Warszawa: Modernizacja lokalu usługowo-biurowego przy ul. Dembego 23 B w Warszawie, bez zmiany sposobu użytkowania, na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Numer ogłoszenia: 267088 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie , ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 890 40 00, faks 22 827 83 75.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zus.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja lokalu usługowo-biurowego przy ul. Dembego 23 B w Warszawie, bez zmiany sposobu użytkowania, na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja lokalu usługowo-biurowego przy ul. Dembego 23 B w Warszawie, bez zmiany sposobu użytkowania, na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.43.12.00-9, 45.31.12.00-2, 45.33.10.00-6, 45.11.13.00-1, 45.26.20.00-1, 45.44.21.00-8, 45.43.10.00-7, 45.42.10.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 16 000,00 zł


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości nie mniejszej niż: 700 000,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Termin wykonania - 30


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp. dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej lub zmiany zakresu robót z powodu okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy. Okolicznościami stanowiącymi podstawę zmiany terminu, o którym mowa w pkt 5, mogą być w szczególności: 1. warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią; niemożliwe wcześniej do przewidzenia, 2. braki w dokumentacji projektowej, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, 3. przerwanie prac przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczeniem sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, 4. konieczność wykonania części robót inną technologią niż założono w projekcie, 5. wystąpi konieczność robót dodatkowych na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, 6. wykonawca zaproponuje zmiany, które mogą obniżyć koszt wykonania zamówienia lub których konieczności wprowadzenia pojawiła się w trakcie realizacji zamówienia, 7. wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych rozumianych jako roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzają jedynie zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy. Przez roboty zamienne należy również rozumieć rozwiązania zamienne, o których mowa w art. 20 ust. l pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, póz. 1623 z późn. zm.), 8. z ograniczeń i uwarunkowań wewnętrznych, które miały wpływ na wykonanie zamówienia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zus.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, pok. 108.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.08.2012 godzina 10:30, miejsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, pok. 108.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Modernizacja lokalu usługowo-biurowego przy ul. Dembego 23 B w Warszawie, bez zmiany sposobu użytkowania, na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Numer ogłoszenia: 327064 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 267088 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 890 40 00, faks 22 827 83 75.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja lokalu usługowo-biurowego przy ul. Dembego 23 B w Warszawie, bez zmiany sposobu użytkowania, na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja lokalu usługowo-biurowego przy ul. Dembego 23 B w Warszawie, bez zmiany sposobu użytkowania, na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.43.12.00-9, 45.31.12.00-2, 45.33.10.00-6, 45.11.13.00-1, 45.26.20.00-1, 45.44.21.00-8, 45.43.10.00-7, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Modernizacja lokalu usługowo-biurowego przy ul. Dembego 23 B w Warszawie, bez zmiany sposobu użytkowania, na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 840656,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  827145,77


 • Oferta z najniższą ceną:
  827145,77
  / Oferta z najwyższą ceną:
  999777,21


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marek.dominiak@zus.pl
tel: 22 890 40 00
fax: 22 827 83 75
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26708820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.zus.pl
Informacja dostępna pod: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, pok. 108
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja lokalu usługowo-biurowego przy ul. Dembego 23 B w Warszawie, bez zmiany sposobu użytkowania, na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2012-09-03 827 145,00