Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
ND Nr dokumentu 298065-2011
PD Data publikacji 22/09/2011
OJ Dz.U. S 182
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 20/09/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 26/10/2011
DT Termin 31/10/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

22/09/2011    S182    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2011/S 182-298065

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Patryk Zakrzewski
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126379000-224
E-mail: p.zakrzewski@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Edyta Grabowska
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: e.grabowska@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, POLSKA.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zadanie nr 1.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie oraz uruchomienie dedykowanych systemów informatycznych służących do wspomagania zarządzania infrastrukturą drogową dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, w ramach projektu System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego, w tym:
a) Opracowanie projektów wykonawczych dla każdego z systemów tworzonych w ramach projektu, zgodnie z zakresem określonym w warunkach technicznych opisanych dla każdego z systemów,
b) Opracowanie, wdrożenia i uruchomienia systemów informatycznych, zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
c) Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
d) Dostarczenie specjalistycznego sprzętu dla systemu nr 7, zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
e) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników administratorów systemu oraz użytkowników systemów w siedzibie Zamawiającego,
Zadanie nr 2.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług administrowania systemami informatycznymi opracowanymi w ramach zadania nr 1, w tym:
Administrowanie systemami poprzez:
— przeprowadzenie analiz poprawności działania poszczególnych modułów systemu,
— udzielenie wsparcia Zamawiającemu w zakresie zarządzania i rozwiązywania wszystkich sytuacji awaryjnych występujących w Systemie,
— udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom oraz administratorom systemów,
— prowadzenie bezpośredniego zdalnego nadzoru nad Systemem (nadzór poprzez Internet),
— przygotowanie raportu (na końcu okresu administracji), w którym wskazane zostaną wykonywane prace w czasie okresu administrowania systemami oraz ewentualne wnioski dotyczące poprawy działania systemów i ich rozbudowy. Raport sporządzony zostanie w 2-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej (format MS Office).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48000000, 48820000, 72000000, 32500000, 80500000, 33195100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 3 400 000,00 i 3 500 000,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 70 000 PLN.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zgodnie z zapisami w cz. III.2.3).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zgodnie z zapisami w cz. III.2.2).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 Ustawy - składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie oraz wymagane dokumenty.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu;
1.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie;
1.3 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - zgodnie z zapisami w cz. III.2.2);
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert na w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (uwaga! oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt 2.1);
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt. od 2.1 do 2.6.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2 ppkt. 2.2 - 2.4 i ppkt. 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osób lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. III pkt 1.4 oraz cz. III pkt 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji określonej w pkt 1 wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wykazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 1 polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w cz. III 2.1, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 1 dotyczącej tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że:
1. dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 450 000,00 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
2. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1 Dokonał wdrożenia systemu informatycznego, o architekturze „klient-serwer” służącego do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z dostawą urządzeń do pojazdów tworzących flotę lub dostawą urządzeń mobilnych w ilości 50 sztuk. Wdrożony system informatyczny funkcjonował;
— w oparciu o fizyczny serwer systemu oraz fizyczny serwer telekomunikacyjny,
— aplikację klientów systemu typu desktop nie były realizowane za pomocą przeglądarki WWW,
— komunikacja systemu informatycznego z urządzeniami pojazdowymi odbywała się poprzez sieć telefonii komórkowej przy udziale telemetrycznych kart SIM,
— system posiadał funkcjonalność umożliwiającą jego pracę w publicznym lub prywatnym APN-nie,
— system działał w oparciu o własne środowisko graficzne wyświetlające mapę wektorową,
— system umożliwiał personalizację w zakresie sposobu wyświetlania elementów tworzących mapę wektorową,
— system posiadał narzędzia służące do monitoringu w czasie rzeczywistym pojazdów lub urządzeń mobilnych, posiadające możliwość wysłania z systemu komunikatu do urządzenia pojazdowego zawierającego rozkaz przesłania obrazu z urządzenia rejestrującego obraz skomunikowanego z urządzeniem pojazdowym lub w przypadku urządzeń mobilnych rozkaz przesłania do systemu danych wprowadzonych do urządzenia mobilnego przez jego operatora.
2 Dokonał wdrożenia systemu informatycznego o architekturze „klient-serwer” posiadającego funkcjonalność uwzględniającą funkcjonowanie w ramach systemu mobilnych komputerów typu tablet w ilości, co najmniej 20 sztuk, gdzie;
— obsługa systemu na urządzeniach typu tablet odbywała się za pomocą ekranu dotykowego,
— element systemu na urządzeniach typu tablet posiadał środowisko graficzne wyświetlające mapę wektorową.
3 Dokonał wdrożenia systemu informatycznego, funkcjonującego bezpośrednio w środowisku Bentley Microstation w wersji, co najmniej v8 służącego do zarządzania elementami takimi jak:
— znaki drogowe pionowe,
— znaki drogowe poziome,
— elementy BRD, w jednostce będącej zarządcą dróg lub zarządzających ruchem na drogach w zakresie działania, której znajduje się, co najmniej 700 km dróg.
System winien wykorzystywać bazę danych do przechowywania informacji dotyczących obiektów (znaki pionowe, poziome, urządzenia BRD),
System winien posiadać własne biblioteki symboli odpowiadających graficznie symbolom znaków pionowych,
System winien posiadać własne style linii odpowiadające rzeczywistemu wyglądowi linii oznakowania poziomego,
System winien posiadać własne narzędzia służące do wprowadzania symboli oraz stylów linii,
4 Dokonał wdrożenia systemu służącego do zarządzania ewidencją nieruchomości funkcjonującego bezpośrednio w środowisku Bentley Microstation lub posiadającego własne środowisko graficzne zdolne do wyświetlania zawartości plików typu DWG, DGN. Wdrożony system winien dotyczyć obszaru o powierzchni nie mniejszej, a niżeli 1 400 ha (hektarów) w skład, którego wchodziło nie mniej niż 14 000 działek.
5 Dokonał wdrożenia polegającego na wykonaniu portalu tematycznego w zakresie zarządzania infrastrukturą liniową sieci transportowych w ilości nie mniejszej a niżeli 700km, którego integralną częścią jest środowisko graficzne typu webGIS wyświetlające wektorowy model układu transportowego, posiadające funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie warstwami modelu układu transportowego.
Portal winien posiadać:
— narzędzia administracyjne służące do zarządzania treścią portalu,
— narzędzia służące do zarządzania środowiskiem graficznym portalu.
6 Wdrożył system informatyczny o architekturze „klient – serwer”, oparty na technologiach „GIS” (zapisujący rzeczywisty kształt geometrii oraz położenie geograficzne obiektów drogowych) służący do prowadzenia ewidencji dróg i mostów oraz przeglądania dokumentacji fotograficznej dróg.
Wykonał na zlecenie pojedynczej jednostki zarządzającej infrastrukturą dróg krajowych lub wojewódzkich ewidencję pasa drogowego drogi jednorazowo, dla co najmniej 700 km dróg, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie określonym obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia ewidencji dróg i mostów a następnie dokonał implementacji danych do systemu informatycznego.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DI-3-271-101/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 037-060575 z dnia 23.2.2011

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.10.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 39,60 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówką w kasie zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.10.2011 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.10.2011 - 10:00

Miejscowość:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, pok. 218.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie finansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego – 25 % i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – działanie 1.2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego – 75 %.
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
— zadanie 1 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
a) Opracowanie projektów wykonawczych dla każdego z systemów tworzonych w ramach projektu, zgodnie z zakresem określonym w warunkach technicznych opisanych dla każdego z systemów - w terminie do 60 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;
b) Opracowanie, wdrożenia i uruchomienia systemów informatycznych, zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia - w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
c) Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia - w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
d) Dostarczenie specjalistycznego sprzętu dla systemu nr 7, zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia - w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
e) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników administratorów systemu oraz użytkowników systemów w siedzibie Zamawiającego - w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
— zadanie 2 - w okresie od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy określonego w zadaniu 1 do 31.12.2014 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej. Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamowień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.9.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
ND Nr dokumentu 73126-2012
PD Data publikacji 06/03/2012
OJ Dz.U. S 45
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 02/03/2012
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
33195100 - Monitory
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

06/03/2012    S45    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2012/S 45-073126

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostaka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zadanie nr 1.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie oraz uruchomienie dedykowanych systemów informatycznych służących do wspomagania zarządzania infrastrukturą drogową dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, w ramach projektu System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego, w tym:
a) opracowanie projektów wykonawczych dla każdego z systemów tworzonych w ramach projektu, zgodnie z zakresem określonym w warunkach technicznych opisanych dla każdego z systemów,
b) opracowanie, wdrożenia i uruchomienia systemów informatycznych, zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
c) dostarczenie sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
d) dostarczenie specjalistycznego sprzętu dla systemu nr 7, zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
e) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników administratorów systemu oraz użytkowników systemów w siedzibie Zamawiającego,
Zadanie nr 2.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług administrowania systemami informatycznymi opracowanymi w ramach zadania nr 1, w tym:
Administrowanie systemami poprzez:
— przeprowadzenie analiz poprawności działania poszczególnych modułów systemu,
— udzielenie wsparcia Zamawiającemu w zakresie zarządzania i rozwiązywania wszystkich sytuacji awaryjnych występujących w Systemie,
— udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom oraz administratorom systemów,
— prowadzenie bezpośredniego zdalnego nadzoru nad Systemem (nadzór poprzez Internet),
— przygotowanie raportu (na końcu okresu administracji), w którym wskazane zostaną wykonywane prace w czasie okresu administrowania systemami oraz ewentualne wnioski dotyczące poprawy działania systemów i ich rozbudowy. Raport sporządzony zostanie w 2-ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej (format MS Office).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48000000, 48820000, 72000000, 32500000, 80500000, 33195100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 793 860,62 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-101/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 182-298065 z dnia 2.9.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 079-128938 z dnia 22.4.2010

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 037-060575 z dnia 23.2.2010

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZDW-DI-3-271-101/11
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.2.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Lider - SHH Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 6
50-214 Wrocław
Polska
Tel.: +48 713267500
Faks: +48 713267530

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 473 860,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 793 860,62 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie finansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego - 25 % i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 - działanie 1.2 - rozwój społeczeństwa informacyjnego - 75 %, nr projektu: MRPO.01.02.00-12-023/10.
VI.2)Informacje dodatkowe:
Umowa została zawarta z Konsorcjum firm:
Lider: SHH Sp. z o. o., ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, POLSKA.
Partner: Elte GPS Sp. z o.o., ul. Medyczna 13, 30-688 Kraków, POLSKA.
Partner: Fundacja Rozwój UTP, ul. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, POLSKA.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej. Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 r. (tekst jednolity DZ. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.3.2012

Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 29806520111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 70000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 333 333 PLN  -  3 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 26/10/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000-2 Serwery
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych na terenie Zamawiającego oraz na terenach zewnętrznych przyległych do SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Konsorcjum firm: Lider - SHH Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2012-02-28 4 793 860,00