Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Lublin: BZP/PN/90/2010 - Dostawa narzędzi i urządzeń pomiarowych


Numer ogłoszenia: 296830 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska , ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pollub.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/90/2010 - Dostawa narzędzi i urządzeń pomiarowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa narzędzi i urządzeń pomiarowych, fabrycznie nowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: * Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 1. * Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 2. * Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 3. * Dostawa sprzętu do Pracowni Chemii Budowlanej, objętego zadaniem 4..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.40.00.00-9, 38.30.00.00-8, 38.42.40.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie jest przewidziane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Opis urządzeń W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (są zgodne z Szczegółowym Opisem Zamówienia) do oferty należy dołączyć Opis urządzeń (krótki opis urządzeń z podaniem producenta i modelu oferowanego sprzętu lub nr katalogowego za pomocą którego można zidentyfikować produkt, oraz parametrów technicznych wymaganych w SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

* Szczegółowy Opis Zamówienia Wypełniona tabela Szczegółowego Opisu Tematu Zamówienia (tylko formularz cenowy) z podaniem cen jednostkowych brutto i wartości brutto zamawianego sprzętu * 7.7. Do oferty należy dołączyć również PEŁNOMOCNICTWO (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (w pewnych przypadkach może dotyczyć to również składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: wykonawców działających w formie spółki cywilnej oraz wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.pollub.pl/index.php?kat=820

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin fax: (0-81) 538 43 72 mail: bzp@pollub.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
finansowane ze środków projektu Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego WBiA PL.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 309360 - 2010; data zamieszczenia: 28.09.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
296830 - 2010 data 17.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, fax. 081 5384372.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  29.09.2010.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  01.10.2010.


Lublin: BZP/PN/90/2010 - Dostawa narzędzi i urządzeń pomiarowych


Numer ogłoszenia: 316611 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 296830 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/90/2010 - Dostawa narzędzi i urządzeń pomiarowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa narzędzi i urządzeń pomiarowych, fabrycznie nowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: * Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 1. * Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 2. * Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 3. * Dostawa sprzętu do Pracowni Chemii Budowlanej, objętego zadaniem 4...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.40.00.00-9, 38.30.00.00-8, 38.42.40.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: finansowane ze środków projektu Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego WBiA PL.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 1.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERAZET S.A, ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 77540,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86017,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  86017,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  86017,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 2.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERAZET S.A, ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12426,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10768,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  10768,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10768,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERAZET S.A, ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12049,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2818,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  2818,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6575,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: bzp@pollub.pl
tel: (81)5384103
fax: +48 815384372
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29683020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pollub.pl
Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin fax: (0-81) 538 43 72 mail: bzp@pollub.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 1. MERAZET S.A
ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań, woj. wielkopolskie
2010-11-10 86 017,00
Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 2. MERAZET S.A
ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań, woj. wielkopolskie
2010-11-10 10 768,00
Dostawa sprzętu do Katedry Konstrukcji Budowlanych w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa, objętego zadaniem 3 MERAZET S.A
ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań, woj. wielkopolskie
2010-11-10 2 818,00