Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Kielce: Zakup i sukcesywna dostawa trumien do pochówku zmarłych


Numer ogłoszenia: 27134 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. , ul. Młoda 28, 25-619 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3450781, faks 041 3451494.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.puk-kielce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i sukcesywna dostawa trumien do pochówku zmarłych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa trumien(podzielona na 2 części) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w załączniku 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przy dostawie trumien do pochówku zmarłych będących przedmiotem zamówienia stosuje PRAWO OPCJI, oznacza to że podane wielkości są wielkościami maksymalnymi, które mogą, ale nie muszą być dostarczone w trakcie realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowana ilość trumien, które zostaną dostarczone, to ilość minimalna z każdej wymienionej pozycji w załączniku 1 do SIWZ. W formularzu ofertowym wykonawca powinien podać cenę za maksymalną ilość zamówionych trumien w poszczególnych częściach zamówienia. W dostarczanych trumnach wilgotność drewna powinna kształtować się na poziomie do 15%.Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary np. dłuższych, szerszych (po cenach takich samych jak podane w ofercie cenowej). Parametry techniczne : standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: -długość - 200 cm, -szerokość -60-70 cm, -wysokość -50-60 cm. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej - śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pięknieć, pęcherzy, odrysów i nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I- 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) Część II- 500,00 PLN (pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części, to wadium powinno być sumą odpowiednich wartości z poszczególnych części. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedziby b) nazwę zamówienia c) określenie wierzytelności która ma być zabezpieczona gwarancją d) kwotę gwarancji e) terminu ważności gwarancji f) zobowiązania gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie w umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w w/w pkt.. powinna być wpłacona przelewem na konto: BGK OK nr 22 1130 1192 0027 6099 5620 0001 tytułem: Wadium - przetarg na Dostawa trumien. Innych form wniesienia wadium zamawiający nie dopuszcza!!! Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi otrzymanie środków przed upływem składania ofert. 8.6. Wadium wnoszone w innych, dopuszczalnych przez zamawiającego formach należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art.46 ust.1,1a i 2 Ustawy Pzp. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert skutkuje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 Ustawy Pzp. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami ( zgodnie z art. 46 ust 5 Ustawy Pzp), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.4 SIWZ. 2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że Wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza Wykonawca lub ten podmiot. -Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym z podaną kalkulacją ceny, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dodanie nowego miejsca dostawy trumien


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.puk-kielce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Sandomierska 249,25-330 Kielce, pokój nr 15..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.01.2014 godzina 08:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Sandomierska 249,25-330 Kielce, pokój nr 15..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Trumny z drewna litego, sarkofag ekskluzywny w poliestrze, krzyże dębowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W tym ( Wykaz asortymentu) - trumna dębowa - minimum 3 różne wzorów - kompletna - wybicie wewnętrzne - folia+ kapa+ wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby , zakrętki, podkładki w ilości szt. minimum 70 maksimum 110 - trumna olcha - minimum 3 różne wzorów -kompletna wybicie wewnętrzne-folia + kapa+ wieko ,koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby, zakrętki, podkładki w ilości szt. minimum 35 maksimum 50 - sarkofag dębowy - minimum 3 różne wzory -kompletny wybicie wewnętrzne - folia + kapa + wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby, zakrętki, podkładki w ilości szt. minimum 5 maksimum 20 - trumna do kremacji - z drewna miękkiego z jednostronnym wybiciem, (wybicie wewnętrzne - folia + kapa, poduszka, krzyż z wizerunkiem, zakrętki, podkładki) w ilości szt. minimum 50 maksimum 80 - trumna sosnowa -minimum 3 różne wzory - kompletna wybicie wewnętrzne - folia + kapa + wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby, zakrętki, podkładki w ilości szt. minimum 30 maksimum 70 - trumna 0,50 kompletna wybicie wewnętrzne-folia + kapa + wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby, zakrętki, podkładki w ilości szt. minimum 10 maksimum 40 - trumna 0,65 kompletna wybicie wewnętrzne-folia + kapa + wieko ,koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby, zakrętki, podkładki w ilości szt. minimum 5 maksimum 20 - trumna 0,85 kompletna wybicie wewnętrzne-folia + kapa + wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby, zakrętki, podkładki w ilości szt. minimum 1 maksimum 5 - Sarkofag ekskluzywny w poliestrze a. otwierany w całości: kompletny ( wysoki połysk, wybicie wewnętrzne - folia +kapa + wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby zwykłe lub rurowe w kolorze złotym, srebrnym, miedzianym, zakrętki, podkładki) w ilości szt. minimum 1 maksimum 5 b. dzielony kompletny ( wysoki połysk, wybicie wewnętrzne - folia +kapa +wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby zwykłe lub rurowe w kolorze złotym, srebrnym, miedzianym, zakrętki, podkładki) w ilości szt. minimum 1 maksimum 5 - Krzyże dębowe: a. mały z wizerunkiem gr. 25 mm wysokość 120 cm w ilości szt. minimum 20 maksimum 40 b. duży z wizerunkiem gr.25 mm wysokość 220 cm w ilości szt. minimum 80 maksimum 130.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.29.61.00-4, 39.29.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 11.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Trumny z drewna w okleinie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W tym ( Wykaz asortymentu) - trumna dębowa w okleinie dębowej - minimum 3 różne wzory -kompletna (wybicie wewnętrzne -folia+ kapa+ wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby , zakrętki, podkładki) w ilości szt. minimum 20 maksimum 40 - trumna z drewna miękkiego (olcha, sosna, topola) w okleinie dębowej - min 3 różne wzory - kompletna (wybicie wewnętrzne -folia + kapa+ wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby, zakrętki, podkładki) w ilości szt. minimum 20 maksimum 40 - Sarkofag dębowy w okleinie dębowej - minimum 3 różne wzory - kompletna (wybicie wewnętrzne -folia+ kapa+ wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby , zakrętki, podkładki) w ilości szt. minimum 1 maksimum 10 - Sarkofag z drewna miękkiego ( olcha, sosna, topola) w okleinie dębowej - min. 3 różne wzory - kompletna (wybicie wewnętrzne -folia+ kapa+ wieko, koronka, poduszka, krzyż z wizerunkiem, antaby , zakrętki, podkładki) w ilości szt. minimum 5 maksimum 30.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.29.61.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 11.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Kielce: Zakup i sukcesywna dostawa trumien do pochówku zmarłych


Numer ogłoszenia: 51680 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 27134 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Młoda 28, 25-619 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3450781, faks 041 3451494.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i sukcesywna dostawa trumien do pochówku zmarłych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa trumien(podzielona na 2 części) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w załączniku 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przy dostawie trumien do pochówku zmarłych będących przedmiotem zamówienia stosuje PRAWO OPCJI, oznacza to że podane wielkości są wielkościami maksymalnymi, które mogą, ale nie muszą być dostarczone w trakcie realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowana ilość trumien, które zostaną dostarczone, to ilość minimalna z każdej wymienionej pozycji w załączniku 1 do SIWZ. W formularzu ofertowym wykonawca powinien podać cenę za maksymalną ilość zamówionych trumien w poszczególnych częściach zamówienia. W dostarczanych trumnach wilgotność drewna powinna kształtować się na poziomie do 15%.Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary np. dłuższych, szerszych (po cenach takich samych jak podane w ofercie cenowej). Parametry techniczne : standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: -długość - 200 cm, -szerokość -60-70 cm, -wysokość -50-60 cm. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej - śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pięknieć, pęcherzy, odrysów i nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Trumny z drewna litego, sarkofag ekskluzywny w poliestrze, krzyże dębowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe METALEX Ewa Głowacz, ul.Pajęczańska 100, 98-330 Pajęczno, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 119372,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  139186,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  139186,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  139186,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Trumny z drewna w okleinie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe METALEX Ewa Głowacz, ul. Pajęczańska 100, 98-330 Pajęczno, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48852,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51783,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  51783,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  57195,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Młoda 28, 25-619 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: puk_przetargi@op.pl
tel: 041 3450781
fax: 041 3451494
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2713420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 11 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.puk-kielce.pl
Informacja dostępna pod: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Sandomierska 249,25-330 Kielce, pokój nr 15.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39290000-1 Wyposażenie różne
39296000-3 Wyroby pogrzebowe
39296100-4 Trumny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Trumny z drewna litego, sarkofag ekskluzywny w poliestrze, krzyże dębowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe METALEX Ewa Głowacz
ul.Pajęczańska 100, 98-330 Pajęczno, woj. łódzkie
2014-02-13 139 186,00
Trumny z drewna w okleinie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe METALEX Ewa Głowacz
ul. Pajęczańska 100, 98-330 Pajęczno, woj. łódzkie
2014-02-13 51 783,00