Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
ND Nr dokumentu 275878-2014
PD Data publikacji 13/08/2014
OJ Dz.U. S 154
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/08/2014
DT Termin 23/09/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
OC Pierwotny kod CPV 45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

13/08/2014    S154    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2014/S 154-275878

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Magdalena Marciniak
40-609 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie Drogami Wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE: ZADANIE A: W ZAKRESIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 ZADANIE B: W ZAKRESIE DROGI KRAJOWEJ NR 81 – WĘZEŁ DROGOWY DK 81 Z DW 933.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PAWŁOWICE

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie obwodnicy miejscowości Pawłowic – droga klasy G o długości ok. 2,83 km. Szczegółowy zakres robót opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarach Robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233222, 45220000, 45221121, 45233120, 45233220, 45221120

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
przekracza 5 186 000 Euro
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 22 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
A) Informacje o wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 3 300 000,00 zł.
Formy wniesienia wadium:
1) pieniądz;
2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancje bankowe;
4) gwarancje ubezpieczeniowe;
5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.).
Informacje dodatkowe o wadium:
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 dnia 23.09.2014 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
4. Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.
5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.).
6. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.
9. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
c) nazwę Beneficjenta,
d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,
f) okres obowiązywania,
g) warunki wygaśnięcia,
h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.
10. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.
B) Informacje o gwarancji:
Zamawiający żąda aby Wykonawca: na wykonany przedmiot zamówienia udzielił rękojmię i gwarancję na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. Dokument „Gwarancji jakości” stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.
C) Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:
Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy PZP zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy PZP musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:
1. Pieniądzu - na konto zamawiającego:
Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.
2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
3. Gwarancjach bankowych.
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:
- nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),
- nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),
- nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),
- określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),
- kwotę zabezpieczenia,
- okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),
- zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.
4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.
5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.
6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.
7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający zapłaci fakturę, przelewem na konto wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Szczegółowe zapisy warunków płatniczych zostały określone w załączniku nr 4 jakim jest projekt umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 tekst jednolity ze zm.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z udzielonego pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniony Pełnomocnik. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace tych wykonawców.
Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie:
W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia za spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 p. 2, 3, 4 ustawy, brany pod uwagę jest łącznie potencjał wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, kadrowy, finansowy wskazany w dokumentach składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Potencjał ekonomiczny nie łączy się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Dokument wymagany jest składany przez każdy podmiot oddzielnie.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie ustawy PZP i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wyjaśnia, że:
o Dowodem na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są poświadczenia, a w przypadku ich braku inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;
o W przypadkach zamówień gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie złożonym do oferty, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;
o Za najważniejsze roboty, dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 1.5.I.2/ SIWZ;
o W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykazuje dokument poświadczający, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wystawionym na konsorcjum firm, to Zamawiający żąda określenia zakresu i wartości robót jakie wykonał członek konsorcjum, wykazujący się danym dokumentem na potwierdzenie określonego warunku z pkt. 1.5.I.2/. Zakres i wartość mają wynikać z dowodu, o którym mowa w pkt. a) lub z oświadczenia – Wykazu robót (sekcja III.2.3) ogłoszenia).
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia
W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
6. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
I. Dodatkowe informacje dla wykonawców:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b) Zamawiający żąda złożenia dokumentu - zobowiązania w oryginale z zachowaniem formy pisemnej.
c) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów winno być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.
d) W przypadku, gdy inny podmiot, udostępnia dokumenty, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach art. 26 ust. 2b ustawy, dokumenty te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocą których wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W takim przypadku zaproponowany nowy podwykonawca – podmiot trzeci, zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
f) Zamawiający dołącza do specyfikacji przykładowy wzór zobowiązania.
g) Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów innego podmiotu to w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, z których wynikać będzie:
1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
3. Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
h) Zamawiający żąda w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6 II 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ogłoszenia) zgodnie z przepisami ustawy PZP i ww. Rozporządzenia.
i) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
j) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub innego podmiotu są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
k) Dokumenty z pkt. 1.6.I.1 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 1 ogłoszenia) tj. „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP” i z pkt. 1.7.a) SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. I a) ogłoszenia) „Zobowiązanie” należy złożyć w formie oryginału z zachowaniem formy pisemnej.
l) Zamawiający poucza Wykonawców, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji złożonych w dokumentach do oferty grozi odpowiedzialnością karną i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk.
m) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem innych uczestników postępowania, powinny być złożone w następujący sposób: oferta i ww. dokumenty, należy spakować w osobnych kopertach, a taki komplet spakować w kopertę zewnętrzną.
Zastrzegane dokumenty mają być trwale ze sobą połączone w sposób gwarantujący zachowanie poufności oznaczone słowem „POUFNE LUB TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
n) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
o) Każda poprawka w treści złożonej oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
II. WYMAGANIA W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
1. Definicja „umowy o podwykonawstwo”
Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcę a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Przedmiotem zawieranej umowy musi być dostawa, usługa, robota budowlana, która jest związana z przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga aby w treści Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ wskazana została informacja o podwykonawstwie (część, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wraz z nazwą firmy).
3. W przypadku gdy będzie zmiana podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na którego zasoby wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podmiot trzeci inny (podwykonawca) lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający informuje, że dokumenty składane, które wymagane są przez Zamawiającego w pkt. 1.7 SIWZ dla podmiotów trzecich mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu na termin – dzień składania ofert lub termin – dzień wnioskowania o zmianę. Formy składania dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ dla postępowania.
4. W przypadku wykonywania części zamówienia przy pomocy podwykonawców w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy należy przedłożyć Program Zapewnienia Jakości (wg wzoru załącznika nr 11 do SIWZ) wraz z Harmonogramem, który ma zawierać informacje takie jak:
- podział na części robót i zakres, który będzie wykonywany przez podwykonawców,
- informację co jest przedmiotem części zleconej podwykonawcom tj. czy umowa będzie na robotę budowlaną, usługę, dostawę,
- podanie cen za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
5. Zgodnie z art. 143d ust. 1 p.4) ustawy PZP, dowodem potwierdzającym zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom jest oświadczenie podwykonawcy, potwierdzające zapłatę za wykonanie zleconych mu robót, usług, dostaw, sporządzone na lub wg druku załącznika nr 12 do SIWZ, dowód uznania konta podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którego będzie wynikać za jaką część jest płatność i nazwa kontraktu. Oświadczenie lub dowód uznania będzie wymagane od każdego zatwierdzonego podwykonawcy lub dalszych podwykonawców do każdej faktury składanej Zamawiającemu przez Wykonawcę, począwszy od drugiej faktury.
6. Szczegółowe warunki postępowania dotyczące umów podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 4 – projekt umowy do SIWZ.
7. Kopię umów z Wykonawcami, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami składane przez Wykonawców do Zamawiającego mają być poświadczone za zgodność z oryginałem.
III. WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 7 – 9, 11 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 7 – 9, 11 ogłoszenia) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert)
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 10, 12 (sekcja III.2.1) pkt. 10, 12 ogłoszenia) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy PZP,
c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 7 -12 SIWZ, (sekcja III.2.1) pkt. 7 - 12 ogłoszenia) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem;
d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
IV. Informacje dla wykonawców dotyczące protokołu postępowania:
a) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek wg poniższych zasad:
- udostępnienie dokumentów następuję po złożeniu pisemnego wniosku, w którym należy określić sposób udostępnienia;
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych informacji i dokumentów;
- udostępnienie dokumentów następuje w obecności pracownika Zamawiającego;
- bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu;
b) w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223 poz. 1458).
V. GRUPY KAPITAŁOWE
Zamawiający podaje niezbędne informacje dotyczące grup kapitałowych:
1. Definicja „grupy kapitałowej”
Przez pojęcie grupy kapitałowej Zamawiający rozumie, zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2. Definicja „przedsiębiorcy”
Przez pojęcie przedsiębiorcy Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osobą fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 4, nad co najmniej jedynym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ww. ustawy.
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. 3 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
3. Definicja „związków przedsiębiorców”
Przez pojęcie związków przedsiębiorców Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1, jak również związki tych organizacji;
4. Definicja „przedsiębiorca dominujący”
Przez pojęcie przedsiębiorcy dominującego Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 4 nad innym przedsiębiorcą;
5. Definicja „przejęcie kontroli”
Przez pojęcie przejęcie kontroli Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami;
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
6. Zamawiający w celu określenia przez Wykonawcę przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej żąda złożenia „LISTY PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ”, na lub wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000,00.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn.:
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:
minimum 2 roboty budowlane w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m o łącznej wartości minimum 100 000 000,00 zł brutto
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich/jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane w zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
1. przez wykonanie roboty Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie robót budowlanych i zawiera wszystkie dane określające wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.

Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6. I.1. SIWZ i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.:
4.1) DYREKTOR KONTRAKTU: 1 osoba:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe,
Doświadczenie: minimum 6 lat na stanowisku dyrektora kontraktu lub kierownika budowy, przy realizacji minimum 2 inwestycji, polegających na budowie lub przebudowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m o łącznej wartości robót co najmniej 100 mln zł brutto,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, pełnioną funkcję i wartości zgodnie z wymaganiami;
4.2) KIEROWNIK BUDOWY: 1 osoba:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 6 lat na stanowisku kierownika budowy lub minimum 8 lat na stanowisku kierownika robót drogowych, przy realizacji minimum 2 inwestycji, polegających na budowie lub przebudowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m o łącznej wartości robót co najmniej 100 mln zł brutto,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, pełnioną funkcję i wartości zgodnie z wymaganiami;
4.3) KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 6 lat na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, przy realizacji minimum 2 inwestycji, polegających na budowie lub przebudowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m o łącznej wartości robót co najmniej 100 mln zł brutto,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, pełnioną funkcję i wartości zgodnie z wymaganiami;
4.4) KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 4 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, przy realizacji minimum 2 inwestycji, polegających na budowie minimum 1 obiektu mostowego w ramach robót polegających na budowie drogi o szerokości pasa ruchu co najmniej 3,5 m o łącznej wartości robót mostowych co najmniej 50 mln zł brutto,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, pełnioną funkcję i wartości zgodnie z wymaganiami;
4.5) KIEROWNIK ROBÓT KOLEJOWYCH
– minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności linie kolejowe, węzły i stacje, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję;
4.6) KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję;
4.7) KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję;
4.8) KIEROWNIK ROBÓT WODNO-KANALIZACYJNYCH: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję;
4.9) KIEROWNIK ROBÓT GAZOWYCH: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję;
4.10) INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
Doświadczenie: minimum 4 lata przy rozliczaniu minimum 2 inwestycji w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego o łącznej wartości robót co najmniej 100 mln zł. brutto,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, pełnioną funkcję i wartości zgodnie z wymaganiami;
4.11) PRACOWNIK DS. MATERIAŁOWYCH - TECHNOLOG: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie techniczne,
Doświadczenie: minimum 4 lata na stanowisku pracownika ds. materiałowych (technologa),
4.12) OSOBA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA:
minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym,
Doświadczenie: minimum 4 lata w zakresie nadzoru przyrodniczego,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję;
4.13) ORNITOLOG: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym,
Doświadczenie: minimum 4 lata w zakresie identyfikacji gatunków ptaków,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję,
4.14) OSOBA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe,
Doświadczenie: minimum 4 lata przy realizacji minimum 2 inwestycji w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego, współfinansowanych ze środków europejskich o łącznej wartości robót co najmniej 100 mln zł. brutto,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań i pełnioną funkcję,
4.15) GEODETA: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne), 2) rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i 4) obsługa geodezyjna inwestycji o których mowa w artykule 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Doświadczenie: minimum 3 lata,
Wyjaśnienie: doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia uzyskania uprawnień,
4.16) GEOLOG: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, kwalifikacje kategorii IV lub V oraz kwalifikacje kategorii VI lub VII,
Doświadczenie: minimum 4 lata,
Wyjaśnienie: doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;
4.17) ARCHEOLOG: minimum 1 osoba:
Kwalifikacje: tytuł zawodowy magistra po ukończeniu wyższych studiów na kierunku Archeologia,
Doświadczenie: minimum 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie badań archeologicznych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WI/P/140530/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20 PLN
Warunki i sposób płatności: gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.9.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.9.2014 - 10:15

Miejscowość:

40-609 KATOWICE, UL. LECHICKA 24 SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO –KANCELARIA – PARTER, SALA PRZETARGÓW

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
A) Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.
B) ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA TJ.: ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN:
1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.
4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Kierownikowi Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 5., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 28.2.1 umowy i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 8. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,.
14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy.
15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 14 d), nie może przenieść praw i obowiązków na inny podmiot.
C) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin zakończenia robót ustala się na 22 miesiące licząc od dnia udzielenia zamówienia, jednak nie później niż do dnia: 31.10.2016 r. Zadanie należy zakończyć i rozliczyć w terminie do dnia 28.11.2016 r.
D) INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).
Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, roboty drogowe, roboty ziemne, roboty mostowe, roboty związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizację świetlną, odwodnienie korpusu drogowego, budowę, zabezpieczenie i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.
E) INNE DOKUMENTY, WCHODZĄCE W SKŁAD OFERTY, zgodnie z pkt. 1.10 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).
3. Kosztorysy Ofertowe sporządzone, na lub wg druków załączników nr 2A, 2B i 2C, opracowane metodą kalkulacji uproszczonej, obejmujące wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarach Robót w układzie TER (TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH), Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z Dokumentacją.
4. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ i pozostałe dokumenty określone w pkt. 1.7 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. I Dodatkowe informacje dla wykonawców ogłoszenia), w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.
5. Kopia wadium zgodnie z pkt. 1.12 ppkt. 4) SIWZ (sekcja III.1.1) A ogłoszenia).
F) PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143a UST. 3
Zamawiający określa procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia, która nie może wynosić więcej niż 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.8.2014
TI Tytuł Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
ND Nr dokumentu 318388-2014
PD Data publikacji 20/09/2014
OJ Dz.U. S 181
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 16/09/2014
DT Termin 07/10/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
OC Pierwotny kod CPV 45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
RC Kod NUTS PL22

20/09/2014    S181    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2014/S 181-318388

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, Wydział Kontraktów, Osoba do kontaktów: Magdalena Marciniak, Katowice40-609, POLSKA. Tel.: +48 327819211. Faks: +48 327819200. E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.8.2014, 2014/S 154-275878)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233222, 45220000, 45221121, 45233120, 45233220, 45221120

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Roboty inżynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

A) Informacje o wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 3 300 000,00 zł.

Formy wniesienia wadium:

1) pieniądz;

2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancje bankowe;

4) gwarancje ubezpieczeniowe;

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 dnia 23.09.2014 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.

4. Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.

5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.).

6. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.

9. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:

a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,

b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,

c) nazwę Beneficjenta,

d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,

e) zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,

f) okres obowiązywania,

g) warunki wygaśnięcia,

h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,

i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

10. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.

B) Informacje o gwarancji:

Zamawiający żąda aby Wykonawca: na wykonany przedmiot zamówienia udzielił rękojmię i gwarancję na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. Dokument „Gwarancji jakości” stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

C) Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy PZP zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy PZP musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:

1. Pieniądzu - na konto zamawiającego:

Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.

2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3. Gwarancjach bankowych.

4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:

- nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),

- nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),

- nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),

- określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),

- kwotę zabezpieczenia,

- okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),

- zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.

4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.

5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.

6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23.9.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

23.9.2014 (10:15)

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

A) Informacje o wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 3 300 000 PLN.

Formy wniesienia wadium:

1) pieniądz;

2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancje bankowe;

4) gwarancje ubezpieczeniowe;

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert;

2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 dnia 7.10.2014 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego;

3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa Pekao S.A. I O/ Katowice NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700;

4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty;

5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.);

6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych;

8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP;

9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:

a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby;

b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium;

c) nazwę Beneficjenta;

d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją;

e) zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”;

f) okres obowiązywania;

g) warunki wygaśnięcia;

h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą;

i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.

B) Informacje o gwarancji:

Zamawiający żąda aby Wykonawca: na wykonany przedmiot zamówienia udzielił rękojmię i gwarancję na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. Dokument „Gwarancji jakości” stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

C) Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy PZP zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto);

3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy PZP musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:

1. Pieniądzu - na konto zamawiającego:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.

2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3. Gwarancjach bankowych;

4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:

— nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),

— nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),

— nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),

— określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),

— kwotę zabezpieczenia,

— okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),

— zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.

4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania;

5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy;

6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy;

7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7.10.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

7.10.2014 (10:15)


TI Tytuł Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
ND Nr dokumentu 429138-2014
PD Data publikacji 18/12/2014
OJ Dz.U. S 244
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 15/12/2014
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
OC Pierwotny kod CPV 45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/12/2014    S244    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2014/S 244-429138

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Magdalena Marciniak
40-609 Katowice
Polska
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice:
— Zadanie A: w zakresie drogi wojewódzkiej nr 933,
— Zadanie B: w zakresie drogi krajowej nr 81 – węzeł drogowy DK 81 Z DW 933.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pawłowice.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice:
— Zadanie A: w zakresie drogi wojewódzkiej nr 933,
— Zadanie B: w zakresie drogi krajowej nr 81 – węzeł drogowy DK 81 Z DW 933.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie obwodnicy miejscowości Pawłowic – droga klasy G o długości ok. 2,83 km. Szczegółowy zakres robót opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarach Robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233222, 45220000, 45221121, 45233120, 45233220, 45221120

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 89 871 948,98 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI/P/140530/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 154-275878 z dnia 13.8.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Nazwa: Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice: Zadanie A: w zakresie drogi wojewódzkiej nr 933, Zadanie B: w zakresie drogi krajowej nr 81 – węzeł drogowy DK 81 Z DW 933.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Lider: M-Silnice A.S. Husova 1697, 530 03 Pardubice, Republika Czeska Partner: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 7
44-334 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 324741105
Faks: +48 324741105

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 114 781 789,31 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 89 871 948,88 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Kanalizacja deszczowa, rurociąg tłoczny kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna, wodociąg JSK, wodociąg fi 110, wodociąg fi 900, gazociąg, oświetlenie uliczne, linia nN, linia WN, energetyka PKP, sygnalizacja świetlna, teletechnika, część trakcyjna, sygnalizacja świetlna, kanalizacja deszczowa, wodociąg śr 900, wodociąg śr 110, oświetlenie uliczne, przebudowa i budowa urządzeń teletechnicznych, kanalizacja sanitarna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014–2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.12.2014

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27587820141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 22 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 2700 dni
Kody CPV
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice: Zadanie A: w zakresie drogi wojewódzkiej nr 933, Zadanie B: w zakresie drogi krajowej nr 81 – węzeł drogowy DK 81 Z DW 933. Konsorcjum firm: Lider: M-Silnice A.S. Husova 1697, 530 03 Pardubice, Republika Czeska Partner: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 7, 44-334 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2014-12-15 89 871 948,00