Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 253252-2012
PD Data publikacji 08/08/2012
OJ Dz.U. S 151
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 03/08/2012
DD Termin składania wniosków o dokumentację 14/09/2012
DT Termin 14/09/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
OC Pierwotny kod CPV 90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

08/08/2012    S151    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi odśnieżania

2012/S 151-253252

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego w sezonie zimowym 2012/2013 z podziałem na 27 części” – nr postępowania 064/12.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego w sezonie zimowym 2012/2013 z podziałem na 27 części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 658 338,53 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 do km 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km 0+000 do km 11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km 54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km 6+669) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Część 3 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km 2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr 555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562 (od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Część 4 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400; od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 1 w Grudusku.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400; od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 1 w Grudusku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km 79+400; od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 1 w Grudusku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Część 5 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km 86+760) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 2 w Żurominie
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km 86+760) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 2 w Żurominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km 54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km 86+760) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 2 w Żurominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Część 6 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 24+020) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 3 w Ciechanowie.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 24+020) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 3 w Ciechanowie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km 30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 24+020) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 3 w Ciechanowie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Część 7 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 do km 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km 49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740), nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Część 8 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km 35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Część 9 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km 162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Część 10 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km 39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Część 11 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 2+200) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 2+200) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 do km 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km 25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 2+200) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Część 12 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km 47+685) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Część 13 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 571 (od km 34+813 do km 56+256) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 571 (od km 34+813 do km 56+256) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 do km 56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 571 (od km 34+813 do km 56+256) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Część 14 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km 54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km 54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km 54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Część 15 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Maz. Obwód Drogowy nr 3 Wołomin.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Maz. Obwód Drogowy nr 3 Wołomin.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 20+643 do km 43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Maz. Obwód Drogowy nr 3 Wołomin.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Część 16 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km 81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Część 17 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km 96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Część 18 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km 36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Część 19 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+575), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+575), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km 54+575), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Część 20 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727),nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727),nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 do km 64+727),nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km 40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Część 21 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km 25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000), nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (od km 0+000 do km 4+000) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Część 22 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km 49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854), nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Część 23 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914; od km 61+146 do km 69+409) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914; od km 61+146 do km 69+409) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km 54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914; od km 61+146 do km 69+409) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Część 24 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037), nr 721 (od km 29+300 do km 47+050), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy w nr 1 w Otwocku.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037), nr 721 (od km 29+300 do km 47+050), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy w nr 1 w Otwocku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km 2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr 800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (od km 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000 do km 1+037), nr 721 (od km 29+300 do km 47+050), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 734 (od km 8+827 do km 13+887), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy w nr 1 w Otwocku.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Część 25 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km 22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Część 26 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 12+656; od km 15+886 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+039; od km 10+751 do km 12+142; od km 13+464 do km 26+961), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+000 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 3 w Piasecznie.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 12+656; od km 15+886 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+039; od km 10+751 do km 12+142; od km 13+464 do km 26+961), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+000 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 3 w Piasecznie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km 12+656; od km 15+886 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721 (od km 0+000 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+039; od km 10+751 do km 12+142; od km 13+464 do km 26+961), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619), nr 778 (od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+000 do km 3+670), nr 876 (od km 7+083 do km 25+034) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 3 w Piasecznie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Część 27 – wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100), nr 736 (od km 0+000 do km 18+033) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
1)Krótki opis
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100), nr 736 (od km 0+000 do km 18+033) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 do km 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km 36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100), nr 736 (od km 0+000 do km 18+033) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7. Wadium
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
— część 1: 16 900,00 PLN,
— część 2: 21 900,00 PLN,
— część 3: 27 200,00 PLN,
— część 4: 11 400,00 PLN,
— część 5: 11 400,00 PLN,
— część 6: 7 800,00 PLN,
— część 7: 15 700,00 PLN,
— część 8: 13 900,00 PLN,
— część 9: 15 800,00 PLN,
— część 10: 13 800,00 PLN,
— część 11: 7 200,00 PLN,
— część 12: 7 100,00 PLN,
— część 13: 7 200,00 PLN,
— część 14: 3 900,00 PLN,
— część 15: 3 500,00 PLN,
— część 16: 9 300,00 PLN,
— część 17: 16 800,00 PLN,
— część 18: 11 200,00 PLN,
— część 19: 11 200,00 PLN,
— część 20: 24 100,00 PLN,
— część 21: 14 600,00 PLN,
— część 22: 16 200,00 PLN,
— część 23: 9 300,00 PLN,
— część 24: 16 700,00 PLN,
— część 25: 12 700,00 PLN,
— część 26: 13 900,00 PLN,
— część 27: 14 900,00 PLN.
7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 (w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania),
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
5. Strony postanawiają, że płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego.
Do każdej z faktur będzie załączone zbiorcze miesięczne zestawienie wykonanych prac, potwierdzone przez koordynatora robót w danym Obwodzie Drogowym i zatwierdzone przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.
Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
W celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu do oferty nalezy załączyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 4, ppkt. 5, ppkt. 6, oraz ppkt. 8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10 ppkt. 7., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
11.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z tym, że dokument o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 10 winien być złożony przez Wykonawcę w oryginale).
11.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt 4,5,6,7,8 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 10 ppkt 3, 9 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż:
1. dla części 13 po 100 000,00 PLN brutto każda
2. dla części 14 i 15 po 80 000,00 PLN brutto każda
3. dla pozostałych części po 200 000,00 PLN brutto każda
2) dysponują urządzeniami technicznymi, zgodnie z poniższą tabelą:
Wykaz minimalnej ilości sprzętu jaki powinien posiadać Wykonawca dla każdej części sezon zimowy 2012/2013:
— część 1 - OD Gostynin - równiarka (1 szt), spycharka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (5 szt), pług (2 szt), piaskarka (1 szt), piaskarko - solarka (1 szt),
— część 2 - OD Sanniki - równiarka (1 szt), spycharka (2 szt), ładowarka (2 szt), nośnik (8 szt), pług (4 szt), piaskarka (2 szt), piaskarko - solarka (1 szt),
— część 3 - OD Bielsk - równiarka (2 szt), spycharka (1 szt), ładowarka (4 szt), nośnik (8 szt), pług (5 szt), piaskarka (2 szt), piaskarko - solarka (3 szt),
— część 4 - OD Grudusk - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (10 szt), pług (7 szt w tym 5 szt - pług boczny patrolowy i 2 szt - pług czołowy dwuskrzydłowy), piaskarko - solarka (4 szt),
— część 5 - OD Żuromin - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (10 szt), pług (8 szt w tym 5 szt - pług boczny patrolowy i 3 szt - pług czołowy dwuskrzydłowy), piaskarko - solarka (4 szt),
— część 6 - OD Ciechanów - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (9 szt), pług (8 szt w tym 5 szt - pług boczny patrolowy i 3 szt - pług czołowy dwuskrzydłowy), piaskarko - solarka (3 szt),
— część 7 - OD Łazy - spycharka (2 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (6 szt), pług (6 szt), piaskarka (6 szt),
— część 8 - OD Myszyniec - równiarka (1 szt), spycharka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (4 szt), pług (3 szt jednostronny), piaskarko - solarka (2 szt),
— część 9 - OD Krasnosielc - równiarka (1 szt), spycharka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (4 szt),
— część 10 - OD Czerwin - równiarka (1 szt), spycharka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (4 szt),
— część 11 - OD Nasielsk - równiarka (2 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (3 szt), pług (2 szt), piaskarka (2 szt),
— część 12 - OD Wołomin - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (2 szt), pług (1 szt), piaskarka (1 szt),
— część 13 - OD Nowy Dwór Mazowiecki - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (2 szt), pług (2 szt), piaskarka (2 szt),
— część 14 - OD Wołomin - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (2 szt), pług (1 szt), piaskarka (1 szt),
— część 15 - OD Wołomin - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (3 szt), pług (2 szt), piaskarka (2 szt),
— część 16 - OD Węgrów - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (4 szt), pług (2 szt), piaskarko - solarka (2 szt),
— część 17 - OD Kosów Lacki - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (6 szt), pług (2 szt), piaskarka (2 szt), piaskarko - solarka (1 szt),
— część 18 - OD Siedlce - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (4 szt), pług (2 szt), piaskarka (2 szt),
— część 19 - OD Siedlce - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (4 szt), pług (2 szt), piaskarka (2 szt),
— część 20 - OD Radom - równiarka (2 szt), ładowarka (2 szt w tym 1 szt - do likwidacji śniegu w miejscach zawiewowych, 1 szt - koparko-ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających), nośnik (6 szt), pług (4 szt), piaskarka (2 szt), piaskarko - solarka (3 szt),
— część 21 - OD Siczki - równiarka (1 szt), ładowarka (2 szt w tym 1 szt - do likwidacji śniegu w miejscach zawiewowych, 1 szt - koparko-ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających), nośnik (4 szt), pług (2 szt), piaskarka (2 szt),
— część 22 - OD Potworów - równiarka (1 szt), ładowarka (2 szt w tym 1 szt - do likwidacji śniegu w miejscach zawiewowych, 1 szt - koparko-ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających), nośnik (4 szt), pług (2 szt), piaskarko - solarka (2 szt),
— część 23 - OD Nowe Miasto n/Pilicą - równiarka (1 szt), ładowarka (2 szt w tym 1 szt - do likwidacji śniegu w miejscach zawiewowych, 1 szt - koparko-ładowarka do załadunku materiałów uszorstniających), nośnik (3 szt), pług (1 szt), piaskarka (1 szt),
— część 24 - OD Otwock - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (4 szt), pług (1 szt),
— część 25 - OD Maciejowice - równiarka (1 szt), spycharka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (3 szt), pług (1 szt), piaskarko - solarka (1 szt),
— część 26 - OD Piaseczno - równiarka (2 szt), spycharka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (4 szt), pług (1 szt), piaskarka (2 szt),
— część 27 - OD Warka - równiarka (1 szt), ładowarka (1 szt), nośnik (6 szt), pług (3 szt), piaskarka (3 szt).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie;
9. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
064/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.9.2012 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.9.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.9.2012 - 10:30

Miejscowość:

Ul. Mazowiecka 14, Warszawa, kancelaria ogólna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
2. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.4.2013 roku
15. Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.
18.1.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
18.2. Ubezpieczenie robót.
18.2.1. Wykonawca, na czas wykonywania prac objętych umową tj. na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2013 r. - zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
18.2.2. Suma gwarancyjna wymagana dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
18.2.3. Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu do wglądu w dniu podpisywania umowy. Koordynatorowi prac w danym Obwodzie Drogowym MZDW po podpisaniu umowy.
18.2.4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą koordynatora prac lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową wynikające z ustawy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winnysposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,wnosi się wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniuzamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.8.2012
TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi odśnieżania
ND Nr dokumentu 405930-2012
PD Data publikacji 22/12/2012
OJ Dz.U. S 247
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 20/12/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
OC Pierwotny kod CPV 90620000 - Usługi odśnieżania
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

22/12/2012    S247    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi odśnieżania

2012/S 247-405930

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwamazowieckiego w sezonie zimowym 2012/2013 z podziałem na 27 części” – nr postępowania 064/12.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo mazowieckie

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiegow sezonie zimowym 2012/2013 z podziałem na 27 części.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 12 763 948,66 i najwyższa oferta 23 697 246,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
064/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 151-253252 z dnia 8.8.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 dokm 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km 0+000 do km11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock,Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 269 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 479 520 i najwyższa oferta 1 215 756 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km6+669) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tomasz Jaworski Tar - Pol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Targówka, ul. Lipowa 2
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 645 965 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 633 312 i najwyższa oferta 1 582 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km 46+944), nr 560 (od km 40+048 do km 76+105), nr 562(od km 25+334 do km 44+819), nr 567 (od km 2+368 do km 29+349), nr 568 (od km 0+000 do km 5+720) w sezonie2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tomasz Jaworski Tar - Pol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Targówka, Lipowa 2
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 044 770 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 872 640 i najwyższa oferta 1 827 360 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km79+400; od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), wsezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 1 w Grudusku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Rafał Durka Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Derwex
Malechy 38
06-425 Karniewo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 859 926,38 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 563 641,20 i najwyższa oferta 740 664 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km86+760) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy Nr 2 w Żurominie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Jarzynka Ewa Usługi transportowe
Wiadrowo, ul. Witosa 98
09-300 Żuromin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 859 926,38 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 375 780,60 i najwyższa oferta 712 848,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 24+020) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, ObwódDrogowy Nr 3 w Ciechanowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Derwex Rafał Durka
Malechy 38
06-425 Karniewo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 591 627,75 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 386 143,20 i najwyższa oferta 611 550 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 dokm 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+000 do km 30+771), nr 718 (od km 0+000 do km 5+740),nr 888 (od km 0+000 do km 5+858), nr 898 (od km 0+000 do km 5+600), nr 899 (od km 0+000 do km 2+125) w sezonie2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Lider Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 33
05-500 Piaseczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 179 750 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 782 676 i najwyższa oferta 1 888 380 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178) w sezonie 2012/2013, na terenieRejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zenon Urbanowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Urbanowski
ul. Przasnycka 75
06-200 Maków Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 048 050 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 390 312 i najwyższa oferta 778 248 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, ObwódDrogowy w Krasnosielcu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Leszek Rzewnicki Ekotrans
ul. Polna 28
06-200 Maków Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 188 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 398 736 i najwyższa oferta 1 014 120 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 2012/2013, na terenie RejonuDrogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Drwalex Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7
07-402 Lelis
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 041 750 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 379 404 i najwyższa oferta 856 440 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 dokm 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 2+200) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy DwórMazowiecki, Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Jan Kaczmarek Drogi i Mosty
Kacice 76
06-100 Pułtusk
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 546 150 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 264 600 i najwyższa oferta 275 832 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km47+685) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4w Wołominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Jan Kaczmarek Drogi i Mosty
Kacice 76
06-100 Pułtusk
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 539 362,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 261 468 i najwyższa oferta 323 514 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 do km56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 571 (od km 34+813 do km 56+256) w sezonie 2012/2013, na terenieRejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Jan Kaczmarek Drogi i Mosty
Kacice 76
06-100 Pułtusk
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 541 500 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 244 944 i najwyższa oferta 1 973 160 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 14 Część nr: 14 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – NowyDwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tymiński Henryk
ul. Wacława Wierzby - Odrowąża 5
05-240 Tłuszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 294 825 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 82 728 i najwyższa oferta 82 728,01 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 15 Część nr: 15 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 20+643 do km43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy DwórMaz. Obwód Drogowy nr 3 Wołomin.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 265 125 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 192 024 i najwyższa oferta 423 360 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 16 Część nr: 16 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123) w sezonie 2012/2013, na terenieRejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MIeczysław Kosela Zakład Remontowo - Budowlano - Drogowy Budrem
ul. Stadionowa 6
08-300 Sokołów Podlaski
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 703 350 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 354 024 i najwyższa oferta 685 368 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 17 Część nr: 17 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940)w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Tomasz Pyrgiel
ul. M. C. Skłodowskiej 12
07-320 Małkinia Górna
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 263 075 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 544 471,20 i najwyższa oferta 624 564 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 18 Część nr: 18 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce,Obwód Drogowy w Siedlcach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Mieczysław Kosela Zakład Remontowo - Budowlano - Drogowy Budrem
ul. Stadionowa 6
08-300 Sokołów Podlaski
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 840 465 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 396 830,86 i najwyższa oferta 786 628,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 19 Część nr: 19 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km54+575), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce,Obwód Drogowy w Siedlcach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Czesław Wawryniuk Usługi Transportowe
ul. Dzikowa 17
08-220 Sarnaki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 840 525 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 365 256 i najwyższa oferta 777 848,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 20 Część nr: 20 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 dokm 64+727),nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 56+846), nr 817 (od km 0+000 do km 1+080), nr 900 (od km 0+000 do km 2+412)w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Wielobranżowa Drogmar Mariola Kulkowska
ul. Drogowców 2 lok. 12
05-600 Grójec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 811 662,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 721 947,60 i najwyższa oferta 1 807 056 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 21 Część nr: 21 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000),nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 do km 20+108), nr 788 (od km 0+000 do km 5+000), nr 823 (odkm 0+000 do km 4+000) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zyko - Dróg Sp. z o.o.
ul. Zelazna 3
26-600 Radom
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 096 278,75 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 521 640 i najwyższa oferta 652 374 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 22 Część nr: 22 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854),nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy wPotworowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Wielobranżowa Drogmar Mariola Kulkowska
ul. Drogowców 2 lok. 12
05-600 Grójec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 215 918,75 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 527 148 i najwyższa oferta 755 676 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 23 Część nr: 23 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914; od km 61+146 do km 69+409) wsezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stanisław Sowiński Firma Wielobranżowa Deso
Dębnowola 51
05-660 Warka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 697 781,25 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 415 530 i najwyższa oferta 479 185,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 24 Część nr: 24 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 do km 51+521), nr 804 (od km 0+000 do km 0+852), nr 805 (odkm 0+000 do km 33+770), nr 810 (od km 0+000 do km 0+800), nr 862 (od km 0+000 do km 9+625), nr 879 (od km 0+000do km 1+037), nr 721 (od km 29+300 do km 47+050), nr 712 (od km 4+055 do km 5+225), nr 734 (od km 8+827 do km13+887), nr 798 (od km 0+000 do km 0+635) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno,Obwód Drogowy w nr 1 w Otwocku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zbigniew Włodarczyk Uslugi Transportowe
Nadbrzeż 45
05-480 Karczew
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 258 881,45 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 793 476 i najwyższa oferta 793 476,01 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 25 Część nr: 25 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 2012/2013, na terenieRejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Łukasz Babik Trans - Drok - Kop
Gończyce, ul. Osiedlowa 5
08-460 Sobolew
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 954 499,95 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 438 696 i najwyższa oferta 498 009,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 26 Część nr: 26 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km12+656; od km 15+886 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721(od km 0+000 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km 20+681), nr 724 (od km 10+751 do km 13+039; od km 10+751do km 12+142; od km 13+464 do km 26+961), nr 734 (od km 0+000 do km 1+893; od km 3+700 do km 6+619), nr 778(od km 0+000 do km 0+543), nr 868 (od km 0+000 do km 5+168), nr 873 (od km 0+000 do km 3+670), nr 876 (od km7+083 do km 25+034) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 3 wPiasecznie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Firma Wielobranżowa Mariola Kulkowska
ul. Drogowców 2 lok. 12
05-600 Grójec
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 045 173 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 631 800 i najwyższa oferta 785 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 27 Część nr: 27 - Nazwa: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 dokm 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+000 do km 1+100), nr 736 (od km 0+000 do km 18+033)w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński Deso Bis s.c.
Dębnowola 8
05-660 Warka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 120 428,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 745 200 i najwyższa oferta 745 200,01 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
2. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.4.2013 roku
15. Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszczamożliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celuzawarcia umowy.
18.1.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających sięwspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszegozamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
18.2. Ubezpieczenie robót.
18.2.1. Wykonawca, na czas wykonywania prac objętych umową tj. na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2013 r. - zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
18.2.2. Suma gwarancyjna wymagana dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 500 000 PLN najedno i wszystkie zdarzenia.
18.2.3. Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu do wglądu w dniu podpisywaniaumowy. Koordynatorowi prac w danym Obwodzie Drogowym MZDW po podpisaniu umowy.
18.2.4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą koordynatora prac lub jako ogólnezmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową wynikające z ustawy.
Wyjaśnienia do części: 14, 24, 27 - w tych częściach zostało złożone po jednej ofercie, w związku z czym kwota najniższej i najwyższej oferty jest identyczna. W związku z tym, że system nie przyjmuje identycznych kwot w ww pozycjach zostały one zróżnicowane poprzez dodanie 1 grosza do oferty najwyższej.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni oddnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązkunieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.12.2012

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-14
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 25325220121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 355600 ZŁ
Szacowana wartość* 11 853 333 PLN  -  17 780 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 27
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 14/09/2012
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 265 (od km 34+027 dokm 43+940), nr 573 (od km 0+000 do km 42+530), nr 574 (od km 0+000 do km 16+264), nr 577 (od km 0+000 do km11+344), nr 581 (od km 0+000 do km 13+182) w sezonie 2012/20 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A.
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-30 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 575 (od km 5+847 do km54+617), nr 577 (od km 11+344 do km 45+904), nr 583 (od km 7+627 do km 29+062), nr 584 (od km 0+000 do km6+669) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Gost Tomasz Jaworski Tar - Pol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Targówka, ul. Lipowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 539 (od km 0+000 do km2+316; od km 6+407 do km 15+381), nr 540 (od km 0+000 do km 16+152), nr 541 (od km 86+760 do km 105+613), nr555 (od km 0+000 do km 9+046), nr 559 (od km 23+600 do km Tomasz Jaworski Tar - Pol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Targówka, Lipowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 71+015 do km79+400; od km 79+400 do km 113+380), nr 563 (od km 50+479 do km 67+370), nr 616 (od km 0+000 do km 46+380), wsezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanó Rafał Durka Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Derwex
Malechy 38, 06-425 Karniewo, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 541 (od km 36+793 do km54+780), nr 561 (od km 0+000 do km 21+075), nr 563 (od km 16+656 do km 50+479), nr 541 (od km 54+780 do km86+760) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego C Jarzynka Ewa Usługi transportowe
Wiadrowo, ul. Witosa 98, 09-300 Żuromin, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 615 (od km 0+000 do km30+680), nr 617 (od km 0+000 do km 24+020) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, ObwódDrogowy Nr 3 w Ciechanowie. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Derwex Rafał Durka
Malechy 38, 06-425 Karniewo, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 0+000 dokm 1+587), nr 575 (od km 54+617 do km 83+497), nr 579 (od km 0+000 do km 27+290), nr 580 (od km 6+025 do km49+754), nr 639 (od km 0+000 do km 1+000), nr 705 (od km 0+00 Konsorcjum Lider Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 33, 05-500 Piaseczno, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 614 (od km 0+000 do km35+893), nr 645 (od km 0+000 do km 25+320), nr 647 (od km 0+000 do km 11+178) w sezonie 2012/2013, na terenieRejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu Zenon Urbanowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Urbanowski
ul. Przasnycka 75, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 544 (od km 113+384 do km162+253), nr 626 (od km 0+000 do km 33+360) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, ObwódDrogowy w Krasnosielcu. Leszek Rzewnicki Ekotrans
ul. Polna 28, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 5+300 do km39+678; od km 39+978 do km 41+861), nr 677 (od km 24+116 do km 43+540) w sezonie 2012/2013, na terenie RejonuDrogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie Drwalex Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7, 07-402 Lelis, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 565 (od km 1+587 dokm 5+156), nr 570 (od km 0+000 do km 17+828), nr 571 (od km 0+000 do km 34+813), nr 620 (od km 0+000 do km25+050), nr 632 (od km 0+000 do km 2+200) w sezonie 2012/2013, Jan Kaczmarek Drogi i Mosty
Kacice 76, 06-100 Pułtusk, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 618 (od km 0+000 do km47+685) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 4w Wołominie. Jan Kaczmarek Drogi i Mosty
Kacice 76, 06-100 Pułtusk, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 632 (od km 34+190 do km56+896), nr 622 (od km 0+000 do km 12+240), nr 571 (od km 34+813 do km 56+256) w sezonie 2012/2013, na terenieRejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Jan Kaczmarek Drogi i Mosty
Kacice 76, 06-100 Pułtusk, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 634 (od km 52+200 do km54+960), nr 636 (od km 0+000 do km 29+192) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – NowyDwór Mazowiecki, Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie. Tymiński Henryk
ul. Wacława Wierzby - Odrowąża 5, 05-240 Tłuszcz, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-25 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 20+643 do km43+846), nr 638 (od km 0+000 do km 2+677) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy DwórMaz. Obwód Drogowy nr 3 Wołomin. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 637 (od km 43+846 do km81+023), nr 697 (od km 0+000 do km 19+609), nr 696 (od km 0+000 do km 27+123) w sezonie 2012/2013, na terenieRejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwód Drogowy w Węgr MIeczysław Kosela Zakład Remontowo - Budowlano - Drogowy Budrem
ul. Stadionowa 6, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 627 (od km 41+861 do km96+808), nr 690 (od km 5+000 do km 15+885), nr 694 (od km 0+000 do km 56+500), nr 695 (od km 0+000 do km 6+940)w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgr Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Tomasz Pyrgiel
ul. M. C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 802 (od km 0+000 do km36+358), nr 803 (od km 4+083 do km 37+610) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce,Obwód Drogowy w Siedlcach. Mieczysław Kosela Zakład Remontowo - Budowlano - Drogowy Budrem
ul. Stadionowa 6, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 698 (od km 2+761 do km54+575), nr 811 (od km 0+000 do km 16+218) w sezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce,Obwód Drogowy w Siedlcach. Czesław Wawryniuk Usługi Transportowe
ul. Dzikowa 17, 08-220 Sarnaki, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 49+173 dokm 64+727),nr 733 (od km 0+000 do km 61+208), nr 744 (od km 3+924 do km 18+234), nr 747 (od km 0+000 do km40+397), nr 754 (od km 29+269 do km 56+846), nr 817 (od km 0+ Firma Wielobranżowa Drogmar Mariola Kulkowska
ul. Drogowców 2 lok. 12, 05-600 Grójec, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 691 (od km 0+000 do km25+148), nr 699 (od km 0+000 do km 9+195), nr 737 (od km 7+607 do km 36+612), nr 738 (od km 0+000 do km 17+000),nr 782 (od km 0+000 do km 0+745), nr 787 (od km 0+000 Zyko - Dróg Sp. z o.o.
ul. Zelazna 3, 26-600 Radom, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 727 (od km 0+000 do km49+173), nr 729 (od km 0+000 do km 4+394), nr 732 (od km 0+000 do km 16+580), nr 740 (do km 1+101 do km 30+854),nr 749 (od km 10+388 do km 25+696) w sezonie 2012/201 Firma Wielobranżowa Drogmar Mariola Kulkowska
ul. Drogowców 2 lok. 12, 05-600 Grójec, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 707 (od km 39+958 do km54+220), nr 725 (od km 22+632 do km 39+481), nr 728 (od km 0+000 do km 50+914; od km 61+146 do km 69+409) wsezonie 2012/2013, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obw Stanisław Sowiński Firma Wielobranżowa Deso
Dębnowola 51, 05-660 Warka, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 1+470 do km2+824), nr 739 (od km 6+200 do km 18+645), nr 797 (od km 0+000 do km 2+086), nr 799 (od km 0+000 do km 3+423), nr800 (od km 0+000 do km 0+666), nr 801 (od km 13+299 Zbigniew Włodarczyk Uslugi Transportowe
Nadbrzeż 45, 05-480 Karczew, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-25 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 736 (od km 18+896 do km22+670), nr 801 (od km 51+521 do km 84+085), nr 807 (od km 0+000 do km 34+408), w sezonie 2012/2013, na terenieRejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr Łukasz Babik Trans - Drok - Kop
Gończyce, ul. Osiedlowa 5, 08-460 Sobolew, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 683 (od km 0+000 do km12+656; od km 15+886 do km 21+409), nr 709 (od km 0+568 do km 0+812), nr 712 (od km 0+000 do km 3+860), nr 721(od km 0+000 do km 27+200), nr 722 (od km 0+000 do km 2 Firma Wielobranżowa Mariola Kulkowska
ul. Drogowców 2 lok. 12, 05-600 Grójec, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-29 0,00
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 680 (od km 0+000 dokm 0+650), nr 722 (od km 20+681 do km 29+555), nr 730 (od km 0+500 do km 44+858), nr 731 (od km 0+000 do km36+896), nr 739 (od km 0+000 do km 5+300), nr 769 (od km 0+00 S. Sowiński, P. Sowiński, R. Sowiński Deso Bis s.c.
Dębnowola 8, 05-660 Warka, woj. MAZOWIECKIE
2012-10-25 0,00