Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu253795-2017
PDData publikacji04/07/2017
OJDz.U. S125
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany29/06/2017
DTTermin10/08/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

04/07/2017    S125    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 125-253795

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania (nazwy zadań wskazane są w pkt II.1.4).

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-58/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz

Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad

Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)

Zadanie 4 – pododcinek Nowy Sącz (Ruiny Zamku) – Wielogłowy

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 1 i Zadania 3 jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 2 i Zadania 4 jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania: Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
45230000
45111200
45112100
45112730
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233222
45233290
45236000
45233221
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EuroVelo 11 (EV11), województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz, Chełmiec, miejscowość: Barcice, Stary Sącz, Nowy Sącz, Wielogłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 1 jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest po terenach zielonych oraz śladem istniejących dróg gruntowo żwirowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również wycinka krzewów i drzew, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących dróg po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa, prace dotyczące obiektów inżynierskich obejmujące ich budowę oraz przebudowę, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 1 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.1. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Woj. Mał. – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podz. na zadania: Zadanie 2 – podod. Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
45230000
45111200
45112100
45112730
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233222
45233290
45236000
45233221
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EuroVelo 11 (EV11), województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz, Chełmiec, miejscowość: Barcice, Stary Sącz, Nowy Sącz, Wielogłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 2 jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest po terenach zielonych i śladem istniejących dróg gruntowo żwirowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również wycinka krzewów i drzew, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących dróg po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa, prace dotyczące obiektów inżynierskich obejmujące ich budowę, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 2 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.2. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Woj. Mał. – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podz. na zadania: Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
45230000
45111200
45112100
45112730
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233290
45236000
45233221
45233222
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EuroVelo 11 (EV11), województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz, Chełmiec, miejscowość: Barcice, Stary Sącz, Nowy Sącz, Wielogłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 3 jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest po wale przeciwpowodziowym oraz śladem istniejących dróg gruntowo żwirowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Materiałami Zgłoszeniowymi.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również wycinka krzewów, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących dróg po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 3 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.3. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Woj. Mał. – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podz. na zadania: Zadanie 4 – pododcinek Nowy Sącz (Ruiny Zamku) – Wielogłowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
45230000
45111200
45112100
45112730
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233290
45236000
45233221
45233222
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EuroVelo 11 (EV11), województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz, Chełmiec, miejscowość: Barcice, Stary Sącz, Nowy Sącz, Wielogłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 4 jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest po terenach zielonych, śladem istniejących dróg gruntowo żwirowych, po istniejących ciągach pieszo-rowerowych do rozbudowy oraz na wałach przeciwpowodziowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją Programową.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również wycinka krzewów i drzew, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących dróg po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa, prace dotyczące obiektów inżynierskich obejmujące ich budowę oraz przebudowę, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 4 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.4. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W ramach Zadania 1: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

w ramach Zadania 2: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

w ramach Zadania 3: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

w ramach Zadania 4: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 750 000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Uwaga!

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie Wykonawca winien wykazać spełnianie przedmiotowych warunków dla każdego z zadań odrębnie.

Wykazany potencjał nie podlega dublowaniu w odniesieniu do poszczególnych zadań, tj. Wykonawca nie może legitymować się spełnianiem warunku tylko dla jednego z zadań wyrażając wolę ubiegania się o udzielenie więcej niż jednej części zamówienia (zadania) – przykładowo, w przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie wszystkich czterech części zamówienia (zadań) Wykonawca winien wykazać spełnienie przedmiotowych warunków dla wszystkich czterech zadań odrębnie, co jest równoznaczne z koniecznością wykazania posiadania przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w łącznej wysokości 2 mln zł.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W ramach Zadania 1: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

w ramach Zadania 2: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

w ramach Zadania 3: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

w ramach Zadania 4: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 750 000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł polegającą na budowie drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej.

Uwaga!

Warunek ten dotyczy wszystkich czterech zadań (Zadań 1 – 4).

Spełnienie przez Wykonawcę tego warunku uprawnia Wykonawcę do ubiegania się o udzielenie wszystkich czterech części zamówienia (zadań) – wystarczy jednokrotne wykazanie jego spełnienia, nie trzeba wykazywać jego spełnienia odrębnie dla każdego z zadań.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo budowie, rozbudowie, przebudowie lub odbudowie chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo – rowerowego.

Uwaga!

Warunek wskazany w ppkt 1 dotyczy wszystkich czterech zadań (Zadań 1 – 4).

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie więcej niż jednej części zamówienia (zadania) Wykonawca może wykazać dysponowanie tą samą osobą na stanowisko Kierownika budowy dla wszystkich zadań, na które składa ofertę.

2) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo – rowerowego.

3) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej albo w ciągu drogi dla rowerów.

Uwaga!

Warunki wskazane w ppkt 2 i 3 dotyczą jedynie Zadania 2 i Zadania 4 – warunki te nie dotyczą Zadania 1 i Zadania 3.

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie więcej niż jednej części zamówienia (zadania), dla których wymagane jest wykazanie spełniania tych warunków (tj. Zadania 2 i 4), Wykonawca może wykazać dysponowanie tymi samymi osobami na stanowisko Projektanta branży drogowej i Projektanta branży mostowej dla wszystkich zadań, na które składa ofertę.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł polegającą na budowie drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej.

Uwaga!

Warunek ten dotyczy wszystkich czterech zadań (Zadań 1 – 4).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:

— odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo budowie, rozbudowie, przebudowie lub odbudowie chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo – rowerowego.

Uwaga!

Warunek wskazany w ppkt 1 dotyczy wszystkich czterech zadań (Zadań 1 – 4).

2) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo – rowerowego.

3) osobą na stanowisko Projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej;

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej albo w ciągu drogi dla rowerów.

Uwaga!

Warunki wskazane w ppkt 2 i 3 dotyczą jedynie Zadania 2 i Zadania 4 – warunki te nie dotyczą Zadania 1 i Zadania 3.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną ilość spośród czterech części (zadań) zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.

5. Termin wykonania zamówienia: Zadanie nr 1 – 15.12.2017 r.

Zadanie nr 2 – 30.6.2018 r.

Zadanie nr 3 – 15.12.2017 r.

Zadanie nr 4 – 30.6.2018 r.

6. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia);

— trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pok. 220

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni

9. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:

Zadanie 1: 45 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie 2: 85 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie 3: 75 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie 4: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

10. Kryteria oceny ofert:

a) w zakresie Zadania 1 i Zadania 3:

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 20 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %

b) w zakresie Zadania 2 i Zadania 4:

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 10 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %

4) dodatkowe doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej – 10 %

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt małą liczbę znaków do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2164, ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2017
TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu314314-2017
PDData publikacji10/08/2017
OJDz.U. S152
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/08/2017
DTTermin17/08/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

10/08/2017    S152    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 152-314314

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 125-253795)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania (nazwy zadań wskazane są w pkt II.1.4).

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-58/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz

Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad

Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)

Zadanie 4 – pododcinek Nowy Sącz (Ruiny Zamku) – Wielogłowy

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 1 i Zadania 3 jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 2 i Zadania 4 jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 125-253795

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu318786-2017
PDData publikacji12/08/2017
OJDz.U. S154
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/08/2017
DTTermin21/08/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

12/08/2017    S154    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 154-318786

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 125-253795)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania (nazwy zadań wskazane są w pkt II.1.4).

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-58/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz

Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad

Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)

Zadanie 4 – pododcinek Nowy Sącz (Ruiny Zamku) – Wielogłowy

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 1 i Zadania 3 jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 2 i Zadania 4 jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 125-253795

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu329849-2017
PDData publikacji23/08/2017
OJDz.U. S160
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany18/08/2017
DTTermin04/09/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

23/08/2017    S160    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 160-329849

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 125-253795)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania (nazwy zadań wskazane są w pkt II.1.4).

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-58/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz

Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad

Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)

Zadanie 4 – pododcinek Nowy Sącz (Ruiny Zamku) – Wielogłowy

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 1 i Zadania 3 jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 2 i Zadania 4 jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 125-253795

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: W zakresie zadania 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 30/06/2018
Powinno być:
Data: 28/09/2018
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: W zakresie zadania 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 30/06/2018
Powinno być:
Data: 28/09/2018
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: W zakresie zadania 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 04/09/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: W zakresie zadania 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 04/09/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: W zakresie zadania 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 04/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: W zakresie zadania 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 04/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pkt. 5
Zamiast:

5. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 – 15.12.2017 r.

Zadanie nr 2 – 30.06.2018 r.

Zadanie nr 3 – 15.12.2017 r.

Zadanie nr 4 – 30.06.2018 r.

Powinno być:

5. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 – 15.12.2017 r.

Zadanie nr 2 – 28.9.2018 r.

Zadanie nr 3 – 15.12.2017 r.

Zadanie nr 4 – 28.9.2018 r.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
NDNr dokumentu422411-2017
PDData publikacji25/10/2017
OJDz.U. S205
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany24/10/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 - Roboty odwadniające
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140 - Roboty drogowe
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45236000 - Wyrównywanie terenu
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

25/10/2017    S205    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2017/S 205-422411

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-58/17
II.1.2)Główny kod CPV
45233162
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz

Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad

Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)

Zadanie 4 – pododcinek Nowy Sącz (Ruiny Zamku) – Wielogłowy

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 1 i Zadania 3 jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania 2 i Zadania 4 jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 156 097 560.98 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
45230000
45111200
45112100
45112730
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233222
45233290
45236000
45233221
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EuroVelo 11 (EV11), województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz, Chełmiec, miejscowość: Barcice, Stary Sącz, Nowy Sącz, Wielogłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 1 jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest po terenach zielonych oraz śladem istniejących dróg gruntowo żwirowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również wycinka krzewów i drzew, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących dróg po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa, prace dotyczące obiektów inżynierskich obejmujące ich budowę oraz przebudowę, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 1 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.1. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
45230000
45111200
45112100
45112730
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233222
45233290
45236000
45233221
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EuroVelo 11 (EV11), województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz, Chełmiec, miejscowość: Barcice, Stary Sącz, Nowy Sącz, Wielogłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 2 jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest po terenach zielonych i śladem istniejących dróg gruntowo żwirowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również wycinka krzewów i drzew, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących dróg po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa, prace dotyczące obiektów inżynierskich obejmujące ich budowę, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 2 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.2. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Riuny Zamku)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
45230000
45111200
45112100
45112730
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233222
45233290
45236000
45233221
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EuroVelo 11 (EV11), województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz, Chełmiec, miejscowość: Barcice, Stary Sącz, Nowy Sącz, Wielogłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 3 jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest po wale przeciwpowodziowym oraz śladem istniejących dróg gruntowo żwirowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Materiałami Zgłoszeniowymi.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również wycinka krzewów, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących dróg po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 3 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.3. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4 – pododcinek Nowy Sącz (Ruiny Zamku) – Wielogłowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45220000
45230000
45111200
45112100
45112730
45231300
45232452
45233120
45233124
45233140
45233162
45233220
45233222
45233290
45236000
45233221
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EuroVelo 11 (EV11), województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz, Chełmiec, miejscowość: Barcice, Stary Sącz, Nowy Sącz, Wielogłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest:

1) pracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest po terenach zielonych, śladem istniejących dróg gruntowo żwirowych, po istniejących ciągach pieszo-rowerowych do rozbudowy oraz na wałach przeciwpowodziowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno–Użytkowym i Koncepcją Programową.

Budowa trasy rowerowej obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym również wycinka krzewów i drzew, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni), roboty ziemne, wykonanie robót związanych z budową konstrukcji jezdni, poboczy, skarp drogi rowerowej, remont istniejących dróg po śladzie których prowadzona jest trasa rowerowa, prace dotyczące obiektów inżynierskich obejmujące ich budowę oraz przebudowę, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie trasy rowerowej.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 4 zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.4. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Odatkowe doświadczenie zawodowe Projektanta o specjalności drogowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 125-253795
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
1

Nazwa:

Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Zibud Grzegorz Zając
Kaminica 477
Kamienica
34-608
Polska
Kod NUTS: PL21
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 240 153.27 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 461 788.62 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
2

Nazwa:

Zadanie 2 – pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
3

Nazwa:

Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Zibud Grzegorz Zając
Kamienica 477
Kamienica
34-608
Polska
Kod NUTS: PL21
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 098 715.91 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 600 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował przy pomocy Podwykonawców w zakresie nawierzchni betonowej.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Część nr:
4

Nazwa:

Zadanie 4 – pododcinek Nowy Sącz (Ruiny Zamku) – Wielogłowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Zibud Grzegorz Zając
Kamienica 477
Kamienica
34-608
Polska
Kod NUTS: PL21
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 491 466.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 994 390.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa obiektu mostowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie w zakresie Zadania 2 zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Cena złożonej oferty, która w świetle kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu dotyczącym Zadania nr 2 (7 693 428,60 PLN), przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2 862 000 PLN), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/10/2017

Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-08-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 25379520171
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-58/17
Data publikacji zamówienia: 2017-07-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 45000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 500 000 PLN  -  2 250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452-5 Roboty odwadniające
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140-2 Roboty drogowe
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45236000-0 Wyrównywanie terenu
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 1 – pododcinek Barcice – Stary Sącz Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Zibud Grzegorz Zając
Kaminica 477, 34-608 Kamienica, woj. MAŁOPOLSKIE
2017-10-18 1 461 788,00