Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 13+000 DO KM 13+630 ORAZ OD KM 14+309 DO KM 14+690 W JANKOWICACH (POW. PSZCZYŃSKI) zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 10+000 DO KM 13+000 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE (POWIAT PSZCZYŃSKI) (UMOWA NR WD/P/150326/1/1 Z DNIA 05.05.2015 R.).


Numer ogłoszenia: 247460 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 13+000 DO KM 13+630 ORAZ OD KM 14+309 DO KM 14+690 W JANKOWICACH (POW. PSZCZYŃSKI) zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 10+000 DO KM 13+000 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE (POWIAT PSZCZYŃSKI) (UMOWA NR WD/P/150326/1/1 Z DNIA 05.05.2015 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty uzupełniające obejmują remont nawierzchni DW 931 polegający na wymianie konstrukcyjnych warstw bitumicznych na następujących odcinkach: od km 13+000 do km 13+630, od km 14+309 do km 14+690. W ramach robót uzupełniających dla zadania przewidziano oczyszczenie rowów drogowych z jednoczesnym nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i profilowaniem skarp, wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, wymianę rur przepustowych pod zjazdami, dostosowanie wysokościowe nawierzchni brukowanych do nowo ułożonej warstwy ścieralnej z jednoczesną wymianą elementów uszkodzonych (na zjazdach i chodnikach), odtworzenie oznakowania poziomego oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów na nieruchomości przyległe do nowo wykonanej nawierzchni..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.04.2015 r. nr BZP 75012-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 10+000 DO KM 13+000 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE (POWIAT PSZCZYŃSKI), zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co w zamówieniu podstawowym, tj. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, sporządzenie inwentaryzacji, wykonaniu prac rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (podbudowy, nawierzchnie bitumiczne), prace brukarskie (krawężniki na ławie betonowej), elementy odwodnienia (rowy, przepusty), oznakowanie poziome. Z uwagi na pozyskanie środków finansowych oraz zły stan technicznym DW 931 na odcinkach: od km 13+000 do km 13+630, od km 14+309 do km 14+690 tj. wystąpienia deformacji podłużnych i poprzecznych, spękań siatkowych i podłużnych, lokalnie występujących kolein oraz dużej liczby wykonanych napraw cząstkowych (tzw. łat), konieczne jest przeprowadzenie remontu. Ponadto lokalnie występujące zawyżone pobocza uniemożliwiają sprawny odpływ wody poza jezdnię, natomiast brak właściwych spadków podłużnych w rowach drogowych powoduje tworzenie się w nich lokalnych zastoisk wody powodujących w konsekwencji podmakanie korpusu drogowego co przyspiesza degradację drogi. Wykonanie robót remontowych wpłynie na poprawę komfortu podróżowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a remont rowów przyczyni się do sprawnego odprowadzenia wód z pasa drogowego. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie roboty polegające na remoncie nawierzchni DW 931 wymianie konstrukcyjnych warstw bitumicznych na następujących odcinkach: od km 13+000 do km 13+630, od km 14+309 do km 14+690. W ramach robót dla zadania przewidziano oczyszczenie rowów drogowych z jednoczesnym nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i profilowaniem skarp, wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, wymianę rur przepustowych pod zjazdami, dostosowanie wysokościowe nawierzchni brukowanych do nowo ułożonej warstwy ścieralnej z jednoczesną wymianą elementów uszkodzonych (na zjazdach i chodnikach), odtworzenie oznakowania poziomego oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów na nieruchomości przyległe do nowo wykonanej nawierzchni. Zakres robót remontowych obejmuje: Jezdnia: 1. Frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości średnio 22 cm. 2. Wyrównanie istniejącej podbudowy niezwiązanej kruszywem w miejscach jej braku lub ubytku. 3. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni po wykonanym frezowaniu i istniejącej podbudowy niezwiązanej. 4. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grubości 10 cm na odcinkach przewidzianych do remontu, zgodnie z WT ZDW-D-04.07.01a (wersja lipiec 2014r.) 5. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 8 cm zgodnie z WT ZDW-D-05.03.05d (wersja lipiec 2014r.) 6. Wykonanie oczyszczenia i skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej zgodnie WT ZDW-D-04.03.01a (wersja lipiec 2014r.) 7. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm zgodnie z WT ZDW-D-05.03.05b (wersja lipiec 2014r.) Niweletę jezdni remontowanych odcinków drogi należy wykonać jak w stanie istniejącym z ewentualnym wprowadzeniem korekt wysokościowych mających na celu likwidację lokalnych zaniżeń lub wybrzuszeń. Szew podłużny na całej długości warstwy ścieralnej należy uszczelnić taśmą bitumiczną polimeroasfaltową 40x10 mm. W ten sam sposób należy zabezpieczyć szwy poprzeczne. Ze względu na remont jezdni bez wykonywania obramowania krawędzi szerokości poszczególnych warstw niżej leżących powinny być powiększane z każdej strony co najmniej o 1,5 grubości warstwy wyżej leżącej. Boczne powierzchnie poszczególnych warstw (wiążącej i ścieralnej) powinny być zagęszczone z równoczesnym nadaniem skosu 45o i powleczone lepiszczem asfaltowym. Pobocza: 1. Korytowanie poboczy na szer. od 0,7m do 1,0m. 2. Zagęszczenie podłoża w korycie, a następnie skropienie emulsją asfaltową. 3. Ułożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego gr. 15 cm uzyskanego podczas frezowania nawierzchni jezdni. Należy zastosować destrukt przekruszony i przesiany do frakcji 0-31,5 mm. 4. Skropienie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i posypanie grysem frakcji 5/8 mm. Należy zastosować grys o jasnej barwie celem optycznego odróżnienia pobocza od jezdni. Zjazdy: 1. Wymiana rur przepustowych, które nie zapewniają właściwego przepływu wód pod zjazdami z uwagi na niewłaściwe posadowienie wysokościowe w stosunku do dna rowu lub wykazujące niedrożność niemożliwą do usunięcia poprzez oczyszczenie. Zabezpieczenie wlotu i wylotu ściankami oporowymi lub poprzez brukowanie. Należy zastosować rury przepustowe O500 mm z tworzywa sztucznego. 2. Oczyszczenie rur przepustowych pod pozostałymi zjazdami. 3. Odtworzenie nawierzchni zjazdów istniejących z kostki brukowej lub bitumicznych w takiej samej technologii. Na pozostałych zjazdach zastosować nawierzchnię z destruktu 0-31,5 mm o gr. 30 cm wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową i posypaniem grysem 5/8 mm o jasnej barwie. Nawierzchnie wszystkich zjazdów znajdujących się w zakresie remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej należy dostosować wysokościowo do wyremontowanej nawierzchni jezdni. Rowy: 1. Usunięcie namułu z rowów wraz z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych dna rowu umożliwiających spływ wody do naturalnych odbiorników. Wykonawca dokona pomiarów geodezyjnych i we własnym zakresie opracuje niwelety rowów drogowych, które zostaną przekazane do akceptacji Inspektora Nadzoru. 2. Profilowanie skarp i przeciwskarp rowów. 3. Umocnienie wlotu / wylotu przepustów poprzez brukowanie. Oznakowanie docelowe pionowe i poziome: 1. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego przed rozpoczęciem robót i jego odtworzenie (linia segregacyjna i krawędziowe) w technologii oznakowania grubowarstwowego strukturalnego, zgodnie z WT ZDW-D-07.01.01 (wersja grudzień 2009r.) Oznakowanie tymczasowe: 1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wszystkie elementy oznakowania tymczasowego przewidziane w projekcie tymczasowej organizacji ruchu dostarczy i będzie utrzymywać Wykonawca robót. Całość robót należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP Wartość w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 927 383,30 zł (netto) co stanowi 38,05% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROG - BUD SP. Z O.O., LUBOJENKA, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 13+000 DO KM 13+630 ORAZ OD KM 14+309 DO KM 14+690 W JANKOWICACH (POW. PSZCZYŃSKI) zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 10+000 DO KM 13+000 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE (POWIAT PSZCZYŃSKI) (UMOWA NR WD/P/150326/1/1 Z DNIA 05.05.2015 R.).


Numer ogłoszenia: 264568 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 247460 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 13+000 DO KM 13+630 ORAZ OD KM 14+309 DO KM 14+690 W JANKOWICACH (POW. PSZCZYŃSKI) zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 10+000 DO KM 13+000 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE (POWIAT PSZCZYŃSKI) (UMOWA NR WD/P/150326/1/1 Z DNIA 05.05.2015 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty uzupełniające obejmują remont nawierzchni DW 931 polegający na wymianie konstrukcyjnych warstw bitumicznych na następujących odcinkach: od km 13+000 do km 13+630, od km 14+309 do km 14+690. W ramach robót uzupełniających dla zadania przewidziano oczyszczenie rowów drogowych z jednoczesnym nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i profilowaniem skarp, wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, wymianę rur przepustowych pod zjazdami, dostosowanie wysokościowe nawierzchni brukowanych do nowo ułożonej warstwy ścieralnej z jednoczesną wymianą elementów uszkodzonych (na zjazdach i chodnikach), odtworzenie oznakowania poziomego oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów na nieruchomości przyległe do nowo wykonanej nawierzchni.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROG - BUD SP. Z O.O., LUBOJENKA, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 927383,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1140000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1140000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1140000,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.04.2015 r. nr BZP 75012-2015, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 10+000 DO KM 13+000 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE (POWIAT PSZCZYŃSKI), zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co w zamówieniu podstawowym, tj. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, sporządzenie inwentaryzacji, wykonaniu prac rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (podbudowy, nawierzchnie bitumiczne), prace brukarskie (krawężniki na ławie betonowej), elementy odwodnienia (rowy, przepusty), oznakowanie poziome. Z uwagi na pozyskanie środków finansowych oraz zły stan technicznym DW 931 na odcinkach: od km 13+000 do km 13+630, od km 14+309 do km 14+690 tj. wystąpienia deformacji podłużnych i poprzecznych, spękań siatkowych i podłużnych, lokalnie występujących kolein oraz dużej liczby wykonanych napraw cząstkowych (tzw. łat), konieczne jest przeprowadzenie remontu. Ponadto lokalnie występujące zawyżone pobocza uniemożliwiają sprawny odpływ wody poza jezdnię, natomiast brak właściwych spadków podłużnych w rowach drogowych powoduje tworzenie się w nich lokalnych zastoisk wody powodujących w konsekwencji podmakanie korpusu drogowego co przyspiesza degradację drogi. Wykonanie robót remontowych wpłynie na poprawę komfortu podróżowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a remont rowów przyczyni się do sprawnego odprowadzenia wód z pasa drogowego. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie roboty polegające na remoncie nawierzchni DW 931 wymianie konstrukcyjnych warstw bitumicznych na następujących odcinkach: od km 13+000 do km 13+630, od km 14+309 do km 14+690. W ramach robót dla zadania przewidziano oczyszczenie rowów drogowych z jednoczesnym nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i profilowaniem skarp, wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, wymianę rur przepustowych pod zjazdami, dostosowanie wysokościowe nawierzchni brukowanych do nowo ułożonej warstwy ścieralnej z jednoczesną wymianą elementów uszkodzonych (na zjazdach i chodnikach), odtworzenie oznakowania poziomego oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów na nieruchomości przyległe do nowo wykonanej nawierzchni. Zakres robót remontowych obejmuje: Jezdnia: 1. Frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości średnio 22 cm. 2. Wyrównanie istniejącej podbudowy niezwiązanej kruszywem w miejscach jej braku lub ubytku. 3. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni po wykonanym frezowaniu i istniejącej podbudowy niezwiązanej. 4. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grubości 10 cm na odcinkach przewidzianych do remontu, zgodnie z WT ZDW-D-04.07.01a (wersja lipiec 2014r.) 5. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 8 cm zgodnie z WT ZDW-D-05.03.05d (wersja lipiec 2014r.) 6. Wykonanie oczyszczenia i skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej zgodnie WT ZDW-D-04.03.01a (wersja lipiec 2014r.) 7. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm zgodnie z WT ZDW-D-05.03.05b (wersja lipiec 2014r.) Niweletę jezdni remontowanych odcinków drogi należy wykonać jak w stanie istniejącym z ewentualnym wprowadzeniem korekt wysokościowych mających na celu likwidację lokalnych zaniżeń lub wybrzuszeń. Szew podłużny na całej długości warstwy ścieralnej należy uszczelnić taśmą bitumiczną polimeroasfaltową 40x10 mm. W ten sam sposób należy zabezpieczyć szwy poprzeczne. Ze względu na remont jezdni bez wykonywania obramowania krawędzi szerokości poszczególnych warstw niżej leżących powinny być powiększane z każdej strony co najmniej o 1,5 grubości warstwy wyżej leżącej. Boczne powierzchnie poszczególnych warstw (wiążącej i ścieralnej) powinny być zagęszczone z równoczesnym nadaniem skosu 45o i powleczone lepiszczem asfaltowym. Pobocza: 1. Korytowanie poboczy na szer. od 0,7m do 1,0m. 2. Zagęszczenie podłoża w korycie, a następnie skropienie emulsją asfaltową. 3. Ułożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego gr. 15 cm uzyskanego podczas frezowania nawierzchni jezdni. Należy zastosować destrukt przekruszony i przesiany do frakcji 0-31,5 mm. 4. Skropienie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i posypanie grysem frakcji 5/8 mm. Należy zastosować grys o jasnej barwie celem optycznego odróżnienia pobocza od jezdni. Zjazdy: 1. Wymiana rur przepustowych, które nie zapewniają właściwego przepływu wód pod zjazdami z uwagi na niewłaściwe posadowienie wysokościowe w stosunku do dna rowu lub wykazujące niedrożność niemożliwą do usunięcia poprzez oczyszczenie. Zabezpieczenie wlotu i wylotu ściankami oporowymi lub poprzez brukowanie. Należy zastosować rury przepustowe O500 mm z tworzywa sztucznego. 2. Oczyszczenie rur przepustowych pod pozostałymi zjazdami. 3. Odtworzenie nawierzchni zjazdów istniejących z kostki brukowej lub bitumicznych w takiej samej technologii. Na pozostałych zjazdach zastosować nawierzchnię z destruktu 0-31,5 mm o gr. 30 cm wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową i posypaniem grysem 5/8 mm o jasnej barwie. Nawierzchnie wszystkich zjazdów znajdujących się w zakresie remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej należy dostosować wysokościowo do wyremontowanej nawierzchni jezdni. Rowy: 1. Usunięcie namułu z rowów wraz z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych dna rowu umożliwiających spływ wody do naturalnych odbiorników. Wykonawca dokona pomiarów geodezyjnych i we własnym zakresie opracuje niwelety rowów drogowych, które zostaną przekazane do akceptacji Inspektora Nadzoru. 2. Profilowanie skarp i przeciwskarp rowów. 3. Umocnienie wlotu / wylotu przepustów poprzez brukowanie. Oznakowanie docelowe pionowe i poziome: 1. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego przed rozpoczęciem robót i jego odtworzenie (linia segregacyjna i krawędziowe) w technologii oznakowania grubowarstwowego strukturalnego, zgodnie z WT ZDW-D-07.01.01 (wersja grudzień 2009r.) Oznakowanie tymczasowe: 1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wszystkie elementy oznakowania tymczasowego przewidziane w projekcie tymczasowej organizacji ruchu dostarczy i będzie utrzymywać Wykonawca robót. Całość robót należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP Wartość w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 927 383,30 zł (netto) co stanowi 38,05% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24746020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-09-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 13+000 DO KM 13+630 ORAZ OD KM 14+309 DO KM 14+690 W JANKOWICACH (POW. PSZCZYŃSKI) zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 OD KM 10+000 DO KM 13+000 W MIEJS DROG - BUD SP. Z O.O.
LUBOJENKA, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, woj. śląskie
2015-10-07 1 140 000,00