Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Dołhobyczów: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
NDNr dokumentu251634-2017
PDData publikacji01/07/2017
OJDz.U. S124
TWMiejscowośćDOŁHOBYCZÓW
AUNazwa instytucjiGmina Dołhobyczów (060402 2)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/06/2017
DTTermin09/08/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV09331100 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
44621220 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
OCPierwotny kod CPV09331100 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
44621220 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
RCKod NUTSPL8
PL81
PL812
PT
IAAdres internetowy (URL)www.dolhobyczow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

01/07/2017    S124    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Dołhobyczów: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2017/S 124-251634

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Dołhobyczów
060402 2
ul. Spółdzielcza 2a
Dołhobyczów
22-540
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Jakubiec-Ćmiel
Tel.: +48 846532524
E-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl
Faks: +48 846532524
Kod NUTS: PL812


Adresy internetowe:

Główny adres: www.dolhobyczow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dolhobyczow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawę i montaż instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dołhobyczów i Gminy Mircze.

II.1.2)Główny kod CPV
09331100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1 Niniejsze zamówienie realizowane będzie w ramach partnerskiego projektu

pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dołhobyczów i w Gminie Mircze”,

w którym Liderem projektu jest Gmina Dołhobyczów, natomiast Partnerem projektu Gmina Mircze.

3.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 256 instalacji solarnych – zestawów kolektorów słonecznych płaskich – przeszklonych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gmin Dołhobyczów i Mircze oraz 18 kotłów na biomasę u odbiorców indywidualnych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gmin Dołhobyczów i Mircze.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawę i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Dołhobyczów i Gmina Mircze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawę i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze).

a) Gmina Dołhobyczów: 105 kolektorów (40x2,6kW, 54x3,9kW, 11x5,2kW), z czego 47 na dachu lub ścianie, 40 na dachu oraz 18 na elewacji,

b) Gmina Mircze: 151 kolektorów (60x2,6kW, 76x3,9kW, 15x5,2kW), z czego 104 na dach, 41 na elewacji budynku, 5 na balkonie oraz 1 na tarasie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPO WL 2014-2020 Działanie 4.1.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawę i montaż 18 kotłów na biomasę (5 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 13 sztuk w Gminie Mircze).

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PT
Kod NUTS: PL81
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Dołhobyczów i Gmina Mircze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż 18 kotłów na biomasę (5 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 13 sztuk w Gminie Mircze).

a) Gmina Dołhobyczów: 5 kotłów na biomasę (2x12kW, 2x20kW, 1x28kW),

b) Gmina Mircze: 13 kotłów na biomasę (6x12kW, 1x35 kW, 1x20kW, 3x24kW, 2x28kW).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPO WL 2014-2020 4.1.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

5. Warunki udziału w postępowaniu:

5 A. Warunki dla Zadania nr 1:

5.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum: 1 000 000 PLN (jeden milionów złotych),

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

w wysokości minimum 1 000 000 PLN.

5.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch dostaw wraz

z montażem instalacji solarnych dla 100 budynków lub posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch dostaw wraz z montażem instalacji solarnych o wartości łącznej minimum 1 000 000 PLN brutto (jeden milion złotych), należycie wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

b) dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

i elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma zadaniami związanymi z montażem instalacji solarnych,

c) dysponują minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie

i kwalifikacje do montażu instalacji solarnej.

5 B. Warunki dla Zadania nr 2:

5.3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia

muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum: 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

w wysokości minimum 100 000 PLN.

5.4 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch dostaw wraz

z montażem kotłów na biomasę dla min 10 budynków lub posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch dostaw wraz z montażem kotłów na biomasę o wartości łącznej minimum 150 000 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), należycie wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

b) dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

i elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma zadaniami związanymi z montażem kotłów na biomasę,

c) dysponują minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie

i kwalifikacje do montażu kotłów na biomasę.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszelkie informacje dotyczące warunków realizacji umowy zawarte są w wzorze umowy stanowiącym załącznik nr. 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

a) dla Zadania nr 1: 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),

b) dla Zadania nr 2: 7 000 PLN (siedem tysięcy złotych).

9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359.)

9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2A, 22-540 Dołhobyczów w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie numer: 22 9603 0006 2001 0000 0433 0020 z adnotacją: Wadium – Zadanie nr 1 i/lub 2 – Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dołhobyczów i Gminy Mircze.

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urzad Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2017
TITytułPolska-Dołhobyczów: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
NDNr dokumentu292092-2017
PDData publikacji27/07/2017
OJDz.U. S142
TWMiejscowośćDOŁHOBYCZÓW
AUNazwa instytucjiGmina Dołhobyczów (060402 2)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany24/07/2017
DTTermin18/08/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV09331100 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
44621220 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
OCPierwotny kod CPV09331100 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
44621220 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
RCKod NUTSPL8
PL81
PL812
PT
IAAdres internetowy (URL)www.dolhobyczow.pl

27/07/2017    S142    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Dołhobyczów: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2017/S 142-292092

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 124-251634)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Dołhobyczów
060402 2
ul. Spółdzielcza 2a
Dołhobyczów
22-540
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Jakubiec-Ćmiel
Tel.: +48 846532524
E-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl
Faks: +48 846532524
Kod NUTS: PL812


Adresy internetowe:

Główny adres: www.dolhobyczow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawę i montaż instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dołhobyczów i Gminy Mircze.

II.1.2)Główny kod CPV
09331100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1 Niniejsze zamówienie realizowane będzie w ramach partnerskiego projektu

pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dołhobyczów i w Gminie Mircze”,

w którym Liderem projektu jest Gmina Dołhobyczów, natomiast Partnerem projektu Gmina Mircze.

3.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 256 instalacji solarnych – zestawów kolektorów słonecznych płaskich – przeszklonych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gmin Dołhobyczów i Mircze oraz 18 kotłów na biomasę u odbiorców indywidualnych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gmin Dołhobyczów i Mircze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 124-251634

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

Data: 09/08/2017

Czas lokalny: 11:00.

Powinno być:

Data: 18.8.2017

Czas lokalny: 11:00.

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 07/10/2017.

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 16.10.2017

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Warunki otwarcia ofert

Data: 09/08/2017

Czas lokalny: 11:15

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego.

Powinno być:

Data: 18.8.2017

Czas lokalny: 11:15

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Dołhobyczów: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
NDNr dokumentu330153-2017
PDData publikacji23/08/2017
OJDz.U. S160
TWMiejscowośćDOŁHOBYCZÓW
AUNazwa instytucjiGmina Dołhobyczów (060402 2)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany21/08/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV09331100 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
44621220 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
OCPierwotny kod CPV09331100 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
44621220 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
RCKod NUTSPL812
IAAdres internetowy (URL)www.dolhobyczow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

23/08/2017    S160    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Dołhobyczów: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2017/S 160-330153

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Dołhobyczów
060402 2
ul. Spółdzielcza 2a
Dołhobyczów
22-540
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Jakubiec-Ćmiel
Tel.: +48 846532524
E-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl
Faks: +48 846532524
Kod NUTS: PL812


Adresy internetowe:

Główny adres: www.dolhobyczow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawę i montaż instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dołhobyczów i Gminy Mircze.

Numer referencyjny: PRG.271.9.2017
II.1.2)Główny kod CPV
09331100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie realizowane będzie w ramach partnerskiego projektu pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dołhobyczów i w Gminie Mircze”, w którym Liderem projektu jest Gmina Dołhobyczów, natomiast Partnerem projektu Gmina Mircze.

3.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 256 instalacji solarnych – zestawów kolektorów słonecznych płaskich – przeszklonych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gmin Dołhobyczów i Mircze oraz 18 kotłów na biomasę u odbiorców indywidualnych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gmin Dołhobyczów i Mircze.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawę i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Dołhobyczów i Gmina Mircze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawę i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze).

a) Gmina Dołhobyczów: 105 kolektorów (40x2,6kW, 54x3,9kW, 11x5,2kW), z czego 47 na dachu lub ścianie, 40 na dachu oraz 18 na elewacji,

b) Gmina Mircze: 151 kolektorów (60x2,6kW, 76x3,9kW, 15x5,2kW), z czego 104 na dach, 41 na elewacji budynku, 5 na balkonie oraz 1 na tarasie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwiusu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPO WL 2014-2020 4.1.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawę i montaż 18 kotłów na biomasę (5 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 13 sztuk w Gminie Mircze).

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Dołhobyczów i Gmina Mircze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż 18 kotłów na biomasę (5 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 13 sztuk w Gminie Mircze).

a) Gmina Dołhobyczów: 5 kotłów na biomasę (2x12kW, 2x20kW, 1x28kW),

b) Gmina Mircze: 13 kotłów na biomasę (6x12kW, 1x35 kW, 1x20kW, 3x24kW, 2x28kW).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPO WL 2014-2020 4.1.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 124-251634
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
2017/S 124-251634

Część nr:
1

Nazwa:

Dostawę i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
2017/S 124-251634

Część nr:
2

Nazwa:

Dostawę i montaż 18 kotłów na biomasę (5 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 13 sztuk w Gminie Mircze).

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Część 1: Dostawa i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze)

Gmina Dołhobyczów działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm. ) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie nr 1 „Dostawa i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.). Cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 2 743 848,00 zł brutto, zamawiający nie ma też możliwości jej podwyższenia do ceny ofertowej.

Część 2: Dostawa i montaż 18 kotłów na biomasę (5 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 13 sztuk w Gminie Mircze)

Gmina Dołhobyczów działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm. ) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie nr 1 „Dostawa i montaż 18 kotłów na biomasę (5 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 13 sztuk w Gminie Mircze)” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.). Przetarg zostaje unieważniony z powodu braku ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urzad Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2017

TITytułPolska-Dołhobyczów: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
NDNr dokumentu495828-2017
PDData publikacji13/12/2017
OJDz.U. S239
TWMiejscowośćDOŁHOBYCZÓW
AUNazwa instytucjiGmina Dołhobyczów (060402 2)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/12/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV09331100 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
44621220 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
OCPierwotny kod CPV09331100 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
44621220 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
RCKod NUTSPL812
IAAdres internetowy (URL)www.dolhobyczow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

13/12/2017    S239    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Dołhobyczów: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2017/S 239-495828

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Dołhobyczów
060402 2
ul. Spółdzielcza 2a
Dołhobyczów
22-540
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Jakubiec-Ćmiel
Tel.: +48 846532524
E-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl
Faks: +48 846532524
Kod NUTS: PL812


Adresy internetowe:

Główny adres: www.dolhobyczow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawę i montaż instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dołhobyczów i Gminy Mircze.

Numer referencyjny: PRG.271.14.2017
II.1.2)Główny kod CPV
09331100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie realizowane będzie w ramach partnerskiego projektu pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dołhobyczów i w Gminie Mircze”, w którym Liderem projektu jest Gmina Dołhobyczów, natomiast Partnerem projektu Gmina Mircze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 256 instalacji solarnych – zestawów kolektorów słonecznych płaskich – przeszklonych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gmin Dołhobyczów i Mircze oraz 18 kotłów na biomasę u odbiorców indywidualnych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gmin Dołhobyczów i Mircze.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 822 580.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawę i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze).

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Dołhobyczów i Gmina Mircze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawę i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze).

a) Gmina Dołhobyczów: 105 kolektorów (40x2,6kW, 54x3,9kW, 11x5,2kW), z czego 47 na dachu lub ścianie, 40 na dachu oraz 18 na elewacji,

b) Gmina Mircze: 151 kolektorów (60x2,6kW, 76x3,9kW, 15x5,2kW), z czego 104 na dach, 41 na elewacjibudynku, 5 na balkonie oraz 1 na tarasie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.04.01.00-06-0072/16
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawę i montaż 18 kotłów na biomasę (5 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 13 sztuk w Gminie Mircze).

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Dołhobyczów i Gmina Mircze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż 18 kotłów na biomasę (5 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 13 sztuk w Gminie Mircze).

a) Gmina Dołhobyczów: 5 kotłów na biomasę (2x12kW, 2x20kW, 1x28kW),

b) Gmina Mircze: 13 kotłów na biomasę (6x12kW, 1x35 kW, 1x20kW, 3x24kW, 2x28kW).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.04.01.00-06-0072/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 164-337648
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
2017/S 164-337648

Część nr:
1

Nazwa:

Dostawę i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze).

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ECO-TEAM
5732844438
ul. Poselska 30
Częstochowa
42-200
Polska
Tel.: +48 343430280
E-mail: biuro@eco-team.net
Faks: +48 343430289
Kod NUTS: PL224

Adres internetowy:http://www.eco-team.net/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 538 550.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
2017/S 164-337648

Część nr:
2

Nazwa:

Dostawę i montaż 18 kotłów na biomasę (5 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 13 sztuk w Gminie Mircze).

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
ECO-TEAM
5732844438
ul. Poselska 30
Częstochowa
42-200
Polska
Tel.: +48 343430280
E-mail: biuro@eco-team.net
Faks: +48 343430289
Kod NUTS: PL224

Adres internetowy:http://www.eco-team.net/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 284 030.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urzad Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2017

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-08-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 25163420171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-07-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1000000 ZŁ
Szacowana wartość* 33 333 333 PLN  -  50 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Gmina Dołhobyczów
ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. LUBELSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawę i montaż 256 instalacji solarnych (105 sztuk w Gminie Dołhobyczów oraz 151 sztuk w Gminie Mircze). ECO-TEAM
ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa, woj. ŚLĄSKIE
2017-11-29 2 538 550,00