Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
ND Nr dokumentu 249494-2011
PD Data publikacji 06/08/2011
OJ Dz.U. S 150
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 03/08/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 07/09/2011
DT Termin 14/09/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl

06/08/2011    S150    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

2011/S 150-249494

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Do wiadomości: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Do wiadomości: Gerard Piejko
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126379000-302
E-mail: g.piejko@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Do wiadomości: Edyta Grabowska
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126382603-220
E-mail: e.grabowska@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Do wiadomości: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel. +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks +48 126382663
Internet: www.zdw.krakow.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka budżetowa
Inne Zarządzanie drogami wojewódzkimi
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 975 w m. Zakliczyn z podziałem na zadnia: Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonych podpór mostu na rz. Dunajec w m. Zakliczyn. Zadanie 2. Przebudowa mostu do parametrów dla drogi klasy G i nośności 40 ton (klasa B).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie

Kod NUTS PL21

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Zadanie 1.
Odbudowa wraz z przywróceniem nośności do kl. B uszkodzonych podpór monolitycznych o konstrukcji trzysłupowej zwieńczonej oczepem, polegająca m. in. na:
1) Wykonanie rysunków wykonawczych wraz z opisem, przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w zakresie odbudowy i przywrócenia nośności podpór mostu do kl. B.
2) Wykonanie robót związanych z odbudową i przywróceniem nośności podpór do klasy B.
Zadanie 2.
Przebudowa mostu wraz z dojazdami, polegająca m. in. na:
1) Wykonaniu rysunków wykonawczych wraz z opisem, przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w zakresie przywrócenia istniejącego mostu do parametrów dla drogi klasy G i nośności 40 ton (klasa B).
2) Przywrócenie nośności klasy B konstrukcji nośnej i pomostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
3) Wymiana i uzupełnienie elementów wyposażenia mostu.
4) Przebudowa dojazdów na niezbędnym odcinku.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45221111, 71322300

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 200 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zgodnie z zapisami w cz. III.2.3;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia - zgodnie z zapisami w cz. III.2.3;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane w części III 2.1) II.2 dokumenty
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć;
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu;
1.2 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
1.4 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.5 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji określonej w pkt. 1.5 wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
1.6 Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b;
1.7 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt. 4 ustawy (pkt. I 1.4) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa w pkt. II 1.5, dotyczącej tych podmiotów.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć;
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (uwaga! oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2.1);
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt. od 2.1 do 2.6.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. 2 ppkt. 2.2 - 2.4 i ppkt. 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt. 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt.1) lit.a i c oraz pakt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. III pkt. 2.1,pkt I.2 oraz cz. III pkt. III.2.1 pkt II.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt. 4 ustawy polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa powyżej dotyczącej tych podmiotów.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, nie mniej niż trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów mostowych o konstrukcji zespolonej, żelbetowej lub sprężonej (bez mostów drewnianych i przepustów), o łącznej długości całkowitej min 100,0 m, w tym jeden o dł. 50,0 m.
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje:
— kandydatem na stanowisko Kierownika budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej, który pełnił obowiązki Kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub remoncie trzech obiektów mostowych o konstrukcji zespolonej, żelbetowej lub sprężonej (bez mostów drewnianych i przepustów) o łącznej długości całkowitej min. 100,0 m, w tym jeden o dł. min. 50,0 m, w okresie ostatnich 5 lat,
— kandydatem na stanowisko Projektanta posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej, który w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej trzy projekty budowlane, przebudowy lub remontu obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej lub sprężonej (bez mostów drewnianych i przepustów), o łącznej długości całkowitej nie mniejszej niż 100,0 m, w tym jeden o dł. min. 50 m.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-90/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 7.9.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 139,49 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówka w kasie Zamawiającego, przelewem za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie naliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.9.2011 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.9.2011 - 10:00

Miejsce

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, pokój 218, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 14.6.2013 r., w tym:
Zadanie 1 do 15.12.2011 r.
Zadanie 2 do 14.6.2013 r.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
3.8.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
ND Nr dokumentu 333142-2011
PD Data publikacji 25/10/2011
OJ Dz.U. S 205
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 21/10/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
71322300 - Usługi projektowania mostów
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
71322300 - Usługi projektowania mostów
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

25/10/2011    S205    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

2011/S 205-333142

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 975 w m. Zakliczyn z podziałem na zadania: Zadanie 1: Odbudowa uszkodzonych podpór na rz. Dunajec w m. Zakliczyn Zadanie 2: Przebudowa mostu do parametrów dla drogi klasy G i nośności 40 ton (klasa B).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Zadanie 1.
Odbudowa wraz z przywróceniem nośności do kl. B uszkodzonych podpór monolitycznych o konstrukcji trzysłupowej zwieńczonej oczepem, polegająca m. in. na:
1) Wykonanie rysunków wykonawczych wraz z opisem, przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w zakresie odbudowy i przywrócenia nośności podpór mostu do kl. B.
2) Wykonanie robót związanych z odbudową i przywróceniem nośności podpór do klasy B.
Zadanie 2.
Przebudowa mostu wraz z dojazdami, polegająca m. in. na:
1) Wykonaniu rysunków wykonawczych wraz z opisem, przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w zakresie przywrócenia istniejącego mostu do parametrów dla drogi klasy G i nośności 40 ton (klasa B).
2) Przywrócenie nośności klasy B konstrukcji nośnej i pomostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
3) Wymiana i uzupełnienie elementów wyposażenia mostu.
4) Przebudowa dojazdów na niezbędnym odcinku.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45221111, 71322300

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 10 823 997,60 i najwyższa oferta 19 821 450,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-90/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 150-249494 z dnia 6.8.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZDW-DI-3-271-90/11 Nazwa: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 975 w m. Zakliczyn z podziałem na zadnia: Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonych podpór mostu na rz. Dunajec w m. Zakliczyn. Zadanie 2. Przebudowa mostu do parametrów dla drogi klasy G i nośności 40 ton (klasa B).
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 15
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiebiorstwo Banimex sp. z o.o.
ul. Odkrywkowa 93
42-504 Będzin
Polska
E-mail: biuro@banimex.pl
Tel.: +48 322677998
Adres internetowy: www.banimex.pl
Faks: +48 322677998

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 31 453 221,22 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 10 823 997,60 i najwyższa oferta 19 821 450,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Prace projektowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.10.2011

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-14
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 24949420111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 200000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 666 666 PLN  -  10 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 07/09/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
71322300-4 Usługi projektowania mostów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 975 w m. Zakliczyn z podziałem na zadnia: Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonych podpór mostu na rz. Dunajec w m. Zakliczyn. Zadanie 2. Przebudowa mostu do parametrów dla drogi klasy G i nośności 40 ton (klasa B). Przedsiebiorstwo Banimex sp. z o.o.
ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin, woj. ŚLĄSKIE
2011-10-20 0,00