Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DW 913 OD KM 9+688 DO KM 10+053 W M. GÓRA SIEWIERSKA-ETAP II zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU GÓRA SIEWIERSKA - STRZYŻOWICE OD KM 10+415 DO KM 11+020 (Umowa Nr WD/P/110628/3/1 z dnia 12 sierpnia 2011 r.).


Numer ogłoszenia: 270813 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DW 913 OD KM 9+688 DO KM 10+053 W M. GÓRA SIEWIERSKA-ETAP II zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU GÓRA SIEWIERSKA - STRZYŻOWICE OD KM 10+415 DO KM 11+020 (Umowa Nr WD/P/110628/3/1 z dnia 12 sierpnia 2011 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DW 913 OD KM 9+688 DO KM 10+053 W M. GÓRA SIEWIERSKA-ETAP II zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU GÓRA SIEWIERSKA - STRZYŻOWICE OD KM 10+415 DO KM 11+020 (Umowa Nr WD/P/110628/3/1 z dnia 12 sierpnia 2011 r.). Roboty polegać będą na: - robotach rozbiórkowych (frezowanie), - robotach nawierzchniowych (ułożenie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej), - utwardzeniu poboczy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu (Nr 196860-2011 z dnia 13 lipca 2011 r.) dla zadania Nr WD/P/110628/3 na REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU GÓRA SIEWIERSKA - STRZYŻOWICE OD KM 10+415 DO KM 11+020 w punkcie II.1.4) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się: wymianę warstw konstrukcyjnych drogi, ścięcie i utwardzenie poboczy. Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać REMONT NAWIERZCHNI DW 913 OD KM 9+688 DO KM 10+053 W M. GÓRA SIEWIERSKA-ETAP II. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarty w przedmiarze robót i obejmuje: roboty rozbiórkowe (frezowanie), roboty nawierzchniowe (ułożenie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej), utwardzenie poboczy. Stan techniczny ww. odcinka drogi posiada deformacje w profilu poprzecznym oraz podłużnym, koleiny oraz spękania siatkowe. Z uwagi na powyższe zasadnym staje się wykonanie remontu odcinka DW 913 przed okresem zimowym. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 36,94 % wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego wynosiła netto 812 950,40 zł.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 OD KM 9+688 DO KM 10+053 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA SIEWIERSKA-ETAP II zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU GÓRA SIEWIERSKA - STRZYŻOWICE OD KM 10+415 DO KM 11+020 (Umowa Nr WD/P/110628/3/1 z dnia 12 sierpnia 2011 r.).


Numer ogłoszenia: 276389 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 270813 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 OD KM 9+688 DO KM 10+053 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA SIEWIERSKA-ETAP II zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU GÓRA SIEWIERSKA - STRZYŻOWICE OD KM 10+415 DO KM 11+020 (Umowa Nr WD/P/110628/3/1 z dnia 12 sierpnia 2011 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 OD KM 9+688 DO KM 10+053 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA SIEWIERSKA-ETAP II zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU GÓRA SIEWIERSKA - STRZYŻOWICE OD KM 10+415 DO KM 11+020 (Umowa Nr WD/P/110628/3/1 z dnia 12 sierpnia 2011 r.). Roboty polegać będą na: - robotach rozbiórkowych (frezowanie), - robotach nawierzchniowych (ułożenie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej), - utwardzeniu poboczy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 300301,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  365000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  365000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  365000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu (Nr 196860-2011 z dnia 13 lipca 2011 r.) dla zadania Nr WD/P/110628/3 na REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU GÓRA SIEWIERSKA - STRZYŻOWICE OD KM 10+415 DO KM 11+020 w punkcie II.1.4) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się: wymianę warstw konstrukcyjnych drogi, ścięcie i utwardzenie poboczy. Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 OD KM 9+688 DO KM 10+053 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA SIEWIERSKA-ETAP II. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarty w przedmiarze robót i obejmuje: roboty rozbiórkowe (frezowanie), roboty nawierzchniowe (ułożenie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej), utwardzenie poboczy. Stan techniczny ww. odcinka drogi posiada deformacje w profilu poprzecznym oraz podłużnym, koleiny oraz spękania siatkowe. Z uwagi na powyższe zasadnym staje się wykonanie remontu odcinka DW 913 przed okresem zimowym. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 36,94 % wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego wynosiła netto 812 950,40 zł.). Wartość netto zawartej umowy dotyczącej zamówienia uzupełniającego wynosi 296 747,97 zł i stanowi 36,50 % wartość zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27081320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 OD KM 9+688 DO KM 10+053 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA SIEWIERSKA-ETAP II zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU GÓRA SIEWIERSKA - STRZYŻOWICE OD KM 10+415 D WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O.
ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, woj. śląskie
2011-10-20 365 000,00