Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Piekary Śląskie: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH OWOCE, WARZYWA DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH na sierpień-wrzesień 2013 roku


Numer ogłoszenia: 258960 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich , ul. M. Skłodowskiej-Curie 106, 41-949 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 288 38 76, faks 32 288 38 76.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://zlobekpiekary.bipstrona.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH OWOCE, WARZYWA DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH na sierpień-wrzesień 2013 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Sukcesywna (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) dostawa artykułów żywnościowych dla Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich w następujących asortymentach : - owoce, warzywa. 2.Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Zamawiający zastrzega, że ilość poszczególnych artykułów wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ze względu na brak możliwości podania na dzień wszczęcia postępowania dokładnej ilości osób żywionych. Niewykorzystane ilości produktów danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych umożliwią Zamawiającemu zakup innych produktów zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym do wysokości posiadanych środków. 4.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym z zastrzeżeniem, aby artykuł spożywczy był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki gastronomicznej jak wymienione w formularzu. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.30.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://zlobekpiekary.bipstrona.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej-Curie 106, 41-949 Piekary Śląskie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej-Curie 106, 41-949 Piekary Śląskie.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Świnoujście: Dostawy artykulów ogólnospożywczych do Restauracji Sanatoryjnych Uzdrowisko Świnoujście S.A.


Numer ogłoszenia: 18878 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 256405 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
"Uzdrowisko Świnoujście" S.A., ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3213760, faks 091 3212314.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy artykulów ogólnospożywczych do Restauracji Sanatoryjnych Uzdrowisko Świnoujście S.A..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawy artykulów ogólnospożywczych do Restauracji Sanatoryjnych Uzdrowisko Świnoujście S.A..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AM-BEST II, ul. Wielkopolska 29, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 127132,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  139734,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  139734,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  139734,48


 • Waluta:
  PLN.


Piekary Śląskie: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH -OWOCE,WARZYWA- DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH na sierpień - wrzesień 2013 roku.


Numer ogłoszenia: 274494 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 258960 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 106, 41-949 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 288 38 76, faks 32 288 38 76.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH -OWOCE,WARZYWA- DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH na sierpień - wrzesień 2013 roku..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) dostawa artykułów żywnościowych dla Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich w następujących asortymentach : - owoce, warzywa..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU DAMEX, ul. Bytomska 86/1, 41-940 Piekary Śląskie, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1920,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2103,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  2103,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2103,90


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 106, 41-949 Piekary Śląskie
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zlobek.piekary@wp.pl
tel: 32 288 38 76
fax: 32 288 38 76
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25896020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 2 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://zlobekpiekary.bipstrona.pl/
Informacja dostępna pod: Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej-Curie 106, 41-949 Piekary Śląskie
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH -OWOCE,WARZYWA- DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH na sierpień - wrzesień 2013 roku. FHU DAMEX
ul. Bytomska 86/1, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
2013-07-12 2 103,00