Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego oraz świadczenia usługi ochrony siedziby centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 6 części. - nr postępowania 097/10


Numer ogłoszenia: 249424 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego oraz świadczenia usługi ochrony siedziby centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 6 części. - nr postępowania 097/10.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.1. Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego oraz świadczenia usługi ochrony siedziby centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 6 części. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ). 1.3. Opis podziału na części: Część 1 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom - Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1) Część 2 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul.Górna 18 (Obiekt nr 2) - Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3) Część 3 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin - Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4). Część 4 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka - Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5) Część 5 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. - Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6) Część 6 Świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie MZDW Warszawa - Siedziba MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 (Obiekt nr 7).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.34.11.40-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 21.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 2.1 Zmiany osobowe: 2.1.1 zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; 2.1.2 zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 2.2 Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: 2.2.1 zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; 2.2.2 zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. 2.3 Płatności: zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 2.4 Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 2.4.1 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2.4.2 zmiana obowiązującej stawki VAT; 2.4.3 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 2.4.4 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 2.4.5 wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; 2.4.6 zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, pok. 205, 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.09.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajacego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom - Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom - Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul.Górna 18 (Obiekt nr 2) - Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul.Górna 18 (Obiekt nr 2) - Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin - Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4)..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin - Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka - Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka - Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. - Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. - Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie MZDW Warszawa - Siedziba MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 (Obiekt nr 7).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie MZDW Warszawa - Siedziba MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 (Obiekt nr 7).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 226045 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
249424 - 2010 data 13.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.5.

 • W ogłoszeniu jest:
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):98.34.11.40-8.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8 Dodatkowe (CPV): 90.91.00.00-9; CPV 90.91.13.00-9; CPV 90.91.12.00-8.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego w kancelarii ogólnej..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2010 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego w kancelarii ogólnej..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Zał. nr 1.

 • W ogłoszeniu jest:
  W części od I do VI. Punkt 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  W części od I do VI. Punkt 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8 Dodatkowe (CPV): 90.91.00.00-9; CPV 90.91.13.00-9; CPV 90.91.12.00-8.


Warszawa: Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego oraz świadczenia usługi ochrony siedziby centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 6 części. - nr postępowania 097/10.


Numer ogłoszenia: 284421 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 249424 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego oraz świadczenia usługi ochrony siedziby centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 6 części. - nr postępowania 097/10..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1. Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego oraz świadczenia usługi ochrony siedziby centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 6 części. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ). 1.3. Opis podziału na części: Część 1 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom - Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1) Część 2 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul.Górna 18 (Obiekt nr 2) - Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3) Część 3 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin - Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4). Część 4 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka - Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5) Część 5 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. - Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6) Część 6 Świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie MZDW Warszawa - Siedziba MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 (Obiekt nr 7)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.34.11.40-8, 90.91.00.00-9, 90.91.13.00-9, 90.91.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom - Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Hendel prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe KERIM, ul. Sandomierska 14a, 26-611 Redom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 356064,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47023,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  47023,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  112215,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul.Górna 18 (Obiekt nr 2) - Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
19.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jerzy Aleksander Ślęczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Mienia i Osób, ul. Nerudy 9 m 21, 01-926 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 356064,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  104307,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  104307,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  224431,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin - Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
18.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jerzy Aleksander Śleczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Mienia i Osób, ul. Nerudy 9 m 21, 01-926 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 356064,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52794,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  52794,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  85497,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka - Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jerzy Aleksander Ślęczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Mienia i Osób, ul. Nerudy 9 m 21, 01-926 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 356064,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52794,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  52794,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  85497,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. - Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
20.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jerzy Aleksander Ślęczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Mienia i Osób, ul. Nerudy 9 m 21, 01-926 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 356064,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52153,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  52153,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  92978,64


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24942420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 475 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, pok. 205, 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
98341140-8 Usługi dozorowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom - Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1). Mirosław Hendel prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe KERIM
ul. Sandomierska 14a, 26-611 Redom, woj. mazowieckie
2010-10-13 47 023,00
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul.Górna 18 (Obiekt nr 2) - Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3). Jerzy Aleksander Ślęczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Mienia i Osób
ul. Nerudy 9 m 21, 01-926 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-10-13 104 307,00
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin - Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4) Jerzy Aleksander Śleczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Mienia i Osób
ul. Nerudy 9 m 21, 01-926 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-10-13 52 794,00
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka - Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5). Jerzy Aleksander Ślęczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Mienia i Osób
ul. Nerudy 9 m 21, 01-926 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-10-13 52 794,00
Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. - Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6). Jerzy Aleksander Ślęczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Mienia i Osób
ul. Nerudy 9 m 21, 01-926 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-10-13 52 153,00