Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Rozbudowa deszczowni dla potrzeb szkółki leśnej Zarośle


Numer ogłoszenia: 282430 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa deszczowni dla potrzeb szkółki leśnej Zarośle.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy deszczowni dla potrzeb szkółki leśnej Zarośle, w zakresie robót budowlanych tj: Rozbudowa sieci nawadniającej Roboty montażowe Projektowane przewody główne zasilające kwatery należy przyłączyć do istniejących przewodów azbestowo cementowych o śr. 100 mm poprzez wbudowanie trójnika żeliwnego wraz z kształtkami przystosowanymi do istniejących rur AC. Przewody rozprowadzające należy wykonać z rur wodociągowych PVC o śr. 110 i 90 mm. Na poszczególnych ciągach sekcyjnych zasilających zraszacze przewiduje się zasuwy odcinające, żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem. W celu odwodnienia przewodów na okres zimowy należy wykonać studnie odwodnieniowe z kręgów betonowych. Studnie te należy wykonać jako chłonne. Końce przewodów stalowych należy uzbroić w zawory kulowe odcinające ze zraszaczem typu IBIS. Wokół rury stalowej zamontować rurę PVC kanalizacyjną o średnicy 160 mm Roboty ziemne rzewody wodociągowe należy wykonać metodą wykopów otwartych, układanych na głębokości 0,8 do 1,4 m od osi rury ze spadkiem w kierunku studni odwodnieniowych. Całkowita długość projektowanych przewodów wynosi Lc równe 1677,0 m w tym: PVC D110 = 518,5 m PVC D90 = 1064 m Rozbudowa pompowni W celu wykorzystania wody pobieranej z jeziora do celów gospodarczych bez częstego załączania pomp należy zamontować ciśnieniowe naczynie zbiorcze o pojemności 500 dm3. Zbiornik ten należy włączyć w istniejący układ za pomocą przewody wyposażonego w zawór odcinający grzybkowy oraz zawór spustowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (max 50%) w sytuacji konieczności podyktowanej względami technicznymi, niemożliwymi do określenia i przewidzenia w chwili sporządzania projektów, wynikającymi z pisemnej oceny dokonanej przez nadzór inwestorski, zaakceptowanej przez Zamawiającego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.21.21-6, 45.23.21.53-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych i 00gr). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Oddz. Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony - Rozbudowa deszczowni dla potrzeb szkółki leśnej Zarośle Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do 2011-09-26. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnień


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, min. dwóch robót budowlanych o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł. każda


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże dysponowaniem co najmniej: koparko-ładowarką, ubijaka spalinowego z napędem elektrycznym, zgrzewarkę do zgrzewania rur polietylenowych


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jezeli Zamawiający wykaże że osoby, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia - warunek minimalny: posiadanie doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień przez kierownika budowy w specjalności instalacji sanitarnych i wodociągowych bez ograniczeń


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 150 tys. zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.; b) koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; c) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d) gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e) wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osob sprawujących nadzór autorski i inwestorski, także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, których mowa w pkt 3.4. a-e, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. Zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Ceny netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 4 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.09.2011 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (I pietro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Rozbudowa deszczowni dla potrzeb szkółki leśnej Zarośle


Numer ogłoszenia: 342900 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 282430 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka nieposiadająca osobowosci prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa deszczowni dla potrzeb szkółki leśnej Zarośle.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy deszczowni dla potrzeb szkółki leśnej Zarośle, w zakresie robót budowlanych tj: Rozbudowa sieci nawadniającej Roboty montażowe - Projektowane przewody główne zasilające kwatery należy przyłączyć do istniejących przewodów azbestowo cementowych o śr. 100 mm poprzez wbudowanie trójnika żeliwnego wraz z kształtkami przystosowanymi do istniejących rur AC.; Przewody rozprowadzające należy wykonać z rur wodociągowych PVC o śr. 110 i 90 mm.; Na poszczególnych ciągach sekcyjnych zasilających zraszacze przewiduje się zasuwy odcinające, żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem.; W celu odwodnienia przewodów na okres zimowy należy wykonać studnie odwodnieniowe z kręgów betonowych. Studnie te należy wykonać jako chłonne.; Końce przewodów stalowych należy uzbroić w zawory kulowe odcinające ze zraszaczem typu IBIS. Wokół rury stalowej zamontować rurę PVC kanalizacyjną o średnicy 160 mm; Roboty ziemne - Przewody wodociągowe należy wykonać metodą wykopów otwartych, układanych na głębokości 0,8÷1,4 m od osi rury ze spadkiem w kierunku studni odwodnieniowych.; Całkowita długość projektowanych przewodów wynosi Lc = 1677,0 m w tym: PVC D110 = 518,5 m, PVC D90 = 1064 m Rozbudowa pompowni - W celu wykorzystania wody pobieranej z jeziora do celów gospodarczych bez częstego załączania pomp należy zamontować ciśnieniowe naczynie zbiorcze o pojemności 500 dm3. Zbiornik ten należy włączyć w istniejący układ za pomocą przewody wyposażonego w zawór odcinający grzybkowy oraz zawór spustowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.21.21-6, 45.23.21.53-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGRO-ARANZACJE Centrum Usług Terenowych, ul. Mohna 71A/23, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 198819,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  98000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  82781,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  152143,41


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28243020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 4 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45232121-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających
45232153-9 Roboty budowlane w zakresie wież wodnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa deszczowni dla potrzeb szkółki leśnej Zarośle AGRO-ARANZACJE Centrum Usług Terenowych
ul. Mohna 71A/23, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
2011-10-19 98 000,00