Góra Kalwaria: Dostawa lamp sodowych oświetlenia ulicznego (oprawa z żarówką) 70 W i 150 W


Numer ogłoszenia: 254088 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa lamp sodowych oświetlenia ulicznego (oprawa z żarówką) 70 W i 150 W.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wymagane parametry techniczno-użytkowe dla energooszczędnej oprawy drogowej 1.Materiały z jakich wykonano oprawę muszą gwarantować jej eksploatację przez min. 20 lat. 2.Blok optyczny oprawy , elektromagnetyczny układ zapłonowo-stabilizacyjny przystosowany do wysokoprężnych sodowych lamp wyładowczych. 3.Oprawa uliczna powinna posiadać budowę dwukomorową. 4.Poziom szczelności komory optycznej lampy IP44. 5.Korpus i pokrywa oprawy wykonane z cienkościennego odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. 6.Klosz wykonany z hartowanego szkła o odporności na udary mechaniczne IK>=08 - materiału odpornego na promieniowanie UV, żółknięcie oraz mętnienie z biegiem czasu. 7.Oprawa wyposażona w jednoczęściowy, głęboko tłoczony i chemicznie polerowany i anodyzowany aluminiowy odbłyśnik, zapewniający optymalny rozsył światła o charakterze ulicznym. 8.Układ optyczny wyposażony w regulację rozsyłu strumienia świetlnego. 9.Sprawność świetlna oprawy wieksze lub równe 75%. 10.Dostęp do wnętrza oprawy (komory osprzętu i komory optycznej) musi odbywać się bez użycia narzędzi za pomocą jednego zaczepu (klamry, klipsa) połączonego trwale z oprawą. 11.Wymiana źródła światła bez użycia żadnych narzędzi. 12.Wymiana osprzętu nie może rozszczelniać komory lampy. 13.Osprzęt elektryczny montowany jest modułowo aby ułatwić ewentualny serwis. 14.Napięcie znamionowe pracy oprawy 230V/50Hz. 15.Klasa ochronności od porażeń I lub II 16.Końcówka montażowa powinna umożliwiać zamontowanie na wysięgniku o średnicy 42 - 60 mm 17.Układ elektryczny wyposażony w kompensację mocy biernej cos fi wieksze lub równe 0,85. 18.Oprawy wyprodukowane w 2011 lub 2012 roku. 19.Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE producenta. Wymagane parametry techniczno-użytkowe dla źródeł światła 1.Średnia trwałość (50%) lamp - 30000 h ( P<= 70W), 36000 h (P>=100W). 2.Wymagany minimalny strumień emitowany z lampy / (skuteczność świetlna) - 70W - 6500 lm / (93 lm/W) -100W - 10500 lm / (107 lm/W) Przewiduje się zakup w ilości po ok. 50 % lamp w/w mocy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31.52.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 załącznik numer 2 Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) oferowanych lamp sodowych - załącznik 4. Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy; W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 261976 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
254088 - 2012 data 16.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  ..

 • W ogłoszeniu jest:
  Dostawa lamp sodowych oświetlenia ulicznego (oprawa z żarówką) 70 W i 150 W.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Dostawa lamp sodowych oświetlenia ulicznego (oprawa z żarówką) 70 W i 100 W.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  24.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro obsługi Mieszkańca..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  27.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro obsługi Mieszkańca..
Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25408820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe