Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Chełm: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp.


Numer ogłoszenia: 295144 - 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mpgk.chelm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów oraz środków czystości do pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń posiadanych przez zamawiającego. 1.1. Opis przedmiotu zamówienia i wielkość zapotrzebowania zawiera załącznik nr 1 do DIWZ. a) Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w prawie opcji zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup artykułów w ilościach podanych w kolumnie Ilość gwarantowana bez opcji. b) Pozostałe ilości (opisane w kolumnie Ilość opcjonalna) będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb zamawiającego, zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym skorzystania z prawa opcji. c) W ramach opcji Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnej zamiany ilościowej w ramach wymienionego w załączniku nr 1 do umowy asortymentu do wartości złożonej przez Wykonawcę oferty. 2. Oferta powinna uwzględniać wycenę następujących usług towarzyszących, związanych pośrednio z wykonywanymi dostawami tj.: - dostawa do magazynu zamawiającego - 22-100 Chełm, ul. Bieławin 5, w godz. 7:00 - 14:30; - rozładunek i ustawienie w miejscu wskazanym przez obsługę magazynu zamawiającego (wstawienie do wnętrza magazynu, wielkość bramy 2,50 x 2,40 m); - nieodpłatne udostępnienie wszelkich niezbędnych pojemników (bez kosztów udostępnienia), w których dostarczane będą materiały stanowiące przedmiot postępowania. W przypadku wady opakowania, Wykonawca wymieni je na nieuszkodzone na własny koszt; - odbieranie pojemników po wydanych materiałach eksploatacyjnych (pojemniki, np. beczki 200 L i powyżej); - dostarczanie i systematyczne aktualizowanie (w przypadku zmian lub dezaktualizacji) świadectw jakości i kart charakterystyki (zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną dla kart charakterystyki). 2.1. UWAGA! Zamawiający nie dysponuje wózkiem widłowym. 3. Na potwierdzenie spełniania warunków i wymogów określających przedmiot zamówienia zamawiający żąda przedstawienia dokumentów określających parametry i opis techniczny dla oferowanych produktów zamiennych oraz produktów wskazanych w poz. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 47, 51 formularza ofertowego (zał. nr 1 do DIWZ). Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów określających parametry w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD. Przedstawione dokumenty muszą zawierać informacje określające dokładnie typ i parametry, pozwalające na jednoznaczne porównanie z wymogami zawartymi w dokumentacji postępowania oraz jego jednoznaczną identyfikację. 3.1. Powyższe dokumenty powinny być trwale złączone w oddzielnym pakiecie (zszyte) wraz z opisem pozycji których dotyczą. 4. Wszystkie materiały eksploatacyjne wymienione w ofercie wykonawcy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę. 6. Zasady zamawiania, rozliczania i płatności zawiera załącznik nr 5 do DIWZ. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Prawo opcji. 8.1. Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 1.1., zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w zależności od faktycznych potrzeb. 8.2. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji: a) wykonawca będzie zobligowany zastosować warunki i ceny zgodne ze złożoną ofertą; b) wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy (załącznik do oferty: Opis i kalkulacja). 8.3. Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienia składane na zasadach przewidzianych w umowie. 8.4. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 9. Zamawiający nie zamierza dokonywać zakupu produktów w procedurze zwolnionej od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. O podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r., Nr 3 poz. 11 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2009 r., Nr 32, poz. 228)..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.21.10.00-1, 39.83.15.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a do DIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a do DIWZ). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 sukcesywną dostawę olejów do pojazdów samochodowych o wartości umowy co najmniej 50 000,00 zł netto, która była realizowana co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a do DIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a do DIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a do DIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a do DIWZ). 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a do DIWZ). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 sukcesywną dostawę olejów do pojazdów samochodowych o wartości umowy co najmniej 50 000,00 zł netto, która była realizowana co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie (załącznik nr 6 do DIWZ). 1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a do DIWZ). 1.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a do DIWZ). 1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a do DIWZ). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4 do DIWZ). II INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU. 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, wykonawca powinien złożyć: 1.1. Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a do DIWZ. 1.2 Wykaz wykonanej lub wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 sukcesywnej dostawy olejów do pojazdów samochodowych o wartości umowy co najmniej 50 000,00 zł netto, która była realizowana co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana (załącznik nr 6 do DIWZ), oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczenia, należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do DIWZ). 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 3.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 3.1.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4.1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty i oświadczenia opisane w ust. II, od pkt 2.1. do pkt 2.2. oraz pkt. 3.1 składane są dla każdego partnera z osobna, b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w DIWZ. 4.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). 4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum - minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancji jakości, d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 5. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 4.5. potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin dostawy - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy, jaką zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą zawarty jest w załączniku nr 5. do DIWZ 2. Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia: 3.1. Przez zmianę cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy, a tym samym zmianę wartości umowy jeden raz w trakcie trwania umowy, po upływie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia. Zmiana taka, może nastąpić wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy. Brak pisemnej akceptacji wniosku przez Zamawiającego w ciągu 10 dni, od dnia złożenia wniosku na sekretariacie Zamawiającego, oznacza rozwiązanie umowy w części objętej wnioskiem. 3.2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje dostawy zrealizowane po dacie wejścia w życie przepisów regulujących zmiany. 3.3. Podstawą do złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 3.1., jest wzrost średniego kursu waluty EURO według informacji publikowanej na stronach internetowych NBP (http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html) powyżej 5% od ceny obowiązującej (opublikowanej) w dniu zawarcia umowy. 3.4. W przypadku likwidacji publikacji informacji o wartości wskaźnika określonego w ust. 3.3, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 10 dni od dnia zaprzestania jego publikacji do podania innego wskaźnika (np. zastępującego dotychczasowy), tożsamego z dotychczasowym.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mpgk.chelm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 32.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.11.2015 godzina 13:00, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie pokój nr 27, MPGK Sp. z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę. 2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Szczegółowe warunki współpracy między Zamawiającym, Wykonawcą i podwykonawcą określone są w załączniku nr 5 do DIWZ. 4. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów - Tomasz Szajkowski. MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30. E-mail: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl, fax: 82 563 03 45.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Chełm: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp.


Numer ogłoszenia: 320554 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 295144 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów oraz środków czystości do pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń posiadanych przez zamawiającego. 1.1. Opis przedmiotu zamówienia i wielkość zapotrzebowania zawiera załącznik nr 1 do DIWZ. a) Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w prawie opcji zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup artykułów w ilościach podanych w kolumnie Ilość gwarantowana bez opcji. b) Pozostałe ilości (opisane w kolumnie Ilość opcjonalna) będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb zamawiającego, zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym skorzystania z prawa opcji. c) W ramach opcji Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnej zamiany ilościowej w ramach wymienionego w załączniku nr 1 do umowy asortymentu do wartości złożonej przez Wykonawcę oferty. 2. Oferta powinna uwzględniać wycenę następujących usług towarzyszących, związanych pośrednio z wykonywanymi dostawami tj.: - dostawa do magazynu zamawiającego - 22-100 Chełm, ul. Bieławin 5, w godz. 7:00 - 14:30; - rozładunek i ustawienie w miejscu wskazanym przez obsługę magazynu zamawiającego (wstawienie do wnętrza magazynu, wielkość bramy 2,50 x 2,40 m); - nieodpłatne udostępnienie wszelkich niezbędnych pojemników (bez kosztów udostępnienia), w których dostarczane będą materiały stanowiące przedmiot postępowania. W przypadku wady opakowania, Wykonawca wymieni je na nieuszkodzone na własny koszt; - odbieranie pojemników po wydanych materiałach eksploatacyjnych (pojemniki, np. beczki 200 L i powyżej); - dostarczanie i systematyczne aktualizowanie (w przypadku zmian lub dezaktualizacji) świadectw jakości i kart charakterystyki (zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną dla kart charakterystyki). 2.1. UWAGA! Zamawiający nie dysponuje wózkiem widłowym. 3. Na potwierdzenie spełniania warunków i wymogów określających przedmiot zamówienia zamawiający żąda przedstawienia dokumentów określających parametry i opis techniczny dla oferowanych produktów zamiennych oraz produktów wskazanych w poz. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 47, 51 formularza ofertowego (zał. nr 1 do DIWZ). Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów określających parametry w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD. Przedstawione dokumenty muszą zawierać informacje określające dokładnie typ i parametry, pozwalające na jednoznaczne porównanie z wymogami zawartymi w dokumentacji postępowania oraz jego jednoznaczną identyfikację. 3.1. Powyższe dokumenty powinny być trwale złączone w oddzielnym pakiecie (zszyte) wraz z opisem pozycji których dotyczą. 4. Wszystkie materiały eksploatacyjne wymienione w ofercie wykonawcy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę. 6. Zasady zamawiania, rozliczania i płatności zawiera załącznik nr 5 do DIWZ. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Prawo opcji. 8.1. Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 1.1., zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w zależności od faktycznych potrzeb. 8.2. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji: a) wykonawca będzie zobligowany zastosować warunki i ceny zgodne ze złożoną ofertą; b) wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy (załącznik do oferty: Opis i kalkulacja). 8.3. Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości produktów w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienia składane na zasadach przewidzianych w umowie. 8.4. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 9. Zamawiający nie zamierza dokonywać zakupu produktów w procedurze zwolnionej od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. O podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r., Nr 3 poz. 11 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2009 r., Nr 32, poz. 228)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.21.10.00-1, 39.83.15.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SYNTEC Krzysztof Misiurski Norbert Olszak Spółka Jawna, ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 120103,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  141052,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  141052,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  141971,82


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl
tel: 082 5631461 do 63
fax: 825 630 450
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 29514420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 386 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.mpgk.chelm.pl
Informacja dostępna pod: MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 32
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09211000-1 Oleje smarowe i środki smarowe
39831500-1 Samochodowe środki czyszczące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp. SYNTEC Krzysztof Misiurski Norbert Olszak Spółka Jawna
ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm, woj. lubelskie
2015-11-26 141 052,00