Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie rond
NDNr dokumentu248604-2017
PDData publikacji30/06/2017
OJDz.U. S123
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany28/06/2017
DTTermin08/08/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL
PL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

30/06/2017    S123    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie rond

2017/S 123-248604

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

"Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 5 „Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.".

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-53/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233128
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż w ciągu drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu szer. 3,5,m 2 wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą, 2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową skrzyżowania typu rondo wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dok. projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 968, województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Łącko, miejscowość: Zabrzeż.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż w ciągu drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu szer. 3,5,m 2 wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową skrzyżowania typu rondo wraz

z dojazdami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących w szczególności:

a. zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie

i likwidacja),

b. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

c. wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym, ewentualne nasadzenia kompensacyjne),

d. doprowadzenie gruntów podłoża do wymaganej nośności,

e. roboty ziemne, wykonanie poszerzenia korpusu drogi,

f. przebudowa, budowa poboczy,

g. budowa, przebudowa chodników, przejść dla pieszych,

h. budowa/przebudowa zatok autobusowych i peronów przystankowych,

i. przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

j. budowa, przebudowa odwodnienia drogi (rowy, ścieki, kanalizacja) wraz

z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, regulującymi przepływ itp.),

k. zabezpieczenie/umocnienie skarp,

l. budowa/przebudowa przepustów drogowych oraz w razie konieczności urządzeń ochrony środowiska,

m. zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: napowietrznych linii elektroenergetycznych SN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych, gazowych, telekomunikacyjnych),

n. budowa, przebudowa infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej,

o. demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z zasilaniem,

p. stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni,

q. zapewnienie nadzoru archeologicznego i w razie konieczności przeprowadzenie badań archeologicznych,

r. w razie konieczności – zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,

s. przeniesienie istniejącej stacji monitorującej – elementy Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce (ZSSRWM),

t. roboty wykończeniowe i porządkowe,

u. wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków hektometrowych U-1,

v. stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,

w. sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,

x. przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,

y. pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji,

z. utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 968 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania)

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta o Specjalności Drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania polegającego na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta o Specjalności Drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 1 km;

2) osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania polegającego na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków p. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia);

— trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pok. 220

8. Termin związania oferta wynosi 60 dni

9. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

10. Kryteria oceny ofert

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 15 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 15 %

4) dodatkowe doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej – 10 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ – cz. opisowa.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej zawarte są w cz. VIII SIWZ oraz przepisach działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2017
TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie rond
NDNr dokumentu312130-2017
PDData publikacji09/08/2017
OJDz.U. S151
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany07/08/2017
DTTermin11/08/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL
PL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

09/08/2017    S151    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie rond

2017/S 151-312130

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 123-248604)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

"Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 5 „Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.".

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-53/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233128
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż w ciągu drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu szer. 3,5,m 2 wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową skrzyżowania typu rondo wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dok. projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 123-248604

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie rond
NDNr dokumentu415092-2017
PDData publikacji20/10/2017
OJDz.U. S202
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany18/10/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233128 - Roboty budowlane w zakresie rond
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

20/10/2017    S202    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie rond

2017/S 202-415092

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 5 „Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-53/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233128
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż w ciągu drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu szer. 3,5,m 2wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową skrzyżowania typu rondo wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 49 478 506.15 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania zamówienia: droga wojewódzka nr 968, województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Łącko, miejscowość: Zabrzeż.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowę skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż w ciągu drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu szer. 3,5,m 2wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową skrzyżowania typu rondo wraz

z dojazdami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących w szczególności:

a. zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie

i likwidacja),

b. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

c. wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym, ewentualne nasadzenia kompensacyjne),

d. doprowadzenie gruntów podłoża do wymaganej nośności,

e. roboty ziemne, wykonanie poszerzenia korpusu drogi,

f. przebudowa, budowa poboczy,

g. budowa, przebudowa chodników, przejść dla pieszych,

h. budowa/przebudowa zatok autobusowych i peronów przystankowych,

i. przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

j. budowa, przebudowa odwodnienia drogi (rowy, ścieki, kanalizacja) wraz

z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, regulującymi przepływ itp.),

k. zabezpieczenie/umocnienie skarp,

l. budowa/przebudowa przepustów drogowych oraz w razie konieczności urządzeń ochrony środowiska,

m. zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: napowietrznych linii elektroenergetycznych SN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych, gazowych, telekomunikacyjnych),

n. budowa, przebudowa infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej,

o. demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z zasilaniem,

p. stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni,

q. zapewnienie nadzoru archeologicznego i w razie konieczności przeprowadzenie badań archeologicznych,

r. w razie konieczności – zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,

s. przeniesienie istniejącej stacji monitorującej – elementy Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce (ZSSRWM),

t. roboty wykończeniowe i porządkowe,

u. wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków hektometrowych U-1,

v. stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,

w. sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,

x. przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,

y. pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji,

z. utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 968 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 123-248604
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a
Wrocław
52-200
Polska
Kod NUTS: PL51
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 900 140.92 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 434 640.93 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2017

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-08-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 24860420171
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-53/17
Data publikacji zamówienia: 2017-06-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 35000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 166 666 PLN  -  1 750 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
"Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 5 „Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.". Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2017-10-09 3 434 640,00