Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OD KM 41+295 DO KM 41+770 zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OKOŁO 2 KM - REMONT NAWIERZCHNI OD KM 39+645 DO KM 41+295 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ (UMOWA NR WD/P/141030/2/1 Z DNIA 3 GRUDNIA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 273300 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OD KM 41+295 DO KM 41+770 zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OKOŁO 2 KM - REMONT NAWIERZCHNI OD KM 39+645 DO KM 41+295 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ (UMOWA NR WD/P/141030/2/1 Z DNIA 3 GRUDNIA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wymianę konstrukcyjnych warstw bitumicznych nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 794 od km 41+295 (skrzyżowanie w rejonie zamku w miejscowości Smoleń) do km 41+770. W ramach zadania przewidziano oczyszczenie rowów z namułu, odtworzenie oznakowania poziomego oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów na nieruchomości przyległe do nowo wykonanej nawierzchni..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.32.22-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 7 listopada 2014 r. nr BZP 369848-2014, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OKOŁO 2 KM - REMONT NAWIERZCHNI OD KM 39+645 DO KM 41+295 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować następujący zakres robót: - frezowanie nawierzchni - ułożeniu warstw bitumicznych nawierzchni, - wykonanie oznakowania poziomego, - odtworzeniu poboczy i zjazdów, - oczyszczeniu rowów przydrożnych. Nawierzchnia drogi wojewódzkiej Nr 794 na odcinku od km 41+295 do km 41+770 (w miejscowości Smoleń) jest w złym stanie technicznym. Na ww. odcinku występują liczne uzupełniane cyklicznie ubytki, znaczna ilość deformacji podłużnych i poprzecznych, spękania sitkowe oraz rysy podłużne. Miejscowo występuje obłamanie krawędzi oraz zapadnięcia pobocza. Wykonana wymiana konstrukcyjnych warstw bitumicznych poprawi bezpieczeństwo i zapewni przejezdność przedmiotowego odcinka. W rowach biegnących wzdłuż ww. odcinka drogi wojewódzkiej tworzą się lokalne zastoiska wodne. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić właściwy stan techniczny nawierzchni i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont podniesie komfort użytkowania drogi, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 358 866,92 zł (netto) co stanowi 25,37% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL-ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OD KM 41+295 DO KM 41+770 zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OKOŁO 2 KM - REMONT NAWIERZCHNI OD KM 39+645 DO KM 41+295 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ (UMOWA NR WD/P/141030/2/1 Z DNIA 3 GRUDNIA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 154683 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 273300 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OD KM 41+295 DO KM 41+770 zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OKOŁO 2 KM - REMONT NAWIERZCHNI OD KM 39+645 DO KM 41+295 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ (UMOWA NR WD/P/141030/2/1 Z DNIA 3 GRUDNIA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem wymianę konstrukcyjnych warstw bitumicznych nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 794 od km 41+295 (skrzyżowanie w rejonie zamku w miejscowości Smoleń) do km 41+770. W ramach zadania przewidziano oczyszczenie rowów z namułu, odtworzenie oznakowania poziomego oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów na nieruchomości przyległe do nowo wykonanej nawierzchni..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL-ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 358866,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  441000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  441000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  441000,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 7 listopada 2014 r. nr BZP 369848-2014, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OKOŁO 2 KM - REMONT NAWIERZCHNI OD KM 39+645 DO KM 41+295 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować następujący zakres robót: - frezowanie nawierzchni - ułożeniu warstw bitumicznych nawierzchni, - wykonanie oznakowania poziomego, - odtworzeniu poboczy i zjazdów, - oczyszczeniu rowów przydrożnych. Nawierzchnia drogi wojewódzkiej Nr 794 na odcinku od km 41+295 do km 41+770 (w miejscowości Smoleń) jest w złym stanie technicznym. Na ww. odcinku występują liczne uzupełniane cyklicznie ubytki, znaczna ilość deformacji podłużnych i poprzecznych, spękania sitkowe oraz rysy podłużne. Miejscowo występuje obłamanie krawędzi oraz zapadnięcia pobocza. Wykonana wymiana konstrukcyjnych warstw bitumicznych poprawi bezpieczeństwo i zapewni przejezdność przedmiotowego odcinka. W rowach biegnących wzdłuż ww. odcinka drogi wojewódzkiej tworzą się lokalne zastoiska wodne. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić właściwy stan techniczny nawierzchni i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont podniesie komfort użytkowania drogi, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość w/w przedmiotu zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 358 866,92 zł (netto) co stanowi 25,37% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27330020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OD KM 41+295 DO KM 41+770 zamówienie uzupełniające do zadania: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 NA ODCINKU OKOŁO 2 KM - REMONT NAWIERZCHNI OD KM 39+645 DO KM 41+295 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ (UMO PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL-ZW SP. Z O.O.
ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, woj. śląskie
2015-10-22 441 000,00