Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYMIANA GRUNTÓW ORGANICZNYCH POD UMOCNIENIE ROWÓW, WBUDOWANIE EKOSIATKI POD HUMUS NA SKARPACH, UZUPEŁNIENIE PODSTAWY SKARPY GRUNTEM, roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/110413/1/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2011 R. NA: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034 ORAZ REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+744 DO KM 48+934 I OD KM 49+034 DO KM 49+244 W MIEJSCOWOŚCI KOCIERZ RYCHWAŁDZKI - ETAP I: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034


Numer ogłoszenia: 294859 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYMIANA GRUNTÓW ORGANICZNYCH POD UMOCNIENIE ROWÓW, WBUDOWANIE EKOSIATKI POD HUMUS NA SKARPACH, UZUPEŁNIENIE PODSTAWY SKARPY GRUNTEM, roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/110413/1/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2011 R. NA: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034 ORAZ REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+744 DO KM 48+934 I OD KM 49+034 DO KM 49+244 W MIEJSCOWOŚCI KOCIERZ RYCHWAŁDZKI - ETAP I: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYMIANA GRUNTÓW ORGANICZNYCH POD UMOCNIENIE ROWÓW, WBUDOWANIE EKOSIATKI POD HUMUS NA SKARPACH, UZUPEŁNIENIE PODSTAWY SKARPY GRUNTEM, roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/110413/1/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2011 R. NA: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034 ORAZ REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+744 DO KM 48+934 I OD KM 49+034 DO KM 49+244 W MIEJSCOWOŚCI KOCIERZ RYCHWAŁDZKI - ETAP I: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.12.30-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zakres robót dodatkowych wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a wykonanie robót podstawowych jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych. Roboty nw. stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Zakres robót dodatkowych: 1. Po rozpoczęciu robót przy umacnianiu rowów stwierdzono zaleganie około 50 cm warstwy gruntów organicznych. Istniejącą warstwę należy usunąć do warstwy gruntów rodzimych. W miejsce usuniętych gruntów organicznych należy zabudować pospółkę. Ponadto należy obniżyć geomembranę i zwiększyć jej ilość wynikającą z wymiany gruntów. 2. Z uwagi na porę roku (listopad - koniec wegetacji roślin) dla zachowania stateczności zahumusowanych skarp należy zabudować pod warstwą humusu matę kokosową - geosiatkę KGW-700. 3. Po usunięciu roślinności ze skarp stwierdza się nierówności które należy uzupełnić dla zachowania projektowanego pochylenia skarpy 1 : 1,5. Wartość zamówienia dodatkowego została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich i wynosi 39 615,43 zł netto, co stanowi około 1,83 % wartości realizowanego zamówienia (wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 2 159 380,11 zł netto), zatem wartość robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Konsorcjum Firm:PPHU BUDLĄD-CIESZYN SP. Z O.O. - LIDER ul. Dworcowa 6, 43-400 Cieszyn SOLEY SP. Z O.O. - PARTNER ul. Przemysłowa 33 ,32-083 Ballice, ul. Dworcowa 6, 43-400 Cieszyn, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYMIANA GRUNTÓW ORGANICZNYCH POD UMOCNIENIE ROWÓW, WBUDOWANIE EKOSIATKI POD HUMUS NA SKARPACH, UZUPEŁNIENIE PODSTAWY SKARPY GRUNTEM, roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/110413/1/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2011 R. NA: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034 ORAZ REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+744 DO KM 48+934 I OD KM 49+034 DO KM 49+244 W MIEJSCOWOŚCI KOCIERZ RYCHWAŁDZKI - ETAP I: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034


Numer ogłoszenia: 303513 - 2011; data zamieszczenia: 21.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 294859 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYMIANA GRUNTÓW ORGANICZNYCH POD UMOCNIENIE ROWÓW, WBUDOWANIE EKOSIATKI POD HUMUS NA SKARPACH, UZUPEŁNIENIE PODSTAWY SKARPY GRUNTEM, roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/110413/1/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2011 R. NA: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034 ORAZ REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+744 DO KM 48+934 I OD KM 49+034 DO KM 49+244 W MIEJSCOWOŚCI KOCIERZ RYCHWAŁDZKI - ETAP I: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYMIANA GRUNTÓW ORGANICZNYCH POD UMOCNIENIE ROWÓW, WBUDOWANIE EKOSIATKI POD HUMUS NA SKARPACH, UZUPEŁNIENIE PODSTAWY SKARPY GRUNTEM, roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/110413/1/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2011 R. NA: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034 ORAZ REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+744 DO KM 48+934 I OD KM 49+034 DO KM 49+244 W MIEJSCOWOŚCI KOCIERZ RYCHWAŁDZKI - ETAP I: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 48+934 DO KM 49+034.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.12.30-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU BUDLĄD-CIESZYN SP. Z O.O.-LIDER, ul. Dworcowa 6 43-400 Cieszyn; SOLEY SP. Z O.O. - PARTNER, ul. Przemysłowa 33 32-083 Balice, UL. DWORCOWA 6, 43-400 CIESZYN, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39615,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  47000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zakres robót dodatkowych wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a wykonanie robót podstawowych jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych. Roboty nw. stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Zakres robót dodatkowych: 1. Po rozpoczęciu robót przy umacnianiu rowów stwierdzono zaleganie około 50 cm warstwy gruntów organicznych. Istniejącą warstwę należy usunąć do warstwy gruntów rodzimych. W miejsce usuniętych gruntów organicznych należy zabudować pospółkę. Ponadto należy obniżyć geomembranę i zwiększyć jej ilość wynikającą z wymiany gruntów. 2. Z uwagi na porę roku (listopad - koniec wegetacji roślin) dla zachowania stateczności zahumusowanych skarp należy zabudować pod warstwą humusu matę kokosową - geosiatkę KGW-700. 3. Po usunięciu roślinności ze skarp stwierdza się nierówności które należy uzupełnić dla zachowania projektowanego pochylenia skarpy 1 : 1,5. Wartość zamówienia dodatkowego została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich i wynosi 39 615,43 zł netto, co stanowi około 1,83 % wartości realizowanego zamówienia (wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 2 159 380,11 zł netto), zatem wartość robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29485920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYMIANA GRUNTÓW ORGANICZNYCH POD UMOCNIENIE ROWÓW, WBUDOWANIE EKOSIATKI POD HUMUS NA SKARPACH, UZUPEŁNIENIE PODSTAWY SKARPY GRUNTEM, roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/110413/1/1 Z DNIA 28 CZERWCA 2011 R. NA: ZABEZPIECZENIE KORPUSU DROGI I ODBUDOWĘ DR PPHU BUDLĄD-CIESZYN SP. Z O.O.-LIDER, ul. Dworcowa 6 43-400 Cieszyn; SOLEY SP. Z O.O. - PARTNER, ul. Przemysłowa 33 32-083 Balice
UL. DWORCOWA 6, 43-400 CIESZYN, woj. śląskie
2011-11-21 47 000,00