Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2010 r.


Numer ogłoszenia: 269197 - 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2010 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2010 r. na obszarze Nadleśnictwa Brodnica, usług związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu ochrony lasu, tj. grodzenie upraw leśnych siatką o wysokości 1,6 mb. 01 Leśnictwo Bachotek 02 Leśnictwo Karbowo 03 Leśnictwo Ostrówki 04 Leśnictwo Tęgowiec 05 Leśnictwo Górale 06 Leśnictwo Grabiny 07 Leśnictwo Małki 08 Leśnictwo Rytebłota 09 Leśnictwo Szabda 10 Leśnictwo Zarośle 11 Leśnictwo Borek 12 Leśnictwo Bryńsk 13 Leśnictwo Buczkowo 14 Leśnictwo Długi Most 15 Leśnictwo Górzno 16 Leśnictwo Nowy Świat Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok.0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości ok. 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2, 77.23.00.00-1, 77.31.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe zgodnie z art. 26. ustawy PZP.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) oświadczenie o spełnieniu warunków w pkt. a


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) oświadczenie o spełnieniu warunków w pkt. b


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) oświadczenie o spełnieniu warunków


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) oświadczenie o spełnieniu warunków w pkt. c


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - doświadczenie wagą - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (siedziba Nadlesnictwo Brodnica przy ul. Sądowej 16 pokój nr 4).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.10.2010 godzina 08:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pokój nr 7 (Sekretariat) do dnia 2010-10-07, do godz. 8.00, obowiązującego czasu w Polsce.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
01
NAZWA:
Leśnictwo Bachotek.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok.1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana. Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
02
NAZWA:
Leśnictwo Karbowo.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 60.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
03
NAZWA:
Leśnictwo Ostrówki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
04
NAZWA:
Leśnictwo Tęgowiec.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
05
NAZWA:
Leśnictwo Górale.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
06
NAZWA:
Leśnictwo Grabiny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
07
NAZWA:
Leśnictwo Małki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
08
NAZWA:
Leśnictwo Ryteblota.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
09
NAZWA:
Leśnictwo Szabada.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Leśnictwo Zarośle.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Leśnictwo Borek.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok.0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Leśnictwo Bryńsk.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Leśnictwo Buczkowo.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Leśnictwo Długi Most.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Leśnictwo Górzno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Leśnictwo Nowy Świat.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi gospodarki leśnej z zakresu ochrony lasu, tj.grodzenie nowych upraw leśnych siatką o wysokości ok. 1,6 mb. wg opisu zawartego w katalogu norm czasu dla prac leśnych wg zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Ponadto siatka w dolnej części powinna być umocowana do gruntu (zastosowanie palików lub obsypanie ziemią). Każde ogrodzone gniazdo lub fragment uprawy musi posiadać bramkę wejściową o szerokości ok. 0,8-1,0 m. Szkielet bramki naciągnięty siatką umocowaną na dwóch słupkach oraz jej dolna część do wysokości 0,8 mb zabudowana poprzecznie ułożonymi i przybitymi do dwóch słupków żerdziami.Ponadto zastosowana siatka w górnej części bramki musi posiadać możliwość odchylenia w celu wejścia na uprawę. Powierzchnia gruntu, po której poprowadzona zostanie siatka musi być wyrównana.Cena jednostkowa powinna uwzględnić transport i korowanie słupków..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.20.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.Brodnica: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2010 r.


Numer ogłoszenia: 281901 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 269197 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2010 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2010 r. na obszarze Nadleśnictwa Brodnica, usług związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu ochrony lasu, tj. grodzenie upraw leśnych siatką o wysokości 1,6 mb..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2, 77.23.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Uslug Leśnych Arkadiusz Karbowski, Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2134,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2086,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2086,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2086,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Jan Wiśniewski, Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12852,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13117,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  13117,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13117,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Leśnictwo Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21,, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4850,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych ZUL S.C. Marek, Bożena Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12852,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12190,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12190,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12190,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski, Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8293,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8806,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  8806,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8806,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych ZUL S.C. Marek, Bożena Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16247,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15410,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15410,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15410,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne S.C. Sławomir Walasiewicz, Kozłowski Henryk, Pawłowski Mieczysław,Karw 6, 87-320 Górzno, Karw 6, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18745,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16967,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  16967,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16967,35


 • Waluta:
  PLN.


Brodnica: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2010r


Numer ogłoszenia: 294063 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 269197 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowosci prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2010r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
uslugi z zakresu gospodarki lesnej -ochrona lasu, grodzenie upraw.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
leśnictwo Bachotek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska, Pokrzydowo 146, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8584,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9027,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9027,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9027,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, Karbowo, Małgorzatka 61, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stefan Gurtatowski, Szafarnia 76, 13-306 Kurzętnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7129,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7350,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7350,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7350,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Uslug Leśnych Betula Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11688,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12532,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12532,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12532,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Lesnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Ziczno 75, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12158,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13036,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  13036,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13036,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leaśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22795,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24910,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24910,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24910,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Leśnictwo Szabda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20709,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23485,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23485,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23485,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Uslug Leśnych Janusz Karpiński, Bryńsk 39, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21592,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22260,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  22260,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22260,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Leśnictwo Buczkowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Józef Szymanski, Czarny Bryńsk 7, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5771,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6307,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6307,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6307,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-10-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26919720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 54 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (siedziba Nadlesnictwo Brodnica przy ul. Sądowej 16 pokój nr 4)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Leśnictwo Górale Zakład Uslug Leśnych Arkadiusz Karbowski
Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, woj. kujawsko-pomorskie
2010-10-12 2 086,00
Leśnictwo Rytebłota Zakład Usług Leśnych Jan Wiśniewski
Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, woj. kujawsko-pomorskie
2010-10-12 13 117,00
Leśnictwo Zarośle Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21,, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2010-10-12 5 000,00
Leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych ZUL S.C. Marek, Bożena Sobotka
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
2010-10-12 12 190,00
leśnictwo Bachotek Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska
Pokrzydowo 146, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2010-10-20 9 027,00
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
Karbowo, Małgorzatka 61, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2010-10-20 9 800,00
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Leśnych Stefan Gurtatowski
Szafarnia 76, 13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
2010-10-20 7 350,00
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Uslug Leśnych Betula Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
2010-10-20 12 532,00