Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Remont i modernizacja osady leśniczego leśnictwa Bryńsk


Numer ogłoszenia: 285685 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i modernizacja osady leśniczego leśnictwa Bryńsk.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I.Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budynek mieszkalny - wymiana pokrycia dachu z onduliny na blachodachówkę - wymiana orynnowania, - wymiana obrobek blacharskich, - wymiana ołacenia dachu, - przemurowanie istniejących kominów ponad dachem z cegły klinkierowej - konserwacja drewnianej części attyki 2. Budynek gospodarczy - przebudowa budynku z wydzieleniem garażu dwustanowiskowego i części gospodarzcej - dobudowa wiaty na opał - wymiana konstrukcji dachu ze zmianą kształtu więźby - wykonanie pokrycia dachu z blacho dachówki - wykonanie wszelkich obróbek blacharskich i orynnowania - naprawa wewnętrznych tynków i posadzek z malowaniem - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zamontowanie wrót garazowych - wykonanie elewacji budynku - wykonanie podjazdów utwardzonych do budynku 3. Ogrodzenia - wykonanie ogrodzeń drewnianych ze sztachet na cokole betonowym w wyznaczonych miejscach - wykonanie ogrodzeń siatkowych na cokole betonowym we wskazanych miejscach - zamontowanie bramy wjazdowej, furtek i bramy pomocniczej - wykonanie słupów z cegły klinkierowej (5szt.) - wykonanie chodnika oraz podjazdów i dojazdów z kostki betonowej.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w sytuacji konieczności podyktowanej względami technicznymi, niemożliwymi do określenia i przewidzenia w chwili sporządzania projektów, wynikającymi z pisemnej oceny dokonanej przez nadzór inwestorski, zaakceptowanej przez zamawiającego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 Wykonawca składa następujące dokumenty: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 2)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4)Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 5)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz minimum trzech robót budowlanych w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem trzech robót budowlanych o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. każda - załącznik nr 7 do SIWZ),


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia (zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca w swoim oświadczeniu wykaże się posiadaniem co najmniej: koparki, betoniarki, rusztowania, (w przypadku umieszczenia narzędzi i urządzeń równoważnych lecz o innych nazwach należy wskazać, którym ww. funkcjonalnie odpowiadają);


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób (podmiotów), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z potwierdzeniem ich stosunku prawnego z wykonawcą (wg stanu na dzień otwarcia ofert), informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (wraz z potwierdzeniem), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika nr 6 do SIWZ), w tym co najmniej: a.osoba z uprawnieniami budownictwa ogólnego (sprawująca funkcję kierownika budowy), b.osoba z uprawnieniami branży elektrycznej, (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w wykazie znajdą się uprawnienia i kwalifikacje, kierownika budowy, branży elektrycznej na załączniku nr 6).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę min. 100,0 tys. zł).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specyfikację istotnych warunkow zamowienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (siedziba Nadleśnictwo Brodnica przy ul. Sadowa 16 pokój nr 4)..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.10.2010 godzina 08:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w Brodnicy, przy ul. Sądowej 16, pokój nr 7 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Remont i modernizacja osady leśniczego leśnictwa Bryńsk


Numer ogłoszenia: 315201 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 285685 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka państwowa nieposiadajaca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i modernizacja osady leśniczego leśnictwa Bryńsk.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budynek mieszkalny - wymiana pokrycia dachu z onduliny na blachodachówkę - wymiana orynnowania, - wymiana obrobek blacharskich, - wymiana ołacenia dachu, - przemurowanie istniejących kominów ponad dachem z cegły klinkierowej - konserwacja drewnianej części attyki 2. Budynek gospodarczy - przebudowa budynku z wydzieleniem garażu dwustanowiskowego i części gospodarzcej - dobudowa wiaty na opał - wymiana konstrukcji dachu ze zmianą kształtu więźby - wykonanie pokrycia dachu z blacho dachówki - wykonanie wszelkich obróbek blacharskich i orynnowania - naprawa wewnętrznych tynków i posadzek z malowaniem - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zamontowanie wrót garazowych - wykonanie elewacji budynku - wykonanie podjazdów utwardzonych do budynku 3. Ogrodzenia - wykonanie ogrodzeń drewnianych ze sztachet na cokole betonowym w wyznaczonych miejscach - wykonanie ogrodzeń siatkowych na cokole betonowym we wskazanych miejscach - zamontowanie bramy wjazdowej, furtek i bramy pomocniczej - wykonanie słupów z cegły klinkierowej (5szt.) - wykonanie chodnika oraz podjazdów i dojazdów z kostki betonowej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna i dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Nadleśnictwo Brodnica


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BUD-DOM Zakład Ogólnobudowlany Usługi i Handel, ul. Wczasowa 19, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 158508,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  155862,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  155862,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  201790,81


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-10-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 28568520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Specyfikację istotnych warunkow zamowienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (siedziba Nadleśnictwo Brodnica przy ul. Sadowa 16 pokój nr 4).
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Nadleśnictwo Brodnica BUD-DOM Zakład Ogólnobudowlany Usługi i Handel
ul. Wczasowa 19, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2010-11-10 155 862,00