Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ FREZU, ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, DOWÓZ PIASKU DO WZMOCNIENIA GRUNTU RODZIMEGO, WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH, WYKONANIE WARSTWY Z KRUSZYWA Z MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI I PIASKU, ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120802/4/1 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 R. DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH


Numer ogłoszenia: 252013 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ FREZU, ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, DOWÓZ PIASKU DO WZMOCNIENIA GRUNTU RODZIMEGO, WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH, WYKONANIE WARSTWY Z KRUSZYWA Z MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI I PIASKU, ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120802/4/1 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 R. DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ FREZU, ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, DOWÓZ PIASKU DO WZMOCNIENIA GRUNTU RODZIMEGO, WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH, WYKONANIE WARSTWY Z KRUSZYWA Z MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI I PIASKU, ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120802/4/1 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 R. DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni na zadaniu jak w tytule Kierownik Budowy stwierdził rozbieżności pomiędzy przyjętymi w projekcie grubościami a stanem rzeczywistym istniejącej grubości nawierzchni. Przyjęta w projekcie średnia grubość rozbiórki wynosiła 6 cm i została ustalona na podstawie ekspertyzy geologicznej sporządzoną wg Projektanta zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (wyjaśnienie Projektanta w załączeniu). W czasie robót budowlanych w trakcie rozbiórek stwierdzono występowanie nawierzchni bitumicznej, o średniej grubości 50 cm. W związku z powyższym w celu prawidłowego wykonania zadania należy wykonać frezowanie nawierzchni bitumicznej na pełną grubość, czyli wykonać dodatkowe, nieprzewidziane w projekcie frezowanie na grubości 44 cm z wywozem i utylizacją destruktu. 2. Przyjęta grubość istniejącej podbudowy kruszywa została również oszacowana na podstawie ekspertyzy geologicznej sporządzoną wg Projektanta zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W czasie robót budowlanych w trakcie rozbiórek stwierdzono występowanie grubszej o średnio 5 cm warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. 3. W związku ze zwiększonymi grubościami robót rozbiórkowych rzędna wykonanych prac po rozbiórkach jest niższa niż zakładał projekt, wystąpiła konieczność wbudowania materiału (miejscowego z rozbiórki podbudowy, a także dowiezionego) w celu osiągnięcia zakładanej w projekcie rządnej koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dopiero po podniesieniu terenu do projektowanej rządnej można będzie wykonać zgodnie z kontraktem stabilizację podłoża. 4. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania zadania i ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia podstawowego, ich wartość nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia, w związku z powyższym zgodnie z Art. 67, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ FREZU, ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, DOWÓZ PIASKU DO WZMOCNIENIA GRUNTU RODZIMEGO, WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH, WYKONANIE WARSTWY Z KRUSZYWA Z MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI I PIASKU, ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120802/4/1 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 R. DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH.


Numer ogłoszenia: 261663 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 252013 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ FREZU, ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, DOWÓZ PIASKU DO WZMOCNIENIA GRUNTU RODZIMEGO, WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH, WYKONANIE WARSTWY Z KRUSZYWA Z MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI I PIASKU, ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120802/4/1 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 R. DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ FREZU, ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, DOWÓZ PIASKU DO WZMOCNIENIA GRUNTU RODZIMEGO, WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH, WYKONANIE WARSTWY Z KRUSZYWA Z MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI I PIASKU, ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WD/P/120802/4/1 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 R. DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 938 W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 577878,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  710790,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  710790,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  710790,03


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni na zadaniu jak w tytule Kierownik Budowy stwierdził rozbieżności pomiędzy przyjętymi w projekcie grubościami a stanem rzeczywistym istniejącej grubości nawierzchni. Przyjęta w projekcie średnia grubość rozbiórki wynosiła 6 cm i została ustalona na podstawie ekspertyzy geologicznej sporządzoną wg Projektanta zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (wyjaśnienie Projektanta w załączeniu). W czasie robót budowlanych w trakcie rozbiórek stwierdzono występowanie nawierzchni bitumicznej, o średniej grubości 50 cm. W związku z powyższym w celu prawidłowego wykonania zadania należy wykonać frezowanie nawierzchni bitumicznej na pełną grubość, czyli wykonać dodatkowe, nieprzewidziane w projekcie frezowanie na grubości 44 cm z wywozem i utylizacją destruktu. 2. Przyjęta grubość istniejącej podbudowy kruszywa została również oszacowana na podstawie ekspertyzy geologicznej sporządzoną wg Projektanta zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W czasie robót budowlanych w trakcie rozbiórek stwierdzono występowanie grubszej o średnio 5 cm warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. 3. W związku ze zwiększonymi grubościami robót rozbiórkowych rzędna wykonanych prac po rozbiórkach jest niższa niż zakładał projekt, wystąpiła konieczność wbudowania materiału (miejscowego z rozbiórki podbudowy, a także dowiezionego) w celu osiągnięcia zakładanej w projekcie rządnej koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dopiero po podniesieniu terenu do projektowanej rządnej można będzie wykonać zgodnie z kontraktem stabilizację podłoża. 4. W/w roboty są robotami dodatkowymi, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania zadania i ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonanie zamówienia podstawowego, ich wartość nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia, w związku z powyższym zgodnie z Art. 67, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25201320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ FREZU, ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, DOWÓZ PIASKU DO WZMOCNIENIA GRUNTU RODZIMEGO, WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH, WYKONANIE WARSTWY Z KRUSZYWA Z MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI I PIASKU, R SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-12-10 710 790,00