Toruń: usługi hotelowe: nocleg wraz ze śniadaniem


Numer ogłoszenia: 262278 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja TUMULT , Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210019, faks 056 6522197.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.tumult.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługi hotelowe: nocleg wraz ze śniadaniem.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
usługi hotelowe: nocleg wraz ze śniadaniem Niezbędne uwarunkowania dotyczące obiektu hotelowego i usługi: 1. Całe zamówienie jest realizowane w jednym miejscu. 2. Obiekt stanowiący odrębny budynek lub zespół budynków znajdujących się w jednym kompleksie budowlanym. 3. Zamawiający wymaga, by obiekt w którym świadczona będzie usługa znajdował się w odległości nie większej jak 1km (w linii prostej) od budynku Opera NOVA (odległość liczone wg danych z mapy: aplikacja Google earth w obrębie ulic, który został wyznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Aplikacja dostępna jest pod adresem www.earth.google.com; jest własnością, znakiem zastrzeżonym Firmy Gogle. 4. Standard hotelu nie mniejszy niż wyznaczony dla hoteli zaszeregowanych do kategorii 4*, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz.U.2006.22.169 z późniejszymi zmianami). 5. Hotel musi być zarejestrowany w Ewidencji Obiektów Hotelarskich. 6. Doba hotelowa powinna trwać co najmniej od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Zamawiający wymaga, by Wykonawca w szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę Zamawiającego wydłużył dobę hotelową na czas od godziny 14:00 do godziny 13:00 dnia następnego. 7. Hotel musi dysponować 24h serwisem hotelowym, tzw. room service. 8. Przewidywana ilość pokoi, jakie Zamawiający zamierza wykorzystać: nie mniej niż 120, z tym że: 8.1. przewidywana ilość pokoi w terminie 23/24 listopada 2012: - pokoje 1-osobowe / pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - nie mniej niż 30 (30 pokojonocy) - pokoje 2-osobowe - nie mniej niż 5 (5 pokojonocy) - pokoje o podwyższonym standardzie typu: apartament, deluxe, studio, suite - nie mniej niż 4 (4 pokojonoce) RAZEM: 34 pokojonoce 8.2. przewidywana ilość pokoi w terminie od 24 listopada do 1 grudnia 2012: - pokoje 1-osobowe / pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - nie mniej niż 66 (462 pokojonoce) - pokoje 2-osobowych - nie mniej niż 50 (350 pokojonocy) - pokoje o podwyższonym standardzie typu: apartament, deluxe, studio, suite - nie mniej niż 4 (28 pokojonocy) RAZEM: 840 pokojonoce 8.3. przewidywana ilość pokoi w terminie 1/2 grudnia 2012 - pokoje 1-osobowe / pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - nie mniej niż 15 (15 pokojonocy) - pokoje 2-osobowe - nie mniej niż 45 (45 pokojonocy) - pokoje o podwyższonym standardzie typu: apartament, deluxe, studio, suite - nie mniej niż 4 (4 pokojonoce) RAZEM: 64 pokojonoce 8.4. PODSUMOWANIE: 1. Przewidywana ilość pokoi (pokojonocy) 1 - osobowych / 2 - osobowych do pojedynczego wykorzystania - nie mniej niż 507. 2. Przewidywana ilość pokoi (pokojonocy) 2 - osobowych - nie mnie niż 400. 3. Przewidywana ilość pokoi (pokojonocy) o podwyższonym standardzie typu: apartament, deluxe, studio, suite - nie mniej niż 36. 4. Podane dane o ilościach pokoi mają charakter informacyjny. Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktycznie wykorzystanych pokoi przez Zamawiającego. Szczegóły określa umowa stanowiąca załącznik do SIWZ. 9. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował każdej osobie zameldowanej w pokoju wykorzystywanym przez Zamawiającego posiłek w postaci śniadania. 10. Wymagania dotyczące śniadania: - śniadania muszą być wydawane co najmniej w godz. 8.00 do 12.30. lub w innym przedziale czasowym uzgodnionym z Zamawiającym; - śniadania muszą spełniać wymogi kategoryzacji wg wzoru wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla hoteli 4*; - śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, bez ograniczeń gramaturowych, m.in.: pieczywo białe i ciemne, bułki i chleb, pieczywo chrupkie i dietetyczne, szeroki wybór nabiału i wędlin, warzyw, owoców, płatki śniadaniowe, owsianka, ciasto; - śniadanie powinno uwzględniać zasady i zawierać elementy diety wegańskiej, wegetariańskiej, bezglutenowej; - napoje: soki, woda, kawa z automatu (do wyboru: espresso, latte, cappuccino, zwykła), herbata (czarna, zielona, owocowe, ziołowe). 11. Hotel zapewni możliwości skorzystania z całodziennego wyżywienia w restauracji. 12. Do realizacji zamówienia Hotel wyznaczy co najmniej jedną osobę w recepcji Hotelu, z działu rezerwacji, która będzie mogła dokonywać, zmieniać i anulować rezerwacje zgodnie z życzeniem Zamawiającego, a także dokonywać zmian pomiędzy pokojami (zarządzić przeniesienie osób i rzeczy); osoba taka powinna być do dyspozycji Zamawiającego przez 24h; osoba ta będzie również dostępna pod telefonem stacjonarnym lub/i komórkowym oraz mailem..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.00.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  tak


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę/usługi hotelowe o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia (punkt 1. 2.) musi zostać spełniony łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten nie musi uczestniczyć w realizacji części zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują osobami zdolnymi do wy?konania zamówienia; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tumult.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
aga@camerimage.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Fundacja Tumult Rynek Nowomiejski 28 87-100 Toruń.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Toruń: usługi hotelowe: nocleg wraz ze śniadaniem


Numer ogłoszenia: 374070 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 262278 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja TUMULT, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210019, faks 056 6522197.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługi hotelowe: nocleg wraz ze śniadaniem.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
usługi hotelowe: nocleg wraz ze śniadaniem: Niezbędne uwarunkowania dotyczące obiektu hotelowego i usługi: 1. Całe zamówienie jest realizowane w jednym miejscu. 2. Obiekt stanowiący odrębny budynek lub zespół budynków znajdujących się w jednym kompleksie budowlanym. 3. Zamawiający wymaga, by obiekt w którym świadczona będzie usługa znajdował się w odległości nie większej jak 1km (w linii prostej) od budynku Opera NOVA w Bydgoszczy (odległość liczone wg danych z mapy: aplikacja Google earth w obrębie ulic, który został wyznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Aplikacja dostępna jest pod adresem www.earth.google.com; jest własnością, znakiem zastrzeżonym Firmy Gogle). 4. Standard hotelu nie mniejszy niż wyznaczony dla hoteli zaszeregowanych do kategorii 4*, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz.U.2006.22.169 z późniejszymi zmianami). 5. Hotel musi być zarejestrowany w Ewidencji Obiektów Hotelarskich. 6. Doba hotelowa powinna trwać co najmniej od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Zamawiający wymaga, by Wykonawca w szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę Zamawiającego wydłużył dobę hotelową na czas od godziny 14:00 do godziny 13:00 dnia następnego. 7. Hotel musi dysponować 24h serwisem hotelowym, tzw. room service. 8. Przewidywana ilość pokoi, jakie Zamawiający zamierza wykorzystać: nie mniej niż 120, z tym że: 8.1. przewidywana ilość pokoi w terminie 23/24 listopada 2012: - pokoje 1-osobowe / pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - nie mniej niż 30 (30 pokojonocy) - pokoje 2-osobowe - nie mniej niż 5 (5 pokojonocy) - pokoje o podwyższonym standardzie typu: apartament, deluxe, studio, suite - nie mniej niż 4 (4 pokojonoce) RAZEM: 34 pokojonoce 8.2. przewidywana ilość pokoi w terminie od 24 listopada do 1 grudnia 2012: - pokoje 1-osobowe / pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - nie mniej niż 66 (462 pokojonoce) - pokoje 2-osobowych - nie mniej niż 50 (350 pokojonocy) - pokoje o podwyższonym standardzie typu: apartament, deluxe, studio, suite - nie mniej niż 4 (28 pokojonocy) RAZEM: 840 pokojonoce 8.3. przewidywana ilość pokoi w terminie 1/2 grudnia 2012 - pokoje 1-osobowe / pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - nie mniej niż 15 (15 pokojonocy) - pokoje 2-osobowe - nie mniej niż 45 (45 pokojonocy) - pokoje o podwyższonym standardzie typu: apartament, deluxe, studio, suite - nie mniej niż 4 (4 pokojonoce) RAZEM: 64 pokojonoce 8.4. PODSUMOWANIE: 1. Przewidywana ilość pokoi (pokojonocy) 1 - osobowych / 2 - osobowych do pojedynczego wykorzystania - nie mniej niż 507. 2. Przewidywana ilość pokoi (pokojonocy) 2 - osobowych - nie mnie niż 400. 3. Przewidywana ilość pokoi (pokojonocy) o podwyższonym standardzie typu: apartament, deluxe, studio, suite - nie mniej niż 36. 4. Podane dane o ilościach pokoi mają charakter informacyjny. Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktycznie wykorzystanych pokoi przez Zamawiającego. Szczegóły określa umowa stanowiąca załącznik do SIWZ. 9. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował każdej osobie zameldowanej w pokoju wykorzystywanym przez Zamawiającego posiłek w postaci śniadania. 10. Wymagania dotyczące śniadania: - śniadania muszą być wydawane co najmniej w godz. 8.00 do 12.30. lub w innym przedziale czasowym uzgodnionym z Zamawiającym; - śniadania muszą spełniać wymogi kategoryzacji wg wzoru wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla hoteli 4*; - śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, bez ograniczeń gramaturowych, m.in.: pieczywo białe i ciemne, bułki i chleb, pieczywo chrupkie i dietetyczne, szeroki wybór nabiału i wędlin, warzyw, owoców, płatki śniadaniowe, owsianka, ciasto; - śniadanie powinno uwzględniać zasady i zawierać elementy diety wegańskiej, wegetariańskiej, bezglutenowej; - napoje: soki, woda, kawa z automatu (do wyboru: espresso, latte, cappuccino, zwykła), herbata (czarna, zielona, owocowe, ziołowe). 11. Hotel zapewni możliwości skorzystania z całodziennego wyżywienia w restauracji. 12. Do realizacji zamówienia Hotel wyznaczy co najmniej jedną osobę w recepcji Hotelu, z działu rezerwacji, która będzie mogła dokonywać, zmieniać i anulować rezerwacje zgodnie z życzeniem Zamawiającego, a także dokonywać zmian pomiędzy pokojami (zarządzić przeniesienie osób i rzeczy); osoba taka powinna być do dyspozycji Zamawiającego przez 24h; osoba ta będzie również dostępna pod telefonem stacjonarnym lub/i komórkowym oraz mailem..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Media Desk.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hotele Grupy Budizol, {Dane ukryte}, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 231481,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  191579,67


 • Oferta z najniższą ceną:
  191579,67
  / Oferta z najwyższą ceną:
  191579,67


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń
woj. kujawsko - pomorskie
Dane kontaktowe: email: gosia@camerimage.pl
tel: +48 566210019-103
fax: +48 566522197
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26227820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 9 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.tumult.pl
Informacja dostępna pod: aga@camerimage.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
usługi hotelowe: nocleg wraz ze śniadaniem Hotele Grupy Budizol
Włocławek
2012-10-01 191 579,00