Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Świadczenie usług telefonii komórkowej z przeniesieniem aktualnie wykorzystywanych numerów - nr postępowania 139/11


Numer ogłoszenia: 249653 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telefonii komórkowej z przeniesieniem aktualnie wykorzystywanych numerów - nr postępowania 139/11.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (w tym połączenia w ramach roamingu), na rzecz Zamawiającego, obejmujących w szczególności: 1. połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych, 2. połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii stacjonarnych, 3. połączenia międzynarodowe do sieci telefonii komórkowej, 4. połączenia międzynarodowe do sieci telefonii stacjonarnej, 5. wysyłanie wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci telefonii komórkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, 6. pobieranie/wysyłanie danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, 7. w ramach opłaty abonamentowej, realizacja przez Wykonawcę w ruchu krajowym, bez opłat min. 2000 minut połączeń głosowych dla karty sim pomiędzy istniejącymi, nowymi oraz przeniesionymi do jego sieci aktywacjami Zamawiającego, 8. w ramach abonamentu wykonawca umożliwi na żądanie Zamawiającego blokowanie połączeń wychodzących dla użytkowników, którzy w danym cyklu rozliczeniowym wykorzystali przyznany limit. Blokada ma tak działać, aby użytkownik mógł odbierać połączenia przychodzące jednak sam będzie mógł dzwonić tylko do numerów firmowych w ramach sieci firmowej bez kosztów. .9. rodzaje abonamentów na w/w usługi: 9.1. abonament zawierający 30 200 minut miesięcznie wymiennych na wszystkie usługi telekomunikacyjne z możliwością samodzielnego zdefiniowania limitów na poszczególnych pracowników zgodnie z poniższą specyfikacją. 9.1.1. abonament 500 dla 13 kart SIM, który będzie zawierał min. 500 minut miesięcznie, przy czym minuty muszą być wymienne na wszystkie usługi. 9.1.2. abonament 350 dla 46 kart SIM. który będzie zawierał min. 350 minut miesięcznie, przy czym minuty muszą być wymienne na wszystkie usługi. 9.1.3. abonament 200 dla 38 kart SIM. który będzie zawierał min. 200 minut miesięcznie, przy czym minuty muszą być wymienne na wszystkie usługi. 10. Niewykorzystane minuty abonamentów winny przechodzić na kolejny okres rozliczeniowy (okres miesięczny) i być do wykorzystania w pierwszej kolejności. 11. Wykonawca w trakcie trwania umowy na żądanie Zamawiającego dołączy do umowy kolejne karty SIM bez zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania i łącznej ilości minut określonych w pkt 9.1. na okres odpowiednio krótszy zgodny z końcem trwania umowy. 12. Połączenia realizowane w ramach roamingu nie przekroczą w ujęciu czasowym 5% czasu wszystkich rozmów. 13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy do siedziby Zamawiającego telefony odpowiadające opisowi funkcjonalnemu wskazanemu poniżej w ilości nie większej niż 120 szt. (20 sztuk dla grupy I oraz 100 sztuk dla grupy II) po cenach wskazanych w ofercie osobno dla obu grup telefonów. Telefony nie będą zawierały zabezpieczeń (np. typu simlock), które nie będą pozwalały na korzystanie z karty SIM innego operatora. - I grupa telefonów 20 szt. telefonów spełniających wymagania: Telefon działający w systemie 850, 900, 1800, 1900, UMTS. Posiadający Baterię Litowo Jonową lub litowo polimerową o pojemności nie mniej niż 1400mAh, wyświetlacz TFT o rozdzielczości nie mniejszej niż 240x320, wielkość wyświetlacza nie mniejsza niż 2,4 cala, aparat fotograficzny o matrycy minimum 3,2 MPix, Gniazdo karty pamięci microSD, Radio FM, odtwarzacz MP3, GPS, zestaw do nawigacji samochodowej (uchwyt, ładowarka samochodowa). - II grupa telefonów 100 szt. telefonów spełniających wymagania: Telefon odporny na kurz, wilgoć, upadek. Działający w system 850, 900, 1800, 1900. Posiadający Baterię Litowo Jonową o pojemności nie mniej niż 1000 mAh, wyświetlacz TFL LCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 128x160, Aparat fotograficzny o matrycy minimum 1,3 MPix, Gniazdo karty pamięci microSD, Latarkę, Radio FM, odtwarzacz MP3 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupienia innych telefonów zgodnie z cennikiem wykonawcy z zastrzeżeniem, że ich wartość nie przekroczy wartości 120 telefonów oferowanych przez wykonawcę. 15. Operator w ramach ceny oferty zapewni: 15.1. aktywację kart SIM (do przeniesionych numerów), w ilości 97 kompletów. 15.2. przeniesienie od innych operatorów i aktywację świadczenia usługi w posiadanych przez Zamawiającego numerach telefonów zgodnie z art. 71 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami, 15.3. utworzenie darmowej sieci korporacyjnej ze wszystkich aktywowanych numerów (darmowe usługi w ramach aktywnych numerów w sieci Wykonawcy). Dotyczy to połączeń głosowych. 15.4. stałą stawkę (zgodną z ceną jednostkową wskazaną w ofercie) za 1 minutę połączenia głosowego w ruchu krajowym, niezależnie od pory dnia lub tygodnia. 15.5. jednosekundową taryfikację połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację połączenia, dla połączeń wykonywanych na terenie kraju..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.21.20.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w pkt 3 składa każdy z wykonawców, zaś oświadczenia oraz dokumenty o których mowa w pkt. 1, 2, może zostać złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8. powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 7. Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Możliwe zmiany zawartej umowy: a. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy jeżeli w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej nie będzie możliwe dochowanie wskazanych w SIWZ terminów. Termin zakończenia obowiązywania umowy nastąpi po upływie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. b. Zmiany osobowe a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, b) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ b. Zmiany organizacji spełniania świadczenia a) Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego b) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy c) Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa d) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jeśli oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa c. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, iż minimalna ilość aktywnych kart SIM musi wynosić minimum 80, jeśli W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pok. nr 206 i 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.09.2011 godzina 10:00, miejsce: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, kancelaria ogólna - parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 255613 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
249653 - 2011 data 20.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2011 godzina 10:00, miejsce: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, kancelaria ogólna - parter..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 10:00, miejsce: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, kancelaria ogólna - parter..


Warszawa: Świadczenie usług telefonii komórkowej z przeniesieniem aktualnie wykorzystywanych numerów - nr postepowania 139/11


Numer ogłoszenia: 324039 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 249653 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telefonii komórkowej z przeniesieniem aktualnie wykorzystywanych numerów - nr postepowania 139/11.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (w tym połaczenia w ramach roamingu), na rzecz Zamawiajacego, obejmujacych w szczególnosci: 1. połaczenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych, 2. połaczenia głosowe do wszystkich sieci telefonii stacjonarnych, 3. połaczenia miedzynarodowe do sieci telefonii komórkowej, 4. połaczenia miedzynarodowe do sieci telefonii stacjonarnej, 5. wysyłanie wiadomosci SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci telefonii komórkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granica, 6. pobieranie/wysyłanie danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granica, 7. w ramach opłaty abonamentowej, realizacja przez Wykonawce w ruchu krajowym, bez opłat min. 2000 minut połaczen głosowych dla karty sim pomiedzy istniejacymi, nowymi oraz przeniesionymi do jego sieci aktywacjami Zamawiajacego, 8. w ramach abonamentu wykonawca umożliwi na żadanie Zamawiajacego blokowanie połaczen wychodzacych dla użytkowników, którzy w danym cyklu rozliczeniowym wykorzystali przyznany limit. Blokada ma tak działac, aby użytkownik mógł odbierac połaczenia przychodzace jednak sam bedzie mógł dzwonic tylko do numerów firmowych w ramach sieci firmowej bez kosztów. .9. rodzaje abonamentów na w/w usługi: 9.1. abonament zawierajacy 30 200 minut miesiecznie wymiennych na wszystkie usługi telekomunikacyjne z możliwoscia samodzielnego zdefiniowania limitów na poszczególnych pracowników zgodnie z poniższa specyfikacja. 9.1.1. abonament 500 dla 13 kart SIM, który bedzie zawierał min. 500 minut miesiecznie, przy czym minuty musza byc wymienne na wszystkie usługi. 9.1.2. abonament 350 dla 46 kart SIM. który bedzie zawierał min. 350 minut miesiecznie, przy czym minuty musza byc wymienne na wszystkie usługi. 9.1.3. abonament 200 dla 38 kart SIM. który bedzie zawierał min. 200 minut miesiecznie, przy czym minuty musza byc wymienne na wszystkie usługi. 10. Niewykorzystane minuty abonamentów winny przechodzic na kolejny okres rozliczeniowy (okres miesieczny) i byc do wykorzystania w pierwszej kolejnosci. 11. Wykonawca w trakcie trwania umowy na adanie Zamawiajacego dołaczy do umowy kolejne karty SIM bez zwiekszenia łacznej kwoty zobowiazania i łacznej ilosci minut okreslonych w pkt 9.1. na okres odpowiednio krótszy zgodny z koncem trwania umowy. 12. Połaczenia realizowane w ramach roamingu nie przekrocza w ujeciu czasowym 5% czasu wszystkich rozmów. 13. Wykonawca na żadanie Zamawiajacego dostarczy do siedziby Zamawiajacego telefony odpowiadajace opisowi funkcjonalnemu wskazanemu poniej w ilosci nie wiekszej niż 120 szt. (20 sztuk dla grupy I oraz 100 sztuk dla grupy II) po cenach wskazanych w ofercie osobno dla obu grup telefonów. Telefony nie beda zawierały zabezpieczen (np. typu simlock), które nie beda pozwalały na korzystanie z karty SIM innego operatora. - I grupa telefonów 20 szt. telefonów spełniajacych wymagania: Telefon działajacy w systemie 850, 900, 1800, 1900, UMTS. Posiadajacy Baterie Litowo Jonowa lub litowo polimerowa o pojemnosci nie mniej niż 1400mAh, wyswietlacz TFT o rozdzielczosci nie mniejszej ni 240x320, wielkosc wyswietlacza nie mniejsza niż 2,4 cala, aparat fotograficzny o matrycy minimum 3,2 MPix, Gniazdo karty pamieci microSD, Radio FM, odtwarzacz MP3, GPS, zestaw do nawigacji samochodowej (uchwyt, ładowarka samochodowa). - II grupa telefonów 100 szt. telefonów spełniajacych wymagania: Telefon odporny na kurz, wilgoc, upadek. Działajacy w system 850, 900, 1800, 1900. Posiadajacy Baterie Litowo Jonowa o pojemnosci nie mniej niż 1000 mAh, wyswietlacz TFL LCD o rozdzielczosci nie mniejszej niż 128x160, Aparat fotograficzny o matrycy minimum 1,3 MPix, Gniazdo karty pamieci microSD, Latarke, Radio FM, odtwarzacz MP3 14. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwosc zakupienia innych telefonów zgodnie z cennikiem wykonawcy z zastrzeżeniem, że ich wartosc nie przekroczy wartosci 120 telefonów oferowanych przez wykonawce. 15. Operator w ramach ceny oferty zapewni: 15.1. aktywacje kart SIM (do przeniesionych numerów), w ilosci 97 kompletów. 15.2. przeniesienie od innych operatorów i aktywacje swiadczenia usługi w posiadanych przez Zamawiajacego numerach telefonów zgodnie z art. 71 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. z pózniejszymi zmianami, 15.3. utworzenie darmowej sieci korporacyjnej ze wszystkich aktywowanych numerów (darmowe usługi w ramach aktywnych numerów w sieci Wykonawcy). Dotyczy to połaczen głosowych. 15.4. stała stawke (zgodna z cena jednostkowa wskazana w ofercie) za 1 minute połaczenia głosowego w ruchu krajowym, niezależnie od pory dnia lub tygodnia. 15.5. jednosekundowa taryfikacje połaczen głosowych, bez opłaty za inicjacje połaczenia, dla połaczen wykonywanych na terenie kraju..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.21.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 146341,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  103393,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  103393,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  120236,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24965320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pok. nr 206 i 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
64212000-5 Usługi telefonii komórkowej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług telefonii komórkowej z przeniesieniem aktualnie wykorzystywanych numerów - nr postepowania 139/11 Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-12-08 103 393,00