  ...1.1Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych tj.: -Urzędu Gminy Jabłonna, -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, -Zespołu Administracyjnego Szkół, -Gminnego Centrum Kultury w Piotrkowie, -Gminnej Biblioteki Publicznej, -Zespół Szkół w Jabłonnie, -Zespół Szkół w Piotrkowie, -Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, -Szkoła Podstawowa w Tuszowie, -Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, -Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie, -Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie. Łącznie 12 rachunków głównych.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  27.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  28.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, sekretariat..
Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-11-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24542520120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66110000-4 (3) Usługi bankowe