Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, zamówienie uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WA/P/130614/1 NA REMONT NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH PRZY ULICY LECHICKIEJ 24 (ETAP II) (UMOWA Z DNIA 9 LIPCA 2013 R.).


Numer ogłoszenia: 271641 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, zamówienie uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WA/P/130614/1 NA REMONT NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH PRZY ULICY LECHICKIEJ 24 (ETAP II) (UMOWA Z DNIA 9 LIPCA 2013 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
REMONT CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, zamówienie uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WA/P/130614/1 NA REMONT NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH PRZY ULICY LECHICKIEJ 24 (ETAP II) (UMOWA Z DNIA 9 LIPCA 2013 R.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.00-1, 45.33.23.00-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 231720-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH PRZY ULICY LECHICKIEJ 24 (ETAP II), zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. roboty ziemne koparką, roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, kanały PVC i studzienki, regulację pionową studzienek, profilowanie, zagęszczanie i stabilizację podłoża, podbudowę z kruszywa, nawierzchnie z kostki kamiennej. Nawierzchnia oraz obrzeża betonowe wokół chodnika są częściowo uszkodzone oraz posiadają liczne przebarwienia. Obecny stan techniczny nawierzchni chodnika wymaga remontu w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania. Istniejąca kanalizacja deszczowa z rur betonowych zlokalizowana w placu na terenie ZDW w Katowicach posiada liczne spękania i wykruszenia. Lokalnie spękane rury kanalizacyjne zostały poprzerastane korzeniami roślin. Dalsze użytkowanie placu doprowadziłoby w krótkim okresie czasu do zniszczenia kanalizacji i uniemożliwiłoby prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać: REMONT CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 17,89 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • KONSORCJUM FIRM: LIDER: SR BUD SP. Z O.O. PARTNER: ROBOTY INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE OL-BUD ALEKSANDER SATŁAWA ul. Wesoła 29,34-322 Gilowice, ul. Kościuszki 29, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, zamówienie uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WA/P/130614/1 NA REMONT NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH PRZY ULICY LECHICKIEJ 24 (ETAP II) (UMOWA Z DNIA 9 LIPCA 2013 R.).


Numer ogłoszenia: 276699 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 271641 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, zamówienie uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WA/P/130614/1 NA REMONT NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH PRZY ULICY LECHICKIEJ 24 (ETAP II) (UMOWA Z DNIA 9 LIPCA 2013 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
REMONT CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, zamówienie uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WA/P/130614/1 NA REMONT NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH PRZY ULICY LECHICKIEJ 24 (ETAP II) (UMOWA Z DNIA 9 LIPCA 2013 R.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.00-1, 45.33.23.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM FIRM: LIDER: SR BUD SP. Z O.O. PARTNER: ROBOTY INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE OL-BUD ALEKSANDER SATŁAWA ul. Wesoła 29 34-322 Gilowice, ul. Kościuszki 29, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55329,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67125,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  67125,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  67125,36


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 231720-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH PRZY ULICY LECHICKIEJ 24 (ETAP II), zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. roboty ziemne koparką, roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, kanały PVC i studzienki, regulację pionową studzienek, profilowanie, zagęszczanie i stabilizację podłoża, podbudowę z kruszywa, nawierzchnie z kostki kamiennej. Nawierzchnia oraz obrzeża betonowe wokół chodnika są częściowo uszkodzone oraz posiadają liczne przebarwienia. Obecny stan techniczny nawierzchni chodnika wymaga remontu w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania. Istniejąca kanalizacja deszczowa z rur betonowych zlokalizowana w placu na terenie ZDW w Katowicach posiada liczne spękania i wykruszenia. Lokalnie spękane rury kanalizacyjne zostały poprzerastane korzeniami roślin. Dalsze użytkowanie placu doprowadziłoby w krótkim okresie czasu do zniszczenia kanalizacji i uniemożliwiłoby prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać: REMONT CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 17,89 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27164120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT CHODNIKA ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, zamówienie uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WA/P/130614/1 NA REMONT NAWIERZCHNI PLACU PARKINGOWEGO W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH PRZY ULICY LECHICKIEJ 24 (ETAP II) (UMOWA Z DNIA 9 LIPCA 201 KONSORCJUM FIRM: LIDER: SR BUD SP. Z O.O. PARTNER: ROBOTY INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE OL-BUD ALEKSANDER SATŁAWA ul. Wesoła 29 34-322 Gilowice
ul. Kościuszki 29, 34-300 Żywiec, woj. śląskie
2013-12-19 67 125,00