Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 OD KM 27+500 DO KM 27+860 ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PIERŚCIENIA RONDA W MIEJSCOWOŚCI PIASEK - ETAP II, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA 3 ODCINKACH OD KM 27+940 DO KM 29+976, OD KM 37+230 DO KM 38+167, OD KM 40+680 DO KM 44+806 NA ODCINKU TARNOWSKIE GÓRY - MIASTECZKO ŚLĄSKIE - GMINA WOŹNIKI (Umowa Nr WD/P/100927/1/1 z dnia 4 listopada 2010 r.).


Numer ogłoszenia: 269531 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 OD KM 27+500 DO KM 27+860 ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PIERŚCIENIA RONDA W MIEJSCOWOŚCI PIASEK - ETAP II, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA 3 ODCINKACH OD KM 27+940 DO KM 29+976, OD KM 37+230 DO KM 38+167, OD KM 40+680 DO KM 44+806 NA ODCINKU TARNOWSKIE GÓRY - MIASTECZKO ŚLĄSKIE - GMINA WOŹNIKI (Umowa Nr WD/P/100927/1/1 z dnia 4 listopada 2010 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 OD KM 27+500 DO KM 27+860 ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PIERŚCIENIA RONDA W MIEJSCOWOŚCI PIASEK - ETAP II, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA 3 ODCINKACH OD KM 27+940 DO KM 29+976, OD KM 37+230 DO KM 38+167, OD KM 40+680 DO KM 44+806 NA ODCINKU TARNOWSKIE GÓRY - MIASTECZKO ŚLĄSKIE - GMINA WOŹNIKI (Umowa Nr WD/P/100927/1/1 z dnia 4 listopada 2010 r.). Roboty polegać będą na: - robotach przygotowawczych, - frezowaniu nawierzchni bitumicznych, - czyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, - wyrównaniu (profilowanie) nawierzchni mieszanką AC 22 P MG 35/50, - ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej, - uzupełnieniu poboczy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenia Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu (Nr 319500-2010 z dnia 5 października 2010 r.) dla zadania Nr WD/P/100927/1/1 na REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA 3 ODCINKACH OD KM 27+940 DO KM 29+976, OD KM 37+230 DO KM 38+167, OD KM 40+680 DO KM 44+806 NA ODCINKU TARNOWSKIE GÓRY - MIASTECZKO ŚLĄSKIE - GMINA WOŹNIKI w punkcie II.1.4) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się: - wykonanie podbudowy bitumicznej, - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, - ścięcie i wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym i frezem. Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 OD KM 27+500 DO KM 27+860 ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PIERŚCIENIA RONDA W MIEJSCOWOŚCI PIASEK. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na ww. odcinku posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz dużą liczbę łat koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont zapewni również poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 21,43 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., UL. KLONOWA 11, 42-700 LUBLINIEC, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 OD KM 27+500 DO KM 27+860 ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PIERŚCIENIA RONDA W MIEJSCOWOŚCI PIASEK - ETAP II, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA 3 ODCINKACH OD KM 27+940 DO KM 29+976, OD KM 37+230 DO KM 38+167, OD KM 40+680 DO KM 44+806 NA ODCINKU TARNOWSKIE GÓRY - MIASTECZKO ŚLĄSKIE - GMINA WOŹNIKI (Umowa Nr WD/P/100927/1/1 z dnia 4 listopada 2010 r.).


Numer ogłoszenia: 274745 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 269531 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 OD KM 27+500 DO KM 27+860 ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PIERŚCIENIA RONDA W MIEJSCOWOŚCI PIASEK - ETAP II, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA 3 ODCINKACH OD KM 27+940 DO KM 29+976, OD KM 37+230 DO KM 38+167, OD KM 40+680 DO KM 44+806 NA ODCINKU TARNOWSKIE GÓRY - MIASTECZKO ŚLĄSKIE - GMINA WOŹNIKI (Umowa Nr WD/P/100927/1/1 z dnia 4 listopada 2010 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 OD KM 27+500 DO KM 27+860 ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PIERŚCIENIA RONDA W MIEJSCOWOŚCI PIASEK - ETAP II, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA 3 ODCINKACH OD KM 27+940 DO KM 29+976, OD KM 37+230 DO KM 38+167, OD KM 40+680 DO KM 44+806 NA ODCINKU TARNOWSKIE GÓRY - MIASTECZKO ŚLĄSKIE - GMINA WOŹNIKI (Umowa Nr WD/P/100927/1/1 z dnia 4 listopada 2010 r.). Roboty polegać będą na: - robotach przygotowawczych, - frezowaniu nawierzchni bitumicznych, - czyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, - wyrównaniu (profilowanie) nawierzchni mieszanką AC 22 P MG 35/50, - ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej, - uzupełnieniu poboczy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1053608,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1212434,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  1212434,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1212434,06


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenia Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu (Nr 319500-2010 z dnia 5 października 2010 r.) dla zadania Nr WD/P/100927/1/1 na REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA 3 ODCINKACH OD KM 27+940 DO KM 29+976, OD KM 37+230 DO KM 38+167, OD KM 40+680 DO KM 44+806 NA ODCINKU TARNOWSKIE GÓRY - MIASTECZKO ŚLĄSKIE - GMINA WOŹNIKI w punkcie II.1.4) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się: - wykonanie podbudowy bitumicznej, - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, - ścięcie i wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym i frezem. Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 OD KM 27+500 DO KM 27+860 ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PIERŚCIENIA RONDA W MIEJSCOWOŚCI PIASEK. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na ww. odcinku posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz dużą liczbę łat koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont zapewni również poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 21,43 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość netto zawartej umowy dotyczącej zamówienia uzupełniającego wynosi 985 718,75 zł i stanowi 20,05 % wartość zamówienia podstawowego

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26953120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 OD KM 27+500 DO KM 27+860 ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PIERŚCIENIA RONDA W MIEJSCOWOŚCI PIASEK - ETAP II, zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA 3 ODCINKACH OD KM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
2011-10-19 1 212 434,00