Białystok: Dostawa do IPN-KŚZpNP Oddziału w Białymstoku 1 zestawu komputerowego, 4 komputerów stacjonarnych, 1 drukarki laserowej, 1 skanera dokumentowego A3, 6 dysków twardych zewnętrznych, 14 szt. pamięci RAM do komputerów stacjonarnych, 4 zasilaczy awaryjnych oraz 1 pakietu oprogramowania


Numer ogłoszenia: 268722 - 2010; data zamieszczenia: 27.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku , ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6645703, 6645711, faks 0-85 6645700.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ipn.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do IPN-KŚZpNP Oddziału w Białymstoku 1 zestawu komputerowego, 4 komputerów stacjonarnych, 1 drukarki laserowej, 1 skanera dokumentowego A3, 6 dysków twardych zewnętrznych, 14 szt. pamięci RAM do komputerów stacjonarnych, 4 zasilaczy awaryjnych oraz 1 pakietu oprogramowania.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1 zestaw komputerowy, 4 komputery stacjonarne, 1 drukarka laserowa, 1 skaner dokumentowy A3, 3 dyski twarde zewnętrzne Model 1, 3 dyski twarde zewnętrzne Model 2, 14 szt. pamięci RAM do komputerów stacjonarnych, 4 zasilacze awaryjne, 1 pakiet oprogramowania.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.30.00-5, 30.21.33.00-8, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 30.23.30.00-1, 30.23.61.10-6, 30.20.00.00-1, 48.31.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w informacjach, oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych informacji, oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia stawiane wyżej warunki


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w informacjach, oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych informacji, oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia stawiane wyżej warunki


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w informacjach, oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych informacji, oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia stawiane wyżej warunki


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w informacjach, oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych informacji, oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia stawiane wyżej warunki


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w informacjach, oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych informacji, oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia stawiane wyżej warunki


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ipn.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
IPN-KŚZpNP Oddział w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.09.2010 godzina 12:00, miejsce: IPN-KŚZpNP Oddział w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, piętro III, pokój nr 321.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
zestaw komputerowy - 1 szt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 zestaw komputerowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.30.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
komputer stacjonarny - 4 szt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  4 komputery stacjonarne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.33.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
drukarka laserowa - 1 szt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 drukarka laserowa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.21.10-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
skaner dokumentowy A3 - 1 szt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 skaner dokumentowy A3.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.61.10-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
dysk twardy zewnętrzny Model 1 - 3 szt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  3 dyski twarde zewnętrzne Model 1.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.30.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
dysk twardy zewnętrzny Model 2 - 3 szt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  3 dyski twarde zewnętrzne Model 2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.30.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
pamięć RAM do komputerów stacjonarnych - 14 szt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  14 szt. pamięci RAM do komputerów stacjonarnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.61.10-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
zasilacz awaryjny - 4 szt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  4 zasilacze awaryjne UPS.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
pakiet oprogramowania - 1 szt.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 pakiet oprogramowania.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48.31.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Białystok: Dostawa do IPN-KŚZpNP Oddziału w Białymstoku 1 zestawu komputerowego, 4 komputerów stacjonarnych, 1 drukarki laserowej, 1 skanera dokumentowego A3, 6 dysków twardych zewnętrznych, 14 szt. pamięci RAM do komputerów stacjonarnych, 4 zasilaczy awaryjnych oraz 1 pakietu oprogramowania


Numer ogłoszenia: 275029 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 268722 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6645703, 6645711, faks 0-85 6645700.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do IPN-KŚZpNP Oddziału w Białymstoku 1 zestawu komputerowego, 4 komputerów stacjonarnych, 1 drukarki laserowej, 1 skanera dokumentowego A3, 6 dysków twardych zewnętrznych, 14 szt. pamięci RAM do komputerów stacjonarnych, 4 zasilaczy awaryjnych oraz 1 pakietu oprogramowania.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1 zestaw komputerowy, 4 komputery stacjonarne, 1 drukarka laserowa, 1 skaner dokumentowy A3, 6 dysków twardych zewnętrznych, 14 szt. pamięci RAM do komputerów stacjonarnych, 4 zasilacze awaryjnych oraz 1 pakiet oprogramowania.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.30.00-5, 30.21.33.00-8, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 30.23.30.00-1, 30.23.30.00-1, 30.23.61.10-6, 30.20.00.00-1, 48.31.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
1 zestaw komputerowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiostwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-008 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2786,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3231,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  3231,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3877,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
4 komputery stacjonarne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-008 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11311,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10782,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  10782,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13528,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
1 drukarka laserowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-440 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 655,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  490,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  490,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  894,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
1 skaner dokumentowy A3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AppNet Bednarz i wspólnicy Sp. j., {Dane ukryte}, 15-082 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17599,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14371,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14371,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
3 dyski twarde zewnętrzne Model 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-008 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1104,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1296,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1296,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1755,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
3 dyski twarde zewnętrzne Model 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-008 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1833,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1833,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1875,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
14 szt. pamięci RAM do komputerów stacjonarnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-440 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1330,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1148,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1148,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1274,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
4 zasilacze awaryjne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-440 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1220,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1180,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1180,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1256,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
1 pakiet oprogramowania


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AppNet Bednarz i wspólnicy Sp. j., {Dane ukryte}, 15-082 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 740,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  750,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  750,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Warsztatowa , 15-637 Białystok
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: oddzial.bialystok@ipn.gov.pl
tel: 0-85 6645703, 6645711
fax: 0-85 6645700
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26872220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.ipn.gov.pl
Informacja dostępna pod: IPN-KŚZpNP Oddział w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste
30213300-8 Komputer biurkowy
30216110-0 Skanery komputerowe
30232110-8 Drukarki laserowe
30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30236110-6 Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
1 zestaw komputerowy Przedsiębiostwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o.
Białystok
2010-10-05 3 231,00
4 komputery stacjonarne Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o.
Białystok
2010-10-05 10 782,00
1 drukarka laserowa T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Białystok
2010-10-05 490,00
1 skaner dokumentowy A3 AppNet Bednarz i wspólnicy Sp. j.
Białystok
2010-10-05 14 371,00
3 dyski twarde zewnętrzne Model 1 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o.
Białystok
2010-10-05 1 296,00
3 dyski twarde zewnętrzne Model 2 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS Sp. z o.o.
Białystok
2010-10-05 1 833,00
14 szt. pamięci RAM do komputerów stacjonarnych T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Białystok
2010-10-05 1 148,00
4 zasilacze awaryjne T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Białystok
2010-10-05 1 180,00
1 pakiet oprogramowania AppNet Bednarz i wspólnicy Sp. j.
Białystok
2010-10-05 750,00