Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno w podziale na Obwody Drogowe - nr postępowania 062/13.


Numer ogłoszenia: 251914 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno w podziale na Obwody Drogowe - nr postępowania 062/13..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno w podziale na Obwody Drogowe Opis podziału na części CZĘŚĆ 1 - Obwód Drogowy Nr I Otwock. CZĘŚĆ 2 - Obwód Drogowy Nr II Maciejowice CZĘŚĆ 3 - Obwód Drogowy Nr III Piaseczno CZĘŚĆ 4 - Obwód Drogowy Nr IV Warka.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.14.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu wycinki drzew, o wartości brutto każde nie mniejszej niż: Część 1 - 9 600 zł słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych i zero groszy Część 2 - 27 000 zł słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych i zero groszy Część 3 - 9 000 zł słownie: dziewięć tysięcy złotych i zero groszy Część 4 - 36 000 zł słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych i zero groszy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 5 (aktualny odpis), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z tym, że dokument o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 6 (poleganiu na wiedzy i doświadczeniu) winien być złożony przez Wykonawcę w oryginale). 2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt 3 (lista podmiotów grupy ka[pitalowej) 5 (aktualny odpis), składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt 11 ppkt 4 (wykaz usług), mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia gdy nastąpi: - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego - Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy 3. Płatności - Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty wykonawcy odsetek wyższych niż odsetki od lokat na rachunku bieżącym zamawiającego - Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy 6. Pozostałe zmiany - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w siwz. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez zamawiającego jak i przez wykonawcę.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.07.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajacego w kancelarii ogólnej..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr I Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr I Otwock..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.14.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr II Maciejowice.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr II Maciejowice.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.14.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr III Piaseczno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr III Piaseczno.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.14.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr IV Warka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr IV Warka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.14.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno w podziale na Obwody Drogowe - nr postępowania 062/13.


Numer ogłoszenia: 359500 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 251914 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno w podziale na Obwody Drogowe - nr postępowania 062/13..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno w podziale na Obwody Drogowe. Opis podziału na części CZĘŚĆ 1 - Obwód Drogowy Nr I Otwock. CZĘŚĆ 2 - Obwód Drogowy Nr II Maciejowice CZĘŚĆ 3 - Obwód Drogowy Nr III Piaseczno CZĘŚĆ 4 - Obwód Drogowy Nr IV Warka..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.14.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
CZĘŚĆ 1 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr I Otwock.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STANDREW Wyrąb, Cięcia Pielęgnacyjne Drzew Piotr Stańczak, Uzdowo 6, 13-214 Uzdowo, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17876,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7604,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  7581,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26136,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
CZĘŚĆ 2 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr II Maciejowice


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STANDREW Wyrąb, Cięcia Pielęgnacyjna Drzew Piotr Stańczak, Uzdowo 6, 13-214 Uzdowo, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 49165,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18161,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  18161,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53848,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
CZĘŚĆ 3 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr III Piaseczno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STANDREW Wyrąb, Cięcia Pielęgnacyjne Drzew Piotr Stańczak, Uzdowo 6, 13-214 Uzdowo, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16146,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6310,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  6310,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25531,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
CZĘŚĆ 4 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr IV Warka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STANDREW Wyrąb, Cięcia Pielęgnacyjne Drzew Piotr Stańczak, Uzdowo 6, 13-214 Uzdowo, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66425,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27492,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  27492,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65178,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25191420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 157 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77211400-6 Usługi wycinania drzew
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
CZĘŚĆ 1 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr I Otwock. STANDREW Wyrąb, Cięcia Pielęgnacyjne Drzew Piotr Stańczak
Uzdowo 6, 13-214 Uzdowo, woj. Polska
2013-09-05 7 604,00
CZĘŚĆ 2 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr II Maciejowice STANDREW Wyrąb, Cięcia Pielęgnacyjna Drzew Piotr Stańczak
Uzdowo 6, 13-214 Uzdowo, woj. Polska
2013-09-05 18 161,00
CZĘŚĆ 3 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr III Piaseczno STANDREW Wyrąb, Cięcia Pielęgnacyjne Drzew Piotr Stańczak
Uzdowo 6, 13-214 Uzdowo, woj. Polska
2013-09-05 6 310,00
CZĘŚĆ 4 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mienia przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr IV Warka STANDREW Wyrąb, Cięcia Pielęgnacyjne Drzew Piotr Stańczak
Uzdowo 6, 13-214 Uzdowo, woj. Polska
2013-09-05 27 492,00