Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Promocja Miasta w ramach realizacji działań Towarzystwa Urbanistów Polskich, związanych z obchodami 90-lecia istnienia Towarzystwa w 2013 r


Numer ogłoszenia: 296140 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta w ramach realizacji działań Towarzystwa Urbanistów Polskich, związanych z obchodami 90-lecia istnienia Towarzystwa w 2013 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest promocja Miasta w ramach realizacji działań Towarzystwa Urbanistów Polskich, związanych z obchodami 90-lecia istnienia Towarzystwa w 2013 r., których wyłącznym organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art. 66 i art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Planowana promocja Miasta, w ramach realizacji działań związanych z obchodami 90-lecia istnienia Towarzystwa Urbanistów Polskich w 2013 r., których wyłącznym organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich z siedzibą w Warszawie, jak i miejsca oraz środowisko, do którego kierowane są te działania, doskonale wpisują się w przyjętą przez Miasto Strategię promocji i komunikacji marketingowej Marki Łódź na lata 2010-2016. W roku 2013 r. będą to wydarzenia: - 20.09.2013 r. - międzynarodowa konferencja z cyklu Budowanie w pięknym krajobrazie Jelenia Góra z cyklu Budowanie w pięknym krajobrazie; uczestniczą przedstawiciele samorządu, służb konserwatorskich, parków krajobrazowych, KOBiDZ, SARP; konferencja na ok. 50 osób. - 11.10.2013 r. - konferencja naukowa w ramach obchodów Roku Jubileuszowego TUP w Krakowie; udział ok. 100 osób. - 24-25.10.2013 r. - międzynarodowa konferencja z udziałem ok. 300 osób - Polityka miejska a przyszłość planowania przestrzennego, Warszawa MRR -TUP- KPZK PAN, Uniwersytet Łódzki; - 12.11.2013 r. - konferencja łódzkiego oddziału TUP poświęcona debacie o problemach rozwoju przestrzennego Łodzi, adresowana do wszystkich interesariuszy, zajmujących się rozwojem przestrzennym Miasta Łodzi. międzynarodowa konferencja na 500 osób, dla przedstawicieli nauki, administracji i biznesu, w tym w szczególności: zarządzający dużymi miastami, urbaniści, przedsiębiorcy. - 21-22.11.2013 r. - konferencja w Gdańsku Smart metropolis Plus Miast Gdańsk TUP, KPZK, PAN; udział ok 200 osób. Promocja Miasta w działaniach promocyjnych TUP będzie realizowana również w obszarach: a) internet: zamieszczanie informacji i materiałów promujących Miasto na stronach internetowych TUP; umieszczenie informacji o udziale Miasta w wydarzeniach związanych z 90-leciem TUP na stronach internetowych TUP podszyte linkiem odnoszącym się do strony głównej UMŁ lub innych wskazanych przez pracownika Miasta; stworzenie profili wydarzeń związanych z obchodami 90-lecia istnienia TUP na przynajmniej jednym portalu społecznościowym np.: facebook i umieszczenie na nich informacji o udziale Miasta w wydarzeniach związanych z 90-leciem TUP; umieszczenie informacji o udziale Miasta w wydarzeniach związanych z 90-leciem istnienia TUP w newsletterach, skierowanych do co najmniej 1350 odbiorców. b) druki: opracowanie i wydrukowanie w nakładzie 1500 szt. ulotki informującej o udziale Miasta w wydarzeniach związanych z 90-leciem TUP z logiem Łodzi oraz największymi atrakcjami Miasta i jego specyfice, w porozumieniu z pracownikami Miasta Łodzi. c) inne: przekazanie na potrzeby Miasta 50 jednoosobowych zaproszeń na wydarzenia związane z obchodami 90-lecia istnienia TUP, co najmniej na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia wydarzenia; zorganizowanie stoiska Łodzi na jubileuszowej konferencji z okazji 90-lecia TUP w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie w październiku 2013 r.; prezentacja zagadnień z dziedziny planowania i urbanistyki dotyczących Miasta Łodzi podczas wystaw m.in. na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim w listopadzie w 2013 r. Celem działań objętych w/w zamówieniem, polegających na promowaniu Łodzi w materiałach drukowanych, w internecie oraz podczas wystąpień w ramach w/w wydarzeń i wystaw jest pokazanie Łodzi, jako Miasta kreatywnego, atrakcyjnego pod względem występujących w nim specyficznych uwarunkowań przestrzennych, Miasta zmieniającego swoją trajektorię rozwoju posiadającego największy obszarowo i ilościowo zabytkowy zespół urbanistyczny XIX wieku. Dziedzictwo kulturowe, wykorzystane jako element promocji, podstawy w kreowaniu przestrzeni publicznych, budowania jakości życia w mieście, wizerunku i wzrostu wartości inwestycji jest podstawową szansą na rozkwit centrum Łodzi. Nierozerwalnym aspektem planowania przestrzennego w tym kontekście jest udział społeczeństwa w tym procesie, co jednak musi nastąpić przy równoczesnym wzroście wiedzy i świadomości o tym czym jest Miasto, a w szczególności jakim miastem jest Łódź. W osiągnięciu tego celu konieczne jest zaangażowanie środowisk profesjonalnych, synergicznie współpracujących na rzecz odbudowy Strefy Wielkomiejskiej - również w świadomości mieszkańców, gości i inwestorów. Kreowanie pozytywnego wizerunku Łodzi, w szerszej perspektywie ma skutkować wzrostem gospodarczym miasta, a co za tym idzie sprzyjać wzrostowi zamożności łodzian. Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo Zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Towarzystwo Urbanistów Polskich, ul. Lwowska 5/100, 00-660 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Łódź: Promocja Miasta w ramach realizacji działań Towarzystwa Urbanistów Polskich, związanych z obchodami 90-lecia istnienia Towarzystwa w 2013 r.


Numer ogłoszenia: 363020 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 296140 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta w ramach realizacji działań Towarzystwa Urbanistów Polskich, związanych z obchodami 90-lecia istnienia Towarzystwa w 2013 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest promocja Miasta w ramach realizacji działań Towarzystwa Urbanistów Polskich, związanych z obchodami 90-lecia istnienia Towarzystwa w 2013 r., których wyłacznym organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Towarzystwo Urbanistów Polskich, ul. Lwowska 5/100, 00-660 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32520,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  40000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 66 i art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyntechnicznych o obiektywnym charakterze. Planowana promocja Miasta, w ramach realizacji działań związanych z obchodami 90-lecia istnienia Towarzystwa Urbanistów Polskich w 2013 r., których wyłącznym organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich z siedzibą w Warszawie, jak i miejsca oraz środowisko, do którego kierowane są te działania, doskonale wpisują się w przyjętą przez Miasto Strategię promocji i komunikacji marketingowej Marki Łódź na lata 2010-2016. W roku 2013 r. będą to wydarzenia: - 20.09.2013 r. -międzynarodowa konferencja z cyklu Budowanie w pięknym krajobrazie Jelenia Góra z cyklu Budowanie w pięknym krajobrazie; uczestniczą przedstawiciele samorządu, służb konserwatorskich, parków krajobrazowych, KOBiDZ, SARP; konferencja na ok. 50 osób. - 11.10.2013 r. - konferencja naukowa w ramach obchodów Roku Jubileuszowego TUP w Krakowie; udział ok. 100 osób. - 24-25.10.2013 r. - międzynarodowa konferencja z udziałem ok. 300 osób - Polityka miejska a przyszłość planowania przestrzennego, Warszawa MRR -TUP- KPZK PAN, Uniwersytet Łódzki; - 12.11.2013 r. - konferencja łódzkiego oddziału TUP poświęcona debacie o problemach rozwoju przestrzennego Łodzi, adresowana do wszystkich interesariuszy, zajmujących się rozwojem przestrzennym Miasta Łodzi. międzynarodowa konferencja na 500 osób, dla przedstawicieli nauki, administracji i biznesu, w tym w szczególności: zarządzający dużymi miastami, urbaniści, przedsiębiorcy. - 21-22.11.2013 r. - konferencja w Gdańsku Smart metropolis Plus Miast Gdańsk TUP, KPZK, PAN; udział ok 200 osób. Promocja Miasta w działaniach promocyjnych TUP będzie realizowana również w obszarach: a) internet: zamieszczanie informacji i materiałów promujących Miasto na stronach internetowych TUP; umieszczenie informacji o udziale Miasta w wydarzeniach związanych z 90-leciem TUP na stronach internetowych TUP podszyte linkiem odnoszącym się do strony głównej UMŁ lub innych wskazanych przez pracownika Miasta; stworzenie profili wydarzeń związanych z obchodami 90-lecia istnienia TUP na przynajmniej jednym portalu społecznościowym np.: facebook i umieszczenie na nich informacji o udziale Miasta w wydarzeniach związanych z 90-leciem TUP; umieszczenie informacji o udziale Miasta w wydarzeniach związanych z 90-leciem istnienia TUP w newsletterach, skierowanych do co najmniej 1350 odbiorców. b) druki: opracowanie i wydrukowanie w nakładzie 1500 szt. ulotki informującej o udziale Miasta w wydarzeniach związanych z 90-leciem TUP z logiem Łodzi oraz największymi atrakcjami Miasta i jego specyfice, w porozumieniu z pracownikami Miasta Łodzi. c) inne: przekazanie na potrzeby Miasta 50 jednoosobowych zaproszeń na wydarzenia związane z obchodami 90-lecia istnienia TUP, co najmniej na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia wydarzenia; zorganizowanie stoiska Łodzi na jubileuszowej konferencji z okazji 90-lecia TUP w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie w październiku 2013 r.; prezentacja zagadnień z dziedziny planowania i urbanistyki dotyczących Miasta Łodzi podczas wystaw m.in. na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim w listopadzie w 2013 r. Celem działań objętych w/w zamówieniem, polegających na promowaniu Łodzi w materiałach drukowanych,w internecie oraz podczas wystąpień w ramach w/w wydarzeń i wystaw jest pokazanie Łodzi, jako Miasta kreatywnego, atrakcyjnego pod względem występujących w nim specyficznych uwarunkowańprzestrzennych, Miasta zmieniającego swoją trajektorię rozwoju posiadającego największy obszarowo i ilościowo zabytkowy zespół urbanistyczny XIX wieku. Dziedzictwo kulturowe, wykorzystane jako element promocji, podstawy w kreowaniu przestrzeni publicznych, budowania jakości życia w mieście, wizerunku i wzrostu wartości inwestycji jest podstawową szansą na rozkwit centrum Łodzi.Nierozerwalnym aspektem planowania przestrzennego w tym kontekście jest udział społeczeństwa w tym procesie, co jednak musi nastąpić przy równoczesnym wzroście wiedzy i świadomości o tym czym jest Miasto, a w szczególności jakim miastem jest Łódź. W osiągnięciu tego celu konieczne jest zaangażowanie środowisk profesjonalnych, synergicznie współpracujących na rzecz odbudowy Strefy Wielkomiejskiej - również w świadomości mieszkańców, gości i inwestorów. Kreowanie pozytywnego wizerunku Łodzi, w szerszej perspektywie ma skutkować wzrostem gospodarczym miasta, a co za tym idzie sprzyjać wzrostowi zamożności łodzian. Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo Zamówienia z wolnej ręki.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29614020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Promocja Miasta w ramach realizacji działań Towarzystwa Urbanistów Polskich, związanych z obchodami 90 - lecia istnienia TUP w 2013 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich
ul. Lwowska 5/100, 00-660 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-09-06 40 000,00