Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa kruszyw łamanych w ilości 3 288 Mg, do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich, z podziałem na 8 części - nr postępowania 006/11.


Numer ogłoszenia: 26189 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 3 288 Mg, do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich, z podziałem na 8 części - nr postępowania 006/11..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 3 288 Mg, do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich, z podziałem na 8 części..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest oboowiązany do wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych dostaw. b) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. c) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, pok. 205, 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 240 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Gostynin - Płock, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 240 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Gostynin - Płock, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 285 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ciechanów, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 285 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ciechanów, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 400 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Grodzisk Maz., dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 400 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Grodzisk Maz., dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 100 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ostrołęka, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 100 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ostrołęka, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 703 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Wołomin - Nowy Dwór Maz., dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 703 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Wołomin - Nowy Dwór Maz., dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 440 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Węgrów - Siedlce, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 440 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Węgrów - Siedlce, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 480 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Radom, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 480 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Radom, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 640 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Otwock - Piaseczno, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 640 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Otwock - Piaseczno, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 26323 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
26189 - 2011 data 24.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,.


Numer ogłoszenia: 35175 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
26189 - 2011 data 24.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter.


Numer ogłoszenia: 39637 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
26189 - 2011 data 24.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter.


Warszawa: Dostawę kruszyw łamanych w ilości 3 288 Mg, do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich, z podziałem na 8 części, nr postępowania 006/11.


Numer ogłoszenia: 80778 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 26189 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę kruszyw łamanych w ilości 3 288 Mg, do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich, z podziałem na 8 części, nr postępowania 006/11..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawę kruszyw łamanych w ilości 3 288 Mg, do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich, z podziałem na 8 części..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 240 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Gostynin - Płock, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jacek Gajda, ul. Palmowa 1, Piotrków Trybunalski, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 348500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29224,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  29224,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44870,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 285 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ciechanów, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 348500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37951,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  37951,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54981,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 400 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Grodzisk Maz., dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 348500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47330,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  47330,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  81288,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 100 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ostrołęka, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 348500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13530,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13530,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21525,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 703 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Wołomin - Nowy Dwór Maz., dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 348500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86877,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  86877,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  143389,71


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 440 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Węgrów - Siedlce, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 348500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  57207,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  57207,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  105398,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 480 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Radom, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jacek Gajda, ul. Palmowa 1, Piotrków Trybunalski, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 348500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58289,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  58289,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  104685,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 640 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Otwock - Piaseczno, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 348500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  75226,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  75226,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  107059,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-02-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2618920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 56 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, pok. 205, 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 240 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Gostynin - Płock, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich. Usługi Transportowe Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jacek Gajda
ul. Palmowa 1, Piotrków Trybunalski, woj. Polska
2011-04-15 29 224,00
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 285 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ciechanów, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, woj. Polska
2011-04-15 37 951,00
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 400 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Grodzisk Maz., dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, woj. Polska
2011-04-15 47 330,00
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 100 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ostrołęka, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, woj. Polska
2011-04-15 13 530,00
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 703 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Wołomin - Nowy Dwór Maz., dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, woj. Polska
2011-04-15 86 877,00
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 440 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Węgrów - Siedlce, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, woj. Polska
2011-04-15 57 207,00
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 480 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Radom, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich Usługi Transportowe Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jacek Gajda
ul. Palmowa 1, Piotrków Trybunalski, woj. Polska
2011-04-15 58 289,00
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 640 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Otwock - Piaseczno, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Alfa Norma Sp.z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, Warszawa, woj. Polska
2011-04-15 75 226,00