Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 290315-2013
PD Data publikacji 29/08/2013
OJ Dz.U. S 167
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (088/13)
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 27/08/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 07/10/2013
DT Termin 07/10/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

29/08/2013    S167    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2013/S 167-290315

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
088/13
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto n/Pilicą – granica województwa odcinek od km 0+500 do km 20+809 – przewidziana do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.” - - nr postępowania 088/13
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo mazowieckie, droga wojewódzka 728

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto n/Pilicą – granica województwa odcinek od km 0+500 do km 20+809 – przewidziana do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.”
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 424 407,45 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
7. Wadium.
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
34 000,00 zł
7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569
( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
8.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto.
8.2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu, przelewem bankowym na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.3. Zabezpieczenie służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powinno obejmować okres o trzy miesiące dłuższy od umownego terminu wykonania Zamówienia.
8.4. Zabezpieczenie to powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.
8.5. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.4. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
8.6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
8.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt. 8.5. i 8.6. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert oraz, zgodnie z art. 46 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy, zatrzyma wadium wraz z odsetkami.
8.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.
8.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:
a) wykona usługi zgodnie ze specyfikacją techniczną,
b) ponosi odpowiedzialność za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych usług,
c) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.
8.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego pod warunkiem wcześniejszego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało raz w miesiącu w stosunku do zaawansowania robót budowlanych, na podstawie protokołu odbioru usług po spełnieniu przez Inspektora Nadzoru wymagań określonych w pkt. 6 części III SIWZ6. Płatności
Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji zamówienia będzie następowało:
w okresach miesięcznych stosownie do zaawansowania robót budowlanych.
Podstawę płatności stanowi zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru usługi zawierający: szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia, informację o terminach dostarczenia wymaganych dokumentów.
w trakcie okresu rękojmi, będzie regulowana w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego protokoły z przeglądów oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze usunięcia wad ujawnionych w trakcie przeglądu.
Suma płatności częściowych nie może przekroczyć 95 % wynagrodzenia Inżyniera,
Zamawiający dokona płatności całości wynagrodzenia po zakończeniu całości robot przewidzianych w umowie na roboty budowlane i uzyskania decyzji na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy.
2. Należności będą regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Inspektora Nadzoru.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do krupy kapitałowej;
7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
12. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7, pkt. 8, pkt. 9, oraz pkt. 12 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 12 ppkt. 10 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
13. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
13.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
13.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 14 powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
13.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 3,7,8,9,10,11,12,14 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 4,5,6,13 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 13. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na: przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.
Inspektor Koordynator
Kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora Koordynatora/Inżyniera Rezydenta
Inspektor nadzoru robót drogowych
Kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych
Inspektor nadzoru robót mostowych
Kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie mostu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót mostowych
Inspektor nadzoru robót wodno - kanalizacyjnych i gazowych**
Kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych – bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych i gazowych
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na: przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto każda.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.
Inspektor Koordynator
Kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora Koordynatora/Inżyniera Rezydenta
Inspektor nadzoru robót drogowych
Kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych
Inspektor nadzoru robót mostowych
Kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie mostu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót mostowych
Inspektor nadzoru robót wodno - kanalizacyjnych i gazowych**
Kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych – bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych i gazowych
Inspektor nadzoru robót sieci energetycznych
Kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie urządzeń i sieci elektroenergetycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót sieci energetycznych
Inspektor nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych
Kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, bez ograniczeń*,
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych
Geodeta
Kwalifikacje:
Uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
Inspektor ds. materiałowych - technolog
Kwalifikacje:
1. wykształcenie wyższe techniczne, budownictwo lądowe
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa na co najmniej dwóch zadaniach obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 50 000 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektor ds. materiałowych – technolog
Inspektor ds. rozliczeń
Kwalifikacje:
2. wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe:
doświadczenie w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowaniu / rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót, na co najmniej dwóch zadaniach obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 50 000 000 zł brutto każda na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń.
Asystent zespołu
Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta, powinna posiadać min. średnie wykształcenie techniczne.
*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
**) dopuszcza się wskazanie jednej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiaru, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy te usługi zostały wykonane należycie;
5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
088/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.10.2013 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.10.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.10.2013 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM
VI.3)Informacje dodatkowe
1 Wymagany termin realizacji Zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, oraz rozliczenia końcowego kontraktu, a także w okresie rękojmi wynoszącym 5 lat. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 30.6.2015 r.
2. Przesłanki unieważnienia postepowania:
Zamawiający może, zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnić postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, (…).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w innysposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia,wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejlub zamieszczenia SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązkunieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się niepóźniejniż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniuzamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.8.2013
TI Tytuł Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 324275-2013
PD Data publikacji 27/09/2013
OJ Dz.U. S 188
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 24/09/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 07/10/2013
DT Termin 07/10/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL12

27/09/2013    S188    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2013/S 188-324275

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.8.2013, 2013/S 167-290315)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71247000

Nadzór nad robotami budowlanymi

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

7. Wadium.

7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 34 000,00 PLN

7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.

7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.

7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

8.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto.

8.2. Zabezpieczenie może być wniesione:

1) w pieniądzu, przelewem bankowym na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3. Zabezpieczenie służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powinno obejmować okres o trzy miesiące dłuższy od umownego terminu wykonania Zamówienia.

8.4. Zabezpieczenie to powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.

8.5. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.4. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

8.6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

8.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt. 8.5. i 8.6. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert oraz, zgodnie z art. 46 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy, zatrzyma wadium wraz z odsetkami.

8.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.

8.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:

a) wykona usługi zgodnie ze specyfikacją techniczną,

b) ponosi odpowiedzialność za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych usług,

c) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

8.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego pod warunkiem wcześniejszego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na: przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. Inspektor Koordynator

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora Koordynatora/Inżyniera Rezydenta

Inspektor nadzoru robót drogowych

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych

Inspektor nadzoru robót mostowych

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie mostu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót mostowych

Inspektor nadzoru robót wodno - kanalizacyjnych i gazowych**

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych – bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych i gazowych.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na: przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. Inspektor Koordynator.

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora Koordynatora/Inżyniera Rezydenta

Inspektor nadzoru robót drogowych

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych

Inspektor nadzoru robót mostowych

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie mostu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót mostowych

Inspektor nadzoru robót wodno - kanalizacyjnych i gazowych**

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych – bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych i gazowych

Inspektor nadzoru robót sieci energetycznych

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie urządzeń i sieci elektroenergetycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót sieci energetycznych

Inspektor nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych

Geodeta

Kwalifikacje:

Uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Inspektor ds. materiałowych - technolog

Kwalifikacje:

1. wykształcenie wyższe techniczne, budownictwo lądowe

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa na co najmniej dwóch zadaniach obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 50 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektor ds. materiałowych – technolog

Inspektor ds. rozliczeń

Kwalifikacje:

2. wykształcenie wyższe

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowaniu / rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót, na co najmniej dwóch zadaniach obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 50 000 000 PLN brutto każda na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń.

Asystent zespołu

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta, powinna posiadać min. średnie wykształcenie techniczne.

*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

**) dopuszcza się wskazanie jednej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiaru, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy te usługi zostały wykonane należycie;

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.10.2013 - 10:00.

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

07.10.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 7.10.2013 - 10:30

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

VI.3) Informacje dodatkowe:

1 Wymagany termin realizacji Zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, oraz rozliczenia końcowego kontraktu, a także w okresie rękojmi wynoszącym 5 lat. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 30.6.2015 r.

2. Przesłanki unieważnienia postepowania:

Zamawiający może, zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnić postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, (…).

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

7. Wadium.

7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 34 000,00 PLN

7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 (w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.

7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

7.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.

7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

8.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

8.2. Zabezpieczenie może być wniesione:

1) w pieniądzu, przelewem bankowym na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3. Zabezpieczenie to powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.

8.4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

8.5. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

8.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt. 8.4. i 8.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert oraz, zgodnie z art. 46 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy, zatrzyma wadium wraz z odsetkami.

8.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.

8.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:

a) wykona usługi zgodnie ze specyfikacją techniczną,

b) ponosi odpowiedzialność za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych usług,

c) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

8.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego pod warunkiem wcześniejszego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na: przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto każda.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.

Inspektor Koordynator

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora Koordynatora/Inżyniera Rezydenta

Inspektor nadzoru robót drogowych

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych

Inspektor nadzoru robót mostowych

Kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie mostu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót mostowych

Inspektor nadzoru robót wodno - kanalizacyjnych i gazowych**

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych – bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych i gazowych

Inspektor nadzoru robót sieci energetycznych

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie urządzeń i sieci elektroenergetycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót sieci energetycznych

Inspektor nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych

Kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, bez ograniczeń*,

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch umów obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie/budowie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda, na stanowisku Inspektora nadzoru robót sieci telekomunikacyjnych

Geodeta

Kwalifikacje:

Uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Inspektor ds. materiałowych – technolog

Kwalifikacje:

wykształcenie wyższe techniczne, budownictwo lądowe

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa na co najmniej dwóch zadaniach obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto każda, na stanowisku Inspektor ds. materiałowych – technolog.

Inspektor ds. rozliczeń

Kwalifikacje:

wykształcenie wyższe

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowaniu / rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót, na co najmniej dwóch zadaniach obejmujących zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto każda na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń.

Asystent zespołu

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta, powinna posiadać min. średnie wykształcenie techniczne.

*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

**) dopuszcza się wskazanie jednej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

Zamawijący dopuszcza pełnienie przez jedną osobę funkcji Inspktora Nadzoru w więcej niż jednej branży/specjalonośći jeżeli posiada ona wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykszatłcenie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiaru, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy te usługi zostały wykonane należycie;

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.10.2013 - 10:00.

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.10.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 17.10.2013 - 10:30

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

VI.3) Informacje dodatkowe:

1 Wymagany termin realizacji Zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, oraz rozliczenia końcowego kontraktu, a także w okresie rękojmi wynoszącym 5 lat. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 30.6.2015 r.

2. Przesłanki unieważnienia postepowania:

Zamawiający może, zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnić postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, (…).

3. Formuarz cenowy należy załączyć do oferty.


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 29031520131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 34000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 133 333 PLN  -  1 700 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 07/10/2013
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi