Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie klubów zainteresowań - zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych, przygotowanie i prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu, realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej.


Numer ogłoszenia: 261718 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie klubów zainteresowań - zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych, przygotowanie i prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu, realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanym w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zajęcia prowadzone będą od 6 września 2011r. do 31 grudnia 2012r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych VII i VIII 2012 r.) Zorganizowanych będzie 5 rodzajów zajęć. (1 godzina lekcyjna =45 min.) CZEŚĆ I Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: technik handlowiec (klasa IV), technik kelner (klasa III), technik kelner (klasa IV) technik organizacji usług gastronomicznych (klasa II), technik organizacji usług gastronomicznych (klasa III), technik organizacji usług gastronomicznych (klasa IV), technik hotelarz (klasa II), technik pojazdów samochodowych (klasa II), technik pojazdów samochodowych (klasa IIIa), technik pojazdów samochodowych (klasa IIIb), technik pojazdów samochodowych (klasa IV) technik informatyk (klasa II) Razem 12 klas technikum po 18 godzin lekcyjnych w każdym semestrze w każdej klasie. CZĘŚĆ II Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: kucharz małej gastronomii (klasa II - 2 grupy), sprzedawca (kasa II - 1 grupa), mechanik pojazdów samochodowych ( klasa II a - 2 grupy), mechanik pojazdów samochodowych ( klasa II c - 1 grupa), mechanik pojazdów samochodowych ( klasa III a - 3 grupy), mechanik pojazdów samochodowych ( klasa III c - 1 grupa), mechanik monter maszyn i urządzeń ( klasa II - 1 grupa), mechanik monter maszyn i urządzeń (klasa III c - 1 grupa) razem 12 grup klas zasadniczej szkoły zawodowej po 18 godzin lekcyjnych w każdym semestrze w każdej grupie CZĘŚĆ III Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas pierwszych kierunków kształcenia objętych projektem z języka polskiego (2 grupy) z matematyki (2 grupy) razem 4 grupy po 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze w każdej grupie. CZĘŚĆ IV Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne Klub Żywieniowca - I grupa, Klub Żywieniowca - II grupa, Klub Handlowca - I grupa, Klub Handlowca - II grupa, Klub Mechanika - I grupa Klub Mechanika - II grupa razem 6 grup po 7 godzin lekcyjnych w każdym semestrze w każdej grupie. CZĘŚĆ V Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem aerobic - I grupa, aerobic - I grupa, step - I grupa, fitball - I grupa, kyokushinkai - I grupa, gry zespołowe - I grupa razem 6 grup po 36 godzin lekcyjnych w każdym semestrze w każdej grupie. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiającego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się również wykonywanie części zadań w inne dni jak ustalone powyżej. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich. Wykonawca w ramach umowy oprócz prowadzenia zajęć zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z zajęciami, tj. prowadzenie dzienników zajęć, list obecności, opracowanie własnego planu i programu zajęć, przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów (na początek i koniec zajęć) opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych testów oraz dokumentowanie pracy poprzez wypełnianie karty czasu pracy. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiającego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się również wykonywanie części zadań w inne dni jak ustalone powyżej. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.20.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia; posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: do prowadzenia zajęć dodatkowych teoretycznych z zakresu przygotowania zawodowego Wykonawcy spełniający kryteria: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć) znają specyfikę pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotyczące realizacji projektów w ramach POKL poświadczą znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, do prowadzenia zajęć dodatkowych praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego Wykonawcy spełniający kryteria: wykształcenie minimum średnie , pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć) znają specyfikę pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotyczące realizacji projektów w ramach POKL poświadczą znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej. do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych Wykonawcy spełniający kryteria: wykształcenie wyższe , pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć) znają specyfikę pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotyczące realizacji projektów w ramach POKL poświadczą znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, do prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne Wykonawcy spełniający kryteria: wykształcenie wyższe , pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć) znają specyfikę pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotyczące realizacji projektów w ramach POKL poświadczą znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, do prowadzenia zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu Wykonawcy spełniający kryteria: posiadają kwalifikacje: wykształcenie wyższe , pedagogiczne, ze specjalizacją (stosownie do wymienionych rodzajów zajęć) znają specyfikę pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotyczące realizacji projektów w ramach POKL poświadczą znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje sposobu oceny tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje sposobu oceny tego warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje sposobu oceny tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie stosowne do wymagań przedstawionych w pkt. III.3.2 dla poszczególnych rodzajów zajęć, parafowany wzór umowy.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu, jeżeli nastąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie określonym w umowie. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego na piśmie z podaniem uzasadnienia. 2. Zmiana osoby prowadzącej zajęcia wskazanego w ofercie Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia wymaga spełnienia warunków: wskazana nowa osoba prowadząca zajęcia musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej uprzedniej zgody na zmianę osoby prowadzącej zajęcia (Zastępcy). Wykonawca uprawdopodobni odpowiednimi dokumentami zdarzenie losowe np. choroba.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rawa Mazowiecka: Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie klubów zainteresowań - zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych, przygotowanie i prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu, realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej.


Numer ogłoszenia: 295646 - 2011; data zamieszczenia: 19.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 261718 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie klubów zainteresowań - zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych, przygotowanie i prowadzenie zajęć sportowych służących podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu, realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć realizowanych w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanym w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zajęcia prowadzone będą od 6 września 2011r. do 31 grudnia 2012r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych VII i VIII 2012 r.) Zorganizowanych będzie 5 rodzajów zajęć. (1 godzina lekcyjna =45 min.) CZEŚĆ I Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)technik handlowiec (klasa IV), b)technik kelner (klasa III), c)technik kelner (klasa IV) d)technik organizacji usług gastronomicznych (klasa II), e)technik organizacji usług gastronomicznych (klasa III), f)technik organizacji usług gastronomicznych (klasa IV), g)technik hotelarz(klasa II), h)technik pojazdów samochodowych (klasa II), i)technik pojazdów samochodowych (klasa IIIa), j)technik pojazdów samochodowych (klasa IIIb), k)technik pojazdów samochodowych (klasa IV) l)technik informatyk (klasa II) razem 12 klas technikum po 18 godzin lekcyjnych w każdym semestrze w każdej klasie. CZĘŚĆ II Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)kucharz małej gastronomii (klasa II - 2 grupy), b)sprzedawca (kasa II - 1 grupa), c)mechanik pojazdów samochodowych ( klasa II a - 2 grupy), d)mechanik pojazdów samochodowych ( klasa II c - 1 grupa), e)mechanik pojazdów samochodowych ( klasa III a - 3 grupy), f)mechanik pojazdów samochodowych ( klasa III c - 1 grupa), g)mechanik monter maszyn i urządzeń ( klasa II - 1 grupa), h)mechanik monter maszyn i urządzeń (klasa III c - 1 grupa) razem 12 grup klas zasadniczej szkoły zawodowej po 18 godzin lekcyjnych w każdym semestrze w każdej grupie CZĘŚĆ III Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas pierwszych kierunków kształcenia objętych projektem a)z języka polskiego (2 grupy) b)z matematyki (2 grupy) razem 4 grupy po 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze w każdej grupie. CZĘŚĆ IV Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne a)Klub Żywieniowca - I grupa, b)Klub Żywieniowca - II grupa, c)Klub Handlowca - I grupa, d)Klub Handlowca - II grupa, e)Klub Mechanika - I grupa f)Klub Mechanika - II grupa razem 6 grup po 7 godzin lekcyjnych w każdym semestrze w każdej grupie. CZĘŚĆ V Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem a)aerobic - I grupa, b)aerobic - I grupa, c)step - I grupa, d)fitball - I grupa, e)kyokushinkai - I grupa, f)gry zespołowe - I grupa razem 6 grup po 36 godzin lekcyjnych w każdym semestrze w każdej grupie. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiającego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się również wykonywanie części zadań w inne dni jak ustalone powyżej. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich. Wykonawca w ramach umowy oprócz prowadzenia zajęć zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z zajęciami, tj. prowadzenie dzienników zajęć, list obecności, opracowanie własnego planu i programu zajęć, przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów (na początek i koniec zajęć) opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych testów oraz dokumentowanie pracy poprzez wypełnianie karty czasu pracy. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiającego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się również wykonywanie części zadań w inne dni jak ustalone powyżej. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.20.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III), f)tech. org. usług gastr. (kl. IV), g)tech. hotelarz(kl. II), h)tech. poj. sam. (kl. II), i)tech. poj. sam. (kl. IIIa), j)tech. poj. sam. (kl.IIIb), k)tech. poj. sam. (kl. IV) l)tech. informatyk (kl.II)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Michalska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik handlowiec kl IV), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Andrzej Jankowski ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik kelner kl. III), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Andrzej Jankowski ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik kelner kl. IV), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Irena Purska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik organ. usług gastr. kl. II ), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Renata Tkaczyk ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik organ. usług gastr. kl. III), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Irena Purska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik organ. usług gastr. kl. IV), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Renata Tkaczyk ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik hotelarz), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka , kraj/woj. łódzkie.
 • Edward Zając ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik poj. sam. kl. II), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Edward Zając ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik poj. sam. kl. III a), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Dariusz Iwaszkiewicz ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik poj. sam. kl. III b), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Tytus Cichocki ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik poj. sam. kl. IV), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Lech Jarzyński ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik informatyk kl.II), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  48600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)kucharz małej gastronomii (kl. II - 2 grupy), b)sprzedawca (kl. II - 1 grupa), c)mechanik poj. sam. ( kl. II a - 2 grupy), d)mechanik poj. sam. ( kl. II c - 1 grupa), e)mechanik poj. sam. ( kl. III a - 3 grupy), f)mechanik poj. sam. ( kl. III c - 1 grupa), g)mechanik monter maszyn i urządzeń ( kl. II - 1 grupa), h)mechanik monter maszyn i urządzeń (kl. III c - 1 grupa)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Halina Kwapisiewicz (kucharz małej gast. 2 gr.), ul. Solidarności 7 m 26, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Jolanta Myśliwczyk - Kaczmarczyk ZS-CEZiU w Rawie Maz. (sprzedawca 1 gr.) , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Zbigniew Czech ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik poj. sam. kl. IIa - 2 grupy), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Dariusz Iwaszkiewicz ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik poj. sam. kl. IIc - 1 grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Krzysztof Skrętowski ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik poj. sam. kl. IIIa - 3 grupy), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Henryk Siudziński ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik monter kl. II - 1 grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka , kraj/woj. łódzkie.
 • Henryk Siudziński ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik monter kl. IIIc - 1 grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Tytus Cichocki ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik poj. sam. kl. IIIc - 1 grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  48600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas pierwszych kierunków kształcenia objętych projektem a)z języka polskiego (2 grupy) b)z matematyki (2 grupy)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Muszyńska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (język polski -2 grupy), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Grażyna Świątecka ZS-CEZiU w Rawie Maz. (matematyka - 2 grupy), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne a)Klub Żywieniowca - I grupa, b)Klub Żywieniowca - II grupa, c)Klub Handlowca - I grupa, d)Klub Handlowca - II grupa, e)Klub Mechanika - I grupa f)Klub Mechanika - II grupa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Jankowski ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Żywieniowca I grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Irena Purska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Żywieniowca II grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Jolanta Myśliwczyk - Kaczmarczyk ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Handlowca - I grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Jolanta Myśliwczyk - Kaczmarczyk ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Handlowca - II grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Dariusz Iwaszkiewicz ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Mechanika - I grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Tytus Cichocki ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Mechanika - II grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9450,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9450,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9450,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9450,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem a)aerobic - I grupa, b)aerobic - II grupa, c)step - I grupa, d)fitball - I grupa, e)kyokushinkai - I grupa, f)gry zespołowe - I grupa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Zientara ZS-CEZiU w Rawie Maz. (aerobic I grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka , kraj/woj. łódzkie.
 • Anna Langowska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (aerobic II grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka , kraj/woj. łódzkie.
 • Agnieszka Zientara ZS-CEZiU w Rawie Maz. (step I grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Anna Langowska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (fitball I grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Marcin Kopczyński ZS-CEZiU w Rawie Maz. (kyokushinkai - I grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Marcin Kopczyński ZS-CEZiU w Rawie Maz. (gry zespołowe I grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46224,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  46224,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  46332,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26171820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 483 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Maria Michalska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik handlowiec kl IV)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Andrzej Jankowski ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik kelner kl. III)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Andrzej Jankowski ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik kelner kl. IV)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Irena Purska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik organ. usług gastr. kl. II )
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Renata Tkaczyk ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik organ. usług gastr. kl. III)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Irena Purska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik organ. usług gastr. kl. IV)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Renata Tkaczyk ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik hotelarz)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka , woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Edward Zając ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik poj. sam. kl. II)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Edward Zając ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik poj. sam. kl. III a)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Dariusz Iwaszkiewicz ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik poj. sam. kl. III b)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Tytus Cichocki ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik poj. sam. kl. IV)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach a)tech, handlowiec (kl. IV), b)tech. kelner (kl. III), c)tech. kelner (kl. IV) dtech. org. usług gastr. (kl. II), e)tech. org. usług gastr. (kl. III Lech Jarzyński ZS-CEZiU w Rawie Maz. (technik informatyk kl.II)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 4 050,00
Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)kucharz małej gastronomii (kl. II - 2 grupy), b)sprzedawca (kl. II - 1 grupa), c)mechanik poj. sam. ( kl. II a - 2 grupy), d)mechanik poj. sam. ( k Halina Kwapisiewicz (kucharz małej gast. 2 gr.)
ul. Solidarności 7 m 26, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 6 075,00
Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)kucharz małej gastronomii (kl. II - 2 grupy), b)sprzedawca (kl. II - 1 grupa), c)mechanik poj. sam. ( kl. II a - 2 grupy), d)mechanik poj. sam. ( k Jolanta Myśliwczyk - Kaczmarczyk ZS-CEZiU w Rawie Maz. (sprzedawca 1 gr.)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 6 075,00
Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)kucharz małej gastronomii (kl. II - 2 grupy), b)sprzedawca (kl. II - 1 grupa), c)mechanik poj. sam. ( kl. II a - 2 grupy), d)mechanik poj. sam. ( k Zbigniew Czech ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik poj. sam. kl. IIa – 2 grupy)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 6 075,00
Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)kucharz małej gastronomii (kl. II - 2 grupy), b)sprzedawca (kl. II - 1 grupa), c)mechanik poj. sam. ( kl. II a - 2 grupy), d)mechanik poj. sam. ( k Dariusz Iwaszkiewicz ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik poj. sam. kl. IIc – 1 grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 6 075,00
Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)kucharz małej gastronomii (kl. II - 2 grupy), b)sprzedawca (kl. II - 1 grupa), c)mechanik poj. sam. ( kl. II a - 2 grupy), d)mechanik poj. sam. ( k Krzysztof Skrętowski ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik poj. sam. kl. IIIa – 3 grupy)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 6 075,00
Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)kucharz małej gastronomii (kl. II - 2 grupy), b)sprzedawca (kl. II - 1 grupa), c)mechanik poj. sam. ( kl. II a - 2 grupy), d)mechanik poj. sam. ( k Henryk Siudziński ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik monter kl. II – 1 grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka , woj. łódzkie
2011-09-19 6 075,00
Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)kucharz małej gastronomii (kl. II - 2 grupy), b)sprzedawca (kl. II - 1 grupa), c)mechanik poj. sam. ( kl. II a - 2 grupy), d)mechanik poj. sam. ( k Henryk Siudziński ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik monter kl. IIIc – 1 grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 6 075,00
Zajęcia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach kształcących w zawodach: a)kucharz małej gastronomii (kl. II - 2 grupy), b)sprzedawca (kl. II - 1 grupa), c)mechanik poj. sam. ( kl. II a - 2 grupy), d)mechanik poj. sam. ( k Tytus Cichocki ZS-CEZiU w Rawie Maz. (mechanik poj. sam. kl. IIIc - 1 grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 6 075,00
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas pierwszych kierunków kształcenia objętych projektem a)z języka polskiego (2 grupy) b)z matematyki (2 grupy) Jolanta Muszyńska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (język polski -2 grupy)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 9 000,00
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas pierwszych kierunków kształcenia objętych projektem a)z języka polskiego (2 grupy) b)z matematyki (2 grupy) Grażyna Świątecka ZS-CEZiU w Rawie Maz. (matematyka - 2 grupy)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 9 000,00
Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne a)Klub Żywieniowca - I grupa, b)Klub Żywieniowca - II grupa, c)Klub Handl Andrzej Jankowski ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Żywieniowca I grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 1 575,00
Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne a)Klub Żywieniowca - I grupa, b)Klub Żywieniowca - II grupa, c)Klub Handl Irena Purska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Żywieniowca II grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 1 575,00
Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne a)Klub Żywieniowca - I grupa, b)Klub Żywieniowca - II grupa, c)Klub Handl Jolanta Myśliwczyk – Kaczmarczyk ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Handlowca – I grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 1 575,00
Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne a)Klub Żywieniowca - I grupa, b)Klub Żywieniowca - II grupa, c)Klub Handl Jolanta Myśliwczyk – Kaczmarczyk ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Handlowca – II grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 1 575,00
Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne a)Klub Żywieniowca - I grupa, b)Klub Żywieniowca - II grupa, c)Klub Handl Dariusz Iwaszkiewicz ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Mechanika – I grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 1 575,00
Prowadzenie klubów zainteresowań w tym zajęć przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne a)Klub Żywieniowca - I grupa, b)Klub Żywieniowca - II grupa, c)Klub Handl Tytus Cichocki ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Klub Mechanika - II grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 1 575,00
Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem a)aerobic - I grupa, b)aerobic - II grupa, c)step - I grupa, d)fitball - I grupa, e)kyokushinkai - I grupa Agnieszka Zientara ZS-CEZiU w Rawie Maz. (aerobic I grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka , woj. łódzkie
2011-09-19 7 704,00
Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem a)aerobic - I grupa, b)aerobic - II grupa, c)step - I grupa, d)fitball - I grupa, e)kyokushinkai - I grupa Anna Langowska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (aerobic II grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka , woj. łódzkie
2011-09-19 7 704,00
Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem a)aerobic - I grupa, b)aerobic - II grupa, c)step - I grupa, d)fitball - I grupa, e)kyokushinkai - I grupa Agnieszka Zientara ZS-CEZiU w Rawie Maz. (step I grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 7 704,00
Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem a)aerobic - I grupa, b)aerobic - II grupa, c)step - I grupa, d)fitball - I grupa, e)kyokushinkai - I grupa Anna Langowska ZS-CEZiU w Rawie Maz. (fitball I grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 7 704,00
Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem a)aerobic - I grupa, b)aerobic - II grupa, c)step - I grupa, d)fitball - I grupa, e)kyokushinkai - I grupa Marcin Kopczyński ZS-CEZiU w Rawie Maz. (kyokushinkai – I grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 7 704,00
Zajęcia sportowe służące podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii Sportu prowadzone dla uczniów klas objętych projektem a)aerobic - I grupa, b)aerobic - II grupa, c)step - I grupa, d)fitball - I grupa, e)kyokushinkai - I grupa Marcin Kopczyński ZS-CEZiU w Rawie Maz. (gry zespołowe I grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-19 7 704,00