Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 290129-2011
PD Data publikacji 15/09/2011
OJ Dz.U. S 177
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 12/09/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 28/10/2011
DT Termin 28/10/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
OC Pierwotny kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl

15/09/2011    S177    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2011/S 177-290129

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Do wiadomości: Justyna Cichocka
40-609 Katowice
POLSKA
Tel. +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks +48 327819200

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.zdw.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Inne Infrastruktura
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z drogą wojewódzką nr 935.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Pszczyna.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z drogą wojewódzką nr 935.
Roboty polegać będą na:
Budowie północnej obwodnicy miasta Pszczyna w części budowy węzła drogowego łączącego DK1 z projektowaną DW 935, mającej stanowić nowy przebieg drogi wojewódzkiej DW 935 od węzła z drogą krajową DK1, do włączenia do drogi wojewódzkiej DW 935 na granicy z gminą Suszec, (roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy PZP). Cały zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Zamawiający informuje, że zamówienie jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie porozumienia z dnia 31.12.2010 r. pomiędzy samorządem Województwa Śląskiego, a Skarbem Państwa GDDKiA Katowice. Dlatego też informujemy, że symbole GDDKiA umieszczone na dokumentacji projektowej nie skutkują możliwością jakichkolwiek roszczeń w przedmiotowym postępowaniu w stosunku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233122

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT przekracza 4 845 000 EUR.
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 6.12.2011. Zakończenie 30.9.2013

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
I. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 2 200 000,00 PLN.
Formy wniesienia wadium:
Pieniądz.
Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
Gwarancje bankowe.
Gwarancje ubezpieczeniowe.
Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.).
Informacje dodatkowe o wadium:
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia 28.10.2011 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego tj.: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa Pekao S.A. I O/ Katowice Nr 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.
5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.).
6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.
9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe, Prawo Ubezpieczeniowe i winny zawierać niżej wymienione elementy:
— nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
— kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
— zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,
— okres obowiązywania,
— warunki wygaśnięcia,
— okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.
II. Wykonawca udzieli na wykonanie przedmiotu zamówienia rękojmię na okres 60 miesięcy.
III. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto), zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 1.15 SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zamawiający informuje, że całość inwestycji jest finansowana z środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego.
Zamawiający zapłaci fakturę, przelewem na konto wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.).
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP.
2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia.
W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
6. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dodatkowe informacje dla wykonawców:
Informacje dla wykonawców w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający informuje, że z załączonego do oferty zobowiązania ma wynikać: sposób udzielenia potencjału przez podmiot (np. jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia np. podwykonawcy, itp.), komu zostanie udostępniony potencjał i jaki potencjał udostępnia (np. wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolność finansowa). Zobowiązanie ma być złożone w oryginale z zachowaniem formy pisemnej.
b) Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (...) § 1 ust. 2, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentu i oświadczenia z pkt. 1.6 ppkt. 6 do 11 SIWZ w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów – art. 26 ust. 2b, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w 1.6 pp. 7 do 11 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokument o którym mowa w p. 1.6 pp. 7 do 11 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
d) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w 1.6 pp. 7 do 11, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
f) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
g) Dokumenty z pkt. 1.6.1 SIWZ tj. „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP” i z pkt. 1.6.1.a) SIWZ „Zobowiązanie” należy złożyć w formie oryginału z zachowaniem formy pisemnej.
h) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
i) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty osobno i oznaczone słowem „Poufne”.
Informacje dla wykonawców dotyczące protokołu postępowania:
a) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek wg poniższych zasad:
— udostępnienie dokumentów następuję po złożeniu pisemnego wniosku, w którym należy określić sposób udostępnienia,
— Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych informacji i dokumentów,
— udostępnienie dokumentów następuje w obecności pracownika Zamawiającego,
— bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.
b) w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U z 2010 r., Nr 223 poz. 1458).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 2 roboty budowlane, z których każda obejmuje co najmniej budowę lub przebudowę drogi klasy minimum G wraz z budową 1 obiektu mostowego o konstrukcji nośnej stalowej i rozpiętości przęsła minimum 30 m o wartości robót minimum 40 000 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 13 osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj:
— Dyrektor kontraktu – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, z minimum 6 letnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora kontraktu lub kierownika budowy, która brała udział przy realizacji minimum 2 inwestycji w zakresie inżynierii komunikacyjnej o wartości robót co najmniej 20 000 000 PLN brutto każda,
— Kierownik budowy – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, z minimum 6 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, oraz która brała udział przy realizacji inwestycji w zakresie inżynierii komunikacyjnej o wartości robót co najmniej 40 000 000 PLN brutto,
— Kierownik robót drogowych – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, z minimum 6 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, oraz która brała udział przy realizacji minimum 1 inwestycji w zakresie inżynierii komunikacyjnej o wartości robót co najmniej 20 000 000 PLN brutto,
— Kierownik robót mostowych – minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, z minimum 6 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, oraz która brała udział przy realizacji minimum 1 inwestycji mostowej w zakresie budowy co najmniej 2 obiektów mostowych na drogach klasy minimum G o wartości robót co najmniej 20 000 000 PLN brutto,
— Pracownik ds. rozliczeń - minimum 1 osobą, z wykształceniem wyższym technicznym, z minimum 4 letnim doświadczeniem zawodowym przy rozliczaniu minimum 1 kontraktu drogowo – mostowego o wartości robót co najmniej 20 000 000 PLN brutto,
— Pracownik ds. materiałowych – technolog – minimum 1 osobą, z minimum wykształceniem średnim technicznym,
— Geodeta – minimum 1 osobą z minimum 3 letnim doświadczeniem w obsłudze geodezyjnej inwestycji liniowych posiadającą uprawienia w zakresie obsługi inwestycji tj. kategorii: 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, lub 4 – geodezyjna obsługa inwestycji, zgodnie z art. 43 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
— Kierownik robót gazowych – minimum 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, posiadającą uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
— Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych – minimum 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, posiadającą uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
— Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, posiadającą uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
— Kierownik robót telekomunikacyjnych – minimum 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, posiadającą uprawienia w specjalności telekomunikacyjnej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
— Kierownik robót kolejowych – minimum 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, posiadającą uprawienia w specjalności kolejowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
— Geolog – minimum 1 osobą z wykształceniem wyższym z minimum 6 letnim doświadczeniem, posiadającą kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w jednej z kategorii: IV, V, VI, VII.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI/P/110908/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 28.10.2011 - 09:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 20,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.10.2011 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.10.2011 - 09:15

Miejsce

Siedziba zamawiającego, sala przetargów - parter.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
A) Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian:
I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1. Zmiany ogólne
A Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót,
d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.
B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy
A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
a) przekazanie terenu budowy,
b) przekazanie dokumentów budowy.
B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
b) przedłużenie procedury przetargowej,
c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
e) zamówienia dodatkowe,
f) technologię wykonywania robót,
g) zmiany stanu prawnego,
h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,
i) niesprzyjające warunki atmosferyczne,
j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,
k) siłę wyższą (§ 11).
C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
c) z rezygnacją z części robót.
II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1. Sposób inicjowania zmian:
A. Zamawiający:
a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:
a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
C. Wykonawca:
a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.
3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
B) Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres robót uzupełniających obejmować będzie roboty drogowe, roboty ziemne, przebudowę systemu odwodnienia, przebudowę lub budowę instalacji.
C) Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia: to rozpoczęcie realizacji kontraktu od dnia 6.12.2011 r., zakończenie realizacji kontraktu do dnia 30.9.2013 r., a dodatkowo Zamawiający wymaga, żeby w 2012 r. Wykonawca robót wykonał w całości roboty związane z przebudową jezdni DK 1.
D) Zamawiający informuje, że zastrzega zgodnie z informacją zawartą w pkt. 4 SIWZ, że nie może być powierzona podwykonawcom część zamówienia dotycząca wykonania robót konstrukcyjnych estakady - obiekt WO-5.
E) Zamawiający informuje, że złożona oferta Wykonawcy ma zawierać wszystkie elementy opisane w SIWZ w pkt. 1.10 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie składa się zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
12.9.2011
TI Tytuł PL-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 379995-2011
PD Data publikacji 07/12/2011
OJ Dz.U. S 235
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 05/12/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
OC Pierwotny kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

07/12/2011    S235    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2011/S 235-379995

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział kontraktów
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
40-609 Katowice
Polska
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 Z drogą wojewódzką nr 935.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pszczyna.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z drogą wojewódzką nr 935.
Roboty polegać będą na:
Budowie północnej obwodnicy miasta Pszczyna w części budowy węzła drogowego łączącego DK1 z projektowaną DW 935, mającej stanowić nowy przebieg drogi wojewódzkiej DW 935 od węzła z drogą krajową DK1, do włączenia do drogi wojewódzkiej DW 935 na granicy z gminą Suszec, (roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy PZP). Cały zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Zamawiający informuje, że zamówienie jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie porozumienia z dnia 31.12.2010 r. pomiędzy samorządem Województwa Śląskiego, a Skarbem Państwa GDDKiA Katowice. Dlatego też informujemy, że symbole GDDKiA umieszczone na dokumentacji projektowej nie skutkują możliwością jakichkolwiek roszczeń w przedmiotowym postępowaniu w stosunku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233122

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 52 031 639,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI/P/110908/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 177-290129 z dnia 15.9.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Nazwa: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z drogą wojewódzką nr 935.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 18
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Mota – Engil Central Europe S.A.
ul. Wadowicka 8W
30-415 Kraków
Polska
Tel.: +48 126648120
Faks: +48 126648106

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 73 446 852,76 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 52 031 639,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonawca zleci podwykonawcą zgodnie ze złożoną ofertą następujący zakres robót:
— teletechnicznych,
— elektroenergetycznych,
— wodno - kanalizacyjnych,
— gazowych,
— organizacji ruchu docelowego i tymczasowego,
— obsługi geodezyjnej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.12.2011

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 29012920111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 703 dni
Wadium: 2200000 ZŁ
Szacowana wartość* 73 333 333 PLN  -  110 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 28/10/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z drogą wojewódzką nr 935. Mota – Engil Central Europe S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2011-12-02 52 031 639,00