Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 STYCZNIA 2015 R. POLEGAJĄCE NA: ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG TJ. ODŚNIEŻANIU, ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI NA JEZDNI, CZĄSTKOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ NAPRAWACH USZKODZONEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 910 I 913, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIMOWE I LETNIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 910, 913 W POWIECIE BĘDZIŃSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. (UMOWA Z DNIA 20 GRUDNIA 2011 R., NR WD/P/110909/1/1).


Numer ogłoszenia: 260479 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 STYCZNIA 2015 R. POLEGAJĄCE NA: ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG TJ. ODŚNIEŻANIU, ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI NA JEZDNI, CZĄSTKOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ NAPRAWACH USZKODZONEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 910 I 913, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIMOWE I LETNIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 910, 913 W POWIECIE BĘDZIŃSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. (UMOWA Z DNIA 20 GRUDNIA 2011 R., NR WD/P/110909/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: - zimowe utrzymanie dróg, - naprawy nawierzchni jezdni, - naprawy oznakowania pionowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Prace objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 7 listopada 2011 r. nr 368424-2011, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIMOWE I LETNIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 910, 913 W POWIECIE BĘDZIŃSKIM W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2014 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zachodzi konieczność prowadzenia bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich (Nr 910 i 913) na terenie powiatu będzińskiego od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. (umowa na zadanie podstawowe wygasa z dniem 31 grudnia 2014 r.). Celem zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. drogach należy zapewnić odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości, zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich przy użyciu sprzętu określonego w wymaganiach od wykonawcy. Należy również przewidzieć wykonanie robót związanych z miejscowym uzupełnieniem ubytków mogących pojawiać się w nawierzchni jezdni oraz wymianie (uzupełnieniu) uszkodzonego oznakowania pionowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, a wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie Zestawienia kosztów bieżącego utrzymania (wycena i kosztorys inwestorski) i stanowi ok. 3,77 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 STYCZNIA 2015 R. POLEGAJĄCE NA: ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG TJ. ODŚNIEŻANIU, ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI NA JEZDNI, CZĄSTKOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ NAPRAWACH USZKODZONEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 910 I 913, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIMOWE I LETNIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 910, 913 W POWIECIE BĘDZIŃSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. (UMOWA Z DNIA 20 GRUDNIA 2011 R., NR WD/P/110909/1/1).


Numer ogłoszenia: 420328 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 260479 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 STYCZNIA 2015 R. POLEGAJĄCE NA: ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG TJ. ODŚNIEŻANIU, ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI NA JEZDNI, CZĄSTKOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ NAPRAWACH USZKODZONEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 910 I 913, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIMOWE I LETNIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 910, 913 W POWIECIE BĘDZIŃSKIM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. (UMOWA Z DNIA 20 GRUDNIA 2011 R., NR WD/P/110909/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: - zimowe utrzymanie dróg, - naprawy nawierzchni jezdni, - naprawy oznakowania pionowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 225485,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  185772,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  185772,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  185772,10


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Prace objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 7 listopada 2011 r. nr 368424-2011, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIMOWE I LETNIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 910, 913 W POWIECIE BĘDZIŃSKIM W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2014 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zachodzi konieczność prowadzenia bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich (Nr 910 i 913) na terenie powiatu będzińskiego od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. (umowa na zadanie podstawowe wygasa z dniem 31 grudnia 2014 r.). Celem zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. drogach należy zapewnić odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości, zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich przy użyciu sprzętu określonego w wymaganiach od wykonawcy. Należy również przewidzieć wykonanie robót związanych z miejscowym uzupełnieniem ubytków mogących pojawiać się w nawierzchni jezdni oraz wymianie (uzupełnieniu) uszkodzonego oznakowania pionowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, a wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie Zestawienia kosztów bieżącego utrzymania (wycena i kosztorys inwestorski) i stanowi ok. 3,77 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26047920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-12-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 STYCZNIA 2015 R. POLEGAJĄCE NA: ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG TJ. ODŚNIEŻANIU, ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI NA JEZDNI, CZĄSTKOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI JEZDNI ORA WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O.
ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, woj. śląskie
2014-12-29 185 772,00