Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/141020/1/1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 29715 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/141020/1/1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/141020/1/1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 R.). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie uszkodzonych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, naprawie, oczyszczeniu wpustów ulicznych i kolektorów, naprawie balustrad i barier energochłonnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.22.11.10-6, 45.22.12.44-4, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.26.23.30-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.11.2014 r. nr 379094-2014, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować następujący zakres robót: wymianę uszkodzonych elementów wyposażania obiektów inżynierskich, czyszczenie przepustów, kolektorów deszczowych, separatorów, rowów, naprawę skorodowanych powierzchni betonowych i stalowych, uzupełnienia ubytków w nawierzchni jezdni i chodników. W związku z pogorszeniem się stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich wynikającego z użytkowania, zniszczeń w wyniku kolizji, zachodzi konieczność uruchomienia wykonania zamówienia uzupełniającego do umowy Nr WM/P/141020/1/1 z dnia 18 grudnia 2014 r., w celu wykonania naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji żelbetowych, czyszczenia i naprawy kolektorów deszczowych, czyszczenia wpustów ulicznych, naprawy balustrad i barier energochłonnych m.in. na: 1. moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 928 w km 8+045 w miejscowości Gostyń, 2. moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w km 12+490 w miejscowości Kuźnia Nieborowska, 3. wiadukcie nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec, 4. moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w miejscowości Knurów. Wartość w/w zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 101 569,61 zł (netto) co stanowi 49,99 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • ZAKŁAD REMONTOWO - TRANSPORTOWO - USŁUGOWY AGAL GRZEGORZ PIĄTEK, UL. LETNIA 10, 44-273 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/141020/1/1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 R.).


Numer ogłoszenia: 35977 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 29715 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/141020/1/1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/141020/1/1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 R.). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie uszkodzonych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, naprawie, oczyszczeniu wpustów ulicznych i kolektorów, naprawie balustrad i barier energochłonnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.22.11.10-6, 45.22.12.44-4, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.26.23.30-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.03.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAKŁAD REMONTOWO - TRANSPORTOWO - USŁUGOWY AGAL GRZEGORZ PIĄTEK, UL. LETNIA 10, 44-273 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101569,61 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  119617,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  119617,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  119617,50


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.11.2014 r. nr 379094-2014, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować następujący zakres robót: wymianę uszkodzonych elementów wyposażania obiektów inżynierskich, czyszczenie przepustów, kolektorów deszczowych, separatorów, rowów, naprawę skorodowanych powierzchni betonowych i stalowych, uzupełnienia ubytków w nawierzchni jezdni i chodników. W związku z pogorszeniem się stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich wynikającego z użytkowania, zniszczeń w wyniku kolizji, zachodzi konieczność uruchomienia wykonania zamówienia uzupełniającego do umowy Nr WM/P/141020/1/1 z dnia 18 grudnia 2014 r., w celu wykonania naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji żelbetowych, czyszczenia i naprawy kolektorów deszczowych, czyszczenia wpustów ulicznych, naprawy balustrad i barier energochłonnych m.in. na: 1. moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 928 w km 8+045 w miejscowości Gostyń, 2. moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w km 12+490 w miejscowości Kuźnia Nieborowska, 3. wiadukcie nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec, 4. moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w miejscowości Knurów. Wartość w/w zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 101 569,61 zł (netto) co stanowi 49,99 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2971520150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-03-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów
45221244-4 Roboty budowlane w zakresie kanałów
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (UMOWA NR WM/P/141020/1/1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 R.). ZAKŁAD REMONTOWO - TRANSPORTOWO - USŁUGOWY AGAL GRZEGORZ PIĄTEK
UL. LETNIA 10, 44-273 RYBNIK, woj. śląskie
2015-03-13 119 617,00