Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO ZAKRESU ROBÓT W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z: ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ZWIĘKSZONĄ ILOŚCIĄ STALI ZBROJENIOWEJ PŁYTY POMOSTU ŁĄCZNICY Ł-1, WYKONANIEM EKRANÓW AKUSTYCZNYCH, WYMIANĄ GRUNTU NA UL. KATOWICKIEJ, ROBOTAMI NAPRAWCZYMI NA UL. KATOWICKIEJ, ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM BETONÓW TARCZ, (...)


Numer ogłoszenia: 271647 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO ZAKRESU ROBÓT W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z: ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ZWIĘKSZONĄ ILOŚCIĄ STALI ZBROJENIOWEJ PŁYTY POMOSTU ŁĄCZNICY Ł-1, WYKONANIEM EKRANÓW AKUSTYCZNYCH, WYMIANĄ GRUNTU NA UL. KATOWICKIEJ, ROBOTAMI NAPRAWCZYMI NA UL. KATOWICKIEJ, ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM BETONÓW TARCZ, (...).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO ZAKRESU ROBÓT W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z: ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ZWIĘKSZONĄ ILOŚCIĄ STALI ZBROJENIOWEJ PŁYTY POMOSTU ŁĄCZNICY Ł-1, WYKONANIEM EKRANÓW AKUSTYCZNYCH, WYMIANĄ GRUNTU NA UL. KATOWICKIEJ, ROBOTAMI NAPRAWCZYMI NA UL. KATOWICKIEJ, ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM BETONÓW TARCZ, Z DOCELOWĄ ORGANIZACJĄ RUCHU, WYKONANIEM BRAMOWNICY DLA TABLIC DROGOWSKAZOWYCH, WYKONANIEM BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH NA OBIEKCIE WO-5..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Protokół konieczności nr 20/B. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych. Podczas analizy dokumentacji projektowej, Wykonawca stwierdził rozbieżności w ilości kubatury rozbieranych budynków. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność wykonania dodatkowej ilości rozbiórki obiektów budowlanych objętej niniejszym protokołem. Wynika to z błędnego wyliczenia przez projektanta kubatury obiektu wraz z przestrzeniami wewnętrznymi a nie objętości konstrukcji budynku. 2. Protokół konieczności nr 22/B. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót związanych ze zbrojeniem ustroju nośnego łącznicy Ł1. Podczas analizy dokumentacji projektowej, Wykonawca stwierdził rozbieżności w ilości stali zbrojeniowej jaka została podana w zestawieniach dla obiektu W0-5 - łącznica Ł1. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność zabudowy dodatkowej ilości stali objętej niniejszym protokołem. Protokół konieczności wynika z niedoszacowania ilości stali przez projektanta w przedmiarze robót. 3. Protokół konieczności nr 28/B. Wykonanie zwiększonego zakresu ekranów akustycznych na łącznicy Ł3. W trakcie realizacji zadania szczegółowo analizując lokalizację ekranów akustycznych po wytyczeniu ich usytuowania zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz projektem zagospodarowania terenu stwierdzono że przedmiarze robót wystąpiło niedoszacowanie. 4. Protokół konieczności nr 30/B. Roboty naprawcze związane z błędem projektowym na ul. Katowickiej - odwodnienie, energetyka, teletechnika i oświetlenie. Na podstawie wykonanego przez Projektanta projektu wykonawczego jako dokumentacji zamiennej, która obejmowała wykonanie niezbędnych wzmocnień i przeprowadzenie robót budowlanych dla obiektu WO-5, wystąpiła konieczność zabezpieczenia fundamentu wzmocnionej podpory łącznicy Ł1 oraz przebudowy odwodnienia i zabudowanych sieci (energetycznych i teletechnicznych). Koniczne jest wykonanie płyt przejściowych dla konstrukcji nawierzchni ul. Katowickiej nad fundamentem podpory, zmiana rzędnych wysokościowych latarni oświetleniowych i kolektora kanału deszczowego. 5. Protokół konieczności nr 31/B. Wymiana gruntu pod wzmocnienie konstrukcji ul. Katowickiej. Zgodnie z dokumentacją projektową dla przebudowy ul. Katowickiej, założono wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po wykonaniu rozbiórki istniejącej jezdni i rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże znacznie różniących się wilgotnością. Przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność ma znaczący wpływ na ich właściwości a co za tym idzie na spadek nośności co skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg. STWiORB. Po wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów nie jednolitych, co dodatkowo ma wpływ na stabilność podłoża. Przeprowadzone badania potwierdziły brak spełnienia wymogów co do wymaganej nośności dla koryta zgodnie z STWiORB. W związku z czym stwierdza się konieczność wymiany gruntu. Zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 6. Protokół konieczności nr 33/B. Wykonanie barier stalowych i ekranów akustycznych na obiekcie WO-5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 21.12.2010r. zatwierdziła dokumentację projektową, klauzulą rozpatrzenia projektu organizacji ruchu, pozytywnie w całości z uwagami nie dotyczącymi rodzaju zastosowanych barier ochronnych. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu oraz mając na uwadze prawidłowe zamocowanie barier ochronnych do konstrukcji obiektu, należy wykonać poprzez zastosowanie w miejsce barier betonowych bariery stalowe. Wykonanie betonowych barier ochronnych w technologii żelbetowej nie zapewni dla uczestników ruchu wymaganego nowymi przepisami poziomu bezpieczeństwa. W związku z powyższym zaszła konieczność dostosowania elementów systemu bezpieczeństwa do wymogów normy PN-EN 1317 oraz wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Bariery ochronne zapewniają bezpieczeństwo na drodze i nie jest możliwe dopuszczenie do ruchu budowanego węzła bez zamontowania barier mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo ruchu jak i funkcję jaką mają pełnić elementy bezpieczeństwa ruchu. Po analizie zasadności wniosku potwierdzonego przez Projektanta i Nadzór stwierdza się konieczność wykonania prac związanych z zastosowaniem barier ochronnych spełniających ww. wymagania. 7. Protokół konieczności nr 35/B. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów (tarcze wzmacniające podpory) poprzez hydrofobizację i antygrafitti - roboty związane z błędem projektowym. Na podstawie wykonanego przez Projektanta projektu wykonawczego jako dokumentacji zamiennej, która obejmowała wykonanie niezbędnych wzmocnień i przeprowadzenie robót budowlanych dla obiektu WO-5, wystąpiła konieczność zabezpieczenia antykorozyjnego betonów (tarcz wzmacniających podpory) poprzez hydrofobizację i antygrafitti. 8. Protokół konieczności nr 36/B. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót dla docelowej organizacji ruchu. Zmiana oznakowania wynikła z konieczności umiejscowienia dodatkowych informacji na tablicach drogowskazowych w związku z ustaleniami z GDDKiA o nowym przebiegu dróg wojewódzkich w powiązaniu z drogą krajową nr 1 na terenie miasta Pszczyna. Rozwiązanie takie poprawi bezpieczeństwo poruszających się pojazdów na nowo wybudowanej obwodnicy oraz warunkuje dopuszczenie do ruchu węzła przez GDDKiA. 9. Protokół konieczności nr 37/B. Konieczność wykonania bramownicy dla tablic drogowskazowych. W trakcie realizacji zadania analizując dokumentację projektową Wykonawca robót zgłosił potrzebę wykonania bramownicy dla umiejscowienia tablic drogowskazowych. Przeprowadzona aktualizacja docelowej organizacji ruchu w oparciu o wymagania ze strony GDDKiA potwierdziły konieczność wykonania przedmiotowego oznakowania. 10. Protokół konieczności nr 38/B. Zasilanie oświetlenia w pasie DK1 przy ul. Żeglarskiej oraz zabezpieczenia kabli tk telkom przy ul. Katowickiej. Podczas realizacji inwestycji kable zasilające oświetlenie w pasie DK1 przy ul. Żeglarskiej oraz kable tk telkom w rejonie ul. Katowickiej zostały zlokalizowane w miejscu innym niż przedstawiały to uzgodnienia branżowe wraz z ZUD do mapy do celów projektowych. Konieczne jest dostosowanie budowanej linii kablowej zasilającej oświetlenie do przebiegu istniejących przewodów oraz wykonanie zabezpieczeń kolidujących kabli tk. 11. Protokół konieczności nr 40/B. Roboty związane z wykonaniem barier ochronnych. W związku z wystąpieniem błędu projektowego Projektant opracował projekt wykonawczy jako dokumentację zamienną, która obejmowała wykonania niezbędnych wzmocnień i przeprowadzenia robót budowlanych dla obiektu WO-5. Do czasu przekazania ww. dokumentacji oraz przeprowadzenia procedury na wykonanie niezbędnych wzmocnień i napraw nie było możliwości prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu na obiekcie. W związku z zakończeniem robót związanych z błędem projektowym jest możliwość wykonania pozostałego zakresu dla barier ochronnych. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono konieczność wykonania wyżej wymienionych robót dodatkowych. Pomimo należytej staranności Zamawiający nie mógł przewidzieć tych robót na etapie przygotowywania SIWZ do zamówienia podstawowego. Powyższe roboty mają wpływ na prawidłowe i terminowe zrealizowanie zamówienia podstawowego, jak również na koszty w przypadku gdy nie zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie zakończone. W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie robót objętych niniejszym wnioskiem Wykonawcy realizującemu umowę podstawową. Ponadto oddzielenie robót objętych niniejszym wnioskiem od zamówienia podstawowego spowoduje niewspółmierny wzrost kosztów do tych, które zostaną poniesione w przypadku wykonania zamówienia dodatkowego przez tego samego Wykonawcy w ramach umowy podstawowej. Należy mieć na uwadze, że, nie wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych i wydłuży termin realizacji tych robót, co z kolei wpłynie na zakończenie całości zadania. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Powyższe spowoduje ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Postępowanie takie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczno - finansowe, jak i zakres robót uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Część robót objętych niniejszym wnioskiem w przypadku nowej procedury przetargowej nie będzie mogła być traktowana niezależnie od robót wg dokumentacji podstawowej. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres całości zadania. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót, będzie skutkować opóźnieniami na odcinku budowanej obwodnicy. Z kolei brak dotrzymania terminu końcowego, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzać będą dodatkowe zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit. B Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 tekst jednolity ze zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna rejon projektowanego węzła robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 02.12.2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁN. OBW. M.PSZCZYNA-REJON PROJEKT. WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO ZAKRESU ROBÓT W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z: ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, WYKONANIEM EKRANÓW AKUSTYCZNYCH, WYMIANĄ GRUNTU NA UL. KATOWICKIEJ, ROBOTAMI NAPRAWCZYMI NA UL. KATOWICKIEJ, ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM BETONÓW TARCZ, Z DOCELOWĄ ORGANIZACJĄ RUCHU, WYKONANIEM BRAMOWNICY DLA TABLIC DROGOWSKAZOWYCH, WYKONANIEM BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH NA OBIEKCIE WO-5


Numer ogłoszenia: 279455 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 271647 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 02.12.2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁN. OBW. M.PSZCZYNA-REJON PROJEKT. WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO ZAKRESU ROBÓT W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z: ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, WYKONANIEM EKRANÓW AKUSTYCZNYCH, WYMIANĄ GRUNTU NA UL. KATOWICKIEJ, ROBOTAMI NAPRAWCZYMI NA UL. KATOWICKIEJ, ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM BETONÓW TARCZ, Z DOCELOWĄ ORGANIZACJĄ RUCHU, WYKONANIEM BRAMOWNICY DLA TABLIC DROGOWSKAZOWYCH, WYKONANIEM BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH NA OBIEKCIE WO-5.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 2 GRUDNIA 2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO ZAKRESU ROBÓT W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z: ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, WYKONANIEM EKRANÓW AKUSTYCZNYCH, WYMIANĄ GRUNTU NA UL. KATOWICKIEJ, ROBOTAMI NAPRAWCZYMI NA UL. KATOWICKIEJ, ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM BETONÓW TARCZ, Z DOCELOWĄ ORGANIZACJĄ RUCHU, WYKONANIEM BRAMOWNICY DLA TABLIC DROGOWSKAZOWYCH, WYKONANIEM BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH NA OBIEKCIE WO-5..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1384149,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1665469,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  1665469,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1665469,64


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Protokół konieczności nr 20B. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych. Podczas analizy dokumentacji projektowej, Wykonawca stwierdził rozbieżności w ilości kubatury rozbieranych budynków. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność wykonania dodatkowej ilości rozbiórki obiektów budowlanych objętej niniejszym protokołem. Wynika to z błędnego wyliczenia przez projektanta kubatury obiektu wraz z przestrzeniami wewnętrznymi a nie objętości konstrukcji budynku. 2. Protokół konieczności nr 28/B. Wykonanie zwiększonego zakresu ekranów akustycznych na łącznicy Ł3. W trakcie realizacji zadania szczegółowo analizując lokalizację ekranów akustycznych po wytyczeniu ich usytuowania zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz projektem zagospodarowania terenu stwierdzono że przedmiarze robót wystąpiło niedoszacowanie. 3. Protokół konieczności nr 30/B. Roboty naprawcze związane z błędem projektowym na ul. Katowickiej - odwodnienie, energetyka, teletechnika i oświetlenie. Na podstawie wykonanego przez Projektanta projektu wykonawczego jako dokumentacji zamiennej, która obejmowała wykonanie niezbędnych wzmocnień i przeprowadzenie robót budowlanych dla obiektu WO-5, wystąpiła konieczność zabezpieczenia fundamentu wzmocnionej podpory łącznicy Ł1 oraz przebudowy odwodnienia i zabudowanych sieci (energetycznych i teletechnicznych). Koniczne jest wykonanie płyt przejściowych dla konstrukcji nawierzchni ul. Katowickiej nad fundamentem podpory, zmiana rzędnych wysokościowych latarni oświetleniowych i kolektora kanału deszczowego. 4. Protokół konieczności nr 31/B. Wymiana gruntu pod wzmocnienie konstrukcji ul. Katowickiej. Zgodnie z dokumentacją projektową dla przebudowy ul. Katowickiej, założono wykonanie konstrukcji jezdni na zaprojektowanym wzmocnieniu dla gruntów występujących w podłożu zaliczonych do grupy nośności G3, G4. Po wykonaniu rozbiórki istniejącej jezdni i rozpoznaniu podłoża stwierdzono występowanie gruntów zgodnie z założeniami projektowymi, jednakże znacznie różniących się wilgotnością. Przy gruntach kategorii G3, G4 wilgotność ma znaczący wpływ na ich właściwości a co za tym idzie na spadek nośności co skutkuje brakiem możliwości uzyskania wymaganych parametrów wg. STWiORB. Po wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów nie jednolitych, co dodatkowo ma wpływ na stabilność podłoża. Przeprowadzone badania potwierdziły brak spełnienia wymogów co do wymaganej nośności dla koryta zgodnie z STWiORB. W związku z czym stwierdza się konieczność wymiany gruntu. Zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 5. Protokół konieczności nr 33/B. Wykonanie barier stalowych i ekranów akustycznych na obiekcie WO-5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 21.12.2010r. zatwierdziła dokumentację projektową, klauzulą rozpatrzenia projektu organizacji ruchu, pozytywnie w całości z uwagami nie dotyczącymi rodzaju zastosowanych barier ochronnych. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu oraz mając na uwadze prawidłowe zamocowanie barier ochronnych do konstrukcji obiektu, należy wykonać poprzez zastosowanie w miejsce barier betonowych bariery stalowe. Wykonanie betonowych barier ochronnych w technologii żelbetowej nie zapewni dla uczestników ruchu wymaganego nowymi przepisami poziomu bezpieczeństwa. W związku z powyższym zaszła konieczność dostosowania elementów systemu bezpieczeństwa do wymogów normy PN-EN 1317 oraz wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Bariery ochronne zapewniają bezpieczeństwo na drodze i nie jest możliwe dopuszczenie do ruchu budowanego węzła bez zamontowania barier mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo ruchu jak i funkcję jaką mają pełnić elementy bezpieczeństwa ruchu. Po analizie zasadności wniosku potwierdzonego przez Projektanta i Nadzór stwierdza się konieczność wykonania prac związanych z zastosowaniem barier ochronnych spełniających ww. wymagania. 6. Protokół konieczności nr 35/B. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów (tarcze wzmacniające podpory) poprzez hydrofobizację i antygrafitti - roboty związane z błędem projektowym. Na podstawie wykonanego przez Projektanta projektu wykonawczego jako dokumentacji zamiennej, która obejmowała wykonanie niezbędnych wzmocnień i przeprowadzenie robót budowlanych dla obiektu WO-5, wystąpiła konieczność zabezpieczenia antykorozyjnego betonów (tarcz wzmacniających podpory) poprzez hydrofobizację i antygrafitti. 7. Protokół konieczności nr 36/B. Wykonanie zwiększonego w stosunku do przedmiaru zakresu robót dla docelowej organizacji ruchu. Zmiana oznakowania wynikła z konieczności umiejscowienia dodatkowych informacji na tablicach drogowskazowych w związku z ustaleniami z GDDKiA o nowym przebiegu dróg wojewódzkich w powiązaniu z drogą krajową nr 1 na terenie miasta Pszczyna. Rozwiązanie takie poprawi bezpieczeństwo poruszających się pojazdów na nowo wybudowanej obwodnicy oraz warunkuje dopuszczenie do ruchu węzła przez GDDKiA. 8. Protokół konieczności nr 37/B. Konieczność wykonania bramownicy dla tablic drogowskazowych. W trakcie realizacji zadania analizując dokumentację projektową Wykonawca robót zgłosił potrzebę wykonania bramownicy dla umiejscowienia tablic drogowskazowych. Przeprowadzona aktualizacja docelowej organizacji ruchu w oparciu o wymagania ze strony GDDKiA potwierdziły konieczność wykonania przedmiotowego oznakowania. 9. Protokół konieczności nr 38/B. Zasilanie oświetlenia w pasie DK1 przy ul. Żeglarskiej oraz zabezpieczenia kabli tk telkom przy ul. Katowickiej. Podczas realizacji inwestycji kable zasilające oświetlenie w pasie DK1 przy ul. Żeglarskiej oraz kable tk telkom w rejonie ul. Katowickiej zostały zlokalizowane w miejscu innym niż przedstawiały to uzgodnienia branżowe wraz z ZUD do mapy do celów projektowych. Konieczne jest dostosowanie budowanej linii kablowej zasilającej oświetlenie do przebiegu istniejących przewodów oraz wykonanie zabezpieczeń kolidujących kabli tk. 10. Protokół konieczności nr 40/B. Roboty związane z wykonaniem barier ochronnych. W związku z wystąpieniem błędu projektowego Projektant opracował projekt wykonawczy jako dokumentację zamienną, która obejmowała wykonania niezbędnych wzmocnień i przeprowadzenia robót budowlanych dla obiektu WO-5. Do czasu przekazania ww. dokumentacji oraz przeprowadzenia procedury na wykonanie niezbędnych wzmocnień i napraw nie było możliwości prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu na obiekcie. W związku z zakończeniem robót związanych z błędem projektowym jest możliwość wykonania pozostałego zakresu dla barier ochronnych. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono konieczność wykonania wyżej wymienionych robót dodatkowych. Pomimo należytej staranności Zamawiający nie mógł przewidzieć tych robót na etapie przygotowywania SIWZ do zamówienia podstawowego. Powyższe roboty mają wpływ na prawidłowe i terminowe zrealizowanie zamówienia podstawowego, jak również na koszty w przypadku gdy nie zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie zakończone. W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie robót objętych niniejszym wnioskiem Wykonawcy realizującemu umowę podstawową. Ponadto oddzielenie robót objętych niniejszym wnioskiem od zamówienia podstawowego spowoduje niewspółmierny wzrost kosztów do tych, które zostaną poniesione w przypadku wykonania zamówienia dodatkowego przez tego samego Wykonawcy w ramach umowy podstawowej. Należy mieć na uwadze, że, nie wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych i wydłuży termin realizacji tych robót, co z kolei wpłynie na zakończenie całości zadania. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Powyższe spowoduje ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Postępowanie takie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczno - finansowe, jak i zakres robót uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Część robót objętych niniejszym wnioskiem w przypadku nowej procedury przetargowej nie będzie mogła być traktowana niezależnie od robót wg. dokumentacji podstawowej. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres całości zadania. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót, będzie skutkować opóźnieniami na odcinku budowanej obwodnicy. Z kolei brak dotrzymania terminu końcowego, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzać będą dodatkowe zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 tekst jednolity ze zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie dla zadania: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna rejon projektowanego węzła robót jak wyżej. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27164720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110908/1/1 Z DNIA 02.12.2011 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁN. OBW. M.PSZCZYNA-REJON PROJEKT. WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW NR 935 POLEGAJĄCE NA: WYKONANIU ZWIĘKSZONEGO ZAKRESU ROBÓT W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ROBÓT Z MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2013-12-23 1 665 469,00