Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa prefabrykatów do budowy chodników realizowanych na podstawie umów z samorządami miast i gmin 1.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632,UM Nasielsk-prefabrykaty betonowe 2.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632 UM Nasielsk-przepusty rurowe pod zjazdami 3.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632,UM Nasielsk-ścianki czołowe do przepustów 4.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m. Stanisławów-prefabrykaty betonowe 5. dost prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w m.Zglenice, dr


Numer ogłoszenia: 263783 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa prefabrykatów do budowy chodników realizowanych na podstawie umów z samorządami miast i gmin 1.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632,UM Nasielsk-prefabrykaty betonowe 2.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632 UM Nasielsk-przepusty rurowe pod zjazdami 3.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632,UM Nasielsk-ścianki czołowe do przepustów 4.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m. Stanisławów-prefabrykaty betonowe 5. dost prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w m.Zglenice, dr.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Część 1 - Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str prawa Część 2 - Dostawa przepustów rurowych pod zjazdy do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str. prawa Część 3 - Dostawa ścianek czołowych do przepustów do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str. prawa Część 4 - Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 43+353 do km 43+515 dł. odc. 0,162 km str. Prawa i lewa w m. Stanisławów Część 5 - Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zglenice Duże w km 95+843 - 96+456.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.42.00-4, 44.16.31.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 2.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na dostawę prefabrykatów betonowych o wartości minimum 70 000,00 zł brutto każda - dla CZĘŚCI 1, 22 000,00 zł brutto każda - dla CZĘŚCI 4, 44 000,00 zł brutto każda - dla CZĘŚCI 5, dla części 2 i 3 Zamawiający nie wymaga wykazania się doświadczeniem.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy -składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. III. 4.1 mogą być złożone przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 2.1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 3.1. zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; Zmiany, o których mowa w lit b) lub c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w lit b) lub c), jeżeli zakładane w okresie amortyzacji, oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie. 3.2. Zmiany osobowe a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 3.3. Zmiany organizacji spełniania świadczenia a) Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych dostaw, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego b) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy c) Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa d) Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jeśli oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa 4. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
ww.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.10.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiajacego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str prawa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str prawa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.42.00-4, 44.16.31.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa przepustów rurowych pod zjazdy do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str. prawa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa przepustów rurowych pod zjazdy do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str. prawa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.42.00-4, 44.16.31.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa ścianek czołowych do przepustów do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str. prawa.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ścianek czołowych do przepustów do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str. prawa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.42.00-4, 44.16.31.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 43+353 do km 43+515 dł. odc. 0,162 km str. Prawa i lewa w m. Stanisławów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 43+353 do km 43+515 dł. odc. 0,162 km str. Prawa i lewa w m. Stanisławów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.42.00-4, 44.16.31.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zglenice Duże w km 95+843 - 96+456.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zglenice Duże w km 95+843 - 96+456.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.42.00-4, 44.16.31.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 264295 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
263783 - 2011 data 06.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  III.6).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  4. kosztorys ofertowy 5. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 5.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5.2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt 3, 5 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt 11 ppkt 4 mogą być złożone przez wykonawców łącznie..


Warszawa: Dostawa prefabrykatów do budowy chodników realizowanych na podstawie umów z samorządami miast i gmin 1.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632,UM Nasielsk-prefabrykaty betonowe 2.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632 UM Nasielsk-przepusty rurowe pod zjazdami 3.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632,UM Nasielsk-ścianki czołowe do przepustów 4.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m. Stanisławów-prefabrykaty betonowe 5. dost prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w m.Zglenice, dr.


Numer ogłoszenia: 301889 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 263783 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa prefabrykatów do budowy chodników realizowanych na podstawie umów z samorządami miast i gmin 1.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632,UM Nasielsk-prefabrykaty betonowe 2.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632 UM Nasielsk-przepusty rurowe pod zjazdami 3.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m.Nasielsk,ul. Płońska,dr nr 632,UM Nasielsk-ścianki czołowe do przepustów 4.przeb dr woj w zakresie budowy chodnika w m. Stanisławów-prefabrykaty betonowe 5. dost prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w m.Zglenice, dr..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Część 1 - Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str prawa Część 2 - Dostawa przepustów rurowych pod zjazdy do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str. prawa Część 3 - Dostawa ścianek czołowych do przepustów do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str. prawa Część 4 - Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 43+353 do km 43+515 dł. odc. 0,162 km str. Prawa i lewa w m. Stanisławów Część 5 - Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zglenice Duże w km 95+843 - 96+456..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.42.00-4, 44.16.31.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część 1 - Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str prawa Część 2 - Dostawa przepustów rurowych pod zjazdy do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str. prawa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kefal Kempisty Sp.J., ul. Biała 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 129338,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  74054,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  93185,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  102209,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Część 4 - Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 43+353 do km 43+515 dł. odc. 0,162 km str. Prawa i lewa w m. Stanisławów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kefal Kempisty Sp.J., ul. Biała 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43304,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30832,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  30832,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31612,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Część 5 - Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zglenice Duże w km 95+843 - 96+456.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PSB Budomat Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 62d, 09-400 Płock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 71581,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44963,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  44963,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47027,21


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26378320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44114200-4 Produkty betonowe
44163100-1 Rury
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część 1 - Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Płońska km 32+944 - 33+640 str prawa Część 2 - Dostawa przepustów rurowych pod zjazdy do budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 632 w m. Nasielsk, ul. Kefal Kempisty Sp.J.
ul. Biała 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
2011-11-18 74 054,00
Część 4 - Dostawa prefabrykatów betonowych do budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 43+353 do km 43+515 dł. odc. 0,162 km str. Prawa i lewa w m. Stanisławów Kefal Kempisty Sp.J.
ul. Biała 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
2011-11-18 30 832,00
Część 5 - Dostawa prefabrykatów do budowy chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zglenice Duże w km 95+843 - 96+456. PSB Budomat Sp. z o.o.
ul. Dobrzyńska 62d, 09-400 Płock, woj. mazowieckie
2011-11-18 44 963,00