Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Analizatory biochemiczne
ND Nr dokumentu 263954-2012
PD Data publikacji 18/08/2012
OJ Dz.U. S 158
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Warszawski Uniwersytet Medyczny
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 14/08/2012
DT Termin 25/09/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 38000000 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38400000 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38434500 - Analizatory biochemiczne
38436600 - Homogenizatory zanurzeniowe
38540000 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
OC Pierwotny kod CPV 38000000 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38400000 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38434500 - Analizatory biochemiczne
38436600 - Homogenizatory zanurzeniowe
38540000 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) www.wum.edu.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/08/2012    S158    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Analizatory biochemiczne

2012/S 158-263954

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
Osoba do kontaktów: Ilona Skowrońska
02-091 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225720358
E-mail: ilona.skowronska@wum.edu.pl
Faks: +48 225720384

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wum.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: uczelnia publiczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wyposażenie laboratorium Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w aparaturę: nanospektrofotometr do małych objętości, analizator płytkowy typu ELISA - symbol aparatury WUM/CBP/9.2, homogenizator do tkanek, termocykler gradientowy, zestawy do elektroforezy - symbol aparatury WUM/CBP/9.3, w podziale na pakiety,
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centrum Badań Przedklinicznych, ul. Banacha 1B, Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury badawczej w podziale na pakiety:
a) pakiet 1 - nanospektrofotometr do małych objętości,
b) pakiet 2 - analizator płytkowy typu Elisa,
c) pakiet 3 – homogenizator do tkanek,
d) pakiet 4 - termocykler gradientowy,
e) pakiet 5 - zestawy do elektroforezy,
— dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, spełniającego minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1)dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych, ul. Banacha 1B, Warszawa,
2)instalacja, uruchomienie i kalibracja w zakresie Pakietu 1 oraz instalacja, uruchomiene urządzeń w zakresie Pakietów 2-5,
3)przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierownika jednostki organizacyjnej WUM,
4)przekazanie urządzenia użytkownikowi potwierdzone Protokołu odbioru, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy,
3.Zgodnie z § 3 ust. 2 Wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru, przy czym w odbiorze uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, tel. 22/572-04-31, 22/572-08-05.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38434500, 38000000, 38436600, 38540000, 38400000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 - nanospektrofotometr do małych objętości,
1)Krótki opis
Nanospektrofotometr do małych objętości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załacznik nr 2.1 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38434500, 38000000, 38436600, 38540000, 38400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 - analizator płytkowy typu Elisa
1)Krótki opis
Analizator płytkowy typu Elisa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2.2 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38434500, 38000000, 38436600, 38540000, 38400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 – homogenizator do tkanek,
1)Krótki opis
Homogenizator do tkanek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2.3 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38434500, 38000000, 38436600, 38540000, 38400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 - termocykler gradientowy,
1)Krótki opis
Termocykler gradientowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2.4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38434500, 38000000, 38436600, 38540000, 38400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5 - zestawy do elektroforezy,
1)Krótki opis
Zestawy do elektroforezy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2.5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38434500, 38000000, 38436600, 38540000, 38400000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium:
a) do Pakietu 1: w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
b) do Pakietu 2: w wysokości 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych)
c) do Pakietu 3: w wysokości 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych)
d) do Pakietu 4: w wysokości 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych)
e) do Pakietu 5: w wysokości 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych)
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata za fakturę VAT nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5;
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. zgodnie z pkt. 2 Załącznika nr 5;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3-7:
1) pkt 3-5 i pkt 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ww. wykazie:
a) W zakresie dostaw objętych Pakietem 1: dostaw nanospektrofotometrów do małych objętości, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 30.000,00zł, na rzecz nie więcej niż dwóch podmiotów (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
b) W zakresie dostaw objętych Pakietem 2: dostaw analizatorów płytkowych typu ELISA wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00zł, na rzecz nie więcej niż dwóch podmiotów (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
c) W zakresie dostaw objętych Pakietem 3: dostaw homogenizatorów do tkanek wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 5.000,00zł, na rzecz nie więcej niż dwóch podmiotów (słownie: pięć tysięcy złotych), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
d) W zakresie dostaw objętych Pakietem 4: dostaw termocyklerów gradientowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 12.000,00zł, na rzecz nie więcej niż dwóch podmiotów (słownie: dwanaście tysięcy złotych), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
e) W zakresie dostaw objętych Pakietem 5: dostaw zestawów do elektroforezy wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00zł, na rzecz nie więcej niż dwóch podmiotów (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AEZ/S-199/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.9.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.9.2012 - 10:30

Miejscowość:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, pok. 315.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.
(CePT) finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B.
+R. Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00, z dnia 08.10.2009r., aneksu nr 1 z dnia.
05.11.2009r., aneksu nr 2 z dnia 07.05.2010r, aneksu nr 3 z dnia 19 lipca 2010r, aneksu nr 4 z dnia 17 września 2010r, aneksu nr 5 z dnia 27 grudnia 2010r, aneksu nr 6 z dnia 1 lipca 2011r, aneksu nr 7 z dnia 30 listopada 2011r, aneksu nr 8 z dnia 14 marca 2012r oraz aneksu nr 9 z dnia 03 lipca 2012r.
VI.3)Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w zakresie pakietów 1-5:
1)opis urządzeń technicznych, instrukcja obsługi oraz środki stosowane przez wykonawcę dostaw oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewniania odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą kart katalogowych, folderów lub innych dokumentów zawierających opis techniczny oferowanych urządzeń wymienionych w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiących odpowiednio dla Pakietów 1 do 5, Załączniki nr 2.1- 2.5 do SIWZ.
2)zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą Deklaracji zgodności WE lub Certyfikatu.
CE dla oferowanych urządzeń. W przypadku, gdy z treści deklaracji zgodności wynika, iż dla ważności tego dokumentu wymagany jest Certyfikat CE, Wykonawca zobowiązany jest złożyć te dokumenty łącznie.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
13. Zamawiający może złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3 -7 ustawy, stosuje się.
15. W sprawie wniosku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
16. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
17. Wniosek, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy, Zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
19. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
20. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
21. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
22. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
23. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
24. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-686 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.8.2012
TI Tytuł PL-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
ND Nr dokumentu 29717-2013
PD Data publikacji 29/01/2013
OJ Dz.U. S 20
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Warszawski Uniwersytet Medyczny
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 25/01/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 38400000 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38540000 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38651600 - Kamery cyfrowe
OC Pierwotny kod CPV 38400000 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38540000 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38651600 - Kamery cyfrowe
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) www.wum.edu.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

29/01/2013    S20    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2013/S 020-029717

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
Punkt kontaktowy: Dział zamówień publicznych, pok. 308
Osoba do kontaktów: Ilona Skowrońska
02-091 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225720358
E-mail: ilona.skowronska@wum.edu.pl
Faks: +48 225720384

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wum.edu.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wyposażenie laboratorium Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w aparaturę: nanospektrofotometr do małych objętości, analizator płytkowy typu ELISA - symbol aparatury WUM/CBP/9.2, homogenizator do tkanek, termocykler gradientowy, zestawy do elektroforezy - symbol aparatury WUM/CBP/9.3, w podziale na pakiety.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centrum Badań Przedklinicznych , ul. Banacha 1B, Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury badawczej w podziale na pakiety:
a) Pakiet 1 - nanospektrofotometr do małych objętości,
b) Pakiet 2 - analizator płytkowy typu ELISA,
c) Pakiet 3 – homogenizator do tkanek,
d) Pakiet 4 - termocykler gradientowy,
e) Pakiet 5 - zestawy do elektroforezy,
- dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT,
spełniającego minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych,
stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym
Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1)dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych, ul. Banacha 1B, Warszawa,
2)instalacja, uruchomienie i kalibracja w zakresie Pakietu 1 oraz instalacja, uruchomiene urządzeń w zakresie
Pakietów 2-5,
3)przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez
Kierownika jednostki organizacyjnej WUM,
4)przekazanie urządzenia użytkownikowi potwierdzone Protokołu odbioru, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
3 do umowy,
3.Zgodnie z § 3 ust. 2 Wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin
dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru, przy czym w odbiorze
uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM, ul. Żwirki i Wigury 81,
02-091Warszawa, tel. 22/572-04-31, 22/572-08-05.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38540000, 38651600, 38400000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 86 891,75 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
AEZ/S-199/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 158-263954 z dnia 18.8.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Pakiet 1 - nanospektrofotometr do małych objętości
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Cheminst Polska Aleksander Prychidny
ul. Trzebnicka 7A
55-095 Szczodre, poczta Mirków
POLSKA
E-mail: office@cheminst.com.pl
Tel.: +48 713481406
Faks: +48 713481409

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 32 520,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 32 200 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Pakiet 2 - analizator płytkowy typu ELISA
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.1.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biokom Baka, Olszewski sp.jawna
ul. Wspólna 3
05-090 Janki
POLSKA
E-mail: przetargi@biokom.com.pl
Tel.: +48 227207140
Faks: +48 7205443

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 48 780,49 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 54 691,75 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
(CePT) finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B
+R. Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych na podstawie
umowy dofinansowania projektu Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00, z dnia 08.10.2009r., aneksu nr 1 z dnia
05.11.2009r., aneksu nr 2 z dnia 07.05.2010r, aneksu nr 3 z dnia 19 lipca 2010r, aneksu nr 4 z dnia 17 września
2010r, aneksu nr 5 z dnia 27 grudnia 2010r, aneksu nr 6 z dnia 1 lipca 2011r, aneksu nr 7 z dnia 30 listopada
2011r , aneksu nr 8 z dnia 14 marca 2012r oraz aneksu nr 9 z dnia 03 lipca 2012r.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej
„orzeczeniem”.
13. Zamawiający może złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy
mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z
koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania
uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony
do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3 -7 ustawy, stosuje się.
15. W sprawie wniosku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba rozstrzyga
na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na
postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
16. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa
w art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w
szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
17. Wniosek, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy, Zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.
18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
19. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
20. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
21. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
22. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
23. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego.
24. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odowławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.1.2013

TI Tytuł PL-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
ND Nr dokumentu 61046-2013
PD Data publikacji 23/02/2013
OJ Dz.U. S 39
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Warszawski Uniwersytet Medyczny
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 20/02/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 38400000 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38540000 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38651600 - Kamery cyfrowe
OC Pierwotny kod CPV 38400000 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38540000 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38651600 - Kamery cyfrowe
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) www.wum.edu.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

23/02/2013    S39    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2013/S 039-061046

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
Punkt kontaktowy: Dział zamówień publicznych, pok. 308
Osoba do kontaktów: Ilona Skowrońska
02-091 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225720358
E-mail: ilona.skowronska@wum.edu.pl
Faks: +48 225720384

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wum.edu.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wyposażenie laboratorium Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w aparaturę: nanospektrofotometr do małych objętości, analizator płytkowy typu ELISA - symbol aparatury WUM/CBP/9.2, homogenizator do tkanek, termocykler gradientowy, zestawy do elektroforezy - symbol aparatury WUM/CBP/9.3, w podziale na pakiety
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centrum Badań Przedklinicznych , ul. Banacha 1B, Warszawa

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury badawczej w podziale na pakiety:
a) Pakiet 1 - nanospektrofotometr do małych objętości,
b) Pakiet 2 - analizator płytkowy typu ELISA,
c) Pakiet 3 – homogenizator do tkanek,
d) Pakiet 4 - termocykler gradientowy,
e) Pakiet 5 - zestawy do elektroforezy,
- dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT,
spełniającego minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych,
stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym
Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1)dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Badań Przedklinicznych, ul. Banacha 1B, Warszawa,
2)instalacja, uruchomienie i kalibracja w zakresie Pakietu 1 oraz instalacja, uruchomiene urządzeń w zakresie
Pakietów 2-5,
3)przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez
Kierownika jednostki organizacyjnej WUM,
4)przekazanie urządzenia użytkownikowi potwierdzone Protokołu odbioru, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
3 do umowy,
3.Zgodnie z § 3 ust. 2 Wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin
dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru, przy czym w odbiorze
uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM, ul. Żwirki i Wigury 81,
02-091Warszawa, tel. 22/572-04-31, 22/572-08-05.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38540000, 38651600, 38400000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 53 817,72 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
AEZ/S-199/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 158-263954 z dnia 18.8.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Pakiet 4-termocykler gradientowy
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bio-Rad Polska sp.zo.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
POLSKA
E-mail: biorad@biorad.com.pl
Tel.: +48 22331-99-99
Faks: +48 22331-99-88

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 195,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 940,98 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Pakiet 5 -zestawy do elektroforezy,
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Bio- Rad Polska sp.zo.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
POLSKA
E-mail: biorad@biorad.com.pl
Tel.: +48 223319999
Faks: +48 223319988

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 43 089,43 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 41 876,74 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
(CePT) finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B
+R. Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych na podstawie
umowy dofinansowania projektu Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00, z dnia 08.10.2009r., aneksu nr 1 z dnia
05.11.2009r., aneksu nr 2 z dnia 07.05.2010r, aneksu nr 3 z dnia 19 lipca 2010r, aneksu nr 4 z dnia 17 września
2010r, aneksu nr 5 z dnia 27 grudnia 2010r, aneksu nr 6 z dnia 1 lipca 2011r, aneksu nr 7 z dnia 30 listopada
2011r , aneksu nr 8 z dnia 14 marca 2012r oraz aneksu nr 9 z dnia 03 lipca 2012r.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej
„orzeczeniem”.
13. Zamawiający może złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy
mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z
koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania
uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony
do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3 -7 ustawy, stosuje się.
15. W sprawie wniosku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba rozstrzyga
na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na
postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
16. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa
w art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w
szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
17. Wniosek, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy, Zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.
18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
19. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
20. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
21. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
22. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
23. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego.
24. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.2.2013

Adres: Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
tel: 225720366, 225720373
fax: 225720363
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 26395420121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2780 ZŁ
Szacowana wartość* 92 666 PLN  -  139 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wum.edu.pl
Informacja dostępna pod: Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38434500-1 Analizatory biochemiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 4-termocykler gradientowy Bio-Rad Polska sp.zo.o.
ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2013-02-19 11 940,00
Pakiet 5 -zestawy do elektroforezy, Bio- Rad Polska sp.zo.o.
ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2013-02-19 41 876,00