Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA ZADANIA B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW 935, usługi uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WI/P/111026/1 NA: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: ZADANIE A: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA ZADANIE B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 (UMOWA Z DNIA 8 MAJA 2012 R.)


Numer ogłoszenia: 275891 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA ZADANIA B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW 935, usługi uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WI/P/111026/1 NA: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: ZADANIE A: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA ZADANIE B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 (UMOWA Z DNIA 8 MAJA 2012 R.).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA ZADANIA B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW 935, usługi uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WI/P/111026/1 NA: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: ZADANIE A: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA ZADANIE B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 (UMOWA Z DNIA 8 MAJA 2012 R.).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W ramach umowy do postępowania WI/P/111026/1/1 Wykonawca zobowiązany został do pełnienia obowiązków Konsultanta dla inwestycji budowy północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna w zakresie projektowanej drogi wojewódzkiej nr 935 i projektowanego węzła DK1 z drogą wojewódzką nr 935. Zakres obowiązków zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego i zarządzania budową północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna, prowadzenie kontroli rozliczeń wykonanych robót wraz z przygotowaniem rozliczenia końcowego projektu. Ze względu na stwierdzenie błędu projektowego w dokumentacji budowy północnej obwodnicy Pszczyny konieczne było wydłużenie terminu wykonania umowy obejmującej wykonanie robót budowlanych dla zdania B do dnia 30 maja 2014 r. (Aneks nr 5 do umowy do postępowania WI/P/110908/1). Ze względu na konieczność sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy węzła DK1 z drogą wojewódzką nr 935, wynikającą m.in. z ustawy Prawo budowlane oraz zapisów decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, niezbędne jest pełnienie obowiązków Konsultanta od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. W Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 29 listopada 2011 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3 grudnia 2011 r. pod nr 2011/S 233-377540) w p. VI.3) Informacje dodatkowe p. B) Informacja o zamówieniach uzupełniających oraz z p. 2.3 SIWZ Zamawiający zamieścił następujący zapis: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach usług uzupełniających przewiduje się: świadczenia usług Konsultanta nad realizacją umów na roboty budowlane dla: ZADANIA A: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA oraz ZADANIA B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych ponad 30 dni kalendarzowych. W związku z faktem wystąpienia błędu projektowego i koniecznością wydłużenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane dla zdania B do dnia 30 maja 2014 r. konieczne jest wykonanie usług uzupełniających, których zakres polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Łączna wartość prac objętych zamówieniem uzupełniającym nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • KONSORCJUM FIRM LIDER: MP Sp. Z. O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA PARTNER: MP - MOSTY SPÓŁKA Z O.O. ul. Dekerta 18 30-703 Kraków, ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA ZADANIA B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW 935, usługi uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WI/P/111026/1 NA: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: ZADANIE A: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA ZADANIE B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 (UMOWA Z DNIA 8 MAJA 2012 R.).


Numer ogłoszenia: 535212 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 275891 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA ZADANIA B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW 935, usługi uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WI/P/111026/1 NA: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: ZADANIE A: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA ZADANIE B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 (UMOWA Z DNIA 8 MAJA 2012 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA ZADANIA B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW 935, usługi uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WI/P/111026/1 NA: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: ZADANIE A: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA ZADANIE B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 (UMOWA Z DNIA 8 MAJA 2012 R.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM FIRM LIDER: MP SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA PARTNER: MP - MOSTY SPÓŁKA Z O.O. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 104545,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  170000,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  170000,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  170000,08


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W ramach umowy do postępowania WI/P/111026/1/1 Wykonawca zobowiązany został do pełnienia obowiązków Konsultanta dla inwestycji budowy północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna w zakresie projektowanej drogi wojewódzkiej nr 935 i projektowanego węzła DK1 z drogą wojewódzką nr 935. Zakres obowiązków zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego i zarządzania budową północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna, prowadzenie kontroli rozliczeń wykonanych robót wraz z przygotowaniem rozliczenia końcowego projektu. Ze względu na stwierdzenie błędu projektowego w dokumentacji budowy północnej obwodnicy Pszczyny konieczne było wydłużenie terminu wykonania umowy obejmującej wykonanie robót budowlanych dla zdania B do dnia 30 maja 2014 r. (Aneks nr 5 do umowy do postępowania WI/P/110908/1). Ze względu na konieczność sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy węzła DK1 z drogą wojewódzką nr 935, wynikającą m.in. z ustawy Prawo budowlane oraz zapisów decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, niezbędne jest pełnienie obowiązków Konsultanta od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. W Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 29 listopada 2011 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3 grudnia 2011 r. pod nr 2011/S 233-377540) w p. VI.3) Informacje dodatkowe p. B) Informacja o zamówieniach uzupełniających oraz z p. 2.3 SIWZ Zamawiający zamieścił następujący zapis: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach usług uzupełniających przewiduje się: świadczenia usług Konsultanta nad realizacją umów na roboty budowlane dla: ZADANIA A: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA oraz ZADANIA B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 935 w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych ponad 30 dni kalendarzowych. W związku z faktem wystąpienia błędu projektowego i koniecznością wydłużenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane dla zdania B do dnia 30 maja 2014 r. konieczne jest wykonanie usług uzupełniających, których zakres polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Łączna wartość prac objętych zamówieniem uzupełniającym nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27589120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTANTA DLA ZADANIA B: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - REJON PROJEKTOWANEGO WĘZŁA DROGOWEGO DK 1 Z DW 935, usługi uzupełniające do: POSTĘPOWANIA NR WI/P/111026/1 NA: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KONSULTAN KONSORCJUM FIRM LIDER: MP SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA PARTNER: MP - MOSTY SPÓŁKA Z O.O. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, woj. małopolskie
2013-12-24 170 000,00