Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Asfalt
ND Nr dokumentu 29262-2014
PD Data publikacji 28/01/2014
OJ Dz.U. S 19
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 23/01/2014
DT Termin 06/03/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44113620 - Asfalt
OC Pierwotny kod CPV 44113620 - Asfalt
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

28/01/2014    S19    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Asfalt

2014/S 019-029262

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 397,8 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części. – nr postępowania 002/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziby Obwodów Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 397,8 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 397,8 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 010 412 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 42 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock.
1)Krótki opis
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 42 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 42 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 106 680 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 38 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów.
1)Krótki opis
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 38 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 38 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 96 520 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.
1)Krótki opis
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 88 900 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka.
1)Krótki opis
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 101 600 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 56,8 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.
1)Krótki opis
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 56,8 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 56,8 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 144 272 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 51 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce.
1)Krótki opis
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 51 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 51 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 129 540 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Radom.
1)Krótki opis
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Radom.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 101 600 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 95 Mg do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno.
1)Krótki opis
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 95 Mg do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno.
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 95 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 241 300 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 2 133 PLN słownie: dwa tysiące sto trzydzieści trzy złote
Część 2: 1 930 PLN słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści złotych
Część 3: 1 778 PLN słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt osiem złotych
Część 4: 2 032 PLN słownie: dwa tysiące trzydzieści dwa złote
Część 5: 2 885 PLN słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych
Część 6: 2 590 PLN słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych
Część 7: 2 032 PLN słownie: dwa tysiące trzydzieści dwa złote
Część 8: 4 826 PLN słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postepowania),
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości Umowy brutto.
2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno obejmować okres umownego terminu wykonania Zamówienia.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.
5. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.1 podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pieniądzu zgodnie z punktem 8.2, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
7. Jeśli Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt.8.1 i 8.2 Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia Zamawiającemu zapłatę za straty w przypadku niepełnego lub niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:
1) wykona dostawy zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ),
2) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną ,
3) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego odbioru dostaw.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Należność będzie regulowana na podstawie faktur częściowych wystawianych raz w miesiącu na Zamawiającego na postawie protokołu odbioru częściowego i dokumentów Wz oraz faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego i dokumentów Wz
2. Strony postanawiają, że płatność za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego, na postawie protokołu odbioru częściowego i dokumentów Wz oraz faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego i dokumentów Wz.
3. Płatność za zrealizowaną partię dostaw nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury za dostawę, wystawionej na podstawie dokumentów Wz i protokołów odbioru zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego – Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW na rachunek Wykonawcy Nr …………………………………………………………………
4. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych dostaw.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
W celu spełniania warunków, do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do krupy kapitałowej;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 5, ppkt. 6, ppkt. 7, oraz ppkt. 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt. 8 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
12.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11 powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt ppkt. 3,5,6,7,8,9,10,11 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 4, mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie kationowej emulsji asfaltowej o wartości każda nie mniejszej niż:
- Część 1 65 000 PLN słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy
- Część 2 55 000 PLN słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy
- Część 3 50 000 PLN słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
- Część 4 60 000 PLN słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
- Część 5 80 000 PLN słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
- Część 6 80 000 PLN słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
- Część 7 60 000 PLN słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy
- Część 8 140 000 PLN słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu spełniania warunków, do oferty należy załączyć:
4. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy te dostawy zostały wykonane należycie;
11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
002/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.3.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.3.2014 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2014 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia–jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.1.2014
TI Tytuł Polska-Warszawa: Asfalt
ND Nr dokumentu 146113-2014
PD Data publikacji 30/04/2014
OJ Dz.U. S 84
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 28/04/2014
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44113620 - Asfalt
OC Pierwotny kod CPV 44113620 - Asfalt
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

30/04/2014    S84    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Asfalt

2014/S 084-146113

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 397,8 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części. – nr postępowania 002/14.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziby Obwodów Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 397,8 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 970 633,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
002/14.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 19-029262 z dnia 28.1.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 42 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin–Płock
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX
ul. Torowa 16
63-460 Ociąż, Nowe Skalmierzyce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 106 680 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 113 135,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 38 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Fedro Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1
08-445 Osieck
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 96 520 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 102 267,12 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Fedro Sp. z o.o.
08-445 Osieck

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 88 900 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 94 193,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Fedro Sp. z o.o.
08-445 Osieck

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 101 600 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 112 569,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 56,8 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin–Nowy Dwór Mazowiecki
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów k. Kielc
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 144 272 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 131 274,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 51 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów–Siedlce
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Trakt S.A.
26-065 Górki Szczukowskie 1
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 129 540 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 120 880,71 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Radom
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Trakt S.A.
26-065 Górki Szczukowskie 1
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 101 600 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 87 034,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 95 Mg do Rejonu Drogowego Otwock–Piaseczno
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Trakt S.A.
26-065 Górki Szczukowskie 1
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 241 300 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 209 278,35 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.4.2014

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-03-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2926220141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 20206 ZŁ
Szacowana wartość* 673 533 PLN  -  1 010 300 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
44113620-7 Asfalt
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 42 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin–Płock Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX
ul. Torowa 16, 63-460 Ociąż, Nowe Skalmierzyce, woj. WIELKOPOLSKIE
2014-03-21 113 135,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 38 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów Fedro Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck, woj. MAZOWIECKIE
2014-03-21 102 267,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Fedro Sp. z o.o.
, 08-445 Osieck, woj. MAZOWIECKIE
2014-03-21 94 193,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka Fedro Sp. z o.o.
, 08-445 Osieck, woj. MAZOWIECKIE
2014-03-21 112 569,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 56,8 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin–Nowy Dwór Mazowiecki TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k. Kielc, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2014-03-21 131 274,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 51 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów–Siedlce Trakt S.A.
, 26-065 Górki Szczukowskie 1, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2014-03-21 120 880,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Radom Trakt S.A.
, 26-065 Górki Szczukowskie 1, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2014-03-21 87 034,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 95 Mg do Rejonu Drogowego Otwock–Piaseczno Trakt S.A.
, 26-065 Górki Szczukowskie 1, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2014-03-21 209 278,00