Warszawa: Usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej budynek sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 293677 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie , ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej budynek sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej budynek sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, polegające na: a)zapewnieniu stałego dostępu kablowego w postaci cyfrowego łącza 2 x ISDN 30B+D (DDI 400 z możliwością rozszerzenia numeracji) oraz 4 linii miejskich analogowych; b)świadczenie usług telefonicznych poprzez prefiks w zakresie połączeń wychodzących: lokalnych i strefowych, połączeń międzystrefowych (międzymiastowych), międzynarodowych; c)zachowanie istniejącej numeracji realizowanej na wszystkich posiadanych przez zamawiającego łączach cyfrowych i analogowych; d)zapewnienie połączeń do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki jak: automatyczne serwisy informacyjne, ulgowa infolinia 0-801, biuro numerów, informacji miejskich, telefonii internetowej, numerów skróconych, bezpłatnej linii 0-800; e)sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania opłaty wstępnej za rozpoczęte połączenia; f)obliczanie cen połączeń z dokładnością do 0,01 zł; g)automatyczny wybór prefiksu operatora; h)bezpłatne bilingi; i)bezpłatna prezentacja numerów dla połączeń przychodzących i wychodzących; j)na koszt wykonawcy przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez zamawiającego, bez powodowania przerw w pracy; k)zachowanie aktualnych numerów linii zamawiającego. Usługi telekomunikacyjne będą świadczone drogą kablową, z zachowaniem dotychczasowego zakresu numeracyjnego. Zamawiający dopuszcza realizację usług drogą radiową, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa w Rozdziale IV siwz. Wykonawca w trakcie realizacji umowy musi posiadać całodobowe centrum przyjmowania reklamacji, które jest czynne przez wszystkie dni w roku. Maksymalny czas reakcji na zgłoszone telefonicznie i potwierdzone faksem usterki do 60 minut. Zamawiający posiada własną centralę telefoniczną ISDN (400 numerów wewnętrznych) o numerze 022 509 15 00, oraz 3 linie analogowe o numerach: 022 870 06 62, 022 870 06 89, 022 870 06 94. Realizacja połączeń : a) lokalnych i strefowych, b) międzystrefowych, c) międzynarodowych, d) do sieci komórkowych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.21.10.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale V ust. 1 siwz na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale V ust. 1 siwz na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale V ust. 1 siwz na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale V ust. 1 siwz na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale V ust. 1 siwz na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: komparycji, literówek, systematyki umowy, osób powołanych do nadzorowania realizacji umowy, podstawy prawnej aktów prawnych przywołanych w umowie, w przypadku dokonania przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, może być dokonana za porozumieniem Stron w stosowanym aneksie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój nr 747.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój nr 747.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 340136 - 2010; data zamieszczenia: 21.10.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
293677 - 2010 data 19.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, fax. 022 5091631.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia są usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej budynek sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, polegające na: a)zapewnieniu stałego dostępu kablowego w postaci cyfrowego łącza 2 x ISDN 30B+D (DDI 400 z możliwością rozszerzenia numeracji) oraz 4 linii miejskich analogowych; b)świadczenie usług telefonicznych poprzez prefiks w zakresie połączeń wychodzących: lokalnych i strefowych, połączeń międzystrefowych (międzymiastowych), międzynarodowych; c)zachowanie istniejącej numeracji realizowanej na wszystkich posiadanych przez zamawiającego łączach cyfrowych i analogowych; d)zapewnienie połączeń do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki jak: automatyczne serwisy informacyjne, ulgowa infolinia 0-801, biuro numerów, informacji miejskich, telefonii internetowej, numerów skróconych, bezpłatnej linii 0-800; e)sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania opłaty wstępnej za rozpoczęte połączenia; f)obliczanie cen połączeń z dokładnością do 0,01 zł; g)automatyczny wybór prefiksu operatora; h)bezpłatne bilingi; i)bezpłatna prezentacja numerów dla połączeń przychodzących i wychodzących; j)na koszt wykonawcy przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez zamawiającego, bez powodowania przerw w pracy; k)zachowanie aktualnych numerów linii zamawiającego. Usługi telekomunikacyjne będą świadczone drogą kablową, z zachowaniem dotychczasowego zakresu numeracyjnego. Zamawiający dopuszcza realizację usług drogą radiową, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa w Rozdziale IV siwz. Wykonawca w trakcie realizacji umowy musi posiadać całodobowe centrum przyjmowania reklamacji, które jest czynne przez wszystkie dni w roku. Maksymalny czas reakcji na zgłoszone telefonicznie i potwierdzone faksem usterki do 60 minut. Zamawiający posiada własną centralę telefoniczną ISDN (400 numerów wewnętrznych) o numerze 022 509 15 00, oraz 3 linie analogowe o numerach: 022 870 06 62, 022 870 06 89, 022 870 06 94. Realizacja połączeń : a) lokalnych i strefowych, b) międzystrefowych, c) międzynarodowych, d) do sieci komórkowych..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia są usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej budynek sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, polegające na: a)zapewnieniu stałego dostępu kablowego w postaci cyfrowego łącza 2 x ISDN 30B+D (DDI 400 z możliwością rozszerzenia numeracji) oraz 3 linii miejskich analogowych; b)świadczenie usług telefonicznych poprzez prefiks w zakresie połączeń wychodzących: lokalnych i strefowych, połączeń międzystrefowych (międzymiastowych), międzynarodowych; c)zachowanie istniejącej numeracji realizowanej na wszystkich posiadanych przez zamawiającego łączach cyfrowych i analogowych; d)zapewnienie połączeń do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki jak: automatyczne serwisy informacyjne, ulgowa infolinia 0-801, biuro numerów, informacji miejskich, telefonii internetowej, numerów skróconych, bezpłatnej linii 0-800; e)sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania opłaty wstępnej za rozpoczęte połączenia; f)obliczanie cen połączeń z dokładnością do 0,01 zł; g)automatyczny wybór prefiksu operatora; h)bezpłatne bilingi; i)bezpłatna prezentacja numerów dla połączeń przychodzących i wychodzących; j)na koszt wykonawcy przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez zamawiającego, bez powodowania przerw w pracy; k)zachowanie aktualnych numerów linii zamawiającego. Usługi telekomunikacyjne będą świadczone drogą kablową, z zachowaniem dotychczasowego zakresu numeracyjnego. Zamawiający dopuszcza realizację usług drogą radiową, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa w Rozdziale IV siwz. Wykonawca w trakcie realizacji umowy musi posiadać całodobowe centrum przyjmowania reklamacji, które jest czynne przez wszystkie dni w roku. Maksymalny czas reakcji na zgłoszone telefonicznie i potwierdzone faksem usterki do 60 minut. Zamawiający posiada własną centralę telefoniczną ISDN (400 numerów wewnętrznych) o numerze 022 509 15 00, oraz 3 linie analogowe o numerach: 022 870 06 62, 022 870 06 89, 022 870 06 94. Realizacja połączeń : a) lokalnych i strefowych, b) międzystrefowych, c) międzynarodowych, d) do sieci komórkowych..


Warszawa: Usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej budynek sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 426694 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 293677 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej budynek sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej budynek sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, polegające na: a)zapewnieniu stałego dostępu kablowego w postaci cyfrowego łącza 2 x ISDN 30B+D (DDI 400 z możliwością rozszerzenia numeracji) oraz 3 linii miejskich analogowych; b)świadczenie usług telefonicznych poprzez prefiks w zakresie połączeń wychodzących: lokalnych i strefowych, połączeń międzystrefowych (międzymiastowych), międzynarodowych; c)zachowanie istniejącej numeracji realizowanej na wszystkich posiadanych przez zamawiającego łączach cyfrowych i analogowych; d)zapewnienie połączeń do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki jak: automatyczne serwisy informacyjne, ulgowa infolinia 0-801, biuro numerów, informacji miejskich, telefonii internetowej, numerów skróconych, bezpłatnej linii 0-800; e)sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania opłaty wstępnej za rozpoczęte połączenia; f)obliczanie cen połączeń z dokładnością do 0,01 zł; g)automatyczny wybór prefiksu operatora; h)bezpłatne bilingi; i)bezpłatna prezentacja numerów dla połączeń przychodzących i wychodzących; j)na koszt wykonawcy przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez zamawiającego, bez powodowania przerw w pracy; k)zachowanie aktualnych numerów linii zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.21.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Telekomunikacja Polska S.A., {Dane ukryte}, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 398360,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  194506,54


 • Oferta z najniższą ceną:
  194506,54
  / Oferta z najwyższą ceną:
  197065,62


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29367720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój nr 747
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
64211000-8 Publiczne usługi telefoniczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące centrali telefonicznej obsługującej budynek sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Telekomunikacja Polska S.A.
Warszawa
2010-12-31 194 506,00