Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SKRZYŻOWANIA DW 935 Z ULICAMI WYZWOLENIA I OGRODOWEJ, ZARUROWANIU ROWU NA ODCINKU OD KM 50+841 DO KM 50+931, LIKWIDACJI KOLIZJI Z WODOCIĄGIEM W KM 51+240.


Numer ogłoszenia: 290589 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SKRZYŻOWANIA DW 935 Z ULICAMI WYZWOLENIA I OGRODOWEJ, ZARUROWANIU ROWU NA ODCINKU OD KM 50+841 DO KM 50+931, LIKWIDACJI KOLIZJI Z WODOCIĄGIEM W KM 51+240..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SKRZYŻOWANIA DW 935 Z ULICAMI WYZWOLENIA I OGRODOWEJ, ZARUROWANIU ROWU NA ODCINKU OD KM 50+841 DO KM 50+931, LIKWIDACJI KOLIZJI Z WODOCIĄGIEM W KM 51+240..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  ZAKRES ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy nadmienić, iż jak wynika z udzielanych odpowiedzi w trakcie postępowania podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonał też modyfikacji postanowień SIWZ. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót, okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne, aby zamówienie podstawowe zostało zakończone. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę zapisy określone w art. 67, ust 1 pkt 5) lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: a) Przebudowę skrzyżowania DW 935 z ulicami Wyzwolenia i Ogrodowej. b) Zarurowanie rowu na odcinku od km 50+841 do km 50+931. c) Likwidację kolizji z wodociągiem w km 51+240. Powyższe zostało uzgodnione przez Biuro Projektowe PROMOST Wisła, które pełni nadzór autorski. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. 1. Przebudowa skrzyżowania DW 935 z ulicami Wyzwolenia i Ogrodowej. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym w obrębie skrzyżowania DW 935 z ul. Wyzwolenia stwierdzono, uszkodzenia krawężników polegające na wypchnięciu ich z łuku oraz pęknięciach wypchniętych krawężników. W trakcie obserwacji ruchu na skrzyżowaniu zauważono, że uszkodzenia te powodują samochody o dużej ładowności należące do przewoźników, mających siedziby w kierunku miejscowości Kryry i Mizerów (kierunek ul. Wyzwolenia). Również za pośrednictwem Urzędu Gminy Suszec dotarły interwencje, że realizowane skrzyżowanie nie spełnia wymagań w zakresie przejezdności. Przeprowadzona analiza przejezdności, określiła iż łuk z prawej strony ((kierunek z ulicy Wyzwolenia) musi zostać przesunięty o ok. 1 m. w prawo, natomiast łuk po lewej stronie (wjazd od ul. Lipowej) oraz zatoka autobusowa należy przesunąć w prawo na odległość 2 m. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 148 593,07 zł netto (182 769,48 zł brutto). 2. Zarurowanie rowu na odcinku od km 50+841 do km 50+931. Zaprojektowany rów szczelny, swoją głębokością sięga 3,5 m, a nachylenie skarp wykopów wynosi 1 : 0,5. Zgodnie z § 42.3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43. Poz. 430) pochylenie skarp powinno mieć 1 : 1,5. Przeprowadzona analiza uwzględniająca bezpieczeństwo konstrukcji jak i bezpieczeństwo uczestników ruchu wraz z zagrożeniami wynikającymi z miejsca posadowienia słupa oświetleniowego, ogrodzenia posesji oraz obiektu kultu religijnego wskazuje, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zarurowanie rowu. Poprzez zarurowanie rowu uniknie się również zagrożenia utraty stateczności skarpy zarówno od strony DW 935, jak również od strony posesji. W celu poprawy bezpieczeństwa na łuku drogi planuje się zabudować bariery energochłonne ze skosami na końcach oraz ze skosami przy wjeździe na posesję. W związku z wykonywaniem robót dodatkowych nie będzie konieczne wykonywanie zakresu prac na kwotę 3 630,42 zł. netto (4 465,42 brutto). Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 125 686, 06 zł netto (154 593,86 zł brutto). 3. Likwidacje kolizji z wodociągiem w km 51+240. Istniejący wodociąg biegnący w poprzek DW 935 w km 51+240 koliduje z zaprojektowanym rowem szczelnym. Rzędna dna rowu po stronie prawej wynosi 260,094, a rzędna góry rury wodociągu 260,354. Zgodnie ze sztuką budowlaną wodociąg powinien zostać poprowadzony w wykopie zapewniając mu przekrycie gruntem o miąższości minimum 1,4 m. zgodnie z art. 32 ustęp 4 i 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Koszty przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia liniowego, w wysokości odpowiadającej wartości tych urządzeń i przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa zarządca drogi. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 22 575,43 zł netto (27 767,77 zł brutto). W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Biura Projektowego sprawującego nadzór autorski oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, szczególnie w związku z okresowo zwiększającym się poziomem wód, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej oraz złożonej sytuacji odwodnieniowej. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę podstawową. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Wartość zamówienia dodatkowego została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich i wynosi 296 854,56 zł netto, co stanowi około 1,72 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 17 308 500,07 zł netto).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE, UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SKRZYŻOWANIA DW 935 Z ULICAMI WYZWOLENIA I OGRODOWEJ, ZARUROWANIU ROWU NA ODCINKU OD KM 50+841 DO KM 50+931, LIKWIDACJI KOLIZJI Z WODOCIĄGIEM W KM 51+240.


Numer ogłoszenia: 297417 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 290589 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SKRZYŻOWANIA DW 935 Z ULICAMI WYZWOLENIA I OGRODOWEJ, ZARUROWANIU ROWU NA ODCINKU OD KM 50+841 DO KM 50+931, LIKWIDACJI KOLIZJI Z WODOCIĄGIEM W KM 51+240..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDOWIE SKRZYŻOWANIA DW 935 Z ULICAMI WYZWOLENIA I OGRODOWEJ, ZARUROWANIU ROWU NA ODCINKU OD KM 50+841 DO KM 50+931, LIKWIDACJI KOLIZJI Z WODOCIĄGIEM W KM 51+240..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE., UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 296854,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  365000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  365000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  365000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  I. ZAKRES ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy nadmienić, iż jak wynika z udzielanych odpowiedzi w trakcie postępowania podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonał też modyfikacji postanowień SIWZ. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót, okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne, aby zamówienie podstawowe zostało zakończone. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę zapisy określone w art. 67, ust 1 pkt 5) lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: a) Przebudowę skrzyżowania DW 935 z ulicami Wyzwolenia i Ogrodowej. b) Zarurowanie rowu na odcinku od km 50+841 do km 50+931. c) Likwidację kolizji z wodociągiem w km 51+240. Powyższe zostało uzgodnione przez Biuro Projektowe PROMOST Wisła, które pełni nadzór autorski. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. 1. Przebudowa skrzyżowania DW 935 z ulicami Wyzwolenia i Ogrodowej. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym w obrębie skrzyżowania DW 935 z ul. Wyzwolenia stwierdzono, uszkodzenia krawężników polegające na wypchnięciu ich z łuku oraz pęknięciach wypchniętych krawężników. W trakcie obserwacji ruchu na skrzyżowaniu zauważono, że uszkodzenia te powodują samochody o dużej ładowności należące do przewoźników, mających siedziby w kierunku miejscowości Kryry i Mizerów (kierunek ul. Wyzwolenia). Również za pośrednictwem Urzędu Gminy Suszec dotarły interwencje, że realizowane skrzyżowanie nie spełnia wymagań w zakresie przejezdności. Przeprowadzona analiza przejezdności, określiła iż łuk z prawej strony ((kierunek z ulicy Wyzwolenia) musi zostać przesunięty o ok. 1 m. w prawo, natomiast łuk po lewej stronie (wjazd od ul. Lipowej) oraz zatoka autobusowa należy przesunąć w prawo na odległość 2 m. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 148 593,07 zł netto (182 769,48 zł brutto). 2. Zarurowanie rowu na odcinku od km 50+841 do km 50+931. Zaprojektowany rów szczelny, swoją głębokością sięga 3,5 m, a nachylenie skarp wykopów wynosi 1 : 0,5. Zgodnie z § 42.3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43. Poz. 430) pochylenie skarp powinno mieć 1 : 1,5. Przeprowadzona analiza uwzględniająca bezpieczeństwo konstrukcji jak i bezpieczeństwo uczestników ruchu wraz z zagrożeniami wynikającymi z miejsca posadowienia słupa oświetleniowego, ogrodzenia posesji oraz obiektu kultu religijnego wskazuje, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zarurowanie rowu. Poprzez zarurowanie rowu uniknie się również zagrożenia utraty stateczności skarpy zarówno od strony DW 935, jak również od strony posesji. W celu poprawy bezpieczeństwa na łuku drogi planuje się zabudować bariery energochłonne ze skosami na końcach oraz ze skosami przy wjeździe na posesję. W związku z wykonywaniem robót dodatkowych nie będzie konieczne wykonywanie zakresu prac na kwotę 3 630,42 zł. netto (4 465,42 brutto). Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 125 686, 06 zł netto (154 593,86 zł brutto). 3. Likwidacje kolizji z wodociągiem w km 51+240. Istniejący wodociąg biegnący w poprzek DW 935 w km 51+240 koliduje z zaprojektowanym rowem szczelnym. Rzędna dna rowu po stronie prawej wynosi 260,094, a rzędna góry rury wodociągu 260,354. Zgodnie ze sztuką budowlaną wodociąg powinien zostać poprowadzony w wykopie zapewniając mu przekrycie gruntem o miąższości minimum 1,4 m. zgodnie z art. 32 ustęp 4 i 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Koszty przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzenia liniowego, w wysokości odpowiadającej wartości tych urządzeń i przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa zarządca drogi. Dla zakresu robót stanowiący przedmiot niniejszego protokołu sporządzony został przez Konsultanta kosztorys inwestorski na kwotę: 22 575,43 zł netto (27 767,77 zł brutto). W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Biura Projektowego sprawującego nadzór autorski oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, szczególnie w związku z okresowo zwiększającym się poziomem wód, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej oraz złożonej sytuacji odwodnieniowej. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę podstawową. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Wartość zamówienia dodatkowego została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich i wynosi 296 854,56 zł netto, co stanowi około 1,72 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 17 308 500,07 zł netto).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29058920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 Z DNIA 6 GRUDNIA 2010R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350 POLEGAJĄCE NA: PRZEBUDO EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE.
UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, woj. śląskie
2011-11-15 365 000,00