Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 249842-2011
PD Data publikacji 06/08/2011
OJ Dz.U. S 150
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 02/08/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 13/09/2011
DT Termin 13/09/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 90620000 - Usługi odśnieżania
OC Pierwotny kod CPV 90620000 - Usługi odśnieżania
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl

06/08/2011    S150    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi odśnieżania

2011/S 150-249842

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Do wiadomości: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks +48 222449013

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego w sezonie zimowym 2011/2012 z podziałem na 26 części. - nr postępowania 096/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16
Główne miejsce świadczenia usług Województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego w sezonie zimowym 2011/2012 z podziałem na 26 części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego w sezonie zimowym 2011/2012 z podziałem na 26 części.
CZĘŚĆ 1 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr nr 265 (od km 34+027 do km 43+792), nr 555 (od km 9+046 do km 9+066), nr 564 (od km 0+430 do km 0+750), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.
CZĘŚĆ 2 - wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach.
CZĘŚĆ 3 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 – 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+739 do km 45+224), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.
CZĘŚĆ 4 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+4500; od km 79+5400 do km 113+384380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 00+000 do km 27+95046+380)*, w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 1 w Grudusku.
CZĘŚĆ 5 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 51+940; od km 51+940 do km 54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 34+450; od km 34+450 do km 36+300; od km 36+300 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km 86+760)* w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 2 w Żurominie.
CZĘŚĆ 6 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 27+870; od km 27+870 do km 30+680), nr 616 (od km 27+950 do km 45+300; od km 45+300 do km 46+380), nr 617 (od km 0+000 do km 21+215; od km 21+215 do km 23+88023+990) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 3 w Ciechanowie.
CZĘŚĆ 7 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587) nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 15+240; od km 15+240 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
CZĘŚĆ 8 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+625) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
CZĘŚĆ 9 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
CZĘŚĆ 10 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
CZĘŚĆ 11 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 32+358), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 2+200) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
CZĘŚĆ 12 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
CZĘŚĆ 13 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Mazowiecki.
CZĘŚĆ 14 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km 54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
CZĘŚĆ 15 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123)* w sezonie 200910/20101, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
CZĘŚĆ 16 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 57+776; od km 57+776 do km 71+538; od km 71+538 do km 96+83596+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
CZĘŚĆ 17 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
CZĘŚĆ 18 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+575), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
CZĘŚĆ 19 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 747 (od km 0+000 do km 40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 40+339), nr 754 (od km 40+339 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412), nr 727 (od km 49+173 do km 64+727)*, nr 744 (od km 3+924 do km 18+234))* w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
CZĘŚĆ 20 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 20+473; od km 20+473 do km 20+813; od km 20+813 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 16+830), nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000), nr 859 (od km 0+000 do km 0+120)) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
CZĘŚĆ 21 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
CZĘŚĆ 22 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+906914; od km 61+146066 do km 69+342409) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
CZĘŚĆ 23 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 18+421; od km 18+421 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037), nr 721 (od km 29+300 do km 29+740; od km 29+740 do km 35+800; od km 35+800 do km 38+600; od km 38+600 do km 40+000; od km 40+000 do km 47+050)*, nr 712 (od km 4+055 do km 5+225)*), nr 734 (8+827 do km 13+887)*, nr 798 (od km 0+000 do km 0+635)* w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy w nr 1 w Otwocku.
CZĘŚĆ 24 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
CZĘŚĆ 25 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 7+909; od km 7+909 do km 12+656; od km 15+886 do km 17+800; od km 17+800 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 22+435; od km 22+435 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km 6+477; od km 6+477 do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+039; od km 13+46410+751 do km 26+96112+142 – na długości 1 391 m druga jezdnia; od km 13+464 do km 26+961), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+050 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 3 w Piasecznie.
CZĘŚĆ 26 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+000 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100), nr 736 (od km 0+000 do km 13+744; od km 13+744 do km 16+800; od km 16+800 do km 18+033)* w sezonie 20101/20112, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
Bez VAT 6 463 644,07 EUR
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA CZĘŚĆ 1 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr nr 265 (od km 34+027 do km 43+792), nr 555 (od km 9+046 do km 9+066), nr 564 (od km 0+430 do km 0+750), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr nr 265 (od km 34+027 do km 43+792), nr 555 (od km 9+046 do km 9+066), nr 564 (od km 0+430 do km 0+750), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr nr 265 (od km 34+027 do km 43+792), nr 555 (od km 9+046 do km 9+066), nr 564 (od km 0+430 do km 0+750), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.
Bez VAT 1 242 500,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA CZĘŚĆ 2 - wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach.
Bez VAT 1 534 413,89 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA CZĘŚĆ 3 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 – 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+739 do km 45+224), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 – 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+739 do km 45+224), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 – 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+739 do km 45+224), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.
Bez VAT 2 361 091,67 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA CZĘŚĆ 4 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400; od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 00+000 do km 46+380), w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 1 w Grudusku.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400; od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 00+000 do km 46+380), w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 1 w Grudusku.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400; od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 00+000 do km 46+380), w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 1 w Grudusku.
Bez VAT 905 287,50 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA CZĘŚĆ 5 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km 86+760) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 2 w Żurominie.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km 86+760) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 2 w Żurominie.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km 86+760) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 2 w Żurominie.
Bez VAT 905 287,50 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA CZĘŚĆ 6 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 3 w Ciechanowie.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 3 w Ciechanowie.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 3 w Ciechanowie.
Bez VAT 625 852,50 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA CZĘŚĆ 7 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587) nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587) nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587) nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
Bez VAT 1 179 750,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA CZĘŚĆ 8 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+625) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+625) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+625) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
Bez VAT 763 888,89 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 9 NAZWA CZĘŚĆ 9 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
Bez VAT 902 777,78 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 10 NAZWA CZĘŚĆ 10 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
Bez VAT 833 333,33 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 11 NAZWA CZĘŚĆ 11 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 32+358), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 2+200) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 32+358), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 2+200) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 32+358), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 2+200) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
Bez VAT 486 388,89 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 12 NAZWA wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
Bez VAT 486 388,89 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 13 NAZWA CZĘŚĆ 13 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Mazowiecki.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Mazowiecki.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Mazowiecki.
Bez VAT 416 666,67 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 14 NAZWA CZĘŚĆ 14 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km 54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km 54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km 54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
Bez VAT 278 055,56 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 15 NAZWA CZĘŚĆ 15 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123) w sezonie 2010/2011, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123) w sezonie 2010/2011, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123) w sezonie 2010/2011, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
Bez VAT 625 005,56 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 16 NAZWA CZĘŚĆ 16 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
Bez VAT 1 383 305,56 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 17 NAZWA CZĘŚĆ 17 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
Bez VAT 609 738,89 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 18 NAZWA CZĘŚĆ 18 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+575), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+575), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+575), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
Bez VAT 617 505,56 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 19 NAZWA CZĘŚĆ 19 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 747 (od km 0+000 do km 40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412), nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 747 (od km 0+000 do km 40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412), nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 747 (od km 0+000 do km 40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412), nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
Bez VAT 1 310 263,89 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 20 NAZWA CZĘŚĆ 20 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 16+830), nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 16+830), nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 16+830), nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
Bez VAT 1 168 694,44 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 21 NAZWA CZĘŚĆ 21 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
Bez VAT 1 274 454,86 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 22 NAZWA CZĘŚĆ 22 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914; od km 61+146 do km 69+409) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914; od km 61+146 do km 69+409) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914; od km 61+146 do km 69+409) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
Bez VAT 747 361,11 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 23 NAZWA CZĘŚĆ 23 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037), nr 721 (od km 29+300 do km 47+050), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 734 (8+827 do km 13+887), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy w nr 1 w Otwocku.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037), nr 721 (od km 29+300 do km 47+050), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 734 (8+827 do km 13+887), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy w nr 1 w Otwocku.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037), nr 721 (od km 29+300 do km 47+050), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 734 (8+827 do km 13+887), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy w nr 1 w Otwocku.
Bez VAT 1 096 419,44 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 24 NAZWA CZĘŚĆ 24 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
Bez VAT 952 483,33 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 25 NAZWA CZĘŚĆ 25 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 12+656; od km 15+886 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+039; od km 10+751 do km 12+142 – na długości 1 391 m druga jezdnia; od km 13+464 do km 26+961), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+050 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 3 w Piasecznie.
1)KRÓTKI OPIS
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 12+656; od km 15+886 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+039; od km 10+751 do km 12+142 – na długości 1 391 m druga jezdnia; od km 13+464 do km 26+961), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+050 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 3 w Piasecznie.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 12+656; od km 15+886 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+039; od km 10+751 do km 12+142 – na długości 1 391 m druga jezdnia; od km 13+464 do km 26+961), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+050 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 3 w Piasecznie.
Bez VAT 1 054 305,56 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 26 NAZWA CZĘŚĆ 26 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+000 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100), nr 736 (od km 0+000 do km 18+033) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
1)KRÓTKI OPIS
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+000 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100), nr 736 (od km 0+000 do km 18+033) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

90620000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+000 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100), nr 736 (od km 0+000 do km 18+033) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
Bez VAT 1 052 708,33 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 16 500,00 PLN.
Część 2: 20 400,00 PLN.
Część 3: 31 400,00 PLN.
Część 4: 12 000,00 PLN.
Część 5: 12 000,00 PLN.
Część 6: 8 300,00 PLN.
Część 7: 15 700,00 PLN.
Część 8: 10 100,00 PLN.
Część 9: 12 000,00 PLN.
Część 10: 11 100,00 PLN.
Część 11: 6 400,00 PLN.
Część 12: 6 400,00 PLN.
Cześć 13: 5 500,00 PLN.
Część 14: 3 700,00 PLN.
Część 15: 8 300,00 PLN.
Część 16: 18 400,00 PLN.
Część 17: 8 100,00 PLN.
Część 18: 8 200,00 PLN.
Część 19: 17 400,00 PLN.
Część 20: 15 500,00 PLN.
Część 21: 17 000,00 PLN.
Część 22: 10 000,00 PLN.
Część 23: 14 600,00 PLN.
Część 24: 12 700,00 PLN.
Część 25: 14 000,00 PLN.
Część 26: 14 000,00 PLN.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postepowania), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Strony postanawiają, że płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego.
Do każdej z faktur będzie załączone zbiorcze miesięczne zestawienie wykonanych prac, potwierdzone przez koordynatora robót w danym Obwodzie Drogowym i zatwierdzone przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.
Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
W celu spełnienia warunku alezy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 4, ppkt. 5 ppkt. 6, oraz ppkt. 8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10 pkt. 7., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt 4, 5, 6, 7, 8 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt 10 ppkt 3, 10 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż:
1. dla części 11 i 12 po 150 000,00 PLN brutto każda
2. dla części 13 i 14 po 80 000,00 PLN brutto każda
3. dla pozostałych części po 200 000,00 PLN brutto każda
2) dysponują urządzeniami technicznymi, zgodnie z poniższą tabelą: cz. 1 - Gostynin: równiarka - 1 szt., spycharka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 5 szt., pług - 2 szt., piaskarka - 1 szt., piaskarko - solarka - 1 szt.; cz.2 - Sanniki - równiarka - 1 szt., ładowarka - 2 szt., nośnik - 8 szt., pług - 4 szt., piaskarka - 2 szt., piaskarko - solarka - 1 szt.; cz. 3 - Bielsk - równiarka - 2 szt., spycharka - 1 szt., ładowarka - 4 szt., nośnik - 8 szt., pług - 5 szt., piaskarka - 2 szt., piaskarko - solarka - 3 szt.; cz. 4 - Grudusk - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 10 szt., pług - 5 szt. (pług boczny patrolowy), 2 (pług czołowy dwuskrzydłowy), piaskarko - solarka - 4 szt.; cz. 5 - Żuromin - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 10 szt., pług - 5 szt. (pług boczy patrolowy), 3 szt. (pług czołowy dwuskrzydłowy), piaskarko - solarka - 4 szt.; cz. 6 - Ciechanów - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 9 szt., pług - 5 szt. (pług boczny patrolowy), 3 szt. (pług czołowy dwuskrzydłowy), piaskarko - solarka - 3 szt.; cz. 7 - Łazy - spycharka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 4 szt., pług - 4 szt., piaskarka - 4 szt. cz. 8 - Myszyniec - równiarka - 1 szt., spycharka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 4 szt., pług - 3 szt. (jednostrony), piaskarko - solarka - 2 szt.; cz. 9 - Krasnosielc - równiarka - 1 szt., spycharka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 4 szt. cz. 10 - Czerwi - równiarka - 1 szt., spycharka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 4 szt., cz. 11 - Nasielsk - równiarka - 2 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 2 szt., pług - 2 szt., piaskarka - 2 szt. cz. 12 - Wołomin - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 2 szt., pług - 2 szt., piaskarka - 2 szt. cz. 13 - Nowy Dwór Maz. - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 2 szt., pług - 2 szt., piaskarka - 2 szt.; cz. 14 - Wołomin - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 1 szt., pług - 1 szt., piaskarka - 1 szt.; cz. 15 - Węgrów - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 4 szt., pług - 2 szt., piaskarko - solarka - 2 szt.; cz. 16 - Kosów Lacki - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 5 szt., pług - 2 szt., piaskarka - 2 szt., piaskarko - solarka - 1 szt.; cz. 17 - Siedlce - równiarka - 1 szt., spycharka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 4 szt., pług - 2 szt., piaskarka - 2 szt.; cz. 18 - Siedlce - równiarka - 1 szt., spycharka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 4 szt., pług - 2 szt., piaskarka - 2 szt.; cz. 19 - Radom - równiarka - 2 szt., ładowarka - 1 szt. (do likwidacji śniegu w miejscach zawiewowych), 1 (koparko - ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających), nośnik - 5 szt., pług - 3 szt., piaskarka - 2 szt., piaskarko - solarka - 3 szt.; cz. 20 - Siczki - równiarka - 2 szt., ładowarka - 1 szt. (do likwidacji śniegu w miejscach zawiewowych), 1 szt. (koparko - ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających), nośnik - 4 szt., pług - 4 szt., piaskarka - 4 szt.; cz. 21 - Potworów - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt. (do likwidacji śniegu w miejscach zawiewowych), 1 szt. (koparko - ładowowarka do załadunku materiałów uszorstniających), nośnik - 4 szt., pług - 2 szt., piaskarko - solarka - 2 szt.; cz. 22 - Nowe Miasto n/Pilicą - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt. (do likwidacji śniegu w miejscach zawiewowych), 1 szt. (koparko - ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających), nośnik - 3 szt., pług - 1 szt., piaskarka - 1 szt.; cz. 23 - Otwock - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 3 szt., pług - 1 szt.; cz. 24 - Maciejowice - równiarka - 1 szt., spycharka - 1 szt., ładowarka - 2 szt. (koparka jednonaczyniowa), nośnik - 3 szt., pług - 1 szt., piaskarka - 1 szt., piaskarko - solarka - 1 szt.; cz. 25 - Piaseczno - równiarka - 2 szt., spycharka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 5 szt., pług - 2 szt., piaskarka - 3 szt.; cz. 26 - Warka - równiarka - 1 szt., ładowarka - 1 szt., nośnik - 6 szt., pług - 3 szt., piaskarka - 2 szt.;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
3. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie;
10. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
096/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 13.9.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 36,90 PLN
Warunki i sposób płatności: Wpłata na rachunek bankowy Zamawiajacego: 88 1050 1025 1000 0023 2549 1831.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.9.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 13.9.2011 - 10:30

Miejsce

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
1. od dnia podpisania umowy do 30.4.2012 roku
2. Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dnioddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżelizostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w innysposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybieprzetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lubzamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni oddnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązkunieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia oudzieleniuzamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku UrzędowymUniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
2.8.2011
TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 392150-2011
PD Data publikacji 16/12/2011
OJ Dz.U. S 242
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 14/12/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 90620000 - Usługi odśnieżania
OC Pierwotny kod CPV 90620000 - Usługi odśnieżania
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

16/12/2011    S242    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi odśnieżania

2011/S 242-392150

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Piotr Antosiewicz
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiegow sezonie zimowym 2011/2012 z podziałem na 26 części. - nr postępowania 096/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiegow sezonie zimowym 2011/2012 z podziałem na 26 części.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 14 193 465,70 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
096/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 150-249842 z dnia 6.8.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr nr 265 (od km 34+027 do km 43+792), nr 555 (od km 9+046 do km 9+066), nr 564 (od km 0+430 do km 0+750), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 242 500,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 555 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Płużenie, zwalczenia śliskości, wywóz śniegu.
Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 dokm 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 534 413,89 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 668 046,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Płużenie, zwalczenie śliskosci, wywóz śniegu.
Część nr: 3 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 – 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+739 do km 45+224), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) wsezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zenon Urbanowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Urbanowski
ul. Przesnyska 75
06-200 Maków Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 361 091,67 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 545 895,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Płużenie, posypywanie, wywóz śniegu.
Część nr: 4 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400; od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 00+000 do km 46+380), w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 1 w Grudusku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Andrzej Karwiński Usługi Drogowo - Rolne
ul. Ciechowska 20
06-500 Mława
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 905 287,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 731 055,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 5 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km 86+760) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 2 w Żurominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ewa Maria Jarzynka Usługi Transportowe Jarzynka Ewa
ul. Witosa 98,Wiadrowo
09-300 Żuromin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 905 287,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 452 515,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Likwidacja zasp śnieznych przy użyciu spycharki i ładowarki wykonawcy PPH Piaskarz S.A., płużenie przy użyciu równiarki i pługa wykonawcy Domex Sp. z o.o., płużenie przy uzyciu nosnika i pługa wykonawcy OKS Tomasz Piotrowicz.
Część nr: 6 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, ObwódDrogowy Nr 3 w Ciechanowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.11.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Andrzej Wardak Wardex Andrzej Wardak
ul. Żeromskiego 54a, Radzymin
05-250 Słupno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 625 852,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 368 980,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 7 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km1+587) nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000),nr 705 (od km 0+000 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Agnieszka Kowalska PHU Laguna Agnieszka Kowalska
ul. Licealna 34/3
96-500 Sochaczew
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 179 750,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 817 750,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 8 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+625) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Czesław Kozon Zakład Robót Ogólnobudowalnych Meriolacyjnych i Drogowych Czesław Kozon
ul. Stefanowicza 100
07-430 Myszyniec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 763 888,89 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 358 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 9 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Katarzyna Łaniewska PHU ZAK Katarzyna Łaniewska
Pniewo - Czeruchy 1
06-461 Regimin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 902 777,78 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 481 500,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Odśnieżanie, posypywanie, wywóz śniegu.
Część nr: 10 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Wiesław Grzyb Drwalex Wiesław Grzyb
ul. Spokojna 7
07-402 Lelis
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 833 333,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 414 743,75 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 12 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4 wWołominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Lider: Jan Władarczyk Usługi Sprzętowo-Transportowe Drogowe i Budowalne
ul. Monte Cassino 33
07-200 Wyszków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 486 388,89 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 250 300,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 13 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 dokm 56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Mazowiecki.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Dar - Trans Dariusz Tolak
ul. Leśna 24, Niegów
07-230 Zabrodzie
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 416 666,67 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 210 080,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 14 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km 54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stanisław Sieradzki PPHU Stanpol
ul. Prosta 25
05-240 Tłuszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 278 055,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 87 387,50 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 15 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123) w sezonie 2010/2011, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tomasz jan Jaworski Tar - Pol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Lipowa 2, Tarnów
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 625 005,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 472 169,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 16 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Piotr Paweł Dębowiak Firma Handlowo-Usługowa Piotr Paweł Dębowiak
Prostyń 50
07-319 Prostyń
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 383 305,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 778 111,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Część nr: 17 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Arkadiusz Grzegrzułka Adex Arkadiusz Grzegrzułka
ul. Mińska 16
05-332 Siennica
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 609 738,89 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 398 322,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 19 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 747 (od km 0+000 do km 40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412), nr 727 (od km 49+173 do km 64+727), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Mariola Kulkowska Firma Wielobranżowa Drogmar
ul. Drogowców 2/12
05-600 Grójec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 310 263,89 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 708 540,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 20 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 16+830),nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (odkm 0+000 do km 4+000) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zyko Dróg Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3
26-600 Radom
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 168 694,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 625 680,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Część nr: 21 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854),nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Mariola Kulkowska Firma Wielobranżowa Drogmar
ul. Drogowców 2/12
05-600 Grójec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 274 454,86 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 689 175,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 22 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914; od km 61+146 do km 69+409)w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Danuta Giermakowska Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych
Łęgonice Małe 22
26-425 Odrzywół
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 747 361,11 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 410 570,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 23 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037), nr 721 (od km 29+300 do km 47+050), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225),nr 734 (8+827 do km 13+887), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy w nr 1 w Otwocku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zbigniew Włodarczyk Usługi Transportowe
Nadbrzeż 45
05-480 Karczew
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 096 419,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 707 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 24 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Jan Grzegrzułka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grzegrzułka
ul. Dworkowa41
06-332 Siennica
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 952 483,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 500 900,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 25 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 12+656; od km 15+886 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+039; od km 10+751 do km 12+142 – na długości 1 391 m druga jezdnia; od km 13+464 do km 26+961), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+050 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 3 w Piasecznie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Mariola Kulkowska Firma Wielobranżowa Drogmar
ul. Drogowców 2/12
05-600 Grójec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 054 305,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 728 500,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 26 - Nazwa: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+000 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100), nr 736 (od km 0+000 do km 18+033) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Deso Bis s.c. S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński
Dębnowola 8
05-660 Warka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 052 708,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 746 800,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. od dnia podpisania umowy do 30.4.2012 roku
2. Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: : 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10dnioddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżelizostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winnysposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone wtrybieprzetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia,wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejlubzamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni oddnia,wktórympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomośćookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiegoobowiązkunieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się niepóźniej niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniaoudzieleniuzamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DziennikuUrzędowymUniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.12.2011

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-13
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 24984220111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 329700 ZŁ
Szacowana wartość* 10 990 000 PLN  -  16 485 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 26
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 13/09/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr nr 265 (od km 34+027 do km 43+792), nr 555 (od km 9+046 do km 9+066), nr 564 (od km 0+430 do km 0+750), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 555 000,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 dokm 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Gos Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 668 046,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 – 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 4 Zenon Urbanowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Urbanowski
ul. Przesnyska 75, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 1 545 895,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400; od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 00+000 do km 46+380), w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciech Andrzej Karwiński Usługi Drogowo - Rolne
ul. Ciechowska 20, 06-500 Mława, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 731 055,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km 86+760) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ewa Maria Jarzynka Usługi Transportowe Jarzynka Ewa
ul. Witosa 98,Wiadrowo, 09-300 Żuromin, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 452 515,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 23+990) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, ObwódDrogowy Nr 3 w Ciechanowie. Andrzej Wardak Wardex Andrzej Wardak
ul. Żeromskiego 54a, Radzymin, 05-250 Słupno, woj. MAZOWIECKIE
2011-11-03 368 980,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km1+587) nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000),nr 705 (od km 0+000 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 Agnieszka Kowalska PHU Laguna Agnieszka Kowalska
ul. Licealna 34/3, 96-500 Sochaczew, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-28 817 750,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+625) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu. Czesław Kozon Zakład Robót Ogólnobudowalnych Meriolacyjnych i Drogowych Czesław Kozon
ul. Stefanowicza 100, 07-430 Myszyniec, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 358 000,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu. Katarzyna Łaniewska PHU ZAK Katarzyna Łaniewska
Pniewo - Czeruchy 1, 06-461 Regimin, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 481 500,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie. Wiesław Grzyb Drwalex Wiesław Grzyb
ul. Spokojna 7, 07-402 Lelis, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 414 743,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4 wWołominie. Konsorcjum: Lider: Jan Władarczyk Usługi Sprzętowo-Transportowe Drogowe i Budowalne
ul. Monte Cassino 33, 07-200 Wyszków, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-26 250 300,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 dokm 56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Mazowi Dar - Trans Dariusz Tolak
ul. Leśna 24, Niegów, 07-230 Zabrodzie, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 210 080,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km 54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie. Stanisław Sieradzki PPHU Stanpol
ul. Prosta 25, 05-240 Tłuszcz, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 87 387,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123) w sezonie 2010/2011, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Wę Tomasz jan Jaworski Tar - Pol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Lipowa 2, Tarnów, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 472 169,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Wę Piotr Paweł Dębowiak Firma Handlowo-Usługowa Piotr Paweł Dębowiak
Prostyń 50, 07-319 Prostyń, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 778 111,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach. Arkadiusz Grzegrzułka Adex Arkadiusz Grzegrzułka
ul. Mińska 16, 05-332 Siennica, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 398 322,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 747 (od km 0+000 do km 40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412), nr 727 (od km 49 Mariola Kulkowska Firma Wielobranżowa Drogmar
ul. Drogowców 2/12, 05-600 Grójec, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 708 540,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 16+830),nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+00 Zyko Dróg Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3, 26-600 Radom, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 625 680,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854),nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 2011/20 Mariola Kulkowska Firma Wielobranżowa Drogmar
ul. Drogowców 2/12, 05-600 Grójec, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-21 689 175,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914; od km 61+146 do km 69+409)w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Ob Danuta Giermakowska Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych
Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-21 410 570,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+29 Zbigniew Włodarczyk Usługi Transportowe
Nadbrzeż 45, 05-480 Karczew, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-21 707 000,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 2011/2012, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Jan Grzegrzułka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grzegrzułka
ul. Dworkowa41, 06-332 Siennica, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-27 500 900,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 12+656; od km 15+886 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km Mariola Kulkowska Firma Wielobranżowa Drogmar
ul. Drogowców 2/12, 05-600 Grójec, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-21 728 500,00
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+000 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+ Deso Bis s.c. S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. MAZOWIECKIE
2011-10-21 746 800,00