Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.konstancinjeziorna.pl

Ogłoszenie nr 24778 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.
Konstancin-Jeziorna: Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I Część I - Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie. Część II - Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie. Część III – Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, krajowy numer identyfikacyjny 1327104500000, ul. ul. Warszawska  32, 05520   Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, e-mail zamowienia@konstancinjeziorna.pl, faks +48 22 7564885, +48 222011975.
Adres strony internetowej (URL): www.konstancinjeziorna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.konstancinjeziorna.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.konstancinjeziorna.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I Część I - Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie. Część II - Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie. Część III – Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna.

Numer referencyjny:
ZP.271.12.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna. 1. Podstawą wykonania robót budowlanych jest następująca dokumentacja techniczna, odrębna dla części I, II i III: a) projekt budowlano-wykonawczy; b) kosztorys ofertowy; c) przedmiar robót; d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I - Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie. Część II - Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie. Część III - Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna. 3. W ramach części I należy m.in. wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 6 cm, wzmocnić nawierzchnie kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie, śr. gr. 8 cm. Zniwelować, wyprofilować, utwardzić kruszywem pobocza. Wyregulować studnie, zasuwy i zawory oraz ustawić oznakowanie. 4. W ramach części II należy m.in. wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwę przeciwspękaniową z geokompozytu na całej szerokości jezdni, warstwę wyrównawczą na istniejącej nawierzchni średnio 75 kg/m² remont konstrukcji. Wykonać frezowanie profilujące. Wyregulować studnie, zasuwy i zawory. 5. W ramach części III należy m.in. wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 6 cm, wzmocnić nawierzchnie kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie, śr. gr. 8 cm. Zniwelować, wyprofilować, utwardzić kruszywem pobocza. 6. Przedmiary robót branży drogowej, stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ, należy traktować tylko jako materiał pomocniczy. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 7. Podczas wykonywania robót należy zabezpieczyć i zapewnić dojścia oraz, w miarę technicznych możliwości, dojazd do wszystkich posesji. O możliwych utrudnieniach związanych z realizacją zadania należy powiadamiać mieszkańców z wyprzedzeniem minimum 3 dniowym. 8. Wszystkie roboty branżowe należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 9. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną robót, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich wykonanych robót. 10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy, licząc ten okres od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone. 11. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie. 12. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 14. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy dokumentacją techniczna a przedmiarami, nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji technicznej Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1. zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów (materiałów i technologii wykonania) wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował materiały - rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w złożonej ofercie poprzez wskazanie materiału równoważnego, jego cech i producenta. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.) wystawionych/publikowanych przez producenta danego materiału. 16. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby, wykonujące bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053). 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.


II.5) Główny kod CPV:
45233223-8

Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45111100-9, 45233320-8, 45233251-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: Część I – 90 000,00 zł. Część II – 300 000,00 zł. Część III – 55 000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na remoncie lub przebudowie drogi , o wartości brutto każda: dla części I – 100 000, 00 zł. dla części II – 400 000, 00 zł. dla części III – 70 000, 00 zł. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wartość wykonanych robót budowlanych musi być nie niższa niż suma wymaganych wartości robót dla oferowanych części. b) w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym minimum jedna osoba, która będzie kierownikiem budowy – posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe (budownictwo drogowe) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności budownictwa drogowego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na remoncie lub przebudowie drogi , o wartości brutto każda: dla części I – 100 000, 00 zł. dla części II – 400 000, 00 zł. dla części III – 70 000, 00 zł. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wartość wykonanych robót budowlanych musi być nie niższa niż suma wymaganych wartości robót dla oferowanych części. 2) Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym minimum jedna osoba, która będzie kierownikiem budowy – posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe (budownictwo drogowe) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności budownictwa drogowego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 3) Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: Część I – 90 000,00 zł. Część II – 300 000,00 zł. Część III – 55 000,00 zł.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. a) SIWZ – złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. b) SIWZ – złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ); 3) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. c) SIWZ złoży - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości Część I – Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie – 2 800,00 zł. Część II – Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie – 10 000,00 zł. Część III - Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna – 1700,00 zł. 1. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2-5 SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 (liczy się data wpływu na podane konto). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.12.2017, dla części nr …… . Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31, 05-520 Konstancin-Jeziorna, I piętro, pok. nr 6 - przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie: 1) zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2) zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że: a) wykonanie części zakresu robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub, b) wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 3) terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia podczas realizacji podziemnej sieci nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem, c) wystąpienia anomalii pogodowych publikowanych w oficjalnych komunikatach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. d) wystąpienia warunków gruntowych realizacji inwestycji, znacząco odbiegających od opisanych w dokumentacji technicznej, e) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów. 4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 6) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 7) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 8) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w ust. 6. 3. W przypadku zmian dotyczących dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w przepisie art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później niż 5 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. 4. W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 3, i które są niezbędne do prawidłowej realizacji całości lub części przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem aneksu do Umowy uwzględniającego ich wykonanie, pod rygorem zrzeknięcia się ewentualnego wynagrodzenia z tytułu ich wykonania. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu Umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji. 6. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 03/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1   
Nazwa:
Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach części I należy m.in. wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 6 cm, wzmocnić nawierzchnie kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie, śr. gr. 8 cm. Zniwelować, wyprofilować, utwardzić kruszywem pobocza. Wyregulować studnie, zasuwy i zawory oraz ustawić oznakowanie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233223-8, 45100000-8, 45111100-9, 45233320-8, 45233251-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 30/06/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena80
okres udzielonej gwarancji20

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2   
Nazwa:
Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach części II należy m.in. wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwę przeciwspękaniową z geokompozytu na całej szerokości jezdni, warstwę wyrównawczą na istniejącej nawierzchni średnio 75 kg/m² remont konstrukcji. Wykonać frezowanie profilujące. Wyregulować studnie, zasuwy i zawory.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233223-8, 45100000-8, 45111100-9, 45233320-8, 45233251-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 30/06/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena80
okres udzielonej ggwarancji20

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3   
Nazwa:
Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach części III należy m.in. wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 6 cm, wzmocnić nawierzchnie kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie, śr. gr. 8 cm. Zniwelować, wyprofilować, utwardzić kruszywem pobocza.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233223-8, 45100000-8, 45111100-9, 45233320-8, 45233251-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 30/06/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena80
okres udzielonej gwarancji20

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie nr 71062 - 2017 z dnia 2017-04-21 r.
Konstancin-Jeziorna: Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I Część I - Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie. Część II - Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie. Część III – Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 24778-2017 z dnia 14.02.2017r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, krajowy numer identyfikacyjny 1327104500000, ul. ul. Warszawska  32, 05520   Konstancin-Jeziorna, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, faks +48 22 7564885, +48 222011975, e-mail zamowienia@konstancinjeziorna.pl
Adres strony internetowej (URL): www.konstancinjeziorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap I Część I - Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie. Część II - Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie. Część III – Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):


II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych w gminie Konstancin-Jeziorna. 1. Podstawą wykonania robót budowlanych jest następująca dokumentacja techniczna, odrębna dla części I, II i III: a) projekt budowlano-wykonawczy; b) kosztorys ofertowy; c) przedmiar robót; d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I - Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie. Część II - Remont ulicy Sadowej w Konstancinie-Jeziornie. Część III - Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna. 3. W ramach części I należy m.in. wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 6 cm, wzmocnić nawierzchnie kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie, śr. gr. 8 cm. Zniwelować, wyprofilować, utwardzić kruszywem pobocza. Wyregulować studnie, zasuwy i zawory oraz ustawić oznakowanie. 4. W ramach części II należy m.in. wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwę przeciwspękaniową z geokompozytu na całej szerokości jezdni, warstwę wyrównawczą na istniejącej nawierzchni średnio 75 kg/m² remont konstrukcji. Wykonać frezowanie profilujące. Wyregulować studnie, zasuwy i zawory. 5. W ramach części III należy m.in. wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 6 cm, wzmocnić nawierzchnie kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie, śr. gr. 8 cm. Zniwelować, wyprofilować, utwardzić kruszywem pobocza. 6. Przedmiary robót branży drogowej, stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ, należy traktować tylko jako materiał pomocniczy. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 7. Podczas wykonywania robót należy zabezpieczyć i zapewnić dojścia oraz, w miarę technicznych możliwości, dojazd do wszystkich posesji. O możliwych utrudnieniach związanych z realizacją zadania należy powiadamiać mieszkańców z wyprzedzeniem minimum 3 dniowym. 8. Wszystkie roboty branżowe należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 9. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną robót, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich wykonanych robót. 10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy, licząc ten okres od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie będą stwierdzone. 11. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie. 12. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 14. W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy dokumentacją techniczna a przedmiarami, nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji technicznej Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1. zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów (materiałów i technologii wykonania) wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował materiały - rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w złożonej ofercie poprzez wskazanie materiału równoważnego, jego cech i producenta. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.) wystawionych/publikowanych przez producenta danego materiału. 16. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby, wykonujące bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053). 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233223-8
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111100-9, 45233320-8, 45233251-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
NAZWA:
Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/03/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
95661.54

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
4
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Budownictwo Drogowe Jarpol S.A.,  ,  {Dane ukryte},  04-062,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
85080.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem
85080.00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
135300.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
3  
NAZWA:
Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/03/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
58512.75

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
4
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Budownictwo Drogowe Jarpol S.A.,  ,  {Dane ukryte},  04-062,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
60533.33

Oferta z najniższą ceną/kosztem
60533.33
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
100000.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@konstancinjeziorna.pl
tel: +48 22 484 23 00
fax: +48 22 484 23 09
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-03-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2477820170
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.12.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-02-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.konstancinjeziorna.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.konstancinjeziorna.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont ulicy Słowackiego w Konstancinie-Jeziornie Budownictwo Drogowe Jarpol S.A.
Warszawa
2017-04-21 85 080,00
Remont drogi gminnej w Czernidłach, gmina Konstancin-Jeziorna Budownictwo Drogowe Jarpol S.A.
Warszawa
2017-04-21 60 533,00