Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935 POLEGAJĄCE NA: KARCZOWANIU PNI WRAZ Z USUNIĘCIEM Z TERENU BUDOWY, KARCZOWANIU KRZEWÓW, USUNIĘCIU GAŁĘZI Z TERENÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH, ROZBIÓRCE OGRODZENIA ORAZ PRZEBUDOWIE LINII SN, NN I OŚWIETLENIA ULICZNEGO


Numer ogłoszenia: 258622 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935 POLEGAJĄCE NA: KARCZOWANIU PNI WRAZ Z USUNIĘCIEM Z TERENU BUDOWY, KARCZOWANIU KRZEWÓW, USUNIĘCIU GAŁĘZI Z TERENÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH, ROZBIÓRCE OGRODZENIA ORAZ PRZEBUDOWIE LINII SN, NN I OŚWIETLENIA ULICZNEGO.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935 POLEGAJĄCE NA: KARCZOWANIU PNI WRAZ Z USUNIĘCIEM Z TERENU BUDOWY, KARCZOWANIU KRZEWÓW, USUNIĘCIU GAŁĘZI Z TERENÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH, ROZBIÓRCE OGRODZENIA ORAZ PRZEBUDOWIE LINII SN, NN I OŚWIETLENIA ULICZNEGO.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Zgodnie z art. 20b. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zalesie dróg publicznych (z późniejszymi zmianami) wycinkę drzew na terenie Lasów Państwowych zlokalizowanych w granicach prowadzonych robot budowlanych prowadzą Lasy Państwowe, które są obowiązane do dokonania nieodpłatnej wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między lasami Państwowymi a Zarządcą drogi. Powyższe prace zostały wykonane, pozyskane drewno zgodnie z ww. ustawą stało się własnością Lasów Państwowych. Lasy Państwowe stoją na stanowisku, że do ich zakresu nie należy usuwanie karpin. Natomiast ustawa nie nakłada jednoznacznie obowiązku usunięcia karpiny. W związku z powyższym usuniecie karpiny należy wykonać w ramach prowadzonych robot przy budowie obwodnicy. 2. Po wykonaniu wytyczenia pasa drogowego w terenie, Wykonawca robót przystąpił do odhumusownia. W trakcie prac związanych z wykonaniem robót przygotowawczych Wykonawca stwierdził, że w km 60+635 znajduje się ogrodzenie działki z siatki na słupkach stalowych. Przedmiotowe ogrodzenie nie jest zaznaczone w dokumentacji projektowej a tym samym ujęte w przedmiarze robot i TER. Roboty polegające na rozbiórce ogrodzenia są konieczne do wykonania w celu uformowania skarpy i rowu biegnącego wzdłuż budowanej obwodnicy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. Ponadto nie wykonanie robót związanych z rozbiórką ogrodzenia spowoduje brak ciągłości w wykonywaniu zamierzonej inwestycji. 3. W trakcie prac związanych z wykonaniem przebudowy linii SN, NN i oświetlenia ulicznego stwierdzono konieczność wykonania następujących zakresów robót: - wymiany zaprojektowanych słupów krańcowych 4 szt. na słupy dwurdzeniowe i wykonanie pomiaru linii kablowej, co zostało podyktowane zmianą przepisów na roboty energetyczne, a co za tym idzie zmianą wymagań i standardów technicznych pracy sieci energetycznej w tym rozszerzenia zakresu wymaganych pomiarów (pkt. 5÷7 notatka służbowa z dnia 12.06.2012r.), - wykonanie przewiertu sterowanego na dł. 90 m, ze względu na występowanie zalewiska wody oraz terenów podmokłych, nie jest możliwe wykonanie robot założoną technologią - przekopem otwartym, jak zostało to założone w dokumentacji projektowej, w związku z wystąpieniem właściciela terenu (działka nr 3494/352) o przesunięcie przebiegu linii kablowej 15kV (biegnącej po śladzie wyrosłych w tym miejscu drzew i krzewów) wymagane jest wykonanie przekopów kontrolnych należy wykonać ze względu na istniejące uzbrojenie teren (sieć gazowa i teletechniczna), w miejscach skrzyżowań z ww. sieciami zostaną założone rury ochronne (pkt. 1 i 2 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - w związku z wystąpieniem właściciela komisu samochodowego przy ul. Katowickiej o przesuniecie słupa, który został przewidziany do wymiany na nowy wg dokumentacji projektowej konieczne jest założenie rur ochronnych na dł. 40 m pod przejazdem do komisu samochodowego (pkt. 3 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - po wytyczeniu przebiegu projektowanej linii kablowej SN zaistniała rozbieżność pomiędzy zaznaczonym na mapie istniejącym jej przebiegiem a rzeczywistym w terenie, w związku z powyższym należy wykonać korektę trasy ww. linii (przesunięcie stanowiska słupowego wzdłuż trasy o ok. 20m), niewykonanie korekty przebiegu sieci SN ze względu na powstały kąt załomu spowoduje uszkodzenie słupów na dalszym odcinku napowietrznej linii (pkt. 5 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - zaprojektowana linia SN na długości wjazdu i budynku salonu samochodowego Skody przy ul. Katowickiej koliduje z wyrosłymi po śladzie projektowanego kabla ozdobnymi drzewami i krzewami, dotykowa wycinka a następnie odtworzenie drzew i krzewów poza pasem drogowym spowoduje wzrost kosztów inwestycji, natomiast w przypadku jakiejkolwiek awarii ww. roślinność będzie utrudniać naprawę (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - podczas budowy węzła (odcinek B) należało wykonać przejście dla pieszych przez DK1 wraz z tymczasowym ciągiem dla ruchu pieszego wzdłuż ul. Katowickiej, ze względu na bezpieczeństwo przechodniów, prowadzone roboty oraz warunki terenowe (istniejące ogrodzenie, kanał odwadniający, różnica poziomu terenu istniejącego i docelowego) wybrane przez Wykonawcę robot miejsce było jedynym z możliwych, ww. wykonany ciąg pieszy uniemożliwia poprowadzenie projektowanej linii kablowej SN w technologii założonej wg dokumentacji projektowej, w związku z powyższym konieczne jest wykonanie przewiertu pod ww. ciągiem pieszym (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - prowadzone roboty z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego przy wykonywaniu fundamentów podpór związane z budową estakady nad DK1 spowodowały kolizje z projektowanym przebiegiem linii kablowej SN, ze względu na bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz terminowe zakończenie realizowanych zadań wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu konieczne jest przesunięcie linii kablowej i założenie rur ochronnych, dodatkowo brak zasypania gruntem nowo wykonanej sieci powoduje narażenie jej na szkodliwe działanie promieni UV (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.) - w związku z koniecznością wykonania połączeń układanej linii kablowej pomiędzy wymienionymi wyżej przewiertami i rurami osłonowymi, ze względu na powstałe załomy na trasie jak również technologią wykonywania robót energetycznych należy zabudować mufy przelotowe (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - ze względu na bezpieczeństwo podczas wykonywania robot, utrzymanie ciągłości pracy przebudowywanej linii SN oraz brak zgody PKP jest konieczne wykonanie jednego ciągłego przewiertu przez biegnące równolegle linie kolejowe (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - prowadzone roboty przy wykonywaniu fundamentu podpory estakady nad DK1 spowodowały kolizje z projektowanym przebiegiem linii kablowej SN, ze względu na bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz terminowe zakończenie realizowanych zadań wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu konieczne jest wykonanie muf łączących poszczególne odcinki kabla oraz przesunięcie linii kablowej (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.). Wyżej wymienione prace nie były możliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B budowanego węzła nad DK1, a co za tym idzie stwarzanie dodatkowego zagrożenia dla uczestników ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego ze względu na poruszanie się po terenie na którym prowadzone są roboty budowlane. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 474 135,53 zł netto, co stanowi około 1,09 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 43 683 766,72 netto).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


Numer ogłoszenia: 159103 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
258622 - 2012 data 18.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, fax. 032 781 92 00.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III pkt. 2.

 • W ogłoszeniu jest:
  2. Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Zgodnie z art. 20b. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zalesie dróg publicznych (z późniejszymi zmianami) wycinkę drzew na terenie Lasów Państwowych zlokalizowanych w granicach prowadzonych robot budowlanych prowadzą Lasy Państwowe, które są obowiązane do dokonania nieodpłatnej wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między lasami Państwowymi a Zarządcą drogi. Powyższe prace zostały wykonane, pozyskane drewno zgodnie z ww. ustawą stało się własnością Lasów Państwowych. Lasy Państwowe stoją na stanowisku, że do ich zakresu nie należy usuwanie karpin. Natomiast ustawa nie nakłada jednoznacznie obowiązku usunięcia karpiny. W związku z powyższym usuniecie karpiny należy wykonać w ramach prowadzonych robot przy budowie obwodnicy. 2. Po wykonaniu wytyczenia pasa drogowego w terenie, Wykonawca robót przystąpił do odhumusownia. W trakcie prac związanych z wykonaniem robót przygotowawczych Wykonawca stwierdził, że w km 60+635 znajduje się ogrodzenie działki z siatki na słupkach stalowych. Przedmiotowe ogrodzenie nie jest zaznaczone w dokumentacji projektowej a tym samym ujęte w przedmiarze robot i TER. Roboty polegające na rozbiórce ogrodzenia są konieczne do wykonania w celu uformowania skarpy i rowu biegnącego wzdłuż budowanej obwodnicy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. Ponadto nie wykonanie robót związanych z rozbiórką ogrodzenia spowoduje brak ciągłości w wykonywaniu zamierzonej inwestycji. 3. W trakcie prac związanych z wykonaniem przebudowy linii SN, NN i oświetlenia ulicznego stwierdzono konieczność wykonania następujących zakresów robót: - wymiany zaprojektowanych słupów krańcowych 4 szt. na słupy dwurdzeniowe i wykonanie pomiaru linii kablowej, co zostało podyktowane zmianą przepisów na roboty energetyczne, a co za tym idzie zmianą wymagań i standardów technicznych pracy sieci energetycznej w tym rozszerzenia zakresu wymaganych pomiarów (pkt. 5÷7 notatka służbowa z dnia 12.06.2012r.), - wykonanie przewiertu sterowanego na dł. 90 m, ze względu na występowanie zalewiska wody oraz terenów podmokłych, nie jest możliwe wykonanie robot założoną technologią - przekopem otwartym, jak zostało to założone w dokumentacji projektowej, w związku z wystąpieniem właściciela terenu (działka nr 3494/352) o przesunięcie przebiegu linii kablowej 15kV (biegnącej po śladzie wyrosłych w tym miejscu drzew i krzewów) wymagane jest wykonanie przekopów kontrolnych należy wykonać ze względu na istniejące uzbrojenie teren (sieć gazowa i teletechniczna), w miejscach skrzyżowań z ww. sieciami zostaną założone rury ochronne (pkt. 1 i 2 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - w związku z wystąpieniem właściciela komisu samochodowego przy ul. Katowickiej o przesuniecie słupa, który został przewidziany do wymiany na nowy wg dokumentacji projektowej konieczne jest założenie rur ochronnych na dł. 40 m pod przejazdem do komisu samochodowego (pkt. 3 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - po wytyczeniu przebiegu projektowanej linii kablowej SN zaistniała rozbieżność pomiędzy zaznaczonym na mapie istniejącym jej przebiegiem a rzeczywistym w terenie, w związku z powyższym należy wykonać korektę trasy ww. linii (przesunięcie stanowiska słupowego wzdłuż trasy o ok. 20m), niewykonanie korekty przebiegu sieci SN ze względu na powstały kąt załomu spowoduje uszkodzenie słupów na dalszym odcinku napowietrznej linii (pkt. 5 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - zaprojektowana linia SN na długości wjazdu i budynku salonu samochodowego Skody przy ul. Katowickiej koliduje z wyrosłymi po śladzie projektowanego kabla ozdobnymi drzewami i krzewami, dotykowa wycinka a następnie odtworzenie drzew i krzewów poza pasem drogowym spowoduje wzrost kosztów inwestycji, natomiast w przypadku jakiejkolwiek awarii ww. roślinność będzie utrudniać naprawę (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - podczas budowy węzła (odcinek B) należało wykonać przejście dla pieszych przez DK1 wraz z tymczasowym ciągiem dla ruchu pieszego wzdłuż ul. Katowickiej, ze względu na bezpieczeństwo przechodniów, prowadzone roboty oraz warunki terenowe (istniejące ogrodzenie, kanał odwadniający, różnica poziomu terenu istniejącego i docelowego) wybrane przez Wykonawcę robot miejsce było jedynym z możliwych, ww. wykonany ciąg pieszy uniemożliwia poprowadzenie projektowanej linii kablowej SN w technologii założonej wg dokumentacji projektowej, w związku z powyższym konieczne jest wykonanie przewiertu pod ww. ciągiem pieszym (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - prowadzone roboty z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego przy wykonywaniu fundamentów podpór związane z budową estakady nad DK1 spowodowały kolizje z projektowanym przebiegiem linii kablowej SN, ze względu na bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz terminowe zakończenie realizowanych zadań wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu konieczne jest przesunięcie linii kablowej i założenie rur ochronnych, dodatkowo brak zasypania gruntem nowo wykonanej sieci powoduje narażenie jej na szkodliwe działanie promieni UV (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.) - w związku z koniecznością wykonania połączeń układanej linii kablowej pomiędzy wymienionymi wyżej przewiertami i rurami osłonowymi, ze względu na powstałe załomy na trasie jak również technologią wykonywania robót energetycznych należy zabudować mufy przelotowe (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - ze względu na bezpieczeństwo podczas wykonywania robot, utrzymanie ciągłości pracy przebudowywanej linii SN oraz brak zgody PKP jest konieczne wykonanie jednego ciągłego przewiertu przez biegnące równolegle linie kolejowe (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - prowadzone roboty przy wykonywaniu fundamentu podpory estakady nad DK1 spowodowały kolizje z projektowanym przebiegiem linii kablowej SN, ze względu na bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz terminowe zakończenie realizowanych zadań wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu konieczne jest wykonanie muf łączących poszczególne odcinki kabla oraz przesunięcie linii kablowej (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.). Wyżej wymienione prace nie były możliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B budowanego węzła nad DK1, a co za tym idzie stwarzanie dodatkowego zagrożenia dla uczestników ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego ze względu na poruszanie się po terenie na którym prowadzone są roboty budowlane. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 474 135,53 zł netto, co stanowi około 1,09 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 43 683 766,72 netto)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  2. Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Zgodnie z art. 20b. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zalesie dróg publicznych (z późniejszymi zmianami) wycinkę drzew na terenie Lasów Państwowych zlokalizowanych w granicach prowadzonych robot budowlanych prowadzą Lasy Państwowe, które są obowiązane do dokonania nieodpłatnej wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między lasami Państwowymi a Zarządcą drogi. Powyższe prace zostały wykonane, pozyskane drewno zgodnie z ww. ustawą stało się własnością Lasów Państwowych. Lasy Państwowe stoją na stanowisku, że do ich zakresu nie należy usuwanie karpin. Natomiast ustawa nie nakłada jednoznacznie obowiązku usunięcia karpiny. W związku z powyższym usuniecie karpiny należy wykonać w ramach prowadzonych robot przy budowie obwodnicy. 2. Po wykonaniu wytyczenia pasa drogowego w terenie, Wykonawca robót przystąpił do odhumusownia. W trakcie prac związanych z wykonaniem robót przygotowawczych Wykonawca stwierdził, że w km 60+635 znajduje się ogrodzenie działki z siatki na słupkach stalowych. Przedmiotowe ogrodzenie nie jest zaznaczone w dokumentacji projektowej a tym samym ujęte w przedmiarze robot i TER. Roboty polegające na rozbiórce ogrodzenia są konieczne do wykonania w celu uformowania skarpy i rowu biegnącego wzdłuż budowanej obwodnicy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. Ponadto nie wykonanie robót związanych z rozbiórką ogrodzenia spowoduje brak ciągłości w wykonywaniu zamierzonej inwestycji. 3. W trakcie prac związanych z wykonaniem przebudowy linii SN, NN i oświetlenia ulicznego stwierdzono konieczność wykonania następujących zakresów robót: - wymiany zaprojektowanych słupów krańcowych 4 szt. na słupy dwurdzeniowe i wykonanie pomiaru linii kablowej, co zostało podyktowane zmianą przepisów na roboty energetyczne, a co za tym idzie zmianą wymagań i standardów technicznych pracy sieci energetycznej w tym rozszerzenia zakresu wymaganych pomiarów (pkt. 5÷7 notatka służbowa z dnia 12.06.2012r.), - wykonanie przewiertu sterowanego na dł. 90 m, ze względu na występowanie zalewiska wody oraz terenów podmokłych, nie jest możliwe wykonanie robot założoną technologią - przekopem otwartym, jak zostało to założone w dokumentacji projektowej, w związku z wystąpieniem właściciela terenu (działka nr 3494/352) o przesunięcie przebiegu linii kablowej 15kV (biegnącej po śladzie wyrosłych w tym miejscu drzew i krzewów) wymagane jest wykonanie przekopów kontrolnych należy wykonać ze względu na istniejące uzbrojenie teren (sieć gazowa i teletechniczna), w miejscach skrzyżowań z ww. sieciami zostaną założone rury ochronne (pkt. 1 i 2 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - w związku z wystąpieniem właściciela komisu samochodowego przy ul. Katowickiej o przesuniecie słupa, który został przewidziany do wymiany na nowy wg dokumentacji projektowej konieczne jest założenie rur ochronnych na dł. 40 m pod przejazdem do komisu samochodowego (pkt. 3 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - po wytyczeniu przebiegu projektowanej linii kablowej SN zaistniała rozbieżność pomiędzy zaznaczonym na mapie istniejącym jej przebiegiem a rzeczywistym w terenie, w związku z powyższym należy wykonać korektę trasy ww. linii (przesunięcie stanowiska słupowego wzdłuż trasy o ok. 20m), niewykonanie korekty przebiegu sieci SN ze względu na powstały kąt załomu spowoduje uszkodzenie słupów na dalszym odcinku napowietrznej linii (pkt. 5 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - zaprojektowana linia SN na długości wjazdu i budynku salonu samochodowego Skody przy ul. Katowickiej koliduje z wyrosłymi po śladzie projektowanego kabla ozdobnymi drzewami i krzewami, dotykowa wycinka a następnie odtworzenie drzew i krzewów poza pasem drogowym spowoduje wzrost kosztów inwestycji, natomiast w przypadku jakiejkolwiek awarii ww. roślinność będzie utrudniać naprawę (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - podczas budowy węzła (odcinek B) należało wykonać przejście dla pieszych przez DK1 wraz z tymczasowym ciągiem dla ruchu pieszego wzdłuż ul. Katowickiej, ze względu na bezpieczeństwo przechodniów, prowadzone roboty oraz warunki terenowe (istniejące ogrodzenie, kanał odwadniający, różnica poziomu terenu istniejącego i docelowego) wybrane przez Wykonawcę robot miejsce było jedynym z możliwych, ww. wykonany ciąg pieszy uniemożliwia poprowadzenie projektowanej linii kablowej SN w technologii założonej wg dokumentacji projektowej, w związku z powyższym konieczne jest wykonanie przewiertu pod ww. ciągiem pieszym (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - prowadzone roboty z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego przy wykonywaniu fundamentów podpór związane z budową estakady nad DK1 spowodowały kolizje z projektowanym przebiegiem linii kablowej SN, ze względu na bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz terminowe zakończenie realizowanych zadań wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu konieczne jest przesunięcie linii kablowej i założenie rur ochronnych, dodatkowo brak zasypania gruntem nowo wykonanej sieci powoduje narażenie jej na szkodliwe działanie promieni UV (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.) - w związku z koniecznością wykonania połączeń układanej linii kablowej pomiędzy wymienionymi wyżej przewiertami i rurami osłonowymi, ze względu na powstałe załomy na trasie jak również technologią wykonywania robót energetycznych należy zabudować mufy przelotowe (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - ze względu na bezpieczeństwo podczas wykonywania robot, utrzymanie ciągłości pracy przebudowywanej linii SN oraz brak zgody PKP jest konieczne wykonanie jednego ciągłego przewiertu przez biegnące równolegle linie kolejowe (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - prowadzone roboty przy wykonywaniu fundamentu podpory estakady nad DK1 spowodowały kolizje z projektowanym przebiegiem linii kablowej SN, ze względu na bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz terminowe zakończenie realizowanych zadań wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu konieczne jest wykonanie muf łączących poszczególne odcinki kabla oraz przesunięcie linii kablowej (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.). Wyżej wymienione prace nie były możliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B budowanego węzła nad DK1, a co za tym idzie stwarzanie dodatkowego zagrożenia dla uczestników ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego ze względu na poruszanie się po terenie na którym prowadzone są roboty budowlane. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 649 239,33 zł netto, co stanowi około 1,49 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 43 683 766,72 netto)..


Katowice: ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935 POLEGAJĄCE NA: KARCZOWANIU PNI WRAZ Z USUNIĘCIEM Z TERENU BUDOWY, KARCZOWANIU KRZEWÓW, USUNIĘCIU GAŁĘZI Z TERENÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH, ROZBIÓRCE OGRODZENIA ORAZ PRZEBUDOWIE LINII SN, NN I OŚWIETLENIA ULICZNEGO.


Numer ogłoszenia: 164375 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 258622 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935 POLEGAJĄCE NA: KARCZOWANIU PNI WRAZ Z USUNIĘCIEM Z TERENU BUDOWY, KARCZOWANIU KRZEWÓW, USUNIĘCIU GAŁĘZI Z TERENÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH, ROZBIÓRCE OGRODZENIA ORAZ PRZEBUDOWIE LINII SN, NN I OŚWIETLENIA ULICZNEGO..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935 POLEGAJĄCE NA: KARCZOWANIU PNI WRAZ Z USUNIĘCIEM Z TERENU BUDOWY, KARCZOWANIU KRZEWÓW, USUNIĘCIU GAŁĘZI Z TERENÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH, ROZBIÓRCE OGRODZENIA ORAZ PRZEBUDOWIE LINII SN, NN I OŚWIETLENIA ULICZNEGO..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 649239,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  798564,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  798564,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  798564,38


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Zgodnie z art. 20b. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zalesie dróg publicznych (z późniejszymi zmianami) wycinkę drzew na terenie Lasów Państwowych zlokalizowanych w granicach prowadzonych robot budowlanych prowadzą Lasy Państwowe, które są obowiązane do dokonania nieodpłatnej wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między lasami Państwowymi a Zarządcą drogi. Powyższe prace zostały wykonane, pozyskane drewno zgodnie z ww. ustawą stało się własnością Lasów Państwowych. Lasy Państwowe stoją na stanowisku, że do ich zakresu nie należy usuwanie karpin. Natomiast ustawa nie nakłada jednoznacznie obowiązku usunięcia karpiny. W związku z powyższym usuniecie karpiny należy wykonać w ramach prowadzonych robot przy budowie obwodnicy. 2. Po wykonaniu wytyczenia pasa drogowego w terenie, Wykonawca robót przystąpił do odhumusownia. W trakcie prac związanych z wykonaniem robót przygotowawczych Wykonawca stwierdził, że w km 60+635 znajduje się ogrodzenie działki z siatki na słupkach stalowych. Przedmiotowe ogrodzenie nie jest zaznaczone w dokumentacji projektowej a tym samym ujęte w przedmiarze robot i TER. Roboty polegające na rozbiórce ogrodzenia są konieczne do wykonania w celu uformowania skarpy i rowu biegnącego wzdłuż budowanej obwodnicy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. Ponadto nie wykonanie robót związanych z rozbiórką ogrodzenia spowoduje brak ciągłości w wykonywaniu zamierzonej inwestycji. 3. W trakcie prac związanych z wykonaniem przebudowy linii SN, NN i oświetlenia ulicznego stwierdzono konieczność wykonania następujących zakresów robót: - wymiany zaprojektowanych słupów krańcowych 4 szt. na słupy dwurdzeniowe i wykonanie pomiaru linii kablowej, co zostało podyktowane zmianą przepisów na roboty energetyczne, a co za tym idzie zmianą wymagań i standardów technicznych pracy sieci energetycznej w tym rozszerzenia zakresu wymaganych pomiarów (pkt. 5÷7 notatka służbowa z dnia 12.06.2012r.), - wykonanie przewiertu sterowanego na dł. 90 m, ze względu na występowanie zalewiska wody oraz terenów podmokłych, nie jest możliwe wykonanie robot założoną technologią - przekopem otwartym, jak zostało to założone w dokumentacji projektowej, w związku z wystąpieniem właściciela terenu (działka nr 3494/352) o przesunięcie przebiegu linii kablowej 15kV (biegnącej po śladzie wyrosłych w tym miejscu drzew i krzewów) wymagane jest wykonanie przekopów kontrolnych należy wykonać ze względu na istniejące uzbrojenie teren (sieć gazowa i teletechniczna), w miejscach skrzyżowań z ww. sieciami zostaną założone rury ochronne (pkt. 1 i 2 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - w związku z wystąpieniem właściciela komisu samochodowego przy ul. Katowickiej o przesuniecie słupa, który został przewidziany do wymiany na nowy wg dokumentacji projektowej konieczne jest założenie rur ochronnych na dł. 40 m pod przejazdem do komisu samochodowego (pkt. 3 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - po wytyczeniu przebiegu projektowanej linii kablowej SN zaistniała rozbieżność pomiędzy zaznaczonym na mapie istniejącym jej przebiegiem a rzeczywistym w terenie, w związku z powyższym należy wykonać korektę trasy ww. linii (przesunięcie stanowiska słupowego wzdłuż trasy o ok. 20m), niewykonanie korekty przebiegu sieci SN ze względu na powstały kąt załomu spowoduje uszkodzenie słupów na dalszym odcinku napowietrznej linii (pkt. 5 notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - zaprojektowana linia SN na długości wjazdu i budynku salonu samochodowego Skody przy ul. Katowickiej koliduje z wyrosłymi po śladzie projektowanego kabla ozdobnymi drzewami i krzewami, dotykowa wycinka a następnie odtworzenie drzew i krzewów poza pasem drogowym spowoduje wzrost kosztów inwestycji, natomiast w przypadku jakiejkolwiek awarii ww. roślinność będzie utrudniać naprawę (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - podczas budowy węzła (odcinek B) należało wykonać przejście dla pieszych przez DK1 wraz z tymczasowym ciągiem dla ruchu pieszego wzdłuż ul. Katowickiej, ze względu na bezpieczeństwo przechodniów, prowadzone roboty oraz warunki terenowe (istniejące ogrodzenie, kanał odwadniający, różnica poziomu terenu istniejącego i docelowego) wybrane przez Wykonawcę robot miejsce było jedynym z możliwych, ww. wykonany ciąg pieszy uniemożliwia poprowadzenie projektowanej linii kablowej SN w technologii założonej wg dokumentacji projektowej, w związku z powyższym konieczne jest wykonanie przewiertu pod ww. ciągiem pieszym (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - prowadzone roboty z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego przy wykonywaniu fundamentów podpór związane z budową estakady nad DK1 spowodowały kolizje z projektowanym przebiegiem linii kablowej SN, ze względu na bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz terminowe zakończenie realizowanych zadań wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu konieczne jest przesunięcie linii kablowej i założenie rur ochronnych, dodatkowo brak zasypania gruntem nowo wykonanej sieci powoduje narażenie jej na szkodliwe działanie promieni UV (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.) - w związku z koniecznością wykonania połączeń układanej linii kablowej pomiędzy wymienionymi wyżej przewiertami i rurami osłonowymi, ze względu na powstałe załomy na trasie jak również technologią wykonywania robót energetycznych należy zabudować mufy przelotowe (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - ze względu na bezpieczeństwo podczas wykonywania robot, utrzymanie ciągłości pracy przebudowywanej linii SN oraz brak zgody PKP jest konieczne wykonanie jednego ciągłego przewiertu przez biegnące równolegle linie kolejowe (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.), - prowadzone roboty przy wykonywaniu fundamentu podpory estakady nad DK1 spowodowały kolizje z projektowanym przebiegiem linii kablowej SN, ze względu na bezpieczeństwo prowadzonych prac oraz terminowe zakończenie realizowanych zadań wpływające na bezpieczeństwo uczestników ruchu konieczne jest wykonanie muf łączących poszczególne odcinki kabla oraz przesunięcie linii kablowej (notatka służbowa z dnia 02.07.2012r.). Wyżej wymienione prace nie były możliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót będzie skutkować opóźnieniami na odcinku B budowanego węzła nad DK1, a co za tym idzie stwarzanie dodatkowego zagrożenia dla uczestników ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego ze względu na poruszanie się po terenie na którym prowadzone są roboty budowlane. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość robót nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 649 239,33 zł netto, co stanowi około 1,49 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 43 683 766,72 netto).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25862220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIA DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935 POLEGAJĄCE NA: KARCZOWANIU PNI WRAZ Z USUNIĘCIEM Z TERENU BUDOWY STRABAG SP. Z O.O.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
2012-07-27 798 564,00