Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH (ETAP I) - KONTYNUACJA REMONTU.


Numer ogłoszenia: 267409 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.silesia-region.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH (ETAP I) - KONTYNUACJA REMONTU..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
REMONT GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH (ETAP I) - KONTYNUACJA REMONTU. Roboty polegać będą na: robotach budowlanych - remoncie klatki schodowej, robotach remontowych, renowacji - kontynuacji remontu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.11.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.42.00.00-7, 45.30.00.00-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W prowadzonych przez Zamawiającego 3 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie został wyłoniony wykonawca zadania. Zamawiający pierwszy przetarg ogłosił w BZP w dniu 15 lipca 2011 r. pod nr 194405-2011 r. Na dzień 1 sierpnia 2011 r. wyznaczono termin składania i otwarcia ofert. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 1 sierpnia 2011 r. na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 z powodu: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. Zamawiający w dniu 10 sierpnia 2011 r. pod nr 238310-2011 ogłosił w BZP drugi przetarg nieograniczony, wyznaczając na dzień 26 sierpnia 2011 r. termin składania i otwarcia ofert. W dniu 8 września 2011 r. ww. postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 z powodu: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty tj. Oferta nr 1 na kwotę 146 234,92 zł brutto i Oferta nr 2 na kwotę 353 084,08 zł brutto. Złożone oferty spełniają podmiotowe i przedmiotowe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4, a oferta nr 2 spełniając warunki udziału w zakresie przedmiotowym i podmiotowym, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 223 248,75 zł brutto. W związku z powyższym i w związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych, które Zamawiający mógłby dodatkowo przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie. Trzecie postępowanie zostało ogłoszone w BZP w dniu 12 września 2011 r. pod nr 283676-2011. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 27 września 2011 r. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 27 września 2011 r. na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 z powodu: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. W związku z powyższym zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DEBAR JANUSZ BAŁAZY, ul. Batalionu Kosynierów 32, 44-105 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH (ETAP I) - KONTYNUACJA REMONTU.


Numer ogłoszenia: 292941 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 267409 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH (ETAP I) - KONTYNUACJA REMONTU..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
REMONT GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH (ETAP I) - KONTYNUACJA REMONTU. Roboty polegać będą na: robotach budowlanych - remoncie klatki schodowej, robotach remontowych, renowacji - kontynuacji remontu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.42.00.00-7, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DEBAR JANUSZ BAŁAZY, ul. Batalionu Kosynierów 32, 44-105 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 186284,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  250911,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  250911,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  250911,24


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W prowadzonych przez Zamawiającego 3 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie został wyłoniony wykonawca zadania. Zamawiający pierwszy przetarg ogłosił w BZP w dniu 15 lipca 2011 r. pod nr 194405-2011 r. Na dzień 1 sierpnia 2011 r. wyznaczono termin składania i otwarcia ofert. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 1 sierpnia 2011 r. na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 z powodu: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. Zamawiający w dniu 10 sierpnia 2011 r. pod nr 238310-2011 ogłosił w BZP drugi przetarg nieograniczony, wyznaczając na dzień 26 sierpnia 2011 r. termin składania i otwarcia ofert. W dniu 8 września 2011 r. ww. postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 z powodu: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty tj. Oferta nr 1 na kwotę 146 234,92 zł brutto i Oferta nr 2 na kwotę 353 084,08 zł brutto. Złożone oferty spełniają podmiotowe i przedmiotowe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4, a oferta nr 2 spełniając warunki udziału w zakresie przedmiotowym i podmiotowym, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 223 248,75 zł brutto. W związku z powyższym i w związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych, które Zamawiający mógłby dodatkowo przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie. Trzecie postępowanie zostało ogłoszone w BZP w dniu 12 września 2011 r. pod nr 283676-2011. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 27 września 2011 r. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 27 września 2011 r. na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 z powodu: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. W związku z powyższym zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26740920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.silesia-region.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH (ETAP I) - KONTYNUACJA REMONTU. PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DEBAR JANUSZ BAŁAZY
ul. Batalionu Kosynierów 32, 44-105 Gliwice, woj. śląskie
2011-11-09 250 911,00