Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 42 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.- nr postępowania 064/13


Numer ogłoszenia: 246450 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 42 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.- nr postępowania 064/13.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 42 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.13.51.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę oleju opałowego o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto dla każdej części.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 2. sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 5 (aktualny odpis ...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z tym, że dokument o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 6 winien być złożony przez Wykonawcę w oryginale). 12.2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 11 ppkt. 3 (lista podmiotów ...),5 (aktualny odpis ...),6 (Wykonawca może ...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 (wykaz wykonanych dostaw ...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić także w sytuacjach: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostarczenie przedmiotu umowy w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, b) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy. - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych dostaw. c) płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. d) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.07.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajacego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 8 600 litrów, do kotłowni znajdującej się w Rejonie Drogowym Ostrołęka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 8 600 litrów, do kotłowni znajdującej się w Rejonie Drogowym Ostrołęka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.13.51.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 18 000 litrów, do kotłowni znajdującej się w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 18 000 litrów, do kotłowni znajdującej się w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.13.51.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 15 500 litrów, do kotłowni znajdującej się w - Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 15 500 litrów, do kotłowni znajdującej się w - Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.13.51.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 42 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.- nr postępowania 064/13


Numer ogłoszenia: 327454 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 246450 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 42 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.- nr postępowania 064/13.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 42 100,00 litrów, do kotłowni znajdujących się w terenowych jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 8 600 litrów, do kotłowni znajdującej się w Rejonie Drogowym Ostrołęka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Arkadiusz Saczewski - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Żar, ul. Sokołowska 159/165, 08-100 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31839,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  31839,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36494,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 18 000 litrów, do kotłowni znajdującej się w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Arkadiusz Soczewski Przedsiębiorstwo Handlowo Uslugowe Żar, ul. Sokołowska 159/165, 08-100 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66641,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  66641,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  76383,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 15 500 litrów, do kotłowni znajdującej się w - Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Arkadiusz Saczewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Żar, ul. Sokołowska 159/165, 08-100 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  57385,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  57385,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65774,25


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24645020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 294 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09135100-5 Olej opałowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 8 600 litrów, do kotłowni znajdującej się w Rejonie Drogowym Ostrołęka Arkadiusz Saczewski - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Żar
ul. Sokołowska 159/165, 08-100 Siedlce, woj. mazowieckie
2013-08-13 31 839,00
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 18 000 litrów, do kotłowni znajdującej się w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce Arkadiusz Soczewski Przedsiębiorstwo Handlowo Uslugowe Żar
ul. Sokołowska 159/165, 08-100 Siedlce, woj. mazowieckie
2013-08-13 66 641,00
Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości 15 500 litrów, do kotłowni znajdującej się w - Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno Arkadiusz Saczewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Żar
ul. Sokołowska 159/165, 08-100 Siedlce, woj. mazowieckie
2013-08-13 57 385,00